Home / Nieuws / ...

 

Tolerantie voor gluten door vroegere blootstelling?
De ontwikkeling van coeliakie is gerelateerd aan de voeding die een kind vroeg in het leven krijgt. Dit blijkt uit een Zweedse studie onder ruim 13.000 kinderen. De onderzoekers suggereren dat het geleidelijk starten met de inname van kleine hoeveelheden gluten vanaf de leeftijd van 4 maanden en gedurende de periode waarin borstvoeding wordt gegeven, preventief werkt tegen coeliakie. De volledige studie. (Juni 2013)

 

Prevalence of Childhood Celiac Disease and Changes in Infant Feeding
1. Anneli Ivarsson, MD, PhDa,*, Anna Myléus, MD, PhDa,*, Fredrik Norström, PhDa, Maria van der Pals, MDb, Anna Rosén, MD, PhDa,c, Lotta Högberg, MD, PhDd,e, Lars Danielsson, MDf, Britta Halvarsson, MD, PhDg, Solveig Hammarroth, MDf, Olle Hernell, MD, PhDh, Eva Karlsson, MDi, Lars Stenhammar, MD, PhDd,e, Charlotta Webb, MDb, Olof Sandström, MD, PhDh, and Annelie Carlsson, MD, PhDb
+ Author Affiliations
1. Departments of aPublic Health and Clinical Medicine, Epidemiology and Global Health, 
2. cMedical Biosciences, Clinical and Medical Genetics, and 
3. hClinical Sciences, Pediatrics, Umeå University, Umeå, Sweden; 
4. bDepartment of Pediatrics, Clinical Sciences, Skånes University Hospital, Lund University, Lund, Sweden; 
5. dPediatric Clinic, Norrköping Hospital, Norrköping, Sweden; 
6. eDepartment of Clinical and Experimental Medicine, Division of Pediatrics, Linköping University, Linköping, Sweden; 
7. fPediatric Clinic, Norrtälje Hospital, Norrtälje, Sweden; 
8. gPathology and Cytology, Aleris Medilab, Täby, Sweden; and 
9. iPediatric Clinic, Växjö Hospital, Växjö, Sweden 
1. ↵*Drs Ivarsson and Myléus contributed equally to this work. 
Abstract
OBJECTIVES: Between 1984 and 1996, Sweden experienced an “epidemic” of clinical celiac disease in children <2 years of age, attributed partly to changes in infant feeding. Whether infant feeding affects disease occurrence and/or the clinical presentation remains unknown. We investigated and compared the total prevalence of celiac disease in 2 birth cohorts of 12-year-olds and related the findings to each cohort’s ascertained infant feeding. 
METHODS: A 2-phase cross-sectional screening study was performed in which 13 279 children from 2 birth cohorts participated: children born during the epidemic (1993) and children born after the epidemic (1997). Previously diagnosed cases were reported and confirmed. Blood samples were analyzed for serological markers and children with positive values were referred for small intestinal biopsy. Infant feeding practices in the cohorts were ascertained via questionnaires. Prevalence comparisons were expressed as prevalence ratios. 
RESULTS: The total prevalence of celiac disease was 29 in 1000 and 22 in 1000 for the 1993 and 1997 cohorts, respectively. Children born in 1997 had a significantly lower risk of having celiac disease compared with those born in 1993 (prevalence ratio: 0.75; 95% confidence interval: 0.60–0.93; P = .01). The cohorts differed in infant feeding (specifically, in the proportion of infants introduced to dietary gluten in small amounts during ongoing breastfeeding). 
CONCLUSIONS: A significantly reduced prevalence of celiac disease in 12-year-olds indicates an option for disease prevention. Our findings suggest that the present infant feeding recommendation to gradually introduce gluten-containing foods from 4 months of age, preferably during ongoing breastfeeding, is favorable. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Prevalentie van Kinderjaren Coeliakie en wijzigingen in de Infant Feeding
1. Anneli Ivarsson, MD, PhDa, *, Anna Myleus, MD, PhDa, *, Fredrik Norström, PhDa, Maria van der Pals, MDB, Anna Rosen, MD, PhDa, c, Lotta Högberg, MD, PhDd, e, Lars Danielsson , MDF, Britta Halvarsson, MD, PhDg, Solveig Hammarroth, MDF, Olle Hernell, MD, PhDh, Eva Karlsson, MDi, Lars Stenhammar, MD, PhDd, e, Charlotta Webb, MDB, Olof Sandström, MD, PhDh en Annelie Carlsson, MD, PhDb
+ Auteur Affiliations
1. Afdelingen van aPublic Gezondheid en Klinische Geneeskunde, Epidemiologie en Global Health,
2. cMedical Biosciences, Klinische en Medische Genetica, en
3. hClinical Sciences, Kindergeneeskunde, Umeå University, Umeå, Zweden;
4. bDepartment Kindergeneeskunde, Klinische Wetenschappen, Skånes University Hospital, Universiteit van Lund, Lund, Zweden;
5. dPediatric Clinic, Norrköping Ziekenhuis, Norrköping, Zweden;
6. eDepartment Klinische en Experimentele Geneeskunde, Afdeling Kindergeneeskunde, Linköping University, Linköping, Zweden;
7. fPediatric Clinic, Norrtälje Ziekenhuis, Norrtälje, Zweden;
8. gPathology en Cytologie, Aleris Medilab, Täby, Zweden, en
9. iPediatric Clinic, Växjö Ziekenhuis, Växjö, Zweden
1. ↵ * Drs Ivarsson en Myleus droegen evenzeer voor dit werk.
Abstract
DOELSTELLINGEN: Tussen 1984 en 1996, Zweden ervaren een "epidemie" van de klinische coeliakie bij kinderen <2 jaar, toegeschreven deels aan veranderingen in zuigelingenvoeding. Of het voeden van baby beïnvloedt het optreden van ziekte en / of de klinische presentatie blijft onbekend. We onderzochten en vergeleken de totale prevalentie van coeliakie in 2 geboortecohorten van 12-jarigen en in verband de bevindingen aan nagegaan zuigelingenvoeding elk cohort's.
METHODEN: Een 2-fasen dwarsdoorsnede screening studie werd uitgevoerd waarbij 13 279 kinderen van 2 geboortecohorten deelgenomen: kinderen geboren tijdens de epidemie (1993) en kinderen geboren na de epidemie (1997). Eerder gediagnosticeerde gevallen werden gemeld en bevestigd. Bloedmonsters werden geanalyseerd op serologische markers en kinderen met positieve waarden zijn bedoeld voor dunne darm biopsie. Zuigelingenvoeding praktijken in de cohorten waren vastgesteld via vragenlijsten. Prevalentie vergelijkingen werden uitgedrukt als verhoudingen prevalentie.
RESULTATEN: De totale prevalentie van coeliakie was 29 in 1000 en 22 in 1000 voor de 1993 en 1997 cohorten, respectievelijk. Kinderen geboren in 1997 hadden een significant lager risico op coeliakie vergeleken met degenen die zijn geboren in 1993 (prevalentie ratio: 0,75; 95% betrouwbaarheidsinterval: 0,60-0,93; P = 0,01). De cohorten verschilden in babyvoeding (met name in de verhouding van zuigelingen geïntroduceerd dieet gluten in kleine hoeveelheden bij actieve borstvoeding).
CONCLUSIES: Een aanzienlijk verminderd prevalentie van coeliakie bij 12-jarigen geeft een optie voor ziektepreventie. Onze bevindingen suggereren dat de huidige babyvoeding aanbeveling om geleidelijk gluten-bevattende voedingsmiddelen van 4 maanden oud, bij voorkeur tijdens de lopende borstvoeding, is gunstig.

 

Printen

 

 

Reacties: