Home / Nieuws / ...

 

Parabenen en borstkanker*
Uit een nieuwe studie blijkt dat parabenen al in lagere hoeveelheden het risico op borstkanker doen verhogen. Parabenen zijn conserveermiddelen die worden aangetroffen in medicijnen, voeding, reinigingsmiddelen en in een reeks van producten voor persoonlijke verzorging. Parabenen kunnen in het lichaam, net zoals het natuurlijke geslachtshormoon estradiol de oestrogeen receptoren activeren en daardoor het risico op borstkanker, vruchtbaarheidsproblemen en andere ziekten die worden beÔnvloed door oestrogenen. Het onderzoek roept ook vragen op over de huidige veiligheid testmethoden die niet de ware potentie van parabenen en hun effecten op de gezondheid van de mens kunnen voorspellen. Niet alleen de invloed van andere stoffen in lichaamscellen zoals bepaalde groeifactoren doch ook combinaties van hormoonverstorende chemicaliŽn worden in de huidige testen niet gecontroleerd. Uit deze studie blijkt nu dat parabenen, al in zeer lage hoeveelheden, in combinatie met bepaalde groeifactoren de groei van borstkanker flink kunnen versnellen.
De studie. (December 2015)


 

Lower doses of parabens might increase breast cancer risk 
Estrogen-mimicking chemicals called parabens, which are commonly found in an array of personal care products, may be more dangerous at lower doses than previously thought, according to a new study. The findings, published in Environmental Health Perspectives, could have implications for the development of breast cancer and other diseases that are influenced by estrogens. The study also raises questions about current safety testing methods that may not predict the true potency of parabens and their effects on human health. 
Parabens are a class of preservatives widely-used in consumer products like shampoos, cosmetics, body lotions, and sunscreens. The chemicals are considered estrogenic because they activate the same estrogen receptor as the natural hormone estradiol. Studies have linked exposure to estradiol and related estrogens with an increased risk of breast cancer, as well as reproductive problems. As a result, the use of parabens in consumer products increasingly has become a public health concern. 
How much parabens might contribute to breast cancer risk is unclear. "Although parabens are known to mimic the growth effects of estrogens on breast cancer cells, some consider their effect too weak to cause harm," says lead investigator Dale Leitman, a gynecologist and molecular biologist at University California, Berkeley. "But this might not be true when parabens are combined with other agents that regulate cell growth." 
However, existing chemical safety tests, which measure the effects of chemicals on human cells, look only at parabens in isolation and fail to take into account that parabens could interact with other types of signaling molecules in the cells to increase breast cancer risk. "Scientists and regulators are using potency estimates from these kinds of tests and are assuming they are relevant to what goes on in real life. But if you don't design the right test, you can be off by a lot," says co-author Ruthann Rudel, a toxicologist at Silent Spring Institute. 
To better reflect what goes on in real life, the researchers looked at breast cancer cells expressing two types of receptors: estrogen receptors and HER2. Approximately 25 percent of breast cancers produce an abundance of HER2, or human epidermal growth factor receptor 2. HER2-positive tumors tend to grow and spread more aggressively than other types of breast cancer. 
The researchers activated the HER2 receptors in breast cancer cells with a growth factor called heregulin that is naturally made in breast cells, while exposing the cells to parabens. Not only did the parabens trigger the estrogen receptors by turning on genes that caused the cells to proliferate, the effect was significant: The parabens in the HER2-activated cells were able to stimulate breast cancer cell growth at concentrations 100 times lower than in cells that were deprived of heregulin. 
The study demonstrates that parabens may be more potent at lower doses than previous studies have suggested, which may spur scientists and regulators to rethink the potential impacts of parabens on the development of breast cancer, particularly on HER2 and estrogen receptor positive breast cells. 
"While this study focused on parabens, it's also possible that the potency of other estrogen mimics have been underestimated by current testing approaches," says co-author Chris Vulpe, a toxicologist who is now at the Center for Environmental and Human Toxicology at the University of Florida College of Veterinary Medicine. 
Since people come into contact with multiple chemicals every day through consumer products, understanding how mixtures of hormone-mimicking chemicals and growth factors interact to promote cell growth might better reflect a person's potential cancer risk from exposure. In particular, one area of increasing concern is how exposure to multiple chemicals during critical periods of development including puberty and pregnancy increases a person's susceptibility to breast cancer later in life. 
The California Breast Cancer Research Program helped fund this research. 
Additional background: 
Shawn Pan, Chaoshen Yuan, Abderrahmane Tagmount, Ruthann A. Rudel, Janet M. Ackerman, Paul Yaswen, Chris D. Vulpe, and Dale C. Leitman. 2015. Parabens and Human Epidermal Growth Factor Receptor Ligands Cross-Talk in Breast Cancer Cells. Environmental Health Perspectives. DOI:10.1289/ehp.1409200 
Silent Spring Institute 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Lagere doses van parabenen zouden het risico op borstkanker verhogen
Oestrogeen nabootsen chemische stoffen genaamd parabenen, die gewoonlijk worden aangetroffen in een reeks van producten voor persoonlijke verzorging, kan gevaarlijker bij lagere doses dan eerder gedacht, volgens een nieuwe studie. De bevindingen, gepubliceerd in Environmental Health Perspectives, kunnen gevolgen hebben voor de ontwikkeling van borstkanker en andere ziekten die worden beÔnvloed door oestrogenen. Het onderzoek roept ook vragen op over de huidige veiligheid testmethoden die niet de ware potentie van parabenen en hun effecten op de gezondheid van de mens kunnen voorspellen.
Parabenen een klasse van conserveermiddelen wijdverspreide in consumentenproducten zoals shampoos, cosmetische, body lotions en zonnebrandmiddelen. De chemicaliŽn worden beschouwd oestrogene omdat ze te activeren hetzelfde oestrogeen receptor als het natuurlijke hormoon estradiol. Studies hebben blootstelling aan oestradiol en verwante oestrogenen verband met een verhoogd risico op borstkanker, en vruchtbaarheidsproblemen. Hierdoor is het gebruik van parabenen in consumentenproducten is steeds meer een probleem voor de volksgezondheid.
Hoeveel parabenen zou kunnen bijdragen aan het risico op borstkanker is onduidelijk. "Hoewel parabenen is bekend dat de groei-effecten van oestrogenen op de borst kankercellen na te bootsen, sommigen beschouwen hun effect te zwak om schade te veroorzaken," zegt hoofdonderzoeker Dale Leitman, een gynaecoloog en moleculair bioloog aan de Universiteit van CaliforniŽ, Berkeley. "Maar dit zou niet waar zijn wanneer parabenen worden gecombineerd met andere middelen die celgroei regelen."
De bestaande chemische veiligheidstests die de effecten van chemische stoffen op menselijke cellen te meten, kijk alleen parabenen afzonderlijk en geen rekening houden dat parabenen kunnen interageren met andere signaalmoleculen in de cellen van borstkanker vergroten. "Wetenschappers en toezichthouders gebruiken potentie schattingen van dit soort tests en gaan ervan uit dat ze aan wat er in het echte leven van belang zijn. Maar als je niet het ontwerp van de juiste test, kunt u af zijn door een heleboel", zegt co- auteur Ruthann Rudel, een toxicoloog aan Silent Spring Institute.
Een betere afspiegeling van wat er in het echte leven, de onderzoekers gekeken naar borstkanker cellen die twee soorten receptoren: oestrogeenreceptoren en HER2. Ongeveer 25 procent van de borstkankers produceren een overvloed aan HER2 of humane epidermale groeifactor receptor 2 HER2-positieve tumoren neigen te groeien en verspreiden agressiever dan andere vormen van borstkanker.
De onderzoekers geactiveerde HER2 receptoren in borstkankercellen met een groeifactor genaamd hereguline die van nature in borstcellen, terwijl het blootstellen van de cellen aan parabenen. Niet alleen de parabenen leiden tot de oestrogeenreceptoren door het aanzetten van genen die de cellen prolifereren veroorzaakt, het effect aanzienlijk was: de parabenen in-HER2 geactiveerde cellen konden borstkanker celgroei bij concentraties 100 maal hoger dan in cellen te stimuleren die werden beroofd van hereguline.
De studie toont aan dat parabenen krachtiger bij lagere doses dan eerdere studies hebben gesuggereerd, dat kan stimuleren wetenschappers en regelgevers om de potentiŽle effecten van parabenen nadenken over de ontwikkeling van borstkanker, met name op HER2 en oestrogeenreceptorpositieve borstcellen kan zijn.
"Hoewel deze studie gericht op parabenen, het is ook mogelijk dat de potentie van andere oestrogenen bootst zijn onderschat door de huidige testen benaderingen," zegt co-auteur Chris Vulpe, een toxicoloog die nu aan het Centrum voor Milieu- en humane toxicologie aan de Universiteit van Florida College of Veterinary Medicine.
Omdat mensen in contact komen met meerdere chemische stoffen komen elke dag door middel van consumentenproducten, begrijpen hoe mengsels van hormoonachtige stoffen en groeifactoren samenwerken om de celgroei te bevorderen zou een persoon het potentiŽle risico op kanker door blootstelling beter weerspiegelen. Met name een gebied van toenemende zorg is hoe blootstelling aan meerdere chemische stoffen tijdens kritieke perioden van ontwikkeling zoals puberteit en zwangerschap verhoogt iemands gevoeligheid voor borstkanker op latere leeftijd.


Printen

 

 

Reacties: