Home / Nieuws / ...

 

Antistollingsmiddel en de kans op een virale infectie*
Volgens een Amerikaanse studie kan het antistollingsmiddel Pradaxa de kans op en de heftigheid van virale infecties zoals griep en myocarditis (een ontsteking van de hartspier) verhogen. Dabigatran (merknaam Pradaxa is een geneesmiddel behorend tot de groep van directe trombineremmers. Door remming van trombine wordt voorkomen dat fibrinogeen in fibrine wordt omgezet. Het ontstaan van een bloedpropje wordt zo verminderd. Doch zo blijkt uit de studie zorgt de remming van trombine ook voor een vermindering van het aangeboren immuunsysteem om virale infecties aan te pakken.  De volledige studie. (Mei 2013)

 

Newly approved blood thinner may increase susceptibility to some viral infections
A study led by researchers at the University of North Carolina indicates that a newly approved blood thinner that blocks a key component of the human blood clotting system may increase the risk and severity of certain viral infections, including flu and myocarditis, a viral infection of the heart and a significant cause of sudden death in children and young adults.
For the past 50 years, people with the heartbeat irregularity, atrial fibrillation, and others at increased risk for forming potentially life-threatening blood clots have been given the anticoagulant drug warfarin. Recently, the U.S. Food and Drug Administration approved the use of the blood-thinner Dabigatran etexilate (called Pradaxa™) for atrial fibrillation patients. The drug inhibits thrombin, the body's central coagulation activator of the blood clotting system.
In blocking thrombin activity, the drug disturbs the protease cascade of molecular events that normally occurs in coagulation. While clot formation is reduced, the new study shows it may also cause an unintended consequence. "Our findings show that blocking thrombin reduces the innate immune response to viral infection," says study senior author Nigel Mackman, PhD, the John C. Parker Distinguished Professor of Medicine in the division of hematology and director of the UNC McAllister Heart Institute. "The use of the new generation of blood thinners might increase the risk and severity of flu and myocarditis."
A report of the research appears in The Journal of Clinical Investigation.
Mackman points out that viral infections such as dengue fever trigger activation of the coagulation system but it was considered a bad thing. He says studies on bacterial infections have found that the last product of the "clotting cascade" (the process that occurs in blood clot formation) – fibrin – helps activate immune cell macrophages that boosts the immune system.
"But it seems that the antiviral mechanism of the clotting system is not via fibrin but rather via thrombin; namely, its activation of protease activated receptor proteins such as PAR-1," says Mackman. "The new study was aimed at finding out if PAR-1 plays any role in virus infections, a question of importance to the use of Pradaxa™ and the development of antithrombotic drugs that target PAR-1 on platelets."
To find the answer, Mackman and colleagues used mice in which the PAR-1 gene is deleted and subjected then to infection with a virus that causes myocarditis. They found that loss of PAR-1 mediated signaling after infection with the cardiotrophic virus resulted in increased viral buildup in the heart, cardiac injury and, later, increased impairment of heart function.
Moreover, the absence of PAR-1 signaling was associated with a slower response to the virus of the innate immune soon after viral infection. The innate immune system provides early defense against disease causing organisms. The defense is almost immediate.
The researchers treated normal mice with Pradaxa™. They showed that thrombin inhibition increased cardiac virus load and cardiac injury after viral infection in a similar manner to a deficiency of PAR-1. In addition, they infected the PAR-1 deficient mice with influenza A and found that PAR-1 signaling was important in controlling the virus load in the lung in the early phase after infection. These results suggest that thrombin and PAR-1 mediate important early antiviral signals after infection.
"Pradaxa™ inhibits clot formation by reducing fibrin deposition and platelet aggregation." said Mackman. "Importantly, Pradaxa™ might not only facilitate significant lifesaving effects in reducing cardiac death but may also interfere with other processes in the body.
"The results we generated were completely unexpected and in fact our hypothesis was that PAR-1 deficient mice would be protected from viral myocarditis because they would have reduced inflammation," Mackman added. "We are now determining if the traditional long term anticoagulant warfarin has the same effect on viral infection or is this specific to the new blood thinner."
Provided by University of North Carolina Health Care

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Recent goedgekeurde bloedverdunner kan de gevoeligheid voor bepaalde virale infecties
Een studie geleid door onderzoekers van de Universiteit van North Carolina geeft aan dat een nieuw goedgekeurde bloedverdunner die blokkeert een belangrijk onderdeel van het menselijk bloedstollingssysteem het risico en de ernst van bepaalde virale infecties kan toenemen, met inbegrip van griep en myocarditis, een virale infectie van de hart en een belangrijke oorzaak van plotselinge dood bij kinderen en jonge volwassenen.
In de afgelopen 50 jaar, hebben mensen met de hartslag onregelmatigheid, atriumfibrilleren, en anderen met een verhoogd risico voor het vormen van potentieel levensbedreigende bloedstolsels gekregen het antistollingsmiddel warfarine. Onlangs heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration goedgekeurd het gebruik van de bloed-verdunner Dabigatran (Pradaxa ™ genoemd) voor patiënten met atriumfibrilleren. Het medicijn remt trombine, het lichaam centrale coagulatie activator van het bloedstolling systeem.
In het blokkeren van trombine-activiteit, het medicijn verstoort de protease cascade van moleculaire gebeurtenissen die normaal gesproken optreedt in de coagulatie. Terwijl klontervorming wordt verminderd, de nieuwe studie toont kan ook leiden tot een onbedoeld gevolg. "Onze bevindingen tonen aan dat het blokkeren van trombine vermindert de aangeboren immuunrespons tegen virale infectie", zegt studie senior auteur Nigel Mackman, PhD, de John C. Parker Distinguished Professor of Medicine in de verdeling van de hematologie en directeur van de UNC McAllister Heart Institute. "Het gebruik van de nieuwe generatie van bloedverdunners kan het risico en de ernst van de griep en myocarditis te verhogen."
Een verslag van het onderzoek verschijnt in The Journal of Clinical Investigation.
Mackman wijst erop dat virale infecties zoals knokkelkoorts trekker activatie van het stollingssysteem, maar het werd beschouwd als een slechte zaak. Hij zegt studies op bacteriële infecties gevonden dat het laatste product van de "stollingscascade" (het proces dat plaatsvindt in de vorming van bloedstolsels) - fibrine - helpt immuuncellen activeren macrofagen die het immuunsysteem verhoogt.
"Het lijkt echter dat de antivirale mechanisme van het stollingssysteem niet via fibrine maar via trombine, namelijk de activering van protease geactiveerde receptor eiwitten zoals PAR-1," zegt Mackman. "De nieuwe studie was gericht op het vinden of PAR-1 speelt een rol bij virusinfecties, een vraag van belang voor het gebruik van Pradaxa ™ en de ontwikkeling van antitrombotische geneesmiddelen die gericht zijn PAR-1 op bloedplaatjes."
Om het antwoord te vinden, Mackman en collega's gebruikte muizen waarin de PAR-1-gen is verwijderd en vervolgens onderworpen aan een infectie met een virus dat myocarditis veroorzaakt. Zij vonden dat het verlies van PAR-1 gemedieerde signalering na infectie met het virus cardiotrofe in verhoogde virale opbouw in het hart, cardiale schade en, later, verhoogde vermindering van hartfunctie.
Bovendien, de afwezigheid van PAR-1 signalering geassocieerd met een langzamere reactie op het virus van het aangeboren immuunsysteem kort na virale infectie. Het aangeboren immuunsysteem biedt vroege afweer tegen ziekteverwekkende organismen. De verdediging is bijna onmiddellijk.
De onderzoekers behandelde normale muizen met Pradaxa ™. Zij toonden aan dat trombineremming verhoogde cardiale virusbelasting en cardiale schade na virale infectie bij een soortgelijke wijze van een tekort aan PAR-1. Voorts zij besmette PAR-1 deficiënte muizen met influenza A en vond dat PAR-1 signalering belang bij het beheersen van de virusbelasting in de longen in de vroege fase na infectie. Deze resultaten suggereren dat trombine en PAR-1 bemiddelen belangrijke vroege antiviral signalen na infectie.
"Pradaxa ™ remt de stolselvorming door het verminderen van fibrine depositie en de aggregatie van bloedplaatjes." zei Mackman. "Belangrijk Pradaxa ™ kan niet alleen significant levensreddende effect vergemakkelijken verminderen hartdood maar kan ook interfereren met andere processen in het lichaam.
"De resultaten die we produceerden, waren geheel onverwacht en in feite onze hypothese was dat PAR-1 deficiënte muizen zou worden beschermd tegen virale myocarditis, omdat ze zouden hebben verminderd ontstekingen," Mackman toegevoegd. "We bepalen nu als het traditionele lange termijn antistollingsmiddelwarfarin heeft hetzelfde effect op virale infectie of deze specifiek voor de nieuwe bloedverdunner."
Die door de Universiteit van North Carolina Health Care

Printen

 

 

Reacties: