Home / Nieuws / ...

 

Arginine bij de behandeling van diabetes*
Uit een Deense studie, weliswaar muizen blijkt dat het aminozuur arginine, wat veel wordt aangetroffen in o.m. zaden, noten, vis en eieren het vermogen heeft om het glucosemetabolisme sterk te verbeteren. In de studie werkte arginine net zo goed als diverse gerenommeerde medicijnen die gebruikt worden in de behandeling van diabetes type-2. Arginine verbeterde het glucosemetabolisme wel met 40% zodat het volgens de onderzoekers een goede stof is om mede diabetes type-2 te behandelen. De volledige studie. (November 2013)


Amino Acid With Promising Anti-Diabetic Effects
New experiments conducted by researchers from the University of Copenhagen show that the amino acid arginine -- found in a wide variety of foods such as salmon, eggs and nuts -- greatly improves the body's ability to metabolise glucose. Arginine stimulates a hormone linked to the treatment of type 2 diabetes, and works just as well as several established drugs on the market. The research findings have just been published in the scientific journal Endocrinology.
More than 371 million people worldwide suffer from diabetes, of whom 90% are affected by lifestyle-related diabetes mellitus type 2 (type 2 diabetes). In new experiments, researchers from the University of Copenhagen working in collaboration with a research group at the University of Cincinnati, USA, have demonstrated that the amino acid arginine improves glucose metabolism significantly in both lean (insulin-sensitive) and obese (insulin-resistant) mice.
"In fact, the amino acid is just as effective as several well-established drugs for type 2 diabetics," says postdoc Christoffer Clemmensen. He has conducted the new experiments based at Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen. He is currently conducting research at the Institute for Diabetes and Obesity at Helmholtz Zentrum München, the German Research Centre for Environmental Health in Munich.
To test the effect of the amino acid arginine, researchers subjected lean and obese animal models to a so-called glucose tolerance test, which measures the body's ability to remove glucose from the blood over time.
"We have demonstrated that both lean and fat laboratory mice benefit considerably from arginine supplements. In fact, we improved glucose metabolism by as much as 40% in both groups. We can also see that arginine increases the body's production of glucagon-like peptide-1 (GLP-1), an intestinal hormone which plays an important role in regulating appetite and glucose metabolism, and which is therefore used in numerous drugs for treating type 2 diabetes," says Christoffer Clemmensen, and continues:
"You cannot, of course, cure diabetes by eating unlimited quantities of arginine-rich almonds and hazelnuts. However, our findings indicate that diet-based interventions with arginine-containing foods can have a positive effect on how the body processes the food we eat."
The research findings were recently published in the American scientific journal Endocrinology under the heading Oral l-arginine Stimulates GLP-1 Secretion to Improve Glucose Tolerance in Male Mice. 
Hormone plays key role
Researchers have known for many years that the amino acid arginine is important for the body's ability to secrete insulin. However, the latest findings show that it is an indirect process. The process is actually controlled by arginine's ability to secrete the intestinal hormone GLP-1, which subsequently affects insulin secretion.
"Mice without GLP-1 receptors are not affected to the same extent by arginine. There is no perceptible improvement in glucose metabolism or insulin secretion, confirming our hypothesis of a close biological connection between GLP-1 and arginine," says Christoffer Clemmensen, who conducted the biological experiments in the USA using a special animal model where the receptor for GLP-1 is genetically inactivated.
The new findings provide optimism for better and more targeted drugs for treating type 2 diabetes; the outlook is long-term, but promising.
"This exciting result has raised several new questions which we want to investigate. Can other amino acids do what arginine does? Which intestinal mechanisms 'measure' arginine and lead to the release of GLP-1? Finally, there is the more long-term perspective -- the question of whether the findings can be transferred from mice to humans and be used to design drugs that will benefit diabetes patients," says Professor Hans Bräuner-Osborne , who is continuing work on the project in the research group at the Department of Drug Design and Pharmacology at the University of Copenhagen.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Amino Acid met veelbelovende anti-diabetische effecten
Nieuwe experimenten uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Kopenhagen blijkt dat het aminozuur arginine - gevonden in een grote verscheidenheid van voedsel zoals zalm , eieren en noten - sterk vermogen van het lichaam om glucose te metaboliseren verbetert . Arginine stimuleert hormoon verband met de behandeling van type 2 diabetes , en werkt net als een aantal gevestigde geneesmiddelen op de markt . De onderzoeksresultaten zijn onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Endocrinologie .
Meer dan 371 miljoen mensen wereldwijd lijden aan diabetes , van wie 90 % worden beïnvloed door de levensstijl gerelateerde diabetes mellitus type 2 ( type 2 diabetes) . In nieuwe experimenten , onderzoekers van de Universiteit van Kopenhagen in samenwerking met een onderzoeksgroep aan de Universiteit van Cincinnati , USA , hebben aangetoond dat het aminozuur arginine verbetert de glucosehuishouding aanzienlijk in zowel mager ( insuline - gevoelige ) en obesitas ( insuline - resistente ) muizen .
"In feite is het aminozuur is net zo effectief als diverse gerenommeerde geneesmiddelen voor type 2 diabetici , " zegt postdoc Christoffer Clemmensen . Hij heeft de nieuwe experimenten gebaseerd op Faculteit Gezondheid en Medische Wetenschappen , Universiteit van Kopenhagen uitgevoerd . Hij is momenteel bezig met onderzoek aan het Instituut voor Diabetes en obesitas bij Helmholtz Zentrum München , het Duitse Onderzoekscentrum voor Milieuhygiëne in München .
Om het effect van het aminozuur arginine testen , onderzoekers onderworpen magere en zwaarlijvige diermodellen een zogenaamde glucosetolerantietest , die het vermogen van het lichaam om glucose uit het bloed in de tijd meet .
" We hebben aangetoond dat zowel mager en vet laboratorium muizen profiteren aanzienlijk van arginine supplementen . In feite , verbeterde we glucosemetabolisme met maar liefst 40 % in beide groepen . We kunnen ook zien dat arginine verhoogt de productie van glucagon -like peptide - het lichaam 1 ( GLP -1 ) , een intestinale hormoon dat een belangrijke rol in het reguleren van de eetlust en glucose metabolisme speelt , en dat derhalve in talrijke geneesmiddelen voor de behandeling van type 2 diabetes , " zegt Christoffer Clemmensen , en verder:
"Je kunt natuurlijk niet , diabetes genezen door het eten van onbeperkte hoeveelheden arginine - rijke amandelen en hazelnoten . Echter, onze bevindingen blijkt dat dieet- based interventies met - arginine -bevattende voedingsmiddelen een positief effect hebben op hoe het lichaam verwerkt het voedsel dat we eten kunnen hebben . "
De onderzoeksresultaten zijn onlangs gepubliceerd in het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Endocrinologie onder het kopje Oral L-Arginine stimuleert GLP - 1 secretie Glucose Tolerance bij mannelijke muizen te verbeteren .
Hormoon speelt belangrijke rol
Onderzoekers hebben vele jaren bekend dat het aminozuur arginine is belangrijk voor het lichaam om insuline afscheiden . De recentste bevindingen tonen aan dat het een indirecte methode . De werkwijze is in feite beheerst door het vermogen arginine om de intestinale hormoon GLP - 1 , die vervolgens invloed insulinesecretie afscheiden .
" Muizen zonder GLP - 1 receptoren niet in dezelfde mate beïnvloed door arginine . Er geen waarneembare verbetering van glucosemetabolisme of insuline secretie , bevestigen onze hypothese van een nauwe samenhang tussen biologische GLP - 1 en arginine , " zegt Christoffer Clemmensen , die voerde de biologische experimenten in Amerika met een speciaal diermodel waarbij de receptor voor GLP - 1 is genetisch geïnactiveerd .
De nieuwe bevindingen bieden optimisme voor een betere en meer gerichte geneesmiddelen voor de behandeling van type 2 diabetes, zijn de vooruitzichten op lange termijn , maar veelbelovend.
" Deze spannende resultaat heeft geleid tot een aantal nieuwe vragen die we willen onderzoeken . Kunnen andere aminozuren doen wat arginine doet ? Welke ' maatregel ' arginine en leiden tot het vrijkomen van GLP - 1 intestinale mechanismen ? Ten slotte is er de meer lange termijn perspectief - de vraag of de bevindingen kunnen worden overgedragen van muizen naar mensen en worden gebruikt om drugs die zullen profiteren diabetespatiënten te ontwerpen , "zegt Professor Hans Brauner - Osborne , die voortzetting van de werkzaamheden aan het project in de onderzoeksgroep op de afdeling van Drug Design en Farmacologie aan de Universiteit van Kopenhagen .

Printen

 

 

Reacties: