Home / Nieuws / ...

 

Verpakkingen van voedsel gevaarlijk voor de gezondheid*
Volgens wetenschappers kunnen er in verpakkingsmaterialen van voeding wel meer dan 4.000 chemische stoffen zitten, die niet inert zijn en in de voeding kunnen lekken. Een van die stoffen, die toegelaten is, is het kankerverwekkende formaldehyde. Andere chemicaliŽn die hormoon verstorende kunnen werken zijn o.a. bisphenol-A, triclosan en ftalaten. Steeds meer studies laten de mogelijke gevaren op lange termijn zien doch overheden kijken nog steeds naar de belangen van de industrie en niet naar die van de bevolking. Aangezien de meeste voedingsmiddelen inmiddels verpakt zijn is het volgens de wetenschappers van het grootste belang dat met meer onderzoek de hiaten in de kennis snel worden verholpen. De studie. (Maart 2014)

 

 

Food packaging chemicals may be harmful to human health over long term
The synthetic chemicals used in the packaging, storage, and processing of foodstuffs might be harmful to human health over the long term, warn environmental scientists in a commentary in the Journal of Epidemiology and Community Health.
This is because most of these substances are not inert and can leach into the foods we eat, they say.
Despite the fact that some of these chemicals are regulated, people who eat packaged or processed foods are likely to be chronically exposed to low levels of these substances throughout their lives, say the authors.
And far too little is known about their long term impact, including at crucial stages of human development, such as in the womb, which is "surely not justified on scientific grounds," the authors claim.
They point out that lifelong exposure to food contact materials or FCMs -- substances used in packaging, storage, processing, or preparation equipment -- "is a cause for concern for several reasons."
These include the fact that known toxicants, such as formaldehyde, a cancer causing substance, are legally used in these materials. Formaldehyde is widely present, albeit at low levels, in plastic bottles used for fizzy drinks and melamine tableware.
Secondly, other chemicals known to disrupt hormone production also crop up in FCMs, including bisphenol A, tributyltin, triclosan, and phthalates.
"Whereas the science for some of these substances is being debated and policy makers struggle to satisfy the needs of stakeholders, consumers remain exposed to these chemicals daily, mostly unknowingly," the authors point out.
And, thirdly, the total number of known chemical substances used intentionally in FCMs exceeds 4000.
Furthermore, potential cellular changes caused by FCMs, and in particular, those with the capacity to disrupt hormones, are not even being considered in routine toxicology analysis, which prompts the authors to suggest that this "casts serious doubts on the adequacy of chemical regulatory procedures."
They admit that establishing potential cause and effect as a result of lifelong and largely invisible exposure to FCMs will be no easy task, largely because there are no unexposed populations to compare with, and there are likely to be wide differences in exposure levels among individuals and across certain population groups.
But some sort of population-based assessment and biomonitoring are urgently needed to tease out any potential links between food contact chemicals and chronic conditions like cancer, obesity, diabetes, neurological and inflammatory disorders, particularly given the known role of environmental pollutants, they argue.
"Since most foods are packaged, and the entire population is likely to be exposed, it is of utmost importance that gaps in knowledge are reliably and rapidly filled," they urge.
Journal Reference:
1. J. Muncke, J. Peterson Myers, M. Scheringer, M. Porta. Food packaging and migration of food contact materials: will epidemiologists rise to the neotoxic challenge? Epidemiology and Community Health, 2014 (in press) DOI: 10.1136/jech-2013-202593 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

De verpakking van levensmiddelen chemische stoffen kunnen schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid op lange termijn
De synthetische chemicaliŽn die worden gebruikt in de verpakking, opslag en verwerking van levensmiddelen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid op de lange termijn , waarschuwen milieu-wetenschappers in een commentaar in het Journal of Epidemiology and Community Health .
Dit komt omdat de meeste van deze stoffen zijn niet inert en kan uitspoelen naar het voedsel dat we eten , zeggen ze.
Ondanks het feit dat sommige van deze chemische stoffen worden gereguleerd , mensen die eten verpakte of bewerkte voedingsmiddelen waarschijnlijk chronisch worden blootgesteld aan lage niveaus van deze stoffen gedurende hun hele leven , zeggen de auteurs .
En veel te weinig bekend over de impact ervan op lange termijn , ook op cruciale fasen van de menselijke ontwikkeling , zoals in de baarmoeder , die " zeker niet op wetenschappelijke gronden , " beweren de auteurs .
Zij wijzen erop dat levenslange blootstelling aan levensmiddelen in aanraking komen of FCM's - stoffen die in de verpakking , opslag, verwerking, of de bereiding apparatuur - "is een reden tot bezorgdheid om verschillende redenen. "
Deze omvatten het feit dat bekende toxische stoffen , zoals formaldehyde , een kankerverwekkende stof worden gebruikt juridisch in deze materialen . Formaldehyde is alom aanwezig , zij het op een laag niveau , in plastic flessen gebruikt voor frisdranken en melamine servies .
Ten tweede , andere chemische stoffen waarvan de productie van hormonen verstoren opduiken ook in FCM's , met inbegrip van bisfenol A , tributyltin , triclosan , en ftalaten .
" Overwegende dat de wetenschap voor een aantal van deze stoffen wordt besproken en beleidsmakers worstelen om de behoeften van de belanghebbenden te voldoen , consumenten blijven blootgesteld aan deze stoffen dagelijks, meestal onbewust , " benadrukken de auteurs .
En ten derde , het totale aantal bekende chemische stoffen opzettelijk bij FCM's overtreft 4000 .
Bovendien potentiŽle cellulaire veranderingen veroorzaakt door FCM's , en in het bijzonder die met de capaciteit om hormonen verstoren , niet eens overwogen in routine toxicologische analyse , waarin de auteurs om te suggereren dat dit " werpt ernstige twijfels over de toereikendheid van chemische regelgevende procedures vraagt . "
Ze geven toe dat de oprichting van mogelijke oorzaak en gevolg als gevolg van levenslang en grotendeels onzichtbaar blootstelling aan FCM's zal geen gemakkelijke taak zijn , vooral omdat er geen onbelicht populatie te vergelijken met , en er zijn waarschijnlijk grote verschillen in blootstelling tussen individuen en over bepaalde bevolkingsgroepen .
Maar een soort van populatie-gebaseerde beoordeling en biomonitoring zijn dringend nodig om plagen uit elke mogelijke verbanden tussen voedsel contact chemicaliŽn en chronische aandoeningen zoals kanker , obesitas , diabetes , neurologische en inflammatoire aandoeningen , met name gezien de bekende rol van milieuverontreinigende stoffen , stellen zij .
" Aangezien de meeste voedingsmiddelen zijn verpakt , en de hele bevolking is waarschijnlijk worden blootgesteld , is het van het grootste belang dat de hiaten in de kennis betrouwbaar en snel worden gevuld ," zij dringen .

Printen

 

 

Reacties: