Home / Nieuws / ...

 

Zelf koken tegen diabetes*
Uit onderzoek door de Universiteit van Harvard onder 99.000 mensen blijkt dat het zelf thuis klaar maken van maaltijden de kans op diabetes type-2 flink kan doen afnemen. De laatste 50 jaar worden er minder thuis maaltijden klaar gemaakt, de tijd die men besteedt aan het klaarmaken is wel met 1/3 afgenomen en in dezelfde tijd is het aantal mensen met overgewicht en diabetes duidelijk gegroeid, redenen voor de onderzoekers om dit nader te onderzoeken. Uit het onderzoek blijkt dat voor ieder thuis gemaakte lunch (per week) de kans op diabetes type-2 met 2% afnam en dat voor ieder thuis gemaakt avondeten (per week) de kans met 4% daalt. Zij die het meeste eten zelf klaar maakten bleken ook minder gewicht te hebben. De redenen waarom zijn in dit onderzoek niet onderzocht. Mogelijk zijn de zelf gemaakte maaltijden gezonder, eet men thuis rustiger... doch verder onderzoek zal dat moeten uitwijzen. 
(November 2015)


 

Home Cooking May Help Keep Type 2 Diabetes at Bay
Nothing beats the taste and comfort of a home-cooked meal, and Harvard researchers say it also may help prevent type 2 diabetes.
The researchers found that for each lunch prepared at home in a week, the risk of type 2 diabetes dropped by 2 percent. For each dinner prepared at home, the risk decreased by 4 percent.
How might eating at home help? Eating more homemade meals may help lessen weight gain, which in turn can help reduce the risk of developing type 2 diabetes, the researchers explained.
"There is growing trend of eating meals prepared out-of-home in many countries. Here in the United States, energy intake from out-of-home meals has increased from less than 10 percent in the mid-60s to over 30 percent in 2005-2008, and average time spent on cooking has decreased by one third," said study author Geng Zong, a research fellow at Harvard's T.H. Chan School of Public Health in Boston.
At the same time, he said, the prevalence of obesity and type 2 diabetes has continued to grow.
Although the current study found a link between eating at home and a lower risk of type 2 diabetes, it wasn't designed to prove a cause-and-effect relationship.
Results from the study are to be presented at the American Heart Association's annual meeting in Orlando, Fla. Findings presented at meetings are generally viewed as preliminary until they've been published in a peer-reviewed journal.
For the study, Zong's team collected data on nearly 58,000 women who took part in the Nurses' Health Study and on more than 41,000 men in the Health Professionals Follow-up Study. At the start of these studies, none of the participants had diabetes, heart disease or cancer.
Those who ate about 11 to 14 homemade lunches or dinners a week had about a 13 percent lower risk of developing type 2 diabetes, compared with those who ate less than six homemade lunches or dinners a week, the study found. The researchers didn't have enough information on breakfasts to include that meal in their analysis.
"We tried to analyze differences in the diet of these people and found, among other differences, that there was a slightly lower intake of sugar-sweetened beverages when people had more homemade meals, which is another bridge linking homemade meals and diabetes in this study," Zong said.
The researchers also noted that people who ate at home more often were slightly leaner.
New data from a national survey has also shown that cooking dinner at home is associated with lower intakes of fat and sugar, Zong said.
"We need more studies to demonstrate whether preparing meals at home may prevent risk of diabetes and obesity, and how," he said.
"Most important of all, even if meals prepared at home may have better diet quality, it does not mean people can eat without limits in amounts," Zong said. 
"Keeping a balance between food intake and physical activity remains essential for maintaining body weight and health," he said.
Dr. Joel Zonszein, director of the Clinical Diabetes Center at Montefiore Medical Center in New York City, is not surprised that eating more meals prepared at home is associated with a lower risk of type 2 diabetes and less weight gain.
"We all know that eating out, or fast food, can be associated with more type 2 diabetes and obesity," he said. Zonszein added that it may not just be what you eat at home, but rather the environment may be more healthful.
The researchers don't show that any specific homemade meal was healthier than others, Zonszein noted. 
"The possibility is that food cooked at home in a less stressful environment can be even a more significant factor than the type of food," he said.
"I endorse less work, 'slow food,' relaxation and conversation around the table and wine for healthier lives," he added.
Bron: HealthDay. 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Home Cooking kan helpen houden diabetes type 2 bij Bay
Er gaat niets boven de smaak en het comfort van een zelfbereide maaltijd, en Harvard onderzoekers zeggen het kan ook helpen voorkomen dat het type 2 diabetes.
De onderzoekers vonden dat voor elke lunch bereid thuis in een week, het risico van type 2 diabetes daalde 2 procent. Voor elke thuis voorbereid diner, het risico daalde met 4 procent.
Hoe zou het eten van thuis helpen? Het eten van meer zelfgemaakte maaltijden kunnen helpen verminderen gewichtstoename, die op zijn beurt kan helpen het risico op het ontwikkelen van type 2 diabetes, de onderzoekers uitgelegd.
"Er is een groeiende tendens van het eten van de maaltijden out-of-home bereid in veel landen. Hier in de Verenigde Staten, de energie-inname van de out-of-home maaltijden is gestegen van minder dan 10 procent in het midden van de jaren '60 tot meer dan 30 procent in 2005-2008, en de gemiddelde tijd besteed aan het koken is afgenomen met een derde, "zei studie auteur Geng Zong, een research fellow aan Harvard's TH Chan School of Public Health in Boston.
Tegelijkertijd, hij zei is de prevalentie van obesitas en type 2 diabetes bleef groeien.
Hoewel de huidige studie vond een verband tussen het eten van thuis en een lager risico op diabetes type 2, werd niet ontworpen om een oorzaak-en-gevolg relatie te bewijzen.
De resultaten van de studie zijn op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Heart Association in Orlando, Fla worden gepresenteerd. De bevindingen gepresenteerd tijdens bijeenkomsten zijn over het algemeen gezien als voorlopige totdat ze zijn gepubliceerd in een peer-reviewed tijdschrift.
Voor de studie, Zong team verzamelde gegevens over bijna 58.000 vrouwen die deelnamen aan de Nurses 'Health Study en op meer dan 41.000 mannen in de Health Professionals Follow-up Study. Aan het begin van deze studie, geen van de deelnemers had diabetes, hartziekte of kanker.
Degenen die aten ongeveer 11 tot 14 zelfgemaakte lunches of diners in de week had ongeveer een 13 procent lager risico op het ontwikkelen van diabetes type 2, in vergelijking met degenen die minder dan zes zelfgemaakte lunches of diners aten een week, de studie gevonden. De onderzoekers hadden niet genoeg informatie over ontbijten om die maaltijd in hun analyse.
"We hebben geprobeerd om de verschillen in het dieet van deze mensen te analyseren en gevonden, onder andere verschillen, dat er sprake was van een iets lagere inname van suiker gezoete dranken als mensen hadden meer zelfgemaakte maaltijden, dat is een andere brug die zelfgemaakte maaltijden en diabetes in deze studie , "zei Zong.
De onderzoekers merkte ook op dat mensen die thuis aten waren vaker iets slanker.
Nieuwe gegevens van een nationale enquête is ook gebleken dat het koken diner thuis wordt geassocieerd met een lagere inname van vet en suiker, zei Zong.
"We moeten meer studies om aan te tonen of het bereiden van maaltijden thuis kan risico op diabetes en obesitas, en hoe te voorkomen," zei hij.
"Het belangrijkste van alles, zelfs als maaltijden thuis voorbereid betere kwaliteit van de voeding kan hebben, dat betekent niet dat mensen kunnen eten zonder grenzen in hoeveelheden", zegt Zong.
"Het bijhouden van een balans tussen voedselinname en lichamelijke activiteit blijft van essentieel belang voor het behoud van het lichaamsgewicht en de gezondheid", zei hij.
Dr. Joel Zonszein, directeur van het Clinical Diabetes Center op Montefiore Medical Center in New York, is niet verbaasd dat het eten van meer maaltijden thuis voorbereid is geassocieerd met een lager risico op type 2 diabetes en minder gewichtstoename.
"We weten allemaal dat uit eten gaan, of fast food, kunnen worden geassocieerd met meer type 2 diabetes en obesitas," zei hij. Zonszein voegde eraan toe dat het misschien niet net wat je eet thuis, maar de omgeving kan meer gezond zijn.
De onderzoekers blijkt niet dat een specifieke zelfgemaakte maaltijd was gezonder dan anderen, Zonszein opgemerkt.
"De mogelijkheid is dat voedsel gekookt thuis in een minder stressvolle omgeving kan zelfs een belangrijkere factor dan het soort voedsel," zei hij.
"Ik onderschrijf minder werk, 'slow food', ontspanning en gesprek rond de tafel en wijn voor gezonder leven," voegde hij eraan toe.

Printen

 

 

Reacties: