Home / Nieuws / ...

 

Uitlaatgassen en de kans op allergieŽn*
Uit een Canadese studie onder 3.500 families in heel Canada blijkt dat blootstelling aan uitlaatgassen gedurende het eerste levensjaar kan zorgen voor duidelijk meer kans op allergieŽn. Van de bijna 2.500 kinderen werden op de leeftijd van 1 jaar allerlei allergietesten uitgevoerd en de luchtvervuiling door uitlaatgassen in hun omgeving werd vastgesteld. Luchtvervuiling als gevolg van uitlaatgassen bleek de kans op een allergie duidelijk te verhogen. In een dicht bevolkte stad als Vancouver met veel uitlaatgassen bleek wel 23,5% van de kinderen een allergie te hebben, in de dun bevolkte provincie Manitoba had maar 9% van de kinderen een allergie. De aanwezigheid in huis van een harig huisdier of de afwezigheid van een garage aan huis bleken de kans weer flink te verminderen. 
De studie. (Juli 2015)


 

Exposure to air pollution in the first year of life increases risk for allergies 
Canadian CHILD Study sheds new light on childhood risk of developing allergies 
New research from the Canadian Healthy Infant Longitudinal Development (CHILD) study shows that exposure to outdoor air pollution during the first year of life increases the risk of developing allergies to food, mould, pets and pests. 
The study, published in the journal Environmental Health Perspectives, showed that the sensitivity to allergens was associated with exposure to traffic-related air pollution during infancy. 
"With the increasing rates of allergies amongst children in Canada and elsewhere, we were interested in determining if air pollution from traffic might be partially responsible," said Michael Brauer, the study's senior author and a professor in the School of Population and Public Health at the University of British Columbia. "This is the first study to find a link between air pollution and measured allergic sensitization during the first year." 
While infants exposed to air pollution were at greater risk, researchers did not find a link between mothers exposed to air pollution during pregnancy and allergy risk in their children. Vancouver had the largest proportion of children to develop sensitivity to allergens (23.5 per cent), compared to Toronto and Edmonton (17 per cent each), and Manitoba (9 per cent). The study also found that children who live with furry pets and no attached garage were more likely to have no sensitivity to allergens. 
"Understanding which environmental exposures in early life affect the development of allergies can help tailor preventative measures for children," said Hind Sbihi, a PhD candidate at UBC and first author of the study. "We also found that children who attended daycare or with older siblings in the household were less likely to develop allergic sensitization, suggesting that exposure to other children can be protective." 
Background 
The CHILD Study, funded by AllerGen NCE and the Canadian Institutes of Health Research (CIHR), involves more than 3,500 families and their infants across Canada who are being closely monitored to determine how genetic and a wide range of environmental factors contribute to health outcomes, especially with regard to allergies and asthma. 
The researchers used data from 2,477 children and assessed the children with skin allergy testing at approximately one year of age. They were tested for sensitivity to ten allergens, including cat, dog, dust mites, cockroach, fungus, milk, egg, soy and peanut. Of the participants, 16 per cent of infants were sensitive to at least one of the tested allergens; 12.5 per cent were sensitive to a food allergen; and 5.3 per cent were sensitive to an inhalant allergen. 
Exposure to traffic-related air pollution was assessed by estimating nitrogen dioxide levels at each child's home address. The researchers also evaluated the time each child spent away from home, including daycare attendance, and the use/type of the home's ventilation system. 
Perinatal Exposure to Traffic-Related Air Pollution and Atopy at 1 Year of Age in a Multi-Center Canadian Birth Cohort Study Environ Health Perspect; DOI:10.1289/ehp.1408700 
University of British Columbia 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Blootstelling aan luchtverontreiniging in het eerste jaar van het leven verhoogt het risico op allergieŽn
Canadese Child Study werpt nieuw licht op de kindertijd het risico op het ontwikkelen van allergieŽn
Nieuw onderzoek van de Canadese Longitudinal Healthy Infant Development (KIND) studie toont aan dat de blootstelling aan luchtvervuiling buitenshuis tijdens het eerste jaar van het leven verhoogt het risico op het ontwikkelen van een allergie voor voedsel, schimmel, huisdieren en ongedierte.
De studie, gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Health Perspectives, bleek dat de gevoeligheid voor allergenen werd geassocieerd met blootstelling aan verkeersgerelateerde luchtvervuiling tijdens de kinderschoenen.
"Met de toenemende tarieven van allergieŽn onder kinderen in Canada en elders, waren we geÔnteresseerd in het bepalen of de luchtvervuiling door het verkeer gedeeltelijk verantwoordelijk zou kunnen zijn," zei Michael Brauer, senior auteur van de studie en een professor in de School van de bevolking en Volksgezondheid aan de Universiteit van British Columbia. "Dit is de eerste studie die een verband tussen luchtverontreiniging en gemeten allergische sensibilisatie vinden in het eerste jaar."
Terwijl zuigelingen blootgesteld aan luchtvervuiling waren een groter risico, heeft de onderzoekers geen verband tussen moeders blootgesteld aan luchtvervuiling te vinden tijdens de zwangerschap en allergie risico bij hun kinderen. Vancouver had het grootste deel van de kinderen om de gevoeligheid voor allergenen (23,5 procent) te ontwikkelen, vergeleken met Toronto en Edmonton (17 procent elk), en Manitoba (9 procent). De studie is ook gebleken dat kinderen die leven met harige huisdieren en geen aangebouwde garage was het meer waarschijnlijk geen gevoeligheid voor allergenen te hebben.
"Inzicht in die milieu-risico's in het begin van het leven van invloed op de ontwikkeling van allergieŽn kan helpen afstemmen preventieve maatregelen voor kinderen", zegt Hind Sbihi, een promovendus aan UBC en eerste auteur van de studie. "We hebben ook geconstateerd dat kinderen die kinderopvang bijgewoond of met oudere broers en zussen in het huishouden waren minder kans om allergische sensibilisatie te ontwikkelen, wat suggereert dat de blootstelling aan andere kinderen kunnen beschermend zijn."
Achtergrond
De Child Study, gefinancierd door allergeen NCE en de Canadese Institutes of Health Research (CIHR), gaat het om meer dan 3.500 gezinnen en hun baby's in Canada, die nauwlettend worden gecontroleerd om te bepalen hoe genetische en een breed scala van milieu-factoren dragen bij tot de gezondheidssituatie, vooral met betrekking tot allergieŽn en astma.
De onderzoekers gebruikten gegevens van 2477 kinderen en beoordeelde de kinderen met een allergie huid testen op ongeveer een jaar oud. Ze werden getest op gevoeligheid voor tien allergenen, zoals kat, hond, huisstofmijt, kakkerlak, schimmel, melk, ei, soja en pinda. Van de deelnemers, 16 procent van de zuigelingen gevoelig waren voor ten minste ťťn van de geteste allergenen; 12,5 procent waren gevoelig voor een voedingsmiddel allergeen; en 5,3 procent waren gevoelig voor inhalatie-allergeen.
Blootstelling aan verkeersgerelateerde luchtvervuiling werd bepaald door een schatting stikstofdioxide niveaus huisadres van elk kind. De onderzoekers onderzocht ook de tijd elk kind besteed weg van huis, met inbegrip van kinderopvang aanwezigheid en het gebruik / type van het huis van ventilatiesysteem.
Perinatale blootstelling aan Traffic-gerelateerde luchtverontreiniging en atopie op 1 jaar in een multi-center Canadese Birth Cohort Study Environ Health Perspect; DOI: 10,1289 / ehp.1408700
Universiteit van British Columbia

Printen

 

 

Reacties: