Home / Nieuws / ...

 

Blootstelling aan BPA door zuigelingen en voedselintolerantie*
Tegenoordig zijn meer mensen allergisch of intolerant voor allerlei soorten voedsel dan ooit tevoren. Wellicht, zo blijkt uit een studie met ratten, is dat mede het gevolgd van blootstelling als zuigeling aan Bisphenol-A (BPA). Uit de studie blijkt dat zuigelingen die bloot gesteld werden aan BPA, in hoeveelheden die aanzienlijk lager waren als door de overheid als veilig worden beschouwd, op latere leeftijd een veel grotere kans hebben op voedselintolerantie. Bisphenol wordt op grote schaal gebruikt voor de productie van polycarbonaat, een transparante plastic die onder andere gebruikt wordt als drager van CD's en DVD's en voor onbreekbare flessen voor (baby)voeding, voor tafelbestek, en voorwerpen voor gebruik in microgolfovens. Het wordt ook gebruikt in epoxyharsen die als beschermende coating aan de binnenkant van voedingsverpakkingen in blik of karton worden aangebracht, of in leidingen en reservoirs voor drinkwater. Bisfenol A wordt ook gebruikt in vlamvertragende middelen, ook in tandvullingen en als oplosmiddel voor drukinkten en in thermisch papier. Het is bewezen dat BPA kan vrijkomen uit de verpakking en in de voeding terechtkomt.
De studie. (Januari 2015)


 

BPA exposure by infants may increase later risk of food intolerance
If it seems like more people are allergic to, or intolerant of, more and different kinds of foods than ever before, there might be a reason why. A new research published in The FASEB Journal, scientists show, for the first time, that there is a link between perinatal exposure to Bisphenol A (BPA) at low doses and the risk to develop food intolerance in later life. This research involving rats suggests that early life exposure at a dose significantly below the current human safety limit set by the FDA affects developing immune systems, predisposing offspring to food intolerance in adulthood.
"Food contributes over 80 percent of the population's exposure to BPA," said Sandrine Menard, Ph.D., a researcher involved in the work from the Department of Neuro-Gastroenterology and Nutrition at INRA in Toulouse, France. "On the basis of the susceptibility to food intolerance after perinatal exposure to BPA, these new scientific data may help decisions by public health authorities on the need of a significant reduction in the level of exposure to BPA in pregnant and breastfeeding women, to limit the risk for their children of adverse food reactions later in life."
To make this discovery, scientists used two groups of pregnant rats. The first group received BPA orally every day at a dose of 5 µg/kg of body weight/day, from gestational day 15 to day 21 of lactation, when pups were weaned. The second group (control) was daily treated throughout the same period with the BPA vehicle only. After weaning, offspring were kept untouched until adulthood, at day 45. At this age, only offspring female rats from each group were used. In animals perinatally exposed to BPA, feeding with a new food protein (ovalbumin) induced an exacerbated immune response toward ovalbumin, which was not observed in control rats. Furthermore, a repeated oral administration of ovalbumin in the BPA-exposed rats induced colonic inflammation, suggestive of food intolerance, not observed in control animals. This study provides strong rationale for preventive management of immune disorders, such as food intolerance, rather than therapeutic issues. This research may help public health authorities to identify the variety of effects of BPA on the immune system, at low levels of exposure, and during sensitive phases of an individual's development, especially during fetal life and for the pregnant and breastfeeding women.
"We may look back one day and see BPA exposure as one of the more important public health problems of our time," said Gerald Weissmann, M.D., Editor-in-Chief of The FASEB Journal. "We know that too much exposure is bad, but exactly how much exposure is too much is still up for debate."
According to the U.S. National Institute of Environmental Health Sciences, NIH, BPA is found in polycarbonate plastics used in some food and drink packaging, impact-resistant safety equipment, and medical devices. Epoxy resins containing BPA are also used as lacquers to coat metal in items, such as food cans, bottle tops, and water supply pipes. Some dental sealants and composites may also contribute to BPA exposure. Most exposure occurs when BPA leaches into food from the protective internal epoxy resin coatings of canned foods and from consumer products such as polycarbonate tableware, food storage containers, water bottles, and baby bottles. The degree to which BPA leaches from polycarbonate bottles into liquid may depend more on the temperature of the liquid or bottle, than the age of the container. BPA has also been found in breast milk.
Journal Reference:
1. S. Menard, L. Guzylack-Piriou, M. Leveque, V. Braniste, C. Lencina, M. Naturel, L. Moussa, S. Sekkal, C. Harkat, E. Gaultier, V. Theodorou, E. Houdeau. Food intolerance at adulthood after perinatal exposure to the endocrine disruptor bisphenol A. The FASEB Journal, 2014; 28 (11): 4893 DOI: 10.1096/fj.14-255380 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Blootstelling aan BPA door zuigelingen kunnen latere risico van voedselintolerantie verhogen
Als het lijkt alsof meer mensen zijn allergisch voor, of intolerant, meer en andere soorten voedsel dan ooit tevoren, is er misschien een reden waarom zijn. Een nieuw onderzoek gepubliceerd in The FASEB Journal, wetenschappers laten zien, voor het eerst, dat er een verband is tussen perinatale blootstelling aan bisfenol A (BPA) bij lage doses en het risico voor voedselintolerantie op latere leeftijd ontwikkelen. Dit onderzoek met ratten suggereert dat vroege blootstelling leven bij een dosis aanzienlijk lager dan de huidige menselijke veiligheid limiet door de FDA ingesteld beļnvloedt de ontwikkeling van het immuunsysteem, predisponerende nakomelingen te voedselintolerantie in de volwassenheid.
"Eten draagt meer dan 80 procent van de blootstelling van de bevolking aan BPA," aldus Sandrine Menard, Ph.D., een onderzoeker betrokken bij het werk van de afdeling Neuro-Gastroenterology and Nutrition bij INRA in Toulouse, Frankrijk. "Op basis van de gevoeligheid voor voedselintolerantie na perinatale blootstelling aan BPA, kunnen deze nieuwe wetenschappelijke gegevens besluiten van de volksgezondheid autoriteiten te helpen op de noodzaak van een aanzienlijke vermindering van de mate van blootstelling aan BPA bij zwangere en zogende vrouwen, aan het beperken risico's voor hun kinderen van ongunstige reacties op voeding later in het leven. "
Om deze ontdekking te maken, wetenschappers gebruikten twee groepen van zwangere ratten. De eerste groep kreeg BPA oraal elke dag bij een dosering van 5 ug / kg lichaamsgewicht / dag van zwangerschap dag 15 tot dag 21 van lactatie bij jongen werden gespeend. De tweede groep (controle) werd dagelijks behandeld gedurende dezelfde periode met alleen de BPA voertuig. Na het spenen, werden nakomelingen onaangeroerd tot volwassenheid gehouden, op dag 45. Op deze leeftijd, werden alleen nakomelingen vrouwelijke ratten van elke groep gebruikt. Bij dieren perinataal blootgesteld aan BPA, voeden met een nieuwe voeding eiwit (ovalbumine) induceerde een vergroot immuunrespons tegen ovalbumine, die niet werd waargenomen in controleratten. Bovendien is een herhaalde orale toediening van ovalbumine in het BPA-blootgestelde ratten gaf colon ontsteking, suggestief van voedselintolerantie, niet waargenomen in controle dieren. Deze studie geeft sterke reden voor preventief beheer van immuunstoornissen, zoals voedselintolerantie dan therapeutische problemen. Dit onderzoek kan helpen de volksgezondheid autoriteiten om de verscheidenheid van de effecten van BPA te identificeren op het immuunsysteem, bij lage niveaus van blootstelling, en tijdens de gevoelige fasen van de ontwikkeling van een individu, in het bijzonder tijdens de foetale leven en voor de zwangere en zogende vrouwen.
"We kunnen kijken op een dag heen en zie BPA blootstelling als een van de belangrijkste volksgezondheidsproblemen van onze tijd", zegt Gerald Weissmann, MD, Editor-in-Chief van The FASEB Journal. "We weten dat te veel blootstelling is slecht, maar precies hoeveel blootstelling is te veel is nog steeds ter discussie."
Volgens het Amerikaanse National Institute of Environmental Health Sciences, NIH, is BPA gevonden in polycarbonaat kunststoffen gebruikt in sommige voedsel en drankverpakkingen, slagvast veiligheidsuitrusting, en medische hulpmiddelen. Epoxyharsen bevatten BPA worden ook gebruikt als lakken voor het coaten van metaal in items, zoals conservenblikken, flessendoppen, en waterleidingen. Sommige tanddichtingsproducten en composieten kan ook bijdragen aan BPA blootstelling. De meeste blootstelling vindt plaats wanneer BPA loogt in voedsel uit de beschermende interne epoxyhars coatings van ingeblikt voedsel en van consumentenproducten zoals polycarbonaat serviesgoed, het bewaren van voedsel, water flessen, en babyflessen. De mate waarin BPA loogt uit polycarbonaat flessen in vloeistof kan meer afhankelijk van de temperatuur van de vloeistof of fles, dan de leeftijd van de container. BPA is ook gevonden in de moedermelk.
Dagboek Referentie:
1. S. Menard, L. Guzylack-Piriou, M. Leveque, V. Braniste, C. Lencina, M. Naturel, L. Moussa, S. Sekkal, C. Harkat, E. Gaultier, V. Theodorou, E. Houdeau. Voedselintolerantie bij volwassenheid na perinatale blootstelling aan het endocrien verstorende bisfenol A. De FASEB Journal, 2014; 28 (11): 4893 DOI: 10,1096 / fj.14-255380

Printen

 

 

Reacties: