Home / Nieuws / ...

 

Ook fltalaten in populaire drank*
Ftalaten worden steeds meer in het milieu gevonden en zitten in steeds meer plastics. De giftigheid van ftalaten hangt veel af van hun chemische structuur en zorgt voor veel discussie tussen industrie en wetenschap doch algemeen aanvaard is dat bepaalde soorten ons hormoonsysteem danig kunnen verstoren. Ftalaten zitten ook veel in plasticverpakkingen van voedsel en eerdere onderzoeken hebben al laten zien dat ftalaten kunnen migreren van het plastic naar de voeding. Uit deze studie blijkt nu dat ook in Franse wijn ftalaten aangetroffen worden. Van de 100 onderzochte monsters Franse wijn bleek in wel 59 duidelijke hoeveelheden ftalaat te zitten in de vorm van bibutylftalaat en in slechts 17 bleken geen enkele vorm van ftalaten te zitten. Verontrustend was ook dat in 11% van de onderzocht wijnen de Europese migratie limieten overschreden werden. In de studie werden ook de gebruikte materialen in de wijnbouw onderzocht en geconstateerd werd dat vooral de kunststoflaag met epoxyharsen in bepaalde opslagtanks de grootste bron van migratie was. De onderzoekers adviseren daarom om dit soort tanks niet meer te gebruiken voor de opslag van wijn.
De studie. (Oktober 2014)


 

Phthalate compounds contaminating your glass of wine
We all know what risks our favourite wines and spirits pose to our health but now scientists reveal that the packaging of these drinks may be just as damaging. Is it time to leave that extra bottle of red on the supermarket shelf?
Phthalate compounds are extremely widespread in our environment and are present in many plastics. Though the subject of much debate, the toxicity of phthalates varies depending on their chemical composition and some compounds are fairly unanimously considered to have a major potential as hormone disruptors.
The use of phthalates is regulated on an international level and includes those likely to come into contact with food and drink packaging. A study published in Food Additives and Contaminants: Part A analysed phthalate concentrations in a variety of French wines and spirits.
The research reveals that 59% of the wines analysed contained significant quantities of one particular form of phthalate, dibutyl phthalate, and only 17% did not contain any detectable quantity of at least one of the reprotoxic phthalates. Perhaps a more worrying statistic the research brings to light is that 11% of the wines analysed did not comply with EU specific migration limits (SML) for materials in contact with food.
The study also analysed a variety of materials frequently present in wineries and found that a large number of polymers often contained high quantities of phthalates. Indeed, some containers that are coated in epoxy resin proved to be a major source of contamination. The authors of the paper, P. Chatonnet, S. Boutou and A. Plana, advise ending the use of such containers. 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Ftalaat verbindingen besmetten uw glas wijn 
We weten allemaal welke risico's onze favoriete wijnen en gedistilleerde dranken vormen voor onze gezondheid, maar nu wetenschappers onthullen dat de verpakking van deze dranken net zo schadelijk kan zijn. Is het tijd om die extra fles rode achterlaten op het schap in de supermarkt? 
Ftalaat verbindingen zijn zeer wijdverbreid in onze omgeving en zijn aanwezig in vele kunststoffen. Hoewel het onderwerp van veel discussie, de giftigheid van ftalaten, is afhankelijk van de chemische samenstelling en sommige verbindingen zijn redelijk unaniem beschouwd als een groot potentieel als hormoonverstoorders hebben. 
Het gebruik van ftalaten wordt geregeld op internationaal niveau en omvat die mogelijk in contact komen met voedsel en drank verpakkingen te komen. Een studie gepubliceerd in Food Additives and Contaminants: Deel A geanalyseerd ftalaat concentraties in een verscheidenheid van Franse wijnen en sterke dranken. 
Het onderzoek toont dat 59% van de geanalyseerde wijn bevatte aanzienlijke hoeveelheden van een bepaalde vorm van ftalaat, dibutyl ftalaat, en slechts 17% geen detecteerbare hoeveelheid van ten minste een van de reprotoxisch ftalaten. Misschien een meer verontrustende statistiek het onderzoek brengt aan het licht dat 11% van de wijnen geanalyseerd niet voldeed aan de specifieke migratielimieten (SML) EU voor materialen in contact met levensmiddelen. 
De studie onderzocht ook diverse materialen vaak aanwezig in wijnhuizen en vond dat een groot aantal polymeren bevatten vaak grote hoeveelheden ftalaten. Door bepaalde containers die zijn gecoat in epoxyhars bleek een belangrijke bron van verontreiniging zijn. De auteurs van het papier, P. Chatonnet, S. Boutou en A. Plana, adviseren beŽindigen van het gebruik van dergelijke containers.

Printen

 

 

Reacties: