Home / Nieuws / ...

 

Bewegen voor diabetici tegen hart- en vaatziekten*
Eerdere studies hebben al laten zien dat meer bewegen goed is voor mensen met diabetes type-2 om hart- en vaatziektes te voorkomen. Mensen met diabetes hebben doorgaans wel 5x meer kans op hart- en vaatziektes. Uit een Zweedse studie nu onder ruim 15.000 deelnemers met een gemiddeld leeftijd van 60 jaar blijkt ook nu dat bewegen die kans op hart- en vaatziektes duidelijk kan verminderen. De deelnemers werden verdeeld in 2 groepen, de ene groep met weinig activiteiten, 2x of minder dan 30 minuten per week bewegen en de andere groep met zij die 3 keer of meer per week deden bewegen. De deelnemers in de laatste groep bleken wel 70% minder kans te hebben op hart- en vaatziektes of het doodgaan hieraan. Extract van de
studie. (Januari 2014)


Physical activity reduces risk of cardiovascular complications in type 2 diabetes
The risk of cardiovascular complications in people with type 2 diabetes is directly related to the frequency and duration of physical exercise, according to results of a large follow-up study reported on World Diabetes Day. Notably, those with low levels of physical activity had a 70% greater risk of cardiovascular death than those with higher levels. 
Studies have shown indisputably that those diagnosed with type 2 diabetes are up to five times more likely to develop heart disease or stroke than healthy subjects in the general population. The risks for developing the disease have been clearly identified: age, family history and obesity, which is why the first-line treatments are a healthy diet, weight loss and regular exercise. 
Studies have also consistently shown that physical activity is directly related to the risk of cardiovascular disease and mortality in all population groups. For example, a 2007 study from the National Institutes of Health in the USA found that recommendations for moderate activity (at least 30 minutes on most days of the week) or vigorous exercise (at least 20 minutes three times per week) was associated with a 27% and 32% overall decreased mortality risk, respectively.(2) 
Now, on World Diabetes Day, a new follow-up study from a large Swedish cohort of subjects specifically with type 2 diabetes similarly shows that those who engage in low levels of physical activity are at a "considerably" greater risk of cardiovascular disease and death than those who exercise at higher levels. 
The study is reported in the European Journal of Preventive Cardiology. 
Low level activity was defined in the study as never or once or twice a week exercise for 30 minutes, while high level activity was defined as three of more times a week. The cohort comprised a total of 15,462 subjects (6963 doing low level activity and 8499 high level) with a mean age of 60 years from the Swedish National Diabetes Register; they were followed for five years or until a first cardiovascular event or death. 
Results showed that those in the low level activity group had a 25% greater risk of coronary and cardiovascular events than those in the higher activity group, and a 70% greater risk of a fatal cardiovascular event. The results were calculated as statistically significant, and were maintained when controlled for age, gender, diabetes duration, type of hypoglycaemic treatment and smoking. 
Further sub-group analysis similarly found "statistically compelling" hazard estimates. For example, those with both baseline and final (five-year) low physical activity levels had considerably higher risk estimates (of 70%) for coronary and cardiovascular disease and mortality than all other study subjects (including those who raised their exercise levels from baseline). Thus, stepping up the duration and frequency of exercise following a diagnosis of type 2 diabetes will lower the risk of cardiovascular complications and death; remaining inactive will maximise the risk. 
"Regular physical activity is an important part of the diabetes management plan and these findings underline the importance of implementing regular physical activity as part of lifestyle measures," say the investigators. 
Commenting on the results, the study's first author Dr Björn Zethelius from the University of Uppsala in Sweden said: "The message from this study is clear. Avoid a sedentary lifestyle. Engage in physical activity. Alongside diet, these are the cornerstone of type 2 diabetes treatment. If you are presently on a low level of physical activity, do more." 
Dr Zethelius added that increased physical activity among those with type 2 diabetes has important public health implications, simply because of the increasing prevalence of the disease. 
The results from the study, he said, have "high validity" because they were obtained from nationwide registers with wide coverage and real-life data from type 2 diabetes patients. 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Lichamelijke activiteit vermindert het risico van cardiovasculaire complicaties bij type 2 diabetes
Het risico van cardiovasculaire complicaties bij mensen met type 2 diabetes is direct gerelateerd aan de frequentie en duur van lichaamsbeweging , volgens de resultaten van een grote vervolgstudie gerapporteerd WDD . Met name degenen met een laag niveau van lichamelijke activiteit had een 70 % groter risico op cardiovasculaire sterfte dan mensen met hogere niveaus .
Studies hebben onomstotelijk aangetoond dat mensen gediagnosticeerd met type 2 diabetes zijn tot vijf keer meer kans op hart-en vaatziekten of een beroerte te ontwikkelen dan gezonde personen in de algemene bevolking . De risico's voor het ontwikkelen van de ziekte zijn duidelijk naar voren : leeftijd , familiegeschiedenis en obesitas , dat is de reden waarom de eerste lijn behandelingen zijn een gezond dieet , gewichtsverlies en regelmatige lichaamsbeweging .
Studies hebben ook steeds aangetoond dat lichamelijke activiteit direct gerelateerd is aan het risico van cardiovasculaire ziekte en sterfte in alle bevolkingsgroepen . Bijvoorbeeld , een 2007 studie van de National Institutes of Health in Amerika ontdekt dat aanbevelingen voor matige activiteit ( ten minste 30 minuten op de meeste dagen van de week ) of intensieve lichaamsbeweging ( minimaal 20 minuten driemaal per week ) leidde tot een 27 % en 32 % algemeen verlaagd sterfterisico , respectievelijk. ( 2 )
Nu , op Wereld Diabetes Dag , een nieuwe follow- up studie van een grote Zweedse cohort van onderwerpen die specifiek met type 2 diabetes op dezelfde wijze laat zien dat degenen die zich bezighouden met lage niveaus van lichamelijke activiteit zijn op een " aanzienlijk " groter risico op hart-en vaatziekten en dood dan degenen die oefenen op hogere niveaus.
De studie is gerapporteerd in de European Journal of Preventive Cardiology.
Lage activiteit werd vastgesteld in het onderzoek als nooit of eenmaal of tweemaal per week oefening voor 30 minuten , terwijl hoge activiteit werd gedefinieerd als drie of meer keer per week . Het cohort bestond uit een totaal van 15.462 personen ( 6963 doen lage niveau activiteit en 8499 hoog niveau ) met een gemiddelde leeftijd van 60 jaar van de Zweedse Nationale Diabetes Register , ze werden gevolgd gedurende vijf jaar of tot een eerste cardiovasculaire gebeurtenis of overlijden .
Resultaten toonden aan dat de in de geringe activiteit groep een 25 % hoger risico op coronaire en cardiovasculaire gebeurtenissen dan in de hogere activiteit groep , en een 70 % hoger risico op een fatale cardiovasculaire gebeurtenis . De resultaten werden berekend als statistisch significant en werden gehandhaafd bij sturing voor leeftijd , geslacht , duur diabetes , type hypoglykemische behandeling en roken .
Verdere subgroep analyse vergelijkbare gevonden " statistisch overtuigend " gevaar schattingen. Bijvoorbeeld , mensen met zowel basislijn en laatste ( vijf jaar ) weinig lichaamsbeweging had aanzienlijk hoger risico-inschattingen ( van 70 % ) voor coronaire en cardiovasculaire ziekte en sterfte dan alle andere proefpersonen ( met inbegrip van degenen die hun oefening niveaus verhoogd ten opzichte van baseline ) . Zo , het opvoeren van de duur en de frequentie van de oefening na een diagnose van type 2 diabetes het risico op cardiovasculaire complicaties en sterfte te verlagen ; inactief te blijven zal het risico te maximaliseren .
" Regelmatige lichamelijke activiteit is een belangrijk onderdeel van de diabetes beheersplan en deze bevindingen onderstrepen het belang van de uitvoering van regelmatige fysieke activiteit als onderdeel van de levensstijl maatregelen ", zeggen de onderzoekers .
In een reactie op de resultaten , de studie van de eerste auteur dr. Björn Zethelius van de Universiteit van Uppsala in Zweden zei : " De boodschap van deze studie is duidelijk Vermijd een sedentaire levensstijl Engage in fysieke activiteit Naast voeding , dit zijn de hoeksteen van het type 2 . . . behandeling van diabetes . Als u momenteel op een laag niveau van lichamelijke activiteit , meer te doen . "
Dr Zethelius voegde eraan toe dat een verhoogde lichamelijke activiteit bij mensen met type 2 diabetes heeft belangrijke implicaties voor de volksgezondheid , simpelweg vanwege de toenemende prevalentie van de ziekte.
De resultaten van de studie , zei hij, hebben "high geldigheid ", omdat ze werden verkregen van landelijke registers met een brede dekking en real-life data van type 2 diabetes patiënten.

Printen

 

 

Reacties: