Home / Nieuws / ...

 

Meer nadelen van bisphenol-A*
Uit een kleine studie onder 98 kinderen, waarvan 46 met autisme, blijkt dat er een verband is tussen blootstelling aan bisphenol-A (BPA) en autisme. De kinderen met autisme bleken flink meer BPA in hun urine te hebben en verder bleek dat kinderen met autisme BPA in het lichaam anders verwerken dan gezonde kinderen. Zwangere vrouwen en kinderen met autisme, zo zeggen de wetenschappers kunnen beter de blootstelling aan BPA zoveel mogelijk voorkomen.
Uit een onderzoek door het Deense Nationale Voedingsinstituut, onderdeel van de Technische Universiteit van Denemarken blijkt dat de recentelijk door Europa (de EFSA) verlaagde veilige waarden BPA nog duidelijk onveilig zijn. In de nieuwe Europese richtlijn wordt de dagelijkse inname tot 4 mcg BPA per kg lichaamsgewicht als veilig beschouwd, eerder was die grens 50 mcg. Deze verlaging is gebeurd op basis van verschillende studies. De Deens wetenschappers gebruikten dezelfde studies doch komen tot een duidelijk ander resultaat waarbij maximaal 0,7 mcg BPA per kg lichaamsgewicht als veilig wordt beschouwd. De wetenschappers benadrukken nog dat zowel in de richtlijn van de ESFA als in hun studie geen rekening gehouden is met BPA in combinatie met andere chemische stoffen, met vergelijkbare effecten als BPA, een combinatie die mogelijk een verhoogd risico oplevert en tot een nog lagere aanvaardbare innamegrens zou kunnen leiden.
De eerste en de tweede studie. (Mei 2015)


 

BPA exposure linked to autism spectrum disorder, study reports
A newly published study is the first to report an association between bisphenol-A (BPA), a common plasticizer used in a variety of consumer food and beverage containers, with autism spectrum disorder (ASD) in children. The study, by researchers at Rowan University School of Osteopathic Medicine (RowanSOM) and Rutgers New Jersey Medical School (NJMS), shows that BPA is not metabolized well in children with ASD.
The research appears online in Autism Research.
"It has been suspected for a lot of years that BPA is involved in autism, but there was no direct evidence," said T. Peter Stein, of RowanSOM and the study's lead author. "We've shown there is a link. The metabolism of BPA is different in some children with autism than it is in otherwise healthy children."
The research team -- which included Margaret Schluter and Robert Steer, of RowanSOM who were responsible for laboratory analysis, and child neurologist Xue Ming, of NJMS who recruited and ascertained the study populations -- examined urine specimens from 46 children with ASD and 52 healthy control children for both free BPA and total BPA concentrations. Like many chemicals, BPA becomes water soluble when it is bound to glucose in the liver -- a process called glucuronidation. Conversion to a glucuronide and then excretion of the glucuronide in the urine is a major pathway for removing toxins from the body.
The researchers also conducted a metabolomic analysis to screen for all the chemicals found in the children's urine. The metabolomics analyses showed the mean number of statistically significant correlations between metabolites detected and total BPA excreted to be approximately three times greater with the ASD group than the controls, and the number of statistical significant correlations with fraction of BPA bound was approximately15 times higher in the children with ASD (p<0.001).
"Other studies involving rodent data have shown that BPA functions as an endocrine disruptor, but ours is the first to show this in humans and the first to associate it to autism," Stein said. "The observations show that for some children there was a relationship between intermediary metabolism, the ability to conjugate BPA and symptoms of autism."
Although the study involves a relatively small number of subjects, Stein said, "The key point is that the study seems to link BPA to autism and creates an open area for further research. One implication of our study is that there might be a benefit to reducing BPA exposure for pregnant women and for children with autism."
Reference: T. Peter Stein, Margaret D. Schluter, Robert A. Steer, Lining Guo, Xue Ming. Bisphenol A Exposure in Children With Autism Spectrum Disorders. Autism Research, 2015; DOI: 10.1002/aur.1444 

Bisphenol A: Finding safe levels a challenge, danish experts maintain
After having examined the European Food Safety Authority, EFSA's new health assessment of bisphenol A, the National Food Institute, Technical University of Denmark, maintains its assessment of the chemical compound. The institute's researchers assess that the safe level recently recommended by EFSA does not adequately protect consumers against endocrine disrupting effects of bisphenol A.
The chemical compound bisphenol A, which is used in plastic packaging and paper, is suspected of having adverse health effects in humans. In January 2015 EFSA published a health assessment of the compound, which concludes that an intake of less than 4 micrograms per kilogram body weight per day does not pose a health risk. Previously EFSA had concluded that the tolerable daily intake, TDI, should be less than or equal to 50 micrograms per kilogram of body weight.
The National Food Institute has examined EFSA's toxicological evaluations with a focus on the main conclusions in the report and to determine whether the new TDI is sufficiently protective and thus gives the institute cause to change its earlier assessment of bisphenol A.
EFSA's recommended safe level of bisphenol A too high
The National Food Institute's scientists evaluate that EFSA's new TDI does not adequately protect against endocrine disrupting effects. One reason is that EFSA does not apply an appropriate uncertainty factor. Moreover the researchers find that EFSA in establishing the new TDI has not sufficiently taken data from animal studies showing effects on female mammary gland, the male reproductive system, and brain development and function into account.
According to the National Food Institute's calculations the new TDI should be 0.7 micrograms per kilogram body weight per day or lower to be sufficiently protective against endocrine disrupting effects. The institute's assessment is based on the same studies as those in the EFSA report.
"We maintain the National Food Institute's previous risk assessment of bisphenol A. We evaluate that a tolerable intake of bisphenol A should be lower than one fifth of the EFSA recommended limit," Professor Ulla Hass from the National Food Institute says.
High exposure causes concern
EFSA has evaluated that for people with the highest level of exposure, men and women are exposed to more than 1 microgram of bisphenol A per kilogram per day, while children and teenagers are exposed to between 1.26 and 1.45 micrograms per kilogram day. Based on this, EFSA has concluded that intake of the compound does not pose a health risk, given that the maximum intake is three to four times less than the new recommended TDI.
"However comparison of the exposure to the TDI recommended by the National Food Institute shows that humans with a high exposure may exceed the safe limit. Their intake can come from food, cash receipts and cosmetics," Ulla Hass says.
"The health risks of bisphenol A are of concern particularly for highly exposed persons. The concern applies particularly to pregnant or breastfeeding women as well as children as they will be sensitive to potential effects that occur even at low doses of the compound," Ulla Hass adds.
Neither EFSA's nor the National Food Institute's risk assessment takes into account that there can be increased risk caused by bisphenol A if present in a chemical cocktail with other environmental chemicals that have similar effects to bisphenol A. This means that the risk in both cases may be underestimated.

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Blootstelling aan BPA gekoppeld aan autisme spectrum stoornis, onderzoeksrapporten
Een onlangs gepubliceerde studie is de eerste die een associatie tussen bisfenol-A (BPA), een gemeenschappelijk weekmaker gebruikt in een verscheidenheid van consumenten voedsel en drankverpakkingen, met een autismespectrumstoornis (ASS) bij kinderen rapporteren. De studie, door onderzoekers van Rowan University School of Medicine Osteopatisch (RowanSOM) en Rutgers New Jersey Medical School (NJMS), toont aan dat BPA niet goed wordt gemetaboliseerd bij kinderen met ASS.
Het onderzoek verschijnt online in Autism Research.
"Het is verdacht voor een heleboel jaren dat BPA is betrokken bij autisme, maar er was geen direct bewijs," zei T. Peter Stein, van RowanSOM en hoofdauteur van de studie. "We hebben aangetoond dat er een verband is. Het metabolisme van BPA is anders in sommige kinderen met autisme dan in anderszins gezonde kinderen."
Het onderzoeksteam - die onder Margaret Schluter en Robert Steer, van RowanSOM die verantwoordelijk zijn voor laboratoriumanalyse waren, en kind neuroloog Xue Ming, van NJMS die geworven en geconstateerd de studie populatie - onderzocht de urine monsters van 46 kinderen met ASS en 52 gezonde controlekinderen zowel vrije BPA en BPA totale concentraties. Net als veel andere chemicaliŽn, BPA wordt water oplosbaar wanneer het is gebonden aan glucose in de lever - een proces genaamd glucuronidatie. Conversie naar een glucuronide en uitscheiding van het glucuronide in de urine is een belangrijke route voor het verwijderen van toxische stoffen uit het lichaam.
De onderzoekers ook uitgevoerd een metabolomic analyse voor het screenen op alle chemische stoffen gevonden in de urine van de kinderen. De metabolomics analyses bleek het gemiddelde aantal statistisch significante correlaties tussen metabolieten gedetecteerd en totaal BPA uitgescheiden ongeveer drie keer groter bij de ASS groep dan de controles, en het aantal statistisch significante correlatie met fractie BPA gebonden was approximately15 keer hoger in de kinderen met ASS (p <0.001).
"Andere studies met knaagdieren gegevens hebben aangetoond dat BPA functioneert als een hormoonontregelaar, maar de onze is de eerste die dit bij de mens te laten zien en de eerste om het te koppelen aan autisme", zegt Stein. "De waarnemingen tonen aan dat sommige kinderen er een verband tussen intermediaire metabolisme, het vermogen om te conjugeren BPA en symptomen van autisme."
Hoewel de studie gaat om een relatief klein aantal onderwerpen, Stein zei: "Het belangrijkste punt is dat de studie lijkt te koppelen BPA aan autisme en creŽert een open gebied voor verder onderzoek. Een implicatie van ons onderzoek is dat er een voordeel zou kunnen zijn het verminderen van BPA blootstelling voor zwangere vrouwen en voor kinderen met autisme. "
Referentie: T. Peter Stein, Margaret D. Schluter, Robert A. Steer, Lining Guo, Xue Ming. Bisfenol A Blootstelling in kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen. Autism Research, 2015; DOI: 10.1002 / aur.1444

Bisfenol A: Het vinden van een veilig niveau een uitdaging, Deense experts onderhouden
Na onderzoek van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, nieuwe medische keuring van bisfenol A van de EFSA, de National Food Institute, Technische Universiteit van Denemarken, handhaaft zijn beoordeling van de chemische verbinding. De onderzoekers van het instituut te beoordelen dat het veilige niveau onlangs aanbevolen door de EFSA niet adequaat de consument te beschermen tegen hormoonverstorende effecten van bisfenol A.
De chemische verbinding bisfenol A, dat wordt gebruikt in plastic verpakkingen en papier, wordt verdacht van schadelijke gezondheidseffecten bij de mens. In januari 2015 een medische keuring van de verbinding, waarin wordt geconcludeerd dat een inname van minder dan 4 microgram per kilogram lichaamsgewicht per dag een risico voor de gezondheid niet opleveren gepubliceerd EFSA. Eerder EFSA heeft geconcludeerd dat de aanvaardbare dagelijkse inname, TDI, moet kleiner zijn dan of gelijk aan 50 microgram per kilogram lichaamsgewicht.
De National Food Institute heeft toxicologische evaluaties van de EFSA onderzocht met een focus op de belangrijkste conclusies in het rapport en om te bepalen of de nieuwe TDI voldoende beschermend en geeft daarmee het instituut reden om haar eerdere beoordeling van bisfenol A. veranderen
EFSA aanbevolen veilige niveau van bisfenol A te hoog
Wetenschappers het National Food Institute evalueren dat de nieuwe TDI EFSA niet adequaat te beschermen tegen hormoonverstorende effecten. Een reden is dat de EFSA een geschikte onzekerheidsfactor niet van toepassing. Bovendien is de onderzoekers vinden dat de EFSA bij het vaststellen van de nieuwe TDI heeft onvoldoende gegevens uit dierstudies waaruit effecten op de vrouwelijke borstklier, het mannelijke voortplantingssysteem, en ontwikkeling van de hersenen genomen en functioneren rekening.
Volgens berekeningen National Food Institute de nieuwe TDI dient 0,7 microgram per kilogram lichaamsgewicht per dag of minder voldoende bescherming tegen endocriene verstorende effecten zijn. Evaluatie van het instituut is gebaseerd op dezelfde studies als die in het EFSA-rapport.
"Wij handhaven vorige risicobeoordeling van bisfenol A. de National Food Institute We evalueren dat een toelaatbare inname van bisfenol A moet lager zijn dan een vijfde van de EFSA aanbevolen limiet," Professor Ulla Hass van het National Food Institute zegt.
Hoge blootstelling veroorzaakt zorg
EFSA heeft beoordeeld dat mensen met de hoogste mate van blootstelling, mannen en vrouwen worden blootgesteld aan meer dan 1 microgram van bisfenol A per kilogram per dag, terwijl de kinderen en tieners blootgesteld aan tussen 1,26 en 1,45 microgram per kilogram dag. Op basis hiervan heeft EFSA dat de inname van de verbinding geen gezondheidsrisico vormen, aangezien de maximale inname 3-4 keer minder dan de nieuwe aanbevolen TDI.
"Maar vergelijking van de blootstelling aan de TDI aanbevolen door het National Food Institute toont aan dat mensen met een hoge blootstelling aan de veilige grenzen kan overschrijden. Hun inname kan komen van voedsel, kasontvangsten en cosmetica," zegt Ulla Hass.
"De gezondheidsrisico's van bisfenol A zijn van zorg in het bijzonder voor zeer blootgestelde personen. De zorg geldt met name voor zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, alsmede kinderen als ze gevoelig zijn voor mogelijke effecten die optreden, zelfs bij lage doses van de verbinding, zal worden" Ulla Hass toevoegt.
Noch de EFSA, noch de National Food Institute risicobeoordeling houdt rekening met dat er kan worden verhoogd risico veroorzaakt door bisfenol A, indien aanwezig in een chemische cocktail met andere milieu-chemische stoffen die soortgelijke effecten op bisfenol A. hebben Dit betekent dat het risico in beide gevallen kan zijn onderschat.

Printen

 

 

Reacties: