Home / Nieuws / ...

 

Alternatief voor ftalaten ook al niet veilig?*
Ftalaten zijn lange tijd gebruikt als weekmaker in plastics doch inmiddels deels vervangen door de weekmaker Dinch, die als veilig wordt beschouwd. Dinch wordt daarom ook veel gebruikt voor medische toepassingen, kinderspeelgoed of plastics die in contact komen met voedingswaren. Doch uit een voorlopige Canadese studie blijkt nu dat er toch vragen rijzen t.a.v. de veiligheid. Dinch lijkt in het laboratorium met weefsels van zoogdieren toch vergelijkbare biologische verstoringen te geven als de bekende ftalaat DEHP, die bijv. in speelgoed verboden is. Het vetmetabolisme blijkt in de studie verstoord te kunnen worden evenals het hormoonstelsel van zoogdieren.
De studie. (Augustus 2015)


 

Is phthalate alternative really safe? 
A commonly used plasticizer known as DINCH, which is found in products that come into close contact with humans, such as medical devices, children's toys and food packaging, might not be as safe as initially thought. According to a new study from the Research Institute of the McGill University Health Centre (RI-MUHC) in Montreal, DINCH exerts biological effects on metabolic processes in mammals. The findings, published in the journal Environmental Research, may have important implications since DINCH has been promoted by industry has as a safe alternative to phthalate plasticizers, despite there being no publicly available peer-reviewed data on its toxicology.
"This is the first study to show a biological disruptive effect of the plasticizer DINCH and its metabolites on the metabolism in mammals," states study lead author, Dr. Vassilios Papadopoulos, who is a researcher in the Experimental Therapeutics and Metabolism Program of the RI-MUHC and a professor of Medicine at McGill University. "These findings show that DINCH might not be as safe as it has been promoted and there is a real need for more research on the safety and the use of this widely used product.''
Health concerns about plasticizers have been the subject of considerable scientific, legal and media debate in recent years. Some phthalates -- which are among the best-known plasticizers -- have been restricted or banned in children's products across North America and in many countries in Europe, during the last 10 years, because of their effects on reproductive health. DINCH (1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, diisononyl ester) has been used as an alternative and is approved and certified by many authorities and institutions worldwide; however, until now there have been no peer-reviewed research publications on its safety and potential metabolic and endocrine-disrupting properties.
The research team at the RI-MUHC, which has been working on phthalates for years, decided to evaluate the effects of DINCH and two of its major metabolites (CHDA and MINCH) with in-vitro experiments on the adipose tissue of rats. In fact, the researchers initially used DINCH as a control, since it was believed to be safe, but found that it was working in the same way as the phthalates. The action of DINCH was found to be particularly similar to a type of phthalate known as DEHP, a group of chemicals whose use in Canada and the US was restricted to small amounts in all children's products 2011, at the same time as the EU began phasing out their use.
The study shows that DINCH's metabolite (MINCH) acts as a metabolic disrupter by affecting adipose tissue differentiation, in other words how fat is made in the body. They also found that, similar to phthalates, the effect of MINCH was mediated by a receptor involved in both the metabolic and endocrine systems, which allowed the researchers to infer that MINCH could interfere with the endocrine system in mammals.
"We were surprised by these findings since DINCH was supposed to be a trusted plasticizer devoid of phthalate effects," says Dr. Papadopoulos. "The fact that MINCH can affect metabolism, which is a major regulator system of our body, is concerning."
"It is currently difficult to assess whether DINCH exposure represents a risk to human health, but specific populations such as occupational workers could be at risk if the level of DINCH reaches environmental levels as high as the banned phthalate DEHP, " adds Dr. Papadopoulos.
According to the researchers, considering the continuous exposure of humans to plastics throughout life and the fact that there are periods in life when humans are more sensitive to exposures (such has early development), the effects of this plasticizer should be evaluated more thoroughly.
Reference:
1. Enrico Campioli, Tam B. Duong, Franšois Deschamps, Vassilios Papadopoulos. Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid diisononyl ester and metabolite effects on rat epididymal stromal vascular fraction differentiation of adipose tissue. Environmental Research, 2015; 140: 145 DOI: 10.1016/j.envres.2015.03.036 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Is ftalaat alternatief echt veilig?
Een veelgebruikte weekmaker bekend als DINCH, die is gevonden in producten die in nauw contact met mensen, zoals medische apparatuur, kinderspeelgoed en verpakking van levensmiddelen komen, misschien niet zo veilig als in eerste instantie gedacht. Volgens een nieuwe studie van het Instituut van de McGill University Health Centre (RI-MUHC) in Montreal, DINCH oefent biologische effecten op de metabole processen in zoogdieren. De bevindingen, gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Research, kan belangrijke gevolgen hebben sindsdien DINCH is bevorderd door de industrie als een veilig alternatief voor ftalaat weekmakers, ondanks dat er geen openbaar beschikbare peer-reviewed gegevens over de toxicologie.
"Dit is de eerste studie om een biologisch verstorend effect van de weekmaker DINCH en de metabolieten op de stofwisseling bij zoogdieren vertonen", zegt de studie hoofdauteur, Dr. Vassilios Papadopoulos, die een onderzoeker in de Experimentele Therapeutics en Metabolisme Programma van de RI -MUHC en een professor in de geneeskunde aan de McGill University. "Deze bevindingen tonen aan dat DINCH niet zo veilig mogelijk als het is bevorderd en er een reŰle behoefte aan meer onderzoek naar de veiligheid en het gebruik van deze gebruikte product. '
Gezondheid zorgen over weekmakers zijn het onderwerp van aanzienlijke wetenschappelijke, juridische en media-debat in de afgelopen jaren. Sommige ftalaten - die behoren tot de bekendste weekmakers - zijn beperkt of verboden in producten voor kinderen in Noord-Amerika en in vele landen in Europa, in de laatste 10 jaar, omwille van hun effecten op de reproductieve gezondheid. DINCH (1,2-cyclohexaandicarbonzuur, diisononyl ester) is gebruikt als een alternatief en is goedgekeurd en gecertificeerd door vele instanties en instellingen over de hele wereld; Maar tot nu toe is er geen peer-reviewed wetenschappelijke publicaties over de veiligheid en potentiŰle metabole en hormoonverstorende eigenschappen hebben.
Het onderzoeksteam van de RI-MUHC, die heeft gewerkt aan ftalaten voor de komende jaren, besloten om de effecten van DINCH en twee van haar belangrijkste metabolieten (CHDA en MINCH) te evalueren met de in-vitro-experimenten op het vetweefsel van ratten. In feite is de onderzoekers oorspronkelijk gebruikte DINCH als controle, aangezien werd aangenomen veilig te zijn, maar vond dat het werkte op dezelfde wijze als ftalaten. De werking van DINCH bleek bijzonder lijkt op een soort ftalaat bekend als DEHP, een groep stoffen waarvan het gebruik in Canada en de Verenigde Staten beperkt tot kleine hoeveelheden in alle kinderproducten 2011 te zijn, op hetzelfde moment als de EU begon phasing uit het gebruik ervan.
De studie toont aan dat DINCH de metaboliet (MINCH) als metabolisch disrupter door wijziging vetweefsel differentiatie, met andere woorden hoe dik wordt in het lichaam. Zij vonden ook dat, vergelijkbaar met ftalaten, het effect van MINCH werd gemedieerd door een receptor betrokken bij zowel de metabole en endocriene systemen, waardoor de onderzoekers concluderen dat MINCH kan interfereren met het endocriene systeem bij zoogdieren.
"We waren verrast door deze bevindingen sinds DINCH moest een vertrouwde weekmaker verstoken van ftalaat-effecten zijn," zegt Dr Papadopoulos. "Dat MINCH kunnen be´nvloeden metabolisme, wat een belangrijke regulator systeem van ons lichaam, is zorgwekkend. '
"Het is momenteel moeilijk te beoordelen of de blootstelling DINCH vormt een risico voor de volksgezondheid, maar specifieke populaties, zoals beroepsmatige werknemers zou kunnen zijn in gevaar als het niveau van DINCH milieu niveaus zo hoog als de verboden ftalaten DEHP bereikt," voegt Dr. Papadopoulos.
Volgens de onderzoekers, gezien de continue blootstelling van mensen aan kunststof gedurende het leven en het feit dat er perioden in het leven wanneer mensen gevoeliger zijn voor blootstelling (zoals is vroege ontwikkeling), moet het effect van deze weekmaker grondiger worden geŰvalueerd.
Referentie:
1. Enrico Campioli, Tam B. Duong, Franšois Deschamps, Vassilios Papadopoulos. Cyclohexaan-1,2-dicarbonzuur diisononyl ester en metaboliet effecten op de rat epididymaal stromale vasculaire fractie differentiatie van vetweefsel. Environmental Research, 2015; 140: 145 DOI: 10.1016 / j.envres.2015.03.036


Printen

 

 

Reacties: