Home / Nieuws / ...

 

Vitamine D bij infecties als HIV*
Goede bloedwaarden vitamine D lijken belangrijk te zijn in om een infectie als HIV te bestrijden zo blijkt uit een studie onder Zuid-Afrikanen. Bloedwaarden vitamine D bij de deelnemers varieerden nogal tussen de zomer en de winter. In de winter hadden alle deelnemers te lage bloedwaarden en duidelijk meer HIV infecties in hun bloed en minder immuunrespons dan in de zomer. De helft van de deelnemers kreeg zes weken lang een wekelijkse dosis van 1.250 mcg (50.000 IE) vitamine D. Het merendeel had nu goede bloedwaarden vitamine D en duidelijk minder infecties in hun bloed, weer vergelijkbaar als in de zomer.
De studie. (Augustus 2015)


 

Vitamin D status related to immune response to HIV-1
Vitamin D plays an important part in the human immune response and deficiency can leave individuals less able to fight infections like HIV-1. Now an international team of researchers has found that high-dose vitamin D supplementation can reverse the deficiency and also improve immune response.
"Vitamin D may be a simple, cost-effective intervention, particularly in resource-poor settings, to reduce HIV-1 risk and disease progression," the researchers report in Proceedings of the National Academy of Sciences.
The researchers looked at two ethnic groups in Cape Town, South Africa, to see how seasonal differences in exposure to ultraviolet B radiation, dietary vitamin D, genetics, and pigmentation affected vitamin D levels, and whether high-dose supplementation improved deficiencies and the cell's ability to repel HIV-1.
"Cape Town, South Africa, has a seasonal ultraviolet B regime and one of the world's highest rates of HIV-1 infection, peaking in young adults, making it an appropriate location for a longitudinal study like this one," said Nina Jablonski, Evan Pugh Professor of Anthropology, Penn State, who led the research.
One hundred healthy young individuals divided between those of Xhosa ancestry -- whose ancestors migrated from closer to the equator into the Cape area -- and those self-identified as having Cape Mixed ancestry -- a complex admixture of Xhosa, Khoisan, European, South Asian and Indonesian populations -- were recruited for this study. The groups were matched for age and smoking. The Xhosa, whose ancestors came from a place with more ultraviolet B radiation, have the darkest skin pigmentation, while the Khoisan -- the original inhabitants of the Cape -- have adapted to the seasonally changing ultraviolet radiation in the area and are lighter skinned. The Cape Mixed population falls between the Xhosa and Khoisan in skin pigmentation levels.
Cape Town is situated in the southern hemisphere at about the same distance from the equator as the Florida panhandle, slightly more than 30 degrees latitude. Ultraviolet B levels show a winter decline anywhere above 30 degrees latitude, so Cape Town has a definite winter with low levels of the ultraviolet B wavelengths needed to produce precursor vitamin D3. Add to this the fact that people now spend more time indoors during winter and wear more clothing, and exposure to ultraviolet B in winter may be insufficient to prevent vitamin D deficiency.
The researchers note that sunscreen use is not a factor in these populations. However, the darker the skin's pigment, the more ultraviolet B radiation necessary to trigger the precursor chemicals in the body to produce vitamin D.
"The skin of the indigenous people of the Cape, the Khoisan, is considerably lighter than that of either study group and may represent a long-established adaptation to seasonal UVB," according to the researchers. "The darker skin of both study populations -- Xhosia and Cape mixed -- denotes a degree of mismatch between skin pigmentation and environmental UVB resulting from their recent migration into the region."
The researchers found that both groups exhibited vitamin D deficiency during the winter, with women in both groups being more deficient, on average, than the men. Because of vitamin D's impact on the immune system, the researchers provided six weeks of supplemental vitamin D3 to 30 of the Xhosa participants, which brought 77 percent of the participants to optimal vitamin D status.
Jablonski and her team determined that diet, genetics and other variables played very small roles in vitamin D status, although some genetic variations did influence the success of supplementation.
To test how vitamin D status affected the immune system and HIV-1 in particular, the researchers exposed blood samples from Xhosa and Cape mixed participants taken during the summer and winter when the subjects were vitamin D sufficient or deficient. They found that after nine days, the winter blood samples had greater infection than those taken in summer. After six weeks of vitamin D supplementation, the Xhosa blood sample levels of HIV-1 infection were the same as those during the summer.
"High-dosage oral vitamin D3 supplementation attenuated HIV-1 replication, increased circulating white blood cells and reversed winter-associated anemia," the researchers reported. "Vitamin D3 presents a low-cost supplementation to improve HIV-associated immunity."
Reference:
1. Anna K. Coussens, Celeste E. Naude, Rene Goliath, George Chaplin, Robert J. Wilkinson, and Nina G. Jablonski. High-dose vitamin D3 reduces deficiency caused by low UVB exposure and limits HIV-1 replication in urban Southern Africans. PNAS, 2015 DOI: 10.1073/pnas.1500909112 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Vitamine D statusgerelateerde immuunrespons tegen HIV-1
Vitamine D speelt een belangrijke rol bij de humane immuunrespons en tekortkomingen kunnen individuen reactie minder bieden tegen infecties zoals HIV-1. Nu is een internationaal team van onderzoekers heeft ontdekt dat een hoge dosis vitamine D-suppletie het tekort kan keren en ook het verbeteren van de immuunrespons.
"Vitamine D kan een eenvoudige, kosteneffectieve interventies, vooral in arme instellingen, om HIV-1 risico en de progressie van de ziekte te verminderen," de onderzoekers verslag in Proceedings van de National Academy of Sciences.
De onderzoekers gekeken naar twee etnische groepen in Kaapstad, Zuid-Afrika, om te zien hoe seizoensgebonden verschillen in de blootstelling aan ultraviolette B-straling, voedingskundige vitamine D, genetica en pigmentatie getroffen vitamine D-niveaus, en of een hoge dosis suppletie verbeterde tekortkomingen en de cel vermogen om afstoten HIV-1.
"Cape Town, Zuid-Afrika, heeft een seizoensgebonden regime ultraviolet B en ťťn van 's werelds hoogste percentages van HIV-1-infectie, met een piek bij jonge volwassenen, waardoor het een geschikte locatie voor een longitudinale studie als deze," zei Nina Jablonski, Evan Pugh hoogleraar antropologie, Penn State, die het onderzoek leidde.
Honderd gezonde jonge mensen verdeeld tussen die van Xhosa afkomst - wiens voorouders gemigreerd van dichter bij de evenaar in de Kaap - en die zichzelf geÔdentificeerd als Cape gemengde afkomst - een complexe vermenging van Xhosa, Khoisan, Europa, Zuid- Aziatische en Indonesische bevolking - werden gerekruteerd voor deze studie. De groepen werden gevonden voor leeftijd en roken. De Xhosa, wiens voorouders kwamen uit een plek met meer UV-B-straling, hebben de donkerste pigmentatie van de huid, terwijl de Khoisan - de oorspronkelijke bewoners van de Kaap - hebben zich aangepast aan het seizoen veranderende ultraviolette straling in het gebied en zijn lichter gevild. De Cape gemengde bevolking valt tussen de Xhosa en Khoisan in pigmentatie van de huid niveaus.
Cape Town is gelegen in het zuidelijk halfrond op ongeveer dezelfde afstand van de evenaar als de Florida Panhandle, iets meer dan 30 graden breedtegraad. Ultraviolet B niveaus tonen een winter daling ergens boven de 30 graden breedte, zodat Cape Town heeft een duidelijke winter met lage niveaus van het ultraviolet B golflengtes die nodig zijn om te produceren voorloper van vitamine D3. Voeg daarbij het feit dat mensen nu meer tijd binnenshuis in de winter en dragen meer kleding, en de blootstelling aan ultraviolet B in de winter kan onvoldoende zijn om vitamine D-tekort te voorkomen.
De onderzoekers constateren dat zonnebrandcrŤme te gebruiken is geen factor in deze populaties. Echter, hoe donkerder de huid pigment, hoe meer UV B-straling noodzakelijk de precursorchemicaliŽn veroorzaken in het lichaam om vitamine D te produceren
"De huid van de inheemse bevolking van de Kaap, de Khoisan, is aanzienlijk lichter dan die van de beide groepen studie en kan een lang gevestigde aanpassing aan seizoensgebonden UVB vertegenwoordigen", aldus de onderzoekers. "De donkere huid van beide onderzoekspopulaties - Xhosia en Cape gemengd - geeft een zekere mate van mismatch tussen pigmentatie huid en milieu UVB als gevolg van hun recente migratie in de regio."
De onderzoekers vinden dat beide groepen vertoonden vitamine D-deficiŽntie tijdens de winter, met vrouwen in beide groepen die meer tekort, gemiddeld, dan de mannen. Door vitamine D's effect op het immuunsysteem, de onderzoekers ontvangen zes weken extra vitamine D3 tot 30 van de Xhosa deelnemers, die 77 procent van de deelnemers gebracht optimale vitamine D-status.
Jablonski en haar team vastgesteld dat voeding, genetica en andere variabelen speelde erg kleine rollen in de vitamine D-status, hoewel sommige genetische variaties heeft invloed op het succes van de suppletie.
Om te testen hoe vitamine D-status beÔnvloed het immuunsysteem en HIV-1 in het bijzonder, de onderzoekers blootgesteld bloedmonsters van Xhosa en Cape gemengde deelnemers die tijdens de zomer en winter, wanneer de proefpersonen vitamine D voldoende of onvoldoende. Zij vonden dat na negen dagen, de winter bloedmonsters had groter infectie dan genomen in de zomer. Na zes weken vitamine D supplementen, de Xhosa bloedmonster niveaus van HIV-1-infectie waren dezelfde als in de zomer.
"High-dosis orale vitamine D3 aanvulling verzwakt HIV-1 replicatie, verhoogde circulerende witte bloedcellen en omgekeerde winter anemie," de onderzoekers gemeld. "Vitamine D3 presenteert een low-cost suppletie te verbeteren HIV-geassocieerde immuniteit."
Referentie:
1. Anna K. Coussens, Celeste E. Naude, Rene Goliath, George Chaplin, Robert J. Wilkinson, en Nina G. Jablonski. Een hoge dosis vitamine D3 vermindert tekort veroorzaakt door lage blootstelling UVB en limieten HIV-1-replicatie in stedelijke Zuid-Afrikanen. PNAS, 2015 DOI: 10,1073 / pnas.1500909112

Printen

 

 

Reacties: