Home / Nieuws / ...

 

Verzadigd vet veroorzaakt geen hart- en vaatziektes*
Een analyse door een Britse cardioloog laat zien dat niet het eten van verzadigd vet de oorzaak is van hart- en vaatziektes, iets wat al bijna vijftig jaar beweerd wordt. Zo bleek recent uit een grote analyse onder bijna 350.000 mensen dat zij met de hoogste inname van verzadigd vet geen verhoogde kans hadden op hart- en vaatziektes.Verzadigd vet zou zorgen voor hoge cholesterolwaarden en daardoor de kans op hart- en vaatziektes verhogen. Doch inmiddels is bekend dat die stelling wat al te simpel is en het allerlei factoren zijn die een slechtere bloeddoorstroming en schade aan de wanden van de bloedvaten veroorzaken en dat de hoeveelheid cholesterol eigenlijk niet van belang is. Wel blijkt uit een paar studies dat de volgende adviezen wel de kans op hart- en vaatziektes duidelijk kan verminderen:

 (November 2013)


Vindicating Saturated Fat WON'T Reduce Heart Disease, But Here's What Will 
"Break out the chips! Top doc claims saturated fats are GOOD for you", decreed The Star. 
"Saturated fat is GOOD for you", reported The Mirror and The Express. 
An observational piece in last week's British Medical Journal had the media buzzing when cardiologist Aseem Malhotra lashed out at governments and the food industry as being culpable in wrongly demonising saturated fat consumption as a leading cause of cardiovascular disease [1].
Malhotra cites
"The mantra that saturated fat must be removed to reduce the risk of cardiovascular disease has dominated dietary advice and guidelines for almost four decades. Yet scientific evidence shows that this advice has, paradoxically, increased our cardiovascular risks...... It is time to bust the myth of the role of saturated fat in heart disease"
To many, it may sound like heresey - so unrelentingly has the fat is bad mantra being drummed in. But the reality is that the evidence never supported saturated fat's bad rap in the first place. 
It was all based on the simplified notion that saturated fat raised your bad LDL cholesterol, which appeared indisputable as a cast iron cause of heart disease. Replace saturated fat with any nutrient - protein, carbohydrate, or unsaturated fat - and our LDL cholesterol levels reduce. And with it goes our risk of heart disease.....or so we were told. But here's the rub, when we took all the studies that looked at saturated fat consumption in populations (a 2010 meta analysis of 347,747 individuals) we found the highest consumers of saturated fat had absolutely no increased occurrence in heart disease [2]. What was going on?
Evidence now shows that the notion that LDL cholesterol levels is the primary driver of coronary heart disease is naively oversimplified. Instead, the plaque in our arteries is the consequence of a cacophony of factors involving inflammation, dysfunction of blood flow and damage to the artery wall. And, whilst LDL cholesterol indubitably has a role, what is truly important is what is known as LDL's atherogenicity (the LDL particle size and whether it is oxidised). The amount of the LDL cholesterol per se is pretty irrelevant, and this explains why saturated fat consumption is an innocuous event. 
So saturated fat is welcomed back on the menu, and with this big fat mess behind us can we now look forward to a drop in the 4million European deaths each year that are attributable to heart disease? The answer is: not at all.
Saturated fat does not cause heart disease, but it does not stop it either. It's best described as an 'inert' substance, and eating more or less of it is pretty much an irrelevant care. Whilst we were totally wrong to castigate it in the first place, we should not fall into the trap of allowing the pendulum to swing in the opposite direction and promote its consumption as heart healthy eating advice, when, again, not an iota of evidence exists to support it. Especially, if it heralds excuses to 'break out the chips' or increase our consumption of biscuits and baked goods, and chocolate - both appearing in the top five dietary sources of saturated fat in the UK diet.
What this news does, is allow you to simply forget about fat altogether, and focus on what does matter when it comes to thwarting heart disease. For example; 
Our risk of coronary heart disease is decreased 4% for every additional portion of fruit and veg we consume daily [3]. Yet, only 31% of adults and 10% of children meet the "5-a-day" fruit and veg recommendation (we average about three servings a day).
Fish consumption is associated with a 14% lower risk of coronary heart disease [4]. Yet, our average consumption of oily fish is half a serving a week (nowhere near the 1-2 servings recommended).
Every additional 10 grams of dietary fiber intake per day reduces coronary heart disease mortality by 17% [5]. Yet, average daily intakes of dietary fibre for adults is a miserly 13-14g per day (well short of the minimum target of 18g per day).
The risk of heart disease reduces 8% for each weekly serving of nuts (up to four servings a week) [6]. Yet, we average not much more than one serving (handful) of nuts per week.
We don't even manage to consume a measly single serving (16 grams) of wholegrains a day, even though the evidence shows that a two serving per day increase in whole grain consumption is associated with a 26% reduction in coronary heart disease [7].
And despite the gargantuan of evidence supporting the benefits of being active, 80% of us fail to meet the government target of taking moderate exercise at least 12 times in a four-week period.
Saturated fat has been vindicated, and rightly so. Now with that done, let's move on, and focus on promoting those changes that will actually reduce the burden of cardiovascular disease that engulfs the population.

1. Malhotra A. Saturated fat is not the major issue. BMJ (Clinical research ed) 2013;347 doi: 10.1136/bmj.f6340. 
2. Siri-Tarino PW, Sun Q, Hu FB, et al. Meta-analysis of prospective cohort studies evaluating the association of saturated fat with cardiovascular disease. The American journal of clinical nutrition 2010;91(3):535-46 doi: 10.3945/ajcn.2009.27725. 
3. Dauchet L, Amouyel P, Hercberg S, et al. Fruit and vegetable consumption and risk of coronary heart disease: a meta-analysis of cohort studies. The Journal of nutrition 2006;136(10):2588-93 
4. Whelton SP, He J, Whelton PK, et al. Meta-analysis of observational studies on fish intake and coronary heart disease. The American journal of cardiology 2004;93(9):1119-23 doi: 10.1016/j.amjcard.2004.01.038. 
5. Streppel MT, Ocke MC, Boshuizen HC, et al. Dietary fiber intake in relation to coronary heart disease and all-cause mortality over 40 y: the Zutphen Study. The American journal of clinical nutrition 2008;88(4):1119-25 
6. Kelly JH, Jr., Sabate J. Nuts and coronary heart disease: an epidemiological perspective. The British journal of nutrition 2006;96 Suppl 2:S61-7 
7. Anderson JW. Whole grains protect against atherosclerotic cardiovascular disease. The Proceedings of the Nutrition Society 2003;62(1):135-42 doi: 10.1079/pns2002222. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Betuigt Verzadigd vet zal niet verminderen hart-en vaatziekten , maar hier is wat Will
" Breek de chips ! Top doc beweert verzadigde vetten zijn goed voor je " , verordende The Star .
" Verzadigd vet is goed voor je " , meldde The Mirror en The Express .
Een observationele stuk in de afgelopen week British Medical Journal had de media gonst als cardioloog Aseem Malhotra haalde uit naar overheden en de voedingsindustrie als zijnde schuldig aan verkeerd demoniseren van verzadigd vet consumptie als een belangrijke oorzaak van hart-en vaatziekten [ 1 ] .
Malhotra cites
" De mantra dat verzadigd vet moet worden verwijderd om het risico op hart-en vaatziekten te verminderen heeft voedingsadvies en richtlijnen gedomineerd voor bijna vier decennia . Maar wetenschappelijk bewijs toont aan dat dit advies heeft , paradoxaal genoeg , verhoogde onze cardiovasculaire risico's ...... Het is tijd om de mythe van de rol van verzadigd vet buste in hart-en vaatziekten "
Voor velen kan het klinken als heresey - heeft zo onverbiddelijk het vet is slecht mantra wordt opgetrommeld inch Maar de realiteit is dat het bewijs ook nooit ondersteund verzadigd slechte rap vet in de eerste plaats .
Het was allemaal gebaseerd op de vereenvoudigde idee dat verzadigd vet verhoogd je slechte LDL-cholesterol , die onbetwistbaar als een gietijzeren oorzaak van hart- en vaatziekten verscheen . Vervang verzadigd vet met enige voedingsstoffen - eiwitten, koolhydraten of onverzadigde vetten - en onze LDL-cholesterol te verlagen . En daarmee gaat ons risico op hart- en vaatziekten ..... of zo werd ons verteld . Maar hier zit hem de kneep , toen we alle studies die verzadigd vet consumptie in populaties ( een 2010 meta -analyse van 347.747 personen ) vonden we de hoogste consumenten van verzadigd vet hadden absoluut geen verhoogd optreden van hart-en vaatziekten [ 2 ] . Wat was er aan de hand ?
Uit onderzoek blijkt nu dat de notie dat LDL-cholesterol is de belangrijkste bestuurder van coronaire hartziekten naef is te eenvoudig . In plaats daarvan , de plaque in onze slagaders is het gevolg van een kakofonie factoren met ontsteking , dysfunctie van de bloedstroom en schade aan de vaatwand . En , terwijl de LDL- cholesterol heeft ongetwijfeld een rol , wat echt belangrijk is wat bekend staat als LDL 's Atherogeniciteit ( het LDL- deeltjesgrootte en of het wordt geoxideerd ) . Het bedrag van de LDL-cholesterol op zich is vrij irrelevant , en dit verklaart waarom verzadigd vet consumptie is een onschadelijke evenement .
Zo verzadigd vet wordt verwelkomd terug op het menu , en met deze grote vette rotzooi achter ons kunnen we nu uitkijken naar een daling van de 4million Europese doden per jaar die zijn toe te schrijven aan hart-en vaatziekten ? Het antwoord is : helemaal niet.
Verzadigd vet niet leiden tot hart- en vaatziekten , maar het maakt ook niet stoppen . Het is best te omschrijven als een ' inerte ' stof , en het eten van meer of minder van het is vrij veel een irrelevante zorg . Terwijl we waren helemaal verkeerd om het te hekelen in de eerste plaats moeten we niet in de val van het toestaan van de slinger te slingeren in de tegenovergestelde richting en het bevorderen van de consumptie als het hart gezond voedingsadvies , toen , nogmaals, niet een jota van bewijs bestaat vallen om het te ondersteunen . Vooral als het kondigt excuses om ' uit te breken van de chips ' of verhogen onze consumptie van koekjes en gebak en chocolade - zowel opgenomen in de top vijf voedingsbronnen van verzadigd vet in het Verenigd Koninkrijk dieet .
Wat dit nieuws doet , wordt u toelaten om gewoon vergeet vet geheel , en focus op wat er wel toe doet als het gaat om tegenwerken van hart-en vaatziekten . Bijvoorbeeld ;
Onze risico van coronaire hartziekten wordt verlaagd van 4% voor elke extra portie groenten en fruit die we consumeren dagelijks [ 3 ] . Toch , slechts 31 % van de volwassenen en 10 % van de kinderen voldoen aan de " 5 - a-day " groenten en fruit aanbeveling ( we gemiddeld ongeveer drie porties per dag ) .
De visconsumptie is geassocieerd met een 14 % lager risico op hart-en vaatziekten [ 4 ] . Maar toch , onze gemiddelde consumptie van vette vis is een halve portie per week ( nergens dichtbij de 1-2 porties aanbevolen ) .
Iedere extra 10 gram voedingsvezel inname per dag vermindert de sterfte aan coronaire hartziekten met 17 % [ 5 ] . Maar toch , het gemiddelde dagelijkse inname van voedingsvezels voor volwassenen is een gierige 13 - 14g per dag ( bij lange na niet de minimale doelstelling van 18 g per dag ) .
Het risico op hart-en vaatziekten vermindert 8 % voor elke wekelijkse portie noten ( maximaal vier porties per week ) [ 6 ] . Maar toch , we gemiddeld niet veel meer dan een portie ( handvol ) noten per week .
We hebben niet eens in slagen om een miezerig portie ( 16 gram ) van volkoren producten per dag te consumeren , hoewel het bewijsmateriaal blijkt dat een twee portie per dag toename van volkoren consumptie wordt geassocieerd met een vermindering van 26 % in coronaire hartziekten [ 7 ] .
En ondanks het gigantische van bewijs ter ondersteuning van de voordelen van het actief , 80 % van ons niet aan de doelstelling van het nemen van matige lichaamsbeweging minstens 12 keer in een periode van vier weken overheid te voldoen .
Verzadigd vet is gerechtvaardigd , en terecht. Nu met dat gedaan , laten we verder gaan , en zich richten op het bevorderen van de wijzigingen die de last van hart-en vaatziekten dat de bevolking overspoelt daadwerkelijk zal verminderen .

Printen

 

 

Reacties: