Home / Nieuws / ...

 

Boezemfibrilleren nr. 1 in hartziekten*
In AustraliŽ is boezemfibrilleren (atrium- of voorkamerfibrilleren) in twintig jaar tijd de meest voorkomende aandoening geworden bij mensen die opgenomen worden in het ziekenhuis voor hartproblemen. In twintig jaar is het aantal ziekenhuisopname voor boezemfibrilleren wel met bijna 300% toegenomen en dan wel niet alleen bij ouderen. Hier zal de situatie niet veel anders zijn boezemfibrilleren was al de meest voorkomende hartritmestoornis bij ouderen. Bij boezemfibrilleren is de hartslag onregelmatig en vaak te hoog, met bijkomende klachten als vermoeidheid, kortademigheid, en gebrek aan energie om inspanning te leveren. Boezemfibrilleren is een ritmestoornis die niet levensbedreigend is, maar meestal wel behandeld moet worden om schade aan het hart te voorkomen en dat terwijl niet iedereen last heeft van boezemfibrilleren en alleen een onprettig gevoel ervaart.
De studie. (Juli 2019)


Atrial fibrillation is now the leading cause of cardiovascular hospitalisation
AF Ė atrial fibrillation, HF Ė heart failure, MI Ė myocardial infarction (heart attack). 
Atrial fibrillation has overtaken heart failure and heart attacks as the leading cause of cardiovascular hospitalisation, a South Australian study has found. 
Researchers analysed data collected over two decades by the Australian Institute of Health and Welfare to establish the incidence and trends of common cardiovascular conditions between 1993 and 2013.
Published recently in the journal Heart, University of Adelaide lead researcher Celine Gallagher found atrial fibrillation had the highest incidence of principal diagnosis in 2013 ahead of heart attack and heart failure.
However, in 1993 it was heart failure followed by heart attack and atrial fibrillation that were the most common causes of cardiovascular hospitalisation.
"What our study showed is that over that time period hospitalisations for AF (atrial fibrillation) increased by 295 per cent," said Gallagher.
"That was compared to 73 per cent for heart attack and 39 per cent for heart failure."
AF is an irregular, rapid heart rate that can cause heart palpitations, fatigue, shortness of breath and death.
Researchers from the University of Adelaide Centre for Heart Rhythm Disorders found that the rate per annum of atrial fibrillation hospitalisations began at about 15,000 in 1993 and grew at an annual rate of almost 4 per cent to reach 61,000 in 2013.
Gallagher, a Ph.D. candidate, said the escalating figures revealed a new healthcare epidemic.
"It's much more common to hear about heart failure or to hear about heart attacks, but in fact atrial fibrillation is really our new epidemic," she said.
"It's not showing any sign of slowing down or going away."
Gallagher said the reasons for the rapid increase in AF hospitalisations were not clear from the data. But she said the risk of the condition increased with the presence of other factors such as high blood pressure, obesity, diabetes and life expectancy, which were also on the rise in Australia.
The study found the number of hospitalisations for AF increased across all age groups from the under 50s through to the over 80s.
A cost analysis of the three conditions in the study also found that the rise in AF hospitalisations had led to a cost blowout of 479 per cent over the 20-year period.
Untreated or unsuccessful treatment of atrial fibrillation is also linked to stroke and heart failure.
"About 30 per cent of all strokes are caused by AF," Gallagher said.
"The fact that you have AF increases your chance of stroke regardless of your symptoms."
Beginning in June, the researchers will study the effectiveness of treating patients in a holistic outpatient management clinic as an alternative to hospitalisation.
This model would employ a team of healthcare professionals Ė such as cardiologists, psychologists and dieticians Ė to treat those with atrial fibrillation on a regular basis.
"We think that by managing their conditions better we can reduce the risk of people going to hospital," said Gallagher.
Gallagher will conduct a two-year interventional study to assess the effectiveness of the model to examine if it reduces hospitalisations and deaths compared to the current system. 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Boezemfibrilleren is nu de belangrijkste oorzaak van cardiovasculaire ziekenhuisopname
AF - atriale fibrillatie, HF - hartfalen, MI - myocardiaal infarct (hartaanval). 
Boezemfibrilleren heeft hartfalen en hartaanvallen ingehaald als de belangrijkste oorzaak van cardiovasculaire ziekenhuisopname, heeft een Zuid-Australische studie gevonden.
Onderzoekers analyseerden gegevens die gedurende twee decennia werden verzameld door het Australische instituut voor gezondheid en welzijn om de incidentie en trends van gemeenschappelijke cardiovasculaire aandoeningen tussen 1993 en 2013 vast te stellen.
Onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Heart, University of Adelaide, ontdekte hoofdonderzoeker Celine Gallagher dat atriumfibrilleren in 2013 de grootste incidentie van hoofddiagnose had in de aanloop naar hartaanvallen en hartfalen.
Echter, in 1993 was hartfalen gevolgd door een hartaanval en atriale fibrillatie die de meest voorkomende oorzaken van cardiovasculaire ziekenhuisopname waren.
"Wat ons onderzoek toonde, was dat gedurende die periode ziekenhuisopnames voor AF (atriale fibrillatie) met 295 procent toenamen," zei Gallagher.
"Dat was vergeleken met 73 procent voor een hartaanval en 39 procent voor hartfalen."
AF is een onregelmatige, snelle hartslag die hartkloppingen, vermoeidheid, kortademigheid en de dood kan veroorzaken.
Onderzoekers van de Universiteit van Adelaide Center for Heart Rhythm Disorders ontdekten dat de frequentie per jaar van atriale fibrillatie-hospitalisaties in 1993 begon bij ongeveer 15.000 en groeide met een jaarlijks percentage van bijna 4 procent tot 61.000 in 2013.
Gallagher, een Ph.D. kandidaat, zei de escalerende cijfers onthulde een nieuwe gezondheidszorgepidemie.
"Het is veel gebruikelijker om te horen over hartfalen of om te horen over hartaanvallen, maar in feite is atriale fibrillatie echt onze nieuwe epidemie," zei ze.
"Het vertoont geen tekenen van vertragen of verdwijnen."
Gallagher zei dat de redenen voor de snelle toename van AF-hospitalisaties niet duidelijk waren uit de gegevens. Maar ze zei dat het risico van de aandoening toeneemt met de aanwezigheid van andere factoren zoals hoge bloeddruk, zwaarlijvigheid, diabetes en levensverwachting, die ook in AustraliŽ toenam.
De studie vond het aantal ziekenhuisopnames voor AF verhoogd in alle leeftijdsgroepen van onder de 50 jaar tot en met de 80-er jaren.
Een kostenanalyse van de drie condities in de studie toonde ook aan dat de toename van AF-ziekenhuisopnames leidde tot een kostenuitbraak van 479 procent over de periode van 20 jaar.
Onbehandelde of niet-succesvolle behandeling van atriale fibrillatie is ook gekoppeld aan beroerte en hartfalen.
"Ongeveer 30 procent van alle beroertes wordt veroorzaakt door AF," zei Gallagher.
"Het feit dat je AF hebt, verhoogt je kans op een beroerte, ongeacht je symptomen."
Vanaf juni zullen de onderzoekers de effectiviteit van de behandeling van patiŽnten in een holistische polikliniek voor ambulante patiŽnten bestuderen als een alternatief voor ziekenhuisopname.
Dit model zou een team van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, zoals cardiologen, psychologen en diŽtisten, in dienst nemen om patiŽnten met atriale fibrillatie regelmatig te behandelen.
"Wij denken dat door hun omstandigheden beter te beheren, we het risico dat mensen naar het ziekenhuis gaan, kunnen verminderen," zei Gallagher.
Gallagher zal een twee jaar durende interventionele studie uitvoeren om de effectiviteit van het model te beoordelen om na te gaan of ziekenhuisopnamen en sterfgevallen worden verminderd in vergelijking met het huidige systeem.