Home / Nieuws / ...

 

Voeding tegen luchtweginfecties*
Voor jonge kinderen (één tot vier jaar) met telkens terugkerende luchtweginfecties blijkt volgens een Nederlandse studie dat bepaalde voeding goed werk kan doen en dat is belangrijk wat een andere manier van aanpak is er niet echt. Dagelijks voeding met veel groene groenten, volle melk, echte boter en rundvlees zorgen voor duidelijk minder vaak koorts, minder hoesten en minder snuiven. Ze gaan ook minder vaak naar de huisarts en zijn ook duidelijk minder moe, zo blijkt uit de studie.
De studie en het proefschrift. (Augustus 2020)


Nutrition can reduce respiratory tract infections in children
As yet, there is no effective remedy for young children (aged one to four) with recurrent respiratory tract infections. The children cough, have a fever or blocked nose, or catch colds more often than average. This often goes on for years. The children muddle through until their upper respiratory tract infections finally abate. Ellen van der Gaag, a paediatrician at the Twente Hospital Group (ZGT) and a University of Twente Ph.D. candidate, has studied this group of children and is now calling for the introduction of dietary guidelines. Dr. Van der Gaag says, "My aim is to strengthen these children's immune systems in a natural way, to help them develop greater resistance to infection. The dietary guidelines include green vegetables, whole milk, butter and beef. Children who consume these products have been shown to suffer significantly fewer respiratory complaints." 
Ellen van der Gaag investigated the effect of a dietary advice on colds, coughs, fever, antibiotic use, thyroid function and fatigue in children aged one to four. The dietary guidelines include green vegetables, whole milk, butter, and beef (in quantities that comply with Netherlands Nutrition Centre guidelines). These unprocessed food products are the normal constituents of traditional Dutch meals. Dr. Van der Gaag says, "It has been shown that children who follow this dietary advice experience fewer fevers and use antibiotics less often. Nor do they cough and sniff as much as they used to. They also visit their GP less often and are less tired. This dietary advice has no adverse effects—the children experience no excessive weight gain nor are there any untoward changes to their cholesterol profile. The dietary guidelines seem to be a simple and safe way of reducing common health problems in children." 
The study
A previous study by Ellen van der Gaag (2012) showed that 16% of children who repeatedly suffer upper respiratory infections eat few vegetables and almost no beef at all. In addition, it revealed that young, growing bodies also need pure unprocessed products and fats, such as those found in butter and whole milk, for example. During her Ph.D. research, Dr. Van der Gaag studied young children (aged one to four) who were usually ill for about 14.5 days a month (i.e. almost half of the year). Only 5% of these sick children had known medical disorders, the remaining 95% were otherwise perfectly healthy. The dietary guidelines were tested in a six-month randomised controlled trial involving 120 children. The results showed that children with no known medical disorders were only ill for 4.8 days a month during the last three months of the study period, a significant improvement. 
Dietary guidelines for older children/adults
Ellen van der Gaag also investigated the effects of the four above-mentioned products in older children. Her research showed that the dietary guidelines produced encouraging results in this group as well.
For instance, when children with fatigue followed the dietary guidelines, their energy levels increased. After following the dietary advice for a period of time, children with a slightly unstable thyroid gland were less tired than before and also enjoyed better sleep. Dr. Van der Gaag adds "I have not conducted any clinical research in adults. Our review article revealed that foods such as kiwi fruit, elderberry syrup, fish oil, prebiotics, probiotics, and garlic can all help to reduce respiratory infections in children as well as in adults." 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Voeding kan luchtweginfecties bij kinderen verminderen
Voor jonge kinderen (één tot vier jaar) met recidiverende luchtweginfecties is er nog geen effectief middel. De kinderen hoesten, hebben koorts of een verstopte neus, of worden vaker dan gemiddeld verkouden. Dit gaat vaak jaren door. De kinderen modderen erdoorheen totdat hun bovenste luchtweginfecties eindelijk zijn afgenomen. Ellen van der Gaag, kinderarts bij de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) en promovendus Universiteit Twente. kandidaat, heeft deze groep kinderen bestudeerd en pleit nu voor de introductie van voedingsrichtlijnen. Dr. Van der Gaag zegt: "Mijn doel is om het immuunsysteem van deze kinderen op een natuurlijke manier te versterken, zodat ze een grotere weerstand tegen infecties ontwikkelen. De voedingsrichtlijnen omvatten groene groenten, volle melk, boter en rundvlees. Kinderen die deze producten consumeren. hebben aangetoond significant minder luchtwegklachten te hebben. "
Ellen van der Gaag onderzocht het effect van een voedingsadvies op verkoudheid, hoest, koorts, antibioticagebruik, schildklierfunctie en vermoeidheid bij kinderen van één tot vier jaar. De voedingsrichtlijnen omvatten onder meer groene groenten, volle melk, boter en rundvlees (in hoeveelheden die voldoen aan de richtlijnen van het Voedingscentrum). Deze onbewerkte voedingsproducten zijn de normale bestanddelen van oer-Hollandse maaltijden. Dr. Van der Gaag: "Het is aangetoond dat kinderen die dit voedingsadvies volgen, minder koorts krijgen en minder vaak antibiotica gebruiken. Ze hoesten en snuiven ook niet meer zo vaak als vroeger. Ze gaan ook minder vaak naar de huisarts en dat zijn ze ook. minder moe. Dit voedingsadvies heeft geen nadelige effecten - de kinderen ervaren geen overmatige gewichtstoename en er zijn geen ongewenste veranderingen in hun cholesterolprofiel. De voedingsrichtlijnen lijken een eenvoudige en veilige manier te zijn om veelvoorkomende gezondheidsproblemen bij kinderen te verminderen. '
De studie
Een eerdere studie van Ellen van der Gaag (2012) toonde aan dat 16% van de kinderen die herhaaldelijk last hebben van bovenste luchtweginfecties, weinig groenten eet en bijna geen rundvlees. Daarnaast bleek dat jonge, groeiende lichamen ook pure onbewerkte producten en vetten nodig hebben, zoals die in bijvoorbeeld boter en volle melk. Tijdens haar Ph.D. onderzoek, bestudeerde dr. Van der Gaag jonge kinderen (van één tot vier jaar) die gewoonlijk ongeveer 14,5 dagen per maand (d.w.z. bijna de helft van het jaar) ziek waren. Slechts 5% van deze zieke kinderen kende een medische aandoening, de overige 95% was verder volkomen gezond. De voedingsrichtlijnen zijn getest in een gerandomiseerde, gecontroleerde studie van zes maanden met 120 kinderen. De resultaten toonden aan dat kinderen zonder bekende medische aandoeningen slechts 4,8 dagen per maand ziek waren gedurende de laatste drie maanden van de onderzoeksperiode, een significante verbetering.
Voedingsrichtlijnen voor oudere kinderen / volwassenen
Ellen van der Gaag onderzocht ook de effecten van de vier bovengenoemde producten bij oudere kinderen. Uit haar onderzoek bleek dat de voedingsrichtlijnen ook bij deze groep bemoedigende resultaten opleverden.
Als kinderen met vermoeidheid bijvoorbeeld de voedingsrichtlijnen volgden, nam hun energieniveau toe. Na enige tijd het voedingsadvies te hebben gevolgd, waren kinderen met een enigszins instabiele schildklier minder moe dan voorheen en sliepen ze ook beter. Dr. Van der Gaag voegt eraan toe: "Ik heb geen klinisch onderzoek bij volwassenen uitgevoerd. Uit ons overzichtsartikel bleek dat voedingsmiddelen zoals kiwi's, vlierbessensiroop, visolie, prebiotica, probiotica en knoflook allemaal kunnen helpen om luchtweginfecties bij kinderen te verminderen. goed als bij volwassenen. "