Home / Nieuws / ...

 

De juiste bloeddruk*
Uit een studie onder bijna 400.000 mensen die 4 jaar gevolgd werden blijkt dat bepaalde waarden van de bloeddruk belangrijk zijn om de kans op doodgaan en op ernstige nierschade te verminderen. De beste bloeddruk blijkt waarden tussen (bovendruk) 130 en 140 te zijn en een (onderdruk) van 60 tot 80 mm Hg. 
In onderstaande tabel kunt u zien wat de hogere kans is op doodgaan of op ernstige nierschade bij de verschillende, gecorrigeerde (bovendruk) waarden.


Bovendruk (mm Hg)

Hogere kans in %

<110

310%

110Ė119

81%

120Ė129

12%

130Ė139

0%

140Ė149

44%

150Ė159

134%

160Ė169

233%

> 170

391%


(Oktober 2014)


 

BP Control: Not Too Low, Not Too High Is Best for Outcomes in Cohort Study
In a large, diverse population of patients being treated for hypertension, those who attained blood-pressure (BP) levels above or below an optimal range were more likely to die or develop end-stage renal disease (ESRD) during a three- to five-year follow-up[1].
"We observed a U-shaped curve for the composite outcome of mortality/ESRD at systolic BP above 139 and below 130 mm Hg [and] diastolic BP below 60 and above 79 mm Hg," Dr John J Sim (Kaiser Permanente Los Angeles Medical Center, CA) and colleagues write.
A BP of 137/71 mm Hg was associated with the lowest risk of death or ESRD (need for dialysis or a kidney transplant) during follow-up. However, for diabetic patients, the BP with lowest risk was 131/69 mm Hg, and for patients aged 70 and older, it was 140/70 mm Hg.
Therefore, attaining very low BP levels or having poorly controlled, elevated BP levels both appear to be harmful in patients receiving treatment for hypertension.
"Whereas current US guidelines emphasize the upper limits of therapeutic goals, the potential dangers of overtreatment may need to be considered," the researchers write. "Both escalation and withdrawal of medications may be appropriate for optimal outcomes in a hypertension population."
The study was published in the Journal of the American College of Cardiology.
Ideal BP Targets Unknown 
Current guideline-recommended hypertension-treatment goals assume that as BP increases, the risk for vascular and mortality outcomes increases in a linear fashion, the authors note. However, aggressive BP lowering below current target levels has been associated with worse outcomes in patients with diabetes and chronic kidney disease, and the ideal BP-treatment targets for improved survival and renal outcomes in patients receiving antihypertensives are unknown.
To investigate this, they performed a retrospective study of 398 419 members of the Kaiser Permanente Southern California health plan who were medically treated for hypertension from January 1, 2006 through December 31, 2010.
At baseline, the patients had a mean age of 64 years. About half (55%) were women, and 41% were white, 12% were black, and 21% were Hispanic. Close to half (43%) were obese (BMI >30); about a third (30%) had type 2 diabetes; and about a quarter had a low estimated glomerular filtration rate (<60 mL/min).
The most frequently used antihypertensives were diuretic agents (80%), ACE inhibitors (70%), beta-blockers (44%), and calcium-channel blockers (37%).
During a mean follow-up of 4.0 years, 6.3% of the patients died and 1.2% developed ESRD.
Mortality rates and combined mortality/ESRD rates were highest in the patients who had either the lowest and or highest systolic BP levels.
Risk of Death or ESRD During Follow-Up, Stratified by Systolic BP 

Systolic BP (mm Hg)

Adjusted HR (95%CI)*

<110

4.10 (3.87Ė4.33)

110Ė119

1.81 (1.74Ė1.88)

120Ė129

1.12 (1.08Ė1.15)

130Ė139

1.00

140Ė149

1.44 (1.39Ė1.50)

150Ė159

2.34 (2.22Ė2.47)

160Ė169

3.33 (3.05Ė3.63)

> 170

4.91 (4.41Ė5.47)

*Adjusted for age, sex, race, BMI, chronic kidney disease, diabetes, ischemic heart disease, and cerebrovascular disease
ESRD rates increased as systolic BP levels increased, but not among the patients with the lowest systolic BP levels.
Having a diastolic BP of 60 to 79 mm Hg was associated with the lowest risk of ESRD or death during follow-up.
"Uncontrolled Hypertension Remains a Challenge" 
Hypertension is well controlled (<140/90 mm Hg) in about 60% of hypertensive patients in the US, but it is not clear what treatment strategies the remaining 40% of patients should have, Dr Charlotte Andersson (Gentofte Hospital, Hellerup, Denmark) and Dr Ramachandran S Vasan (Boston University School of Medicine, MA) write in an accompanying editorial[2].
"Panelists from the Eighth Joint National Committee recently stirred up controversy by relaxing the BP treatment target to <150/90 mm Hg among people >60 years old," they write, "largely because they found little evidence from randomized trials showing that tighter BP control leads to better outcomes."
Sim et al "provide more support for relaxing BP treatment targets," the editorialists note. And the researchers "elegantly demonstrated that the optimal BP levels were lower for younger patients, . . . for individuals with diabetes, and for patients with low comorbidity burden," they add.
However, ultimately, further studies are needed to establish optimal BP-treatment targets for patients with different comorbidities. "It may make sense to treat younger people with less comorbidity more aggressively than older patients or people with a large burden of comorbidity, but the exact numerical BP targets are yet to be determined."
The ongoing Systolic Blood Pressure Intervention Trial (SPRINT), which randomized hypertensive patients to systolic BP-treatment targets of <140 mm Hg or <120 mm Hg, should provide key data.
Meanwhile, "truly uncontrolled hypertension, even on the basis of the looser targets recommended by the Eighth Joint National Committee, remains a challenge, and we still must be concerned about undertreatment of hypertension, even as we sort out the optimal treatment target," they conclude.
Sim has received research grants from Questcor Pharmaceuticals, Sanofi, and Keryx Pharmaceuticals. Disclosures for the coauthors are listed in the paper. Andersson has received a travel grant from AstraZeneca and a research grant from the Danish Agency for Science, Technology and Innovation. Vasan has no conflicts of interest. 
References
1. Sim JJ, Shi J, Kovesdy CP, Kalantar-Zadeh K, Jacobsen SJ. Impact of achieved blood pressures on mortality risk and end-stage renal disease among a large, diverse hypertension population. J Am Coll Cardiol 2014; 64:588-597. 
2. Andersson C, Vasan RS. Lower is not always better? Blood pressure treatment targets revisited. J Am Coll Cardiol 2014; 64:598-600. Editorial 


 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

BP controle: niet te laag, niet te hoog is het beste voor Outcomes in Cohort Studie 
In een grote, diverse bevolking van de patiŽnten die worden behandeld voor hoge bloeddruk, die bloeddruk (BP) niveaus bereikt boven of onder een optimaal bereik, hadden meer kans om te sterven of te ontwikkelen end-stage renal disease (ESRD) gedurende drie tot vijf -jaar follow-up [1]. 
"We zagen een U-vormige curve voor het samengestelde eindpunt mortaliteit / ESRD op systolische bloeddruk boven 139 en onder 130 mm Hg [en] diastolische BP beneden 60 en boven 79 mm Hg," Dr John J Sim (Kaiser Permanente Los Angeles Medical Center, CA) en collega's schrijft. 
Een BP van 137/71 mm Hg werd in verband gebracht met het laagste risico van overlijden of ESRD (noodzaak tot dialyse of een niertransplantatie) tijdens de follow-up. Echter, voor patiŽnten met diabetes, de BP met de laagste risico is 131/69 mm Hg, en voor patiŽnten van 70 jaar en ouder, was het 140/70 mm Hg. 
Daarom is het bereiken van zeer lage BP niveaus of hebben slecht gecontroleerde, verhoogde BP niveaus zowel verschijnen schadelijk bij patiŽnten die een behandeling voor hoge bloeddruk te zijn. 
"Overwegende dat de huidige Amerikaanse richtlijnen benadrukken de bovengrenzen van de therapeutische doelen, de mogelijke gevaren van overbehandeling kan moeten worden beschouwd," schrijven de onderzoekers. "Zowel de escalatie en de intrekking van medicijnen kan geschikt zijn voor optimale resultaten bij een hoge bloeddruk bevolking." 
De studie werd gepubliceerd in het tijdschrift van de American College of Cardiology. 
Ideaal BP Doelen Onbekend 
Current-richtlijn aanbevolen hypertensie-behandeling doelen veronderstellen dat als BP verhoogt het risico voor vasculaire en sterfte uitkomsten toeneemt op een lineaire manier, noteren de auteurs. Echter, heeft agressieve BP verlagen onder de huidige streefniveaus in verband gebracht met een slechtere uitkomsten bij patiŽnten met diabetes en chronische nierziekte, en de ideale BP-behandeling doelstellingen voor verbeterde overleving en renale uitkomsten bij patiŽnten die antihypertensiva zijn onbekend. 
Om dit te onderzoeken, voerde ze een retrospectieve studie van 398 419 leden van de Kaiser Permanente Southern California gezondheidsplan die medisch behandeld werden voor hypertensie van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2010. 
Bij aanvang van de patiŽnten hadden een gemiddelde leeftijd van 64 jaar. Ongeveer de helft (55%) waren vrouwen, en 41% waren wit, 12% waren zwart, en 21% waren Spaans. Bijna de helft (43%) waren obesitas (BMI> 30); ongeveer een derde (30%) had type 2 diabetes; en ongeveer een kwart had een lage geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (<60 ml / min). 
De meest gebruikte antihypertensiva zijn diuretica (80%), ACE-remmers (70%), beta-blokkers (44%) en calciumantagonisten (37%). 
Tijdens een gemiddelde follow-up van 4,0 jaar, 6,3% van de patiŽnten overleden en 1,2% ontwikkelde ESRD. 
Sterftecijfers en gecombineerde mortaliteit / ESRD rates waren het hoogst bij de patiŽnten die ofwel de laagste en de hoogste of de systolische bloeddruk niveaus hadden. 
Risico van overlijden of ESRD tijdens follow-up, gestratificeerd systolische BP 
Systolische bloeddruk (mm Hg) Gecorrigeerd HR (95% CI) * 
<110 4,10 (3,87-4,33) 
110-119 1,81 (1,74-1,88) 
120-129 1,12 (1,08-1,15) 
130-139 1,00 
140-149 1,44 (1,39-1,50) 
150-159 2,34 (2,22-2,47) 
160-169 3,33 (3,05-3,63) 
> 170 4,91 (4,41-5,47) 
* Gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, ras, BMI, chronische nierziekte, diabetes, ischemische hartziekte en cerebrovasculaire ziekte 
ESRD tarieven verhoogd als de systolische bloeddruk niveaus verhoogd, maar niet bij de patiŽnten met de laagste systolische bloeddruk niveaus. 
Met een diastolische bloeddruk van 60-79 mm Hg werd in verband gebracht met het laagste risico op ESRD of overlijden tijdens de follow-up. 
"Ongecontroleerde hypertensie blijft een uitdaging" 
Hypertensie goed onder controle is (<140/90 mm Hg) in ongeveer 60% van de hypertensieve patiŽnten in de VS, maar het is niet duidelijk welke behandeling de strategieŽn van de resterende 40% van de patiŽnten zou moeten hebben, Dr Charlotte Andersson (Gentofte Hospital, Hellerup, Denemarken ) en Dr Ramachandran S Vasan (Boston University School of Medicine, MA) schrijven in een begeleidend redactioneel [2]. 
"Panelleden van de Joint National Committee Achtste onlangs aangewakkerd controverse door het ontspannen van de BP behandeling doel tot <150/90 mm Hg bij personen> 60 jaar oud", schrijven ze, "vooral omdat ze vond weinig bewijs uit gerandomiseerde studies waaruit blijkt dat strakker BP control leidt tot betere resultaten. "
Sim et al "meer steun voor een ontspannen BP behandeldoelen," de editorialists noot. En de onderzoekers "elegant aangetoond dat de optimale BP waren lager voor jongere patiŽnten... Voor mensen met diabetes, en voor patiŽnten met een lage comorbiditeit last," voegen ze eraan toe. 
Echter, uiteindelijk, verdere studies nodig zijn om een optimale BP-behandeling doelen vast te stellen voor patiŽnten met verschillende comorbiditeiten. "Het kan zinvol zijn om jongere mensen te behandelen met minder comorbiditeit agressiever dan oudere patiŽnten of mensen met een grote last van comorbiditeit, maar de exacte numerieke BP doelstellingen nog worden vastgesteld." 
De lopende systolische bloeddruk Intervention Trial (SPRINT), die hypertensieve patiŽnten gerandomiseerd naar BP-behandeling doelen van <140 mm Hg of <120 mm Hg systolisch, moeten belangrijke gegevens te verstrekken. 
Ondertussen, "echt een ongecontroleerde hypertensie, zelfs op basis van de losser doelen aanbevolen door het Gezamenlijk Nationaal Comite Achtste, blijft een uitdaging, en we moeten nog steeds bezorgd over de onderbehandeling van hypertensie zijn, zelfs als we uitzoeken van het doel een optimale behandeling," zij concluderen. 
Sim heeft studiebeurzen ontvangen van Questcor Pharmaceuticals, Sanofi en Keryx Pharmaceuticals. Toelichtingen voor de medeauteurs zijn vermeld in de krant. Andersson heeft een reisbeurs van AstraZeneca en een onderzoeksbeurs van het Deense Agentschap ontvangen voor Wetenschap, Technologie en Innovatie. Vasan heeft geen belangenconflicten.

Printen

 

 

Reacties: