Home / Nieuws / ...

 

Voedselverpakkingen bevatten gevaarlijke chemicaliŽn*
Volgens Brits onderzoek zitten zowel in Amerika als Europa in voedselverpakkingen vaak allerlei gevaarlijke chemicaliŽn die de kans op kanker en onvruchtbaarheid duidelijk doen vergroten. Alhoewel het merendeel van deze chemicaliŽn aan wettelijke bepalingen is gebonden is er geen wettelijke regelgeving als ze gebruikt worden in voedselverpakkingen, die is er wel weer voor bijv. speelgoed en dat soort zaken. De onderzoekers vonden zowel bij de verwerking, opslag als verkoop van voedsel 175 gevaarlijke chemicaliŽn in voedselverpakkingen, waaronder bijv. ftalaten, benzofenonen (die aan plastic verpakkingsmateriaal toegevoegd worden als UV-blokker) en organotinverbindingen. Het is volgens de wetenschappers mogelijk dat die chemicaliŽn migreren naar de voeding waardoor ze een gevaar voor de gezondheid worden. De studie. (September 2014)


 

Food packaging contains 175 potentially dangerous chemicals, new report finds
FOOD packaging contains potentially dangerous chemicals linked to cancer and infertility, according to new research.
Toxic substances used to make a wide range of packets and wrappings could end up in the food itself, experts have warned in a new report.
The study, published in Food Additives and Contaminants, claims chemicals in packaging can interfere with hormones, sperm production and organ malformation.
However under European rules they are completely legal.
Industry experts have tonight called on manufacturers to voluntarily avoid using them in food packaging.
Doctor Jane Muncke, managing director of the Food Packaging Forum which conducted the research described the findings as "undesirable".
She said: "Chemicals with highly toxic properties may legally be used in the production of food contact materials, but not in other consumer products such as computers, textiles and paints even though exposure through food contact materials may be far more relevant. "From a consumer perspective, it is certainly undesirable and also unexpected to find chemicals of concern being intentionally used in food contact materials."
The study found 175 potentially dangerous chemicals are legally used in the production of food packaging.
These include Phthalates, used as plasticisers, which have been linked to male infertility, genital malformations and cancer.
Other substances include Benzophenones and organotin compounds which are used as inks and in materials used to wrap foods.
Experts say packets such as foil, cans, pans and storage containers release mixtures of synthetic substances into food at low levels.
Dr Muncke said most chemicals identified in the study meet European "Substances of Very High Concern (SVHC)" criteria set by the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH).
Under REACH, chemicals which fall into this criteria must be registered and authorised for use, but the criteria doesn't cover food packaging.
Dr Muncke said: "That is one thing we are highlighting, that currently these regulations don't cover food packaging.
"REACH currently covers consumer products but toys and things like that, but food is different, and we are saying why don't we bring it together so that we can have a regulation where chemicals used in food packaging would need similar notification before usage."
The report states: "Food contact materials (FCMs) are intended to be in contact with food during production, handling or storage.
"They are one possible source of food contamination, because chemicals may migrate from the material into the food.
"More than 6000 FCM substances appear on regulatory or non-regulatory lists, some of these substances have been linked to chronic diseases."
It recommends food manufacturers avoid using packaging which comes into close contact with food.
It said: "Manufacturers may self-reliantly attempt to avoid the use of potentially hazardous substances in FCMs and fill existing data gaps to ensure their product's safety.
"From a consumer perspective, it is certainly unexpected and undesirable to find chemicals of concern being intentionally used in FCMs, and thus it seems appropriate to replace substances case-by-case with inherently safer alternatives."
A spokesman for the Food Standards Agency insisted chemicals used in food contact materials are compliant with European regulations.
He said: "Consumers should not be concerned by the presence of chemicals in food contact materials if they are used within any limits or restrictions set for their use."
A Food and Drink Federation spokesman added: "Ensuring the safety of food is of paramount importance to UK food manufacturers.
"Furthermore consumers can have the added confidence that the packaging materials that come into contact with food and drink are subject to comprehensive Europe-wide regulation."

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Voedsel verpakking bevat 175 potentieel gevaarlijke chemische stoffen, nieuwe rapport constateert 
FOOD verpakking bevat potentieel gevaarlijke chemische stoffen gekoppeld aan kanker en onvruchtbaarheid, volgens nieuw onderzoek. 
Toxische stoffen gebruikt om een groot aantal pakketten en verpakkingen kunnen in het voedsel zelf einde te hebben deskundigen gewaarschuwd een nieuw rapport. 
De studie, gepubliceerd in Food Additives and Contaminants, beweert chemische stoffen in verpakkingen kunnen interfereren met hormonen, de productie van zaadcellen en orgaan misvorming. 
Maar volgens de Europese regels ze zijn volledig legaal. 
Experts uit de industrie hebben vanavond een beroep op fabrikanten om vrijwillig tegen gebruik in de verpakking van levensmiddelen. 
Arts Jane Muncke, managing director van de Food Packaging Forum, dat het onderzoek uitgevoerd wordt beschreven de bevindingen als "ongewenst". 
Ze zei: "Chemische producten met zeer giftige eigenschappen kan legaal worden gebruikt bij de productie van levensmiddelen in contact komen, maar niet in andere consumentenproducten zoals computers, textiel en verf, hoewel de blootstelling via de voeding in contact komende materialen veel meer van belang kunnen zijn. 
"Vanuit een oogpunt van de consument, is het zeker ongewenst en ook onverwachte te vinden zorgwekkende stoffen wordt opzettelijk gebruikt in levensmiddelen in aanraking komen." 
De studie wees uit 175 potentieel gevaarlijke chemische stoffen zijn wettelijk gebruikt bij de productie van de verpakking van levensmiddelen. 
Deze omvatten ftalaten, als weekmakers, die zijn gekoppeld aan mannelijke onvruchtbaarheid, genitale misvormingen en kanker. 
Andere stoffen omvatten benzofenonen en organische verbindingen die worden gebruikt als inkt en materialen gebruikt in voedingsmiddelen te verpakken. 
Experts zeggen dat pakketten, zoals folie, blikken, pannen en opslagcontainers los mengsels van synthetische stoffen in voedsel op een laag niveau. 
Dr Muncke zei dat de meeste chemische stoffen die in de studie aan de Europese "Substances of Very High Concern (SVHC)" criteria die door de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) in te stellen. 
Onder REACH, moeten chemische stoffen die in deze criteria vallen, worden geregistreerd en toegelaten voor gebruik, maar de criteria dekt niet de verpakking van levensmiddelen. 
Dr Muncke zei: "Dat is een ding dat we benadrukken, dat momenteel deze regeling heeft geen betrekking op de verpakking van levensmiddelen. 
"REACH omvat momenteel producten, maar speelgoed en dingen die de consument als dat, maar eten is anders, en we zeggen waarom doen we niet mee samen, zodat we een regeling waarbij chemicaliŽn die worden gebruikt in de verpakking van levensmiddelen zelfde kennisgeving nodig zou hebben voordat gebruik kan hebben. "
Het rapport stelt: "contact Eten materialen (FCM's) zijn bedoeld om in contact komen met levensmiddelen tijdens de productie, verwerking of opslag. 
"Zij zijn een mogelijke bron van verontreiniging van levensmiddelen, omdat chemicaliŽn kunnen migreren van het materiaal in het voedsel. 
"Meer dan 6000 FCM stoffen op reglementaire of niet-regulerende lijsten, sommige van deze stoffen zijn gekoppeld aan chronische ziekten." 
Zij beveelt aan producenten van voedingsmiddelen niet te gebruiken verpakkingen die komt in nauw contact met voedsel. 
Hij zei: "Fabrikanten kunnen zelf-reliantly poging om het gebruik van potentieel gevaarlijke stoffen in FCM's te vermijden en vullen de bestaande lacunes in de gegevens om de veiligheid van hun producten te waarborgen. 
"Vanuit een oogpunt van de consument, is het zeker onverwacht en ongewenst te vinden zorgwekkende stoffen wordt opzettelijk bij FCM's, en dus lijkt het passend om stoffen te vervangen case-by-case met inherent veiliger alternatieven." 
Een woordvoerder van de Food Standards Agency aangedrongen chemicaliŽn die worden gebruikt in levensmiddelen in aanraking komende materialen zijn in overeenstemming met de Europese regelgeving. 
Hij zei: "Consumenten moeten niet worden bezorgd over de aanwezigheid van chemische stoffen in levensmiddelen in contact komen als ze gebruikt worden binnen de eventuele beperkingen of beperkingen voor het gebruik ervan." 
A Food and Drink Federation woordvoerder voegde toe: "Het waarborgen van de veiligheid van het voedsel is van het grootste belang aan de Britse producenten van levensmiddelen. 
"Bovendien kan de consument de extra vertrouwen dat de verpakkingsmaterialen die in aanraking komen met voedsel en drank komen zijn onderworpen aan uitgebreide Europa-brede regelgeving te hebben."

Printen

 

 

Reacties: