Home / Nieuws / ...

 

Gezond hart voor gezonde hersenen*
Regelmatig bewegen is niet alleen goed voor uw hart maar ook voor gezonde hersenen bij het ouder worden zo blijkt uit een kleine Canadese studie. De deelnemers in de studie waren 31 jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar en 54 ouderen van 55 tot 75 jaar. Slagaders verharden met het ouder worden en dat begint doorgaans in de aorta, de slagader die direct uit het hart komt. Hierdoor komen er meer drukgolven ook naar de hersenen waardoor schade aan kleinere bloedvaten in de hersenen kan ontstaan. Uit de studie blijkt dat regelmatig bewegen zorgt dat de aorta soepeler blijft, wat niet alleen goed is voor het hart doch ook cognitieve achteruitgang tegengaat. 
De studie (Oktober 2014)


 

New study links cardiovascular health to cognitive changes as we age
Exercising to improve our cardiovascular strength may protect us from cognitive impairment as we age, according to a new study by researchers at the University of Montreal and its affiliated Institut universitaire de geratrie de Montreal Research Centre. "Our body's arteries stiffen with age, and the vessel hardening is believed to begin in the aorta, the main vessel coming out of the heart, before reaching the brain. Indeed, the hardening may contribute to cognitive changes that occur during a similar time frame," explained Claudine Gauthier, first author of the study. "We found that older adults whose aortas were in a better condition and who had greater aerobic fitness performed better on a cognitive test. We therefore think that the preservation of vessel elasticity may be one of the mechanisms that enables exercise to slow cognitive aging." 
The researchers worked with 31 young people between the ages of 18 and 30 and 54 older participants aged between 55 and 75. This enabled the team to compare the older participants within their peer group and against the younger group who obviously have not begun the aging processes in question. None of the participants had physical or mental health issues that might influence the study outcome. Their fitness was tested by exhausting the participants on a workout machine and determining their maximum oxygen intake over a 30 second period. Their cognitive abilities were assessed with the Stroop task. The Stroop task is a scientifically validated test that involves asking someone to identify the ink colour of a colour word that is printed in a different colour (e.g. the word red could be printed in blue ink and the correct answer would be blue). A person who is able to correctly name the colour of the word without being distracted by the reflex to read it has greater cognitive agility. 
The participants undertook three MRI scans: one to evaluate the blood flow to the brain, one to measure their brain activity as they performed the Stroop task, and one to actually look at the physical state of their aorta. The researchers were interested in the brain's blood flow, as poorer cardiovascular health is associated with a faster pulse wave, at each heartbeat which in turn could cause damage to the brain's smaller blood vessels. "This is first study to use MRI to examine participants in this way," Gauthier said. "It enabled us to find even subtle effects in this healthy population, which suggests that other researchers could adapt our test to study vascular-cognitive associations within less healthy and clinical populations." 
The results demonstrated age-related declines in executive function, aortic elasticity and cardiorespiratory fitness, a link between vascular health and brain function, and a positive association between aerobic fitness and brain function. "The link between fitness and brain function may be mediated through preserved cerebrovascular reactivity in periventricular watershed areas that are also associated with cardiorespiratory fitness," Gauthier said. "Although the impact of fitness on cerebral vasculature may however involve other, more complex mechanisms, overall these results support the hypothesis that lifestyle helps maintain the elasticity of arteries, thereby preventing downstream cerebrovascular damage and resulting in preserved cognitive abilities in later life." 

About this Study: This work was supported by the Canadian Institutes for Health Research (MOP 84378, Banting and Best Scholarship held by CJG, Canadian Research Chair to LB), the Canadian Foundation for Innovation (Leaders Opportunity Fund 17380), the Ministère du développement économique, de l'innovation et de l'exportation (PSR-SIIRI-239) and the Canadian National Sciences and Engineering Research Council (R0018142). The findings were published in Neurobiology of Aging. The University of Montreal is officially known as Université de Montréal. 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Nieuwe studie verbindt de cardiovasculaire gezondheid om cognitieve veranderingen naarmate we ouder worden 
Uitoefenen op onze cardiovasculaire kracht kan ons beschermen tegen cognitieve stoornissen als we ouder worden te verbeteren, volgens een nieuwe studie door onderzoekers van de Universiteit van Montreal en de daaraan verbonden Institut Universitaire de geratrie de Montreal Research Centre. "Slagaders ons lichaam verstijven met de leeftijd, en het vat verharding wordt verondersteld te beginnen in de aorta, het hoofdvat die uit het hart, alvorens de hersenen. Inderdaad, de verharding kan bijdragen aan cognitieve veranderingen die optreden tijdens eenzelfde tijdsbestek , "legde Claudine Gauthier, eerste auteur van de studie. "Wij vinden dat oudere volwassenen wier aortas waren in een betere conditie en die had een grotere aërobe conditie beter presteerden op een cognitieve test. Wij denken dan ook dat het behoud van het schip elasticiteit een van de mechanismen die oefening in staat stelt om cognitieve veroudering te vertragen kan zijn." 
De onderzoekers werkten met 31 jongeren in de leeftijd tussen 18 en 30 en 54 oudere deelnemers tussen de 55 en 75 jaar oud Hierdoor kon het team om de oudere deelnemers te vergelijken binnen hun peer group en tegen de jongere groep die duidelijk nog niet begonnen de verouderingsprocessen betrokken. Geen van de deelnemers had lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen die de studie uitkomst zou kunnen beïnvloeden. Hun conditie werd getest door uitputting van de deelnemers aan een training machine en het bepalen van hun maximale zuurstofopname gedurende een periode van 30 seconden. Hun cognitieve vaardigheden werden beoordeeld met de Stroop taak. De Stroop taak is een wetenschappelijk gevalideerde test die inhoudt dat iemand vraagt om de inkt kleur van een kleur woord die wordt afgedrukt in een andere kleur (bijvoorbeeld het woord rood kon worden gedrukt in blauwe inkt en het juiste antwoord zou blauw zijn) te identificeren. Een persoon die in staat is om de kleur van het woord correct te noemen, zonder afgeleid te worden door de reflex om te lezen het een grotere cognitieve flexibiliteit. 
De deelnemers zich drie MRI scans: een om de bloedtoevoer naar de hersenen, een evalueren hun hersenactiviteit meten zij verricht de Stroop taak en een daadwerkelijk kijken naar de fysieke toestand van de aorta. De onderzoekers waren geïnteresseerd in de hersenen bloedstroom, zoals slechtere cardiovasculaire gezondheid geassocieerd met een snellere pulsgolf bij elke hartslag die weer schade kleinere bloedvaten van de hersenen veroorzaken. "Dit is de eerste studie om MRI te gebruiken om deelnemers op deze manier te onderzoeken", aldus Gauthier. "Het stelde ons in staat om zelfs subtiele effecten in deze gezonde populatie, wat suggereert dat andere onderzoekers onze test konden aanpassen aan vasculaire-cognitieve associaties binnen minder gezond en klinische populaties te bestuderen vinden." 
De aangetoonde leeftijd gerelateerde daling van de uitvoerende functie, aorta-elasticiteit en cardiorespiratoire fitness resultaten, een verband tussen vasculaire gezondheid en het functioneren van de hersenen, en een positieve associatie tussen aërobe fitheid en hersenfunctie. "De link tussen fitness en hersenfunctie kan worden bemiddeld door bewaard cerebrovasculaire reactiviteit in periventriculaire waterscheiding gebieden die ook worden geassocieerd met cardiorespiratoire fitness," aldus Gauthier. "Hoewel het effect van film op de cerebrale vasculatuur maar andere, complexere mechanismen omvatten, algemeen ondersteunen deze resultaten de hypothese dat levensstijl helpt om de elasticiteit van de slagaders, waardoor stroomafwaarts cerebrovasculaire schade voorkomen en waardoor bewaard cognitieve vaardigheden op latere leeftijd." 
Over deze studie: Dit werk werd ondersteund door de Canadese Institutes for Health Research (MOP 84378, Banting en Best Scholarship gehouden door CJG, Canadese Research Chair naar LB), de Canadese Stichting voor Innovatie (Leaders Opportunity Fund 17380), het Ministère du developpement economique, de l'innovatie et de l'uitvoer (PSR-Siiri-239) en de Canadian National Sciences and Engineering Research Council (R0018142). De bevindingen werden gepubliceerd in Neurobiology of Aging. De Universiteit van Montreal is officieel bekend als Universite de Montreal. 

Printen

 

 

Reacties: