Home / Nieuws / ...

 

Luchtvervuiling en kanker*
Uit een Chinees-Britse studie onder ruim 66.000 mensen die ruim 10 jaar gevolgd werden blijkt dat blootstelling aan luchtvervuiling duidelijk meer kans geeft om dood te gaan aan allerlei soorten van kanker. Gekeken werd naar fijnstof (PM2,5). Iedere 10 mcg/ m fijnstof in de lucht geeft bij regelmatige blootstelling hieraan bijv. 80% meer kans om dood te gaan aan borstkanker, 35-42% meer kans om dood te gaan aan kanker in het spijsverteringskanaal, 36% meer kans om dood te gaan aan longkanker en 22% meer kans om dood te gaan aan andere vormen van kanker. (Toch zijn de Europese streefwaarden voor fijnstof (PM2,5) nog 25 mcg/ m) 
De studie. (Juli 2016)


 

Exposure to particulate air pollutants associated with numerous cancers 
Researchers have found that long-term exposure to environmental pollutants was associated with increased risk of mortality for many types of cancer in an elderly Hong Kong population.
The study between the University of Birmingham and University of Hong Kong, published in Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, a journal of the American Association for Cancer Research, adds to growing concern around the health risks of prolonged exposure to ambient fine particulate matter.
Particulate matter is the term for particles found in the air, including hydrocarbons and heavy metals produced by transportation and power generation, among other sources. This study focused on ambient fine particulate matter, or matter with an aerodynamic diameter of less than 2.5 micrometers (PM2.5).
For every 10 microgram per cubic meter (g/m) of increased exposure to PM2.5, the risk of dying from any cancer rose by 22 percent.
Dr Neil Thomas, from the Institute of Applied Health at The University of Birmingham, said, "The implications for other similar cities around the world are that PM2.5 must be reduced to reduce the health burden. Air pollution remains a clear, modifiable public health concern."
Dr Thuan Quoc Thach, from the University of Hong Kong, said, "Long-term exposure to particulate matter has been associated with mortality mainly from cardiopulmonary causes and lung cancer, but there have been few studies showing an association with mortality from other cancers. We suspected that these particulates could have an equivalent effect on cancers elsewhere in the body."
The researchers recruited 66,280 people aged 65 or older between 1998 and 2001, and followed the subjects until 2011, ascertaining causes of death from Hong Kong registrations. Annual concentrations of PM2.5 at their homes were estimated using data from satellite data and fixed-site monitors.
After adjusting for smoking status, and excluding deaths that had occurred within three years of the baseline to control for competing diseases, the study showed that for every 10 g/m of increased exposure to PM2.5, the risk of dying from any cancer rose by 22 percent. Increases of 10 g/m of PM2.5 were associated with a 42 percent increased risk of mortality from cancer in the upper digestive tract and a 35 percent increased risk of mortality from accessory digestive organs, which include the liver, bile ducts, gall bladder, and pancreas.
For women, every 10 g/m increase in exposure to PM2.5 was associated with an 80 percent increased risk of mortality from breast cancer, and men experienced a 36 percent increased risk of dying of lung cancer for every 10 g/m increased exposure to PM2.5.
The team believe that possible explanations for the association between PM2.5 and cancer could include defects in DNA repair function, alterations in the body's immune response, or inflammation that triggers angiogenesis, the growth of new blood vessels that allows tumours to spread. In the case of the digestive organs, heavy metal pollution could affect gut microbiota and influence the development of cancer.
The large scale of the study, as well as its documentation of cancer-specific mortality, enables a detailed investigation of the contribution of particulate matter to these cancers and counters the common problems associated with research into mortality via specific types of cancer in a population.
Dr Thomas added, "The next step is to determine whether other countries experience similar associations between PM2.5 and cancer deaths. This study, combined with existing research, suggests that other urban populations may carry the same risks but we'd be keen to look into this further."
Dr Thach concluded, "The limitation to this study is the sole focus on PM2.5. Emerging research is beginning to study the effects of exposure to multiple pollutants on human health. We must be cautious though, as pollution is just one risk factor for cancer, and others, such as diet and exercise, may be more significant and more modifiable risk factors."
C. M. Wong, H. Tsang, H. K. Lai, G. N. Thomas, K. B. Lam, K. P. Chan, Q. Zheng, J. G. Ayres, S. Y. Lee, T. H. Lam, T. Q. Thach. Cancer Mortality Risks from Long-term Exposure to Ambient Fine Particle. Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention, 2016; 25 (5): 839 DOI: 10.1158/1055-9965.EPI-15-0626 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Blootstelling aan fijn luchtverontreiniging in verband met een groot aantal vormen van kanker
Onderzoekers hebben gevonden dat langdurige blootstelling aan milieuverontreinigende stoffen werd geassocieerd met een verhoogd risico van mortaliteit voor vele soorten kanker bij een oudere Hongkong bevolking.
De studie van de Universiteit van Birmingham en Universiteit van Hong Kong, gepubliceerd in Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, een tijdschrift van de American Association for Cancer Research, draagt bij aan een groeiende bezorgdheid over de gezondheidsrisico's van langdurige blootstelling aan fijn stof omgevingstemperatuur.
Fijn stof is de term voor deeltjes gevonden in de lucht, met inbegrip van koolwaterstoffen en zware metalen door transport en energie-opwekking, onder andere bronnen. Dit onderzoek richtte zich op ambient fijn stof, of stof met een arodynamische diameter van minder dan 2,5 micrometer (PM2.5).
Voor elke 10 microgram per kubieke meter (ug / m) van de verhoogde blootstelling aan PM2.5, het risico om te overlijden aan welke vorm van kanker steeg met 22 procent.
Dr Neil Thomas, van het Institute of Applied Health aan de Universiteit van Birmingham, zei: "De gevolgen voor andere vergelijkbare steden over de hele wereld zijn die PM2,5 moet worden verlaagd om de gezondheid te verminderen. Luchtverontreiniging blijft een duidelijke, aanpasbaar publiek gezondheids-zorg. "
Dr Thuan Quoc Thach, van de Universiteit van Hong Kong, zei: "Langdurige blootstelling aan fijn stof is geassocieerd met sterfte voornamelijk uit cardiopulmonale oorzaken en longkanker, maar er zijn weinig studies tonen een associatie met de sterfte aan andere vormen van kanker geweest. we vermoeden dat deze deeltjes een gelijkwaardig effect op kanker elders in het lichaam zou kunnen hebben. "
De onderzoekers aangeworven 66.280 mensen van 65 jaar of ouder tussen 1998 en 2001 jaar oud, en volgde de onderwerpen tot 2011, het vaststellen van doodsoorzaken uit Hong Kong registraties. Jaarlijkse concentraties van PM2,5 in hun huizen werden geschat met behulp van gegevens van satellietbeelden data en vaste-website monitoren.
Na correctie voor rookgedrag, en met uitzondering van sterfgevallen die binnen drie jaar na de basislijn te controleren voor concurrerende ziekten had plaatsgevonden, de studie is gebleken dat voor elke 10 ug / m verhoogde blootstelling aan PM2.5, het risico om te overlijden aan welke vorm van kanker gestegen met 22 procent. Stijgingen van 10 ug / m PM2.5 werden geassocieerd met een 42 procent verhoogd risico op sterfte aan kanker in de bovenste spijsverteringskanaal en een 35 procent verhoogd risico op sterfte door accessoire spijsverteringsorganen, die de lever, galwegen, galblaas omvatten en pancreas.
Voor vrouwen, elke 10 ug / m toename in blootstelling aan PM2.5 was geassocieerd met een 80 procent verhoogd risico op sterfte door borstkanker en mensen ervaren een 36 procent verhoogd risico op sterven aan longkanker per 10 ug / m verhoogde blootstelling aan PM2,5.
Het team mening dat mogelijke verklaringen voor het verband tussen PM2,5 en kanker kunnen zijn defecten in DNA-herstelfunctie, veranderingen in de immuunrespons van het lichaam, of ontsteking dat angiogenese, de groei van nieuwe bloedvaten waarmee tumoren te verspreiden triggers. Bij de spijsverteringsorganen, kunnen zware metalen verontreiniging invloed darmflora en invloed op de ontwikkeling van kanker.
De grote omvang van het onderzoek, alsmede de documentatie van kankerspecifieke mortaliteit, zodat een gedetailleerd onderzoek naar de bijdrage van deeltjes op deze kankers en tellers de algemene problemen van onderzoek naar sterfte via specifieke soorten van kanker bij een populatie.
Dr Thomas voegt toe: "De volgende stap is om te bepalen of andere landen ervaren vergelijkbare associaties tussen PM2.5 en sterfgevallen door kanker. Dit onderzoek, in combinatie met het bestaande onderzoek suggereert dat andere stedelijke bevolking dezelfde risico's kunnen dragen, maar we graag zouden zijn kijken naar dit verder uit. "
Dr Thach concludeerde: "De beperking deze studie is de enige focus op PM2.5. Opkomende onderzoek begint de effecten van blootstelling aan meerdere stoffen op de volksgezondheid te bestuderen. We moeten echter voorzichtig zijn, de vervuiling is slechts n risicofactor voor kanker, en anderen, zoals dieet en lichaamsbeweging, kunnen meer belangrijke en meer aanpasbaar risicofactoren.


Printen

 

 

Reacties: