Home / Nieuws / ...

 

Verkeerslawaai zorgt voor meer doden en beroertes*
Uit een studie onder 8,6 miljoen mensen die in Londen wonen blijkt dat verkeerslawaai een hogere kans geeft op doodgaan aan hart- en vaatziektes en een hogere kans op het krijgen van een beroerte. In London bleek 1,6 miljoen mensen overdag blootgesteld te staan aan verkeerslawaai met een niveau van meer dan 55 dB. Blootstelling overdag aan meer dan 60 dB bleek 4% meer kans te geven op doodgaan en 5% meer kans op een beroerte, voor ouderen, vijfenzeventigplussers was dat zelfs 9%. Blootstelling in de nacht aan verkeersgeluid van 55-60 dB gaf alleen voor de ouderen een 5% hogere kans op een beroerte.
De studie. (September 2015)


 

Road traffic noise linked to deaths, increased strokes
Living in an area with noisy road traffic may reduce life expectancy, according to new research
Living in an area with noisy road traffic may reduce life expectancy, according to new research published in the European Heart Journal.
The findings suggest a link between long-term exposure to road traffic noise and deaths, as well as a greater risk of stroke, particularly in the elderly. The research was led by the London School of Hygiene & Tropical Medicine in partnership with Imperial College London and King's College London.
Researchers analysed data for 8.6 million people living in London between 2003 and 2010. They looked at levels of road traffic noise during the day (7am-11pm) and at night (11pm-7am) across different postcodes, comparing this to deaths and hospital admissions in each area for adults (aged 25 and over) and the elderly (aged 75 and over).
Deaths were 4% more common among adults and the elderly in areas with daytime road traffic noise of more than 60dB compared to areas with less than 55dB. The researchers say the deaths are most likely to be linked to heart or blood vessel disease (cardiovascular disease). They say this could be due to increased blood pressure, sleep problems and stress from the noise.
Adults living in areas with the noisiest daytime traffic (more than 60dB) were 5% more likely to be admitted to hospital for stroke compared to those who lived in quieter areas (less than 55dB), which went up to 9% in the elderly. Night time noise (55-60 dB) from road traffic was also associated with a 5% increased stroke risk, but only in the elderly.
Lead author Dr Jaana Halonen from the London School of Hygiene & Tropical Medicine, said: "Road traffic noise has previously been associated with sleep problems and increased blood pressure, but our study is the first in the UK to show a link with deaths and strokes. This is the largest study of its kind to date, looking at everyone living inside the M25 over a seven-year period. Our findings contribute to the body of evidence suggesting reductions in traffic noise could be beneficial to our health."
In London more than 1.6 million people are exposed to daytime road traffic noise levels above 55dB, which the World Health Organization defines as a level of community noise that causes health problems.
Co-author Dr Anna Hansell from the MRC-PHE Centre for Environment & Health at Imperial College London, added: "From this type of study, we can't tell for certain what the risks of noise are to an individual, but these are likely to be small in comparison with known risk factors for circulatory diseases like diet, smoking, lack of exercise, and medical conditions such as raised blood pressure and diabetes. However, our study does raise important questions about the potential health effects of noise in our cities that need further investigation."
During 2003-10 a total of 442,560 adults died from all causes, of which and 291,139 were elderly. A total of 400,494 adults were admitted to hospital for cardiovascular problems during the same period, of which 179,163 were elderly. The researchers estimated the link between road traffic noise on these deaths and admissions, taking into account other factors such as individuals' age and sex, as well as neighbourhood characteristics like ethnicity, smoking rate, air pollution, and socioeconomic deprivation.
As the researchers looked at area-level data, they note their findings may not apply to individuals living in those areas as they may have different individual-level cardiovascular risk factors, length of residence in the particular area, time activity patterns including commuting to work, and the direction in which the windows on their residence face varies. However, the researchers say the findings are consistent with a large number of studies linking road traffic noise and hypertension, which is a leading cause of stroke.
Reference:
1. J. I. Halonen, A. L. Hansell, J. Gulliver, D. Morley, M. Blangiardo, D. Fecht, M. B. Toledano, S. D. Beevers, H. R. Anderson, F. J. Kelly, C. Tonne. Road traffic noise is associated with increased cardiovascular morbidity and mortality and all-cause mortality in London. European Heart Journal, 2015; DOI: 10.1093/eurheartj/ehv216 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Wegverkeerslawaai gekoppeld aan sterfgevallen, verhoogde beroertes
Wonen in een gebied met luidruchtige wegverkeer kan levensverwachting te verminderen, volgens nieuw onderzoek
Wonen in een gebied met luidruchtige wegverkeer kan levensverwachting te verminderen, volgens nieuw onderzoek gepubliceerd in het European Heart Journal.
De bevindingen suggereren een verband tussen langdurige blootstelling aan geluidsniveaus en overlijden, alsook een groter risico op een beroerte, vooral bij ouderen. Het onderzoek werd geleid door de London School of Hygiene & Tropical Medicine in samenwerking met het Imperial College London en King's College in Londen.
Onderzoekers analyseerden gegevens van 8,6 miljoen mensen in Londen tussen 2003 en 2010. Ze keken naar niveaus van wegverkeerslawaai overdag (07:00-23:00) en 's nachts (11:00-7:00) over verschillende postcodes, het vergelijken van deze sterfgevallen en ziekenhuisopnamen in elk gebied voor volwassenen (25 jaar en ouder) en ouderen (75 jaar en ouder).
Sterfgevallen waren 4% vaker voor bij volwassenen en ouderen in gebieden met overdag wegverkeerslawaai van meer dan 60dB in vergelijking met gebieden met minder dan 55dB. De onderzoekers zeggen dat de sterfgevallen zijn het meest waarschijnlijk worden gekoppeld aan hart- of vaatziekten (hart-en vaatziekten). Ze zeggen dat dit kan te wijten zijn aan een verhoogde bloeddruk, slaapproblemen en stress van het lawaai.
Volwassenen die leven in gebieden met de luidruchtigste overdag verkeer (meer dan 60dB) waren 5% meer kans te worden opgenomen in het ziekenhuis voor een beroerte vergeleken met degenen die in de rustigere gebieden leefden (minder dan 55dB), die in de ouderenzorg ging tot 9%. Lawaai 's nachts (55-60 dB) van het wegverkeer werd ook geassocieerd met een 5% verhoogd risico op een beroerte, maar alleen in de ouderenzorg.
Hoofdauteur dr Jaana Halonen van de London School of Hygiene & Tropical Medicine, zei: "Road verkeerslawaai heeft al eerder in verband gebracht met slaapproblemen en verhoogde bloeddruk, maar onze studie is de eerste in het Verenigd Koninkrijk om een link met de doden en slagen tonen . Dit is de grootste studie in zijn soort tot nu toe, op zoek naar iedereen woont in de M25 over een periode van zeven jaar. Onze bevindingen dragen bij aan het lichaam van het bewijs suggereert vermindering van verkeerslawaai gunstig voor onze gezondheid zou kunnen zijn. "
In Londen meer dan 1,6 miljoen mensen worden blootgesteld aan overdag wegverkeerslawaai niveaus boven 55dB, die de World Health Organization definieert als een mate van geluidshinder voor de gemeenschap die gezondheidsproblemen veroorzaakt.
Co-auteur Dr Anna Hansell van de MRC-PHE Centrum voor Milieu en Gezondheid aan het Imperial College in Londen, voegde toe: "Van dit soort onderzoek, kunnen we niet met zekerheid zeggen wat de risico's van lawaai zijn aan een individu, maar deze zijn waarschijnlijk klein zijn in vergelijking met bekende risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals voeding, roken, gebrek aan lichaamsbeweging, en medische aandoeningen zoals verhoogde bloeddruk en diabetes. Maar onze studie doet belangrijke vragen over de mogelijke gezondheidseffecten van lawaai in te verhogen ons steden die verder onderzoek nodig. "
Tijdens 2003-10 een totaal van 442.560 volwassenen overleden aan alle oorzaken, waarvan en 291.139 waren ouderen. Een totaal van 400.494 volwassenen werden in dezelfde periode, waarvan er 179.163 waren ouderen naar het ziekenhuis voor cardiovasculaire problemen toegegeven. De onderzoekers schatten het verband tussen wegverkeerslawaai op deze sterfgevallen en opnames, rekening houdend met andere factoren zoals leeftijd van individuen en geslacht, evenals wijk kenmerken zoals etniciteit, roken tarief, luchtvervuiling, en de sociaal-economische achterstelling.
Zoals de onderzoekers gekeken naar de oppervlakte-level data, noteren ze hun bevindingen kunnen niet van toepassing op personen die in die gebieden omdat zij verschillende individuele niveau van cardiovasculaire risicofactoren, de lengte van het verblijf in het specifieke gebied, tijd activiteit patronen waaronder woon-werk kunnen hebben en de richting waarin de vensters op hun verblijf gezicht varieert. De onderzoekers zeggen de bevindingen komen overeen met een groot aantal studies koppelen wegverkeer en hypertensie, wat een belangrijke oorzaak van een beroerte.
Referentie:
1. JI Halonen, AL Hansell, J. Gulliver, D. Morley, M. Blangiardo, D. Fecht, MB Toledano, SD Beevers, HR Anderson, FJ Kelly, C. Ton. Wegverkeerslawaai wordt geassocieerd met een verhoogde cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit en alle oorzaken van sterfte in Londen. European Heart Journal, 2015; DOI: 10,1093 / eurheartj / ehv216

Printen

 

 

Reacties: