Home / Nieuws / ...

 

Bisphenol volop aanwezig in materialen gebruikt in ziekenhuizen*
Volgens een Amerikaanse studie zit in veel gebruikte plasticmaterialen in ziekenhuizen Bisphenol-A (BPA). BPA lijkt volgens onderzoek o.m. een verstoorder het endocriene systeem waardoor het kan ingrijpen op het menselijke hormonensysteem. Ook wordt het in verband gebracht met ontwikkeling- en gedragsproblemen bij kinderen. In de studie werd gekeken naar toepassing van materialen die gebruikt worden op de NICU (Neonatale Intensive Care Unit) en de bijbehorende BPA waarden in de urine van de baby's. Vooral het gebruik van beademingsmaterialen gaven hogere urinewaarden BPA. Per saldo bleken de BPA waarden lager te zijn dan de Amerikaanse overheid toelaat doch wel 16 tot 32 keer hoger dan bij normale baby's gevonden worden.
Plastics chemical BPA common in 'preemie' ICU, study finds
Banned in sippy cups and baby bottles, it's present in hospital equipment; health risk unclear.
Premature babies who spend their first few days of life in the neonatal intensive care unit may be exposed to a possibly harmful chemical widely used in the manufacture of hard plastics, new research says.
The chemical, bisphenol A (BPA), is used to make many of the ventilators, intravenous lines, catheters and other devices tiny babies need to stay alive in those first critical days. 
BPA is believed to be an endocrine disruptor, which means it may interfere with the hormone system in humans. Some research has linked BPA with reproductive and developmental problems, including attention-deficit/hyperactivity disorder. Last July, the U.S. Food and Drug Administration banned BPA from baby bottles and sippy cups. 
The lead author of the new study, published in Pediatrics, stressed that her paper did not come to any conclusions regarding health effects of BPA.
"This was an exposure assessment study," said Susan Duty, an associate professor of nursing at Simmons School of Nursing and Health Sciences in Boston. "We did not set out to determine any health outcome so I cannot speak to health effects from these particular exposures." 
Most human exposure to BPA comes through diet: BPA can leach into foods and beverages from the containers in which it is packaged. 
In this study, though, that turned out not to be the case. BPA levels in urine samples taken before and after feeding (either breast-feeding or formula feeding) were the same in the 55 infants who participated in this study. All were premature newborns staying in a hospital neonatal intensive care unit (NICU). 
But babies who needed four or more medical devices had 1.6 times higher BPA levels in their urine when compared to those who were exposed to three or fewer devices. 
Respiratory devices were linked with higher BPA exposure than other devices. 
And, although in all cases urine concentrations of BPA were lower than those cited as potentially harmful by the U.S. Environmental and Protection Agency, they were still 16 to 32 times higher than those seen in children from the general population, Duty said. 
Also, she added, "there is controversy about the effect of low-dose BPA exposures because some studies of exposure during vulnerable time periods of child development report effects on behavior and executive function in children and shortened [anal-genital] distance in male offspring."
Duty pointed out that the particular NICU she studied had made "a conscious voluntary decision to choose products without BPA whenever possible and still we found these associations with BPA."
It's unclear if there are alternative ways to make the devices needed to keep tiny, vulnerable babies alive. 
Sharon Wilkerson, dean of the Texas A&M Health Science Center College of Nursing, cited one study that had found differences in exposure levels between hospitals, "suggesting that some products may be better than others." 
On the other hand, BPA strengthens plastic and plays a cementing role. 
"We don't want a catheter in the vein to come apart because that would be worse than the BPA," Wilkerson said. "There's a fine line of making sure that as we try and get people to use less BPA in the production of products, we don't jeopardize the outcome from that." 
A group representing the chemical industry said the study is not cause for alarm.
"This study found that exposures to BPA from the use of life-saving medical equipment on premature infants in the NICU were low and well within safe limits established by regulators," said Steven Hentges, of the Polycarbonate/BPA Global Group at the American Chemistry Council.
In a council news release, Hentges added that "the BPA exposures for all of the infants in this study are short-term, limited to the time when life-saving medical treatment is necessary, and well below government-set safe intake limits for BPA, which are conservatively set."
A medical expert not involved with the study said more information is needed.
"Clearly, this study found more exposure but the question is what does that mean," said Dr. David Mendez, a neonatologist with Miami Children's Hospital in Florida. "We just don't know enough right now. 
"If we find that BPA is a real player in the long-term health outcomes of babies, we can come up with safer ways to deliver nutrition, to deliver our oxygen," he added. 
For now, study author Duty said, "the first priority must be to provide the medical care needed to help these infants survive their premature birth."
More information: The U.S. National Institutes of Environmental Health Sciences http://www.niehs.nih.gov/health/topics/agents/sya-bpa/ has more on BPA.
Bron: Health News
(April 2013)

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Kunststoffen chemische BPA gebruikelijk in 'prematuur' ICU, studie vindt
Verboden in Sippy bekers en babyflessen, het is aanwezig in het ziekenhuis apparatuur; gezondheidsrisico onduidelijk.
Premature baby's die hun eerste paar dagen van het leven door te brengen in de neonatale intensive care unit kan worden blootgesteld aan een mogelijk schadelijke chemische stof op grote schaal gebruikt bij de vervaardiging van harde kunststoffen, aldus nieuw onderzoek.
De chemische, bisfenol A (BPA), wordt gebruikt om veel van de ventilatoren, intraveneuze lijnen, katheters en andere apparaten kleine baby's nodig om in leven te blijven in die eerste kritieke dagen te maken.
BPA wordt verondersteld om een ​​hormoonontregelaar, wat betekent dat het kan interfereren met het hormonale systeem bij mensen. Sommige onderzoek heeft BPA verbonden met reproductieve en ontwikkelingsproblemen, waaronder ADHD. Afgelopen juli, de Amerikaanse Food and Drug Administration verbood BPA uit babyflesjes en sippy koppen.
De hoofdauteur van de nieuwe studie, gepubliceerd in Pediatrics, benadrukte dat haar papier om geen conclusies over gezondheidseffecten van BPA kwam.
"Dit was een exposure assessment onderzoek," zei Susan Duty, een universitair hoofddocent van de verpleging bij Simmons School of Nursing en Health Sciences in Boston. "We hadden niet de bedoeling om eventuele gezondheidsrisico uitkomst bepalen zodat ik niet naar gezondheidseffecten van deze bepaalde blootstellingen kunnen spreken."
De meeste menselijke blootstelling aan BPA komt via de voeding: BPA can uitspoelen naar voedingsmiddelen en dranken uit de containers waarin het is verpakt.
In deze studie, echter, dat bleek niet het geval te zijn. BPA niveaus in de urine monsters genomen voor en na de voeding (het geven van borstvoeding of flesvoeding) dezelfde waren in de 55 kinderen die deelnamen aan deze studie. Alle waren premature pasgeborenen die verblijven in een ziekenhuis neonatale intensive care unit (NICU).
Maar baby's die nodig vier of meer medische hulpmiddelen had 1,6 maal hogere niveaus BPA in hun urine in vergelijking met die die werden blootgesteld aan drie of minder inrichtingen.
Apparaten luchtwegen waren verbonden met een hogere blootstelling aan BPA dan andere apparaten.
En, hoewel het in alle gevallen urine concentraties BPA lager dan die aangehaald als potentieel schadelijk door het Amerikaanse Environmental Protection Agency en waren, waren ze nog 16 tot 32 maal hoger dan die bij kinderen uit de algemene bevolking, zei Duty.
Ook, voegde ze eraan toe, "is er controverse over het effect van een lage dosis BPA blootstelling, omdat sommige studies van blootstelling tijdens de kwetsbare perioden van de ontwikkeling van het kind verslag effecten op het gedrag en de uitvoerende functie bij kinderen en verkorte [anaal-genitaal] afstand in mannelijke nakomelingen . "
Plicht wees erop dat de bijzondere NICU studeerde ze had gemaakt "een bewuste vrijwillige beslissing om als producten zonder BPA mogelijk te kiezen en toch vonden we deze verenigingen met BPA."
Het is onduidelijk of er alternatieve manieren om de apparaten die nodig zijn kleine, kwetsbare baby's in leven te houden te maken.
Sharon Wilkerson, decaan van de Texas A & M Health Science Center College of Nursing, reeds een studie dat de verschillen in blootstelling tussen ziekenhuizen had gevonden, "suggereert dat sommige producten beter dan anderen kunnen zijn."
Anderzijds, BPA versterkt plastic en speelt een rol cementeren.
"We willen niet een katheter in de ader om los te komen want dat erger is dan de BPA zou zijn," aldus Wilkerson. "Er is een fijne lijn van ervoor te zorgen dat als we proberen en krijgen mensen om minder BPA gebruiken in de productie van producten, hebben we niet het resultaat in gevaar brengen van dat."
Een groep die de chemische industrie zei dat de studie is geen reden tot alarm.
"Deze studie wees uit dat blootstelling aan BPA uit het gebruik van levensreddende medische apparatuur aan te vroeg geboren baby in de NICU waren laag en goed binnen veilige grenzen vastgesteld door toezichthouders", aldus Steven Hentges, van het Polycarbonaat / BPA Global Group op de American Chemistry Raad.
In een raad persbericht, Hentges voegde eraan toe dat "de BPA blootstelling voor alle zuigelingen in deze studie zijn op korte termijn, beperkt tot de tijd dat levensreddende medische behandeling is noodzakelijk, en ruim onder de regering ingestelde veilige inname limieten voor BPA , die zijn conservatief ingesteld. "
Een medisch deskundige niet betrokken bij de studie zei dat meer informatie nodig is.
"Het is duidelijk, deze studie vond meer exposure, maar de vraag is wat betekent dat," zei Dr David Mendez, een neonatoloog met Miami Children's Hospital in Florida. "We weten niet genoeg nu.
"Als we vinden dat BPA is een echte speler op de lange-termijn gevolgen voor de gezondheid van baby's, kunnen we komen tot veiligere manieren om voeding te leveren, om onze zuurstof te leveren," voegde hij eraan toe.
Voor nu, auteur van de studie Duty zei, "de eerste prioriteit moet zijn om de medische zorg die nodig is om te helpen deze kinderen overleven hun vroeggeboorte te bieden."
Meer informatie: De Amerikaanse National Institutes of Environmental Health Sciences http://www.niehs.nih.gov/health/topics/agents/sya-bpa/ heeft meer over BPA.
Bron: Nieuws van de gezondheid

Printen

 

 

Reacties: