Home / Nieuws / ...

 

Ontbijten tegen een beroerte*
Het dagelijks eten van een ontbijt blijkt volgens een Japanse studie de kans op een beroerte duidelijk te verminderen. Ruim 82.000 Japanners, ouder dan 45 jaar, werden 15 jaar gevolgd. Zij die geen ontbijt namen bleken 14% meer kans te hebben op hart- en vaatziektes, 18% meer kans op een herseninfarct en wel 36% meer kans op een hersenbloeding. Een van de mogelijke oorzaken kan zijn dat een ontbijt zorgt voor een lagere bloeddruk.
De studie.  (Maart 2016)


 

Skipping Breakfast May Increase Stroke Risk 
Eating breakfast every day may be beneficial for the prevention of stroke, particularly cerebral hemorrhage, a new study suggests.
The study, published in Stroke, was conducted by a team led by Yasuhiko Kubota, MD, Osaka University Graduate School of Medicine, Japan.
They note that several previous reports from both Western and Asian countries have shown missing breakfast has been associated with a higher prevalence of obesity, hypertension, dyslipidemia, and glucose intolerance, which are well-known risk factors of cardiovascular disease.
However, no guidelines have yet recommended that adults eat breakfast every day to prevent cardiovascular disease because there is not enough evidence to support such a recommendation.
They therefore conducted the current study to prospectively investigate whether skipping breakfast is related to increased risks for stroke and coronary heart disease in the general Japanese population.
"To the best of our knowledge, this is the first study to investigate the associations of breakfast intake frequency with cardiovascular events that include not only CHD but also stroke and its subtypes in an Asian population," they write.
For the study, 82,772 Japanese men and women aged 45 to 74 years without a history of cardiovascular disease or cancer were followed from 1995 to 2010. Participants were asked about their breakfast eating habits at baseline and classified as having breakfast 0 to 2, 3 to 4, 5 to 6, or 7 times per week.
During the 15-year follow-up, there were a total of 3772 strokes (1051 cerebral hemorrhages, 417 subarachnoid hemorrhages, and 2286 cerebral infarctions) and 870 cases of coronary heart disease.
Multivariable analysis showed that participants never eating breakfast had higher risks for total cardiovascular disease and total stroke, as well as a particularly higher risk for cerebral hemorrhage, compared with those consuming breakfast every day.

Table. Vascular Event Risk in Those Never Eating Breakfast vs Always Eating Breakfast

Event

Hazard Ratio (95% Confidence Interval)

P Value

Total cardiovascular disease

1.14 (1.01 - 1.27)

.013

Total stroke

1.18 (1.04 - 1.34)

.007

Cerebral hemorrhage

1.36 (1.10 - 1.70)

.004

 

No significant association between the frequency of breakfast intake and the risk for coronary heart disease was observed.
Similar results were observed even after exclusion of early cardiovascular events.
Noting that the major risk factor for cerebral hemorrhage is hypertension — especially an increase in blood pressure in the morning — the researchers point out that in the current study those having breakfast every day were less likely to have high blood pressure than those skipping breakfast, although this was not significant.
They also report that several previous studies have shown that cerebral hemorrhage occurs more frequently in the morning than during the remainder of the day, and other studies have reported reductions in blood pressure from eating breakfast. One group has suggested that skipping breakfast was associated with overactivity in the hypothalamic-pituitary-adrenal axis because of a longer period of fasting, leading to elevated blood pressure in the morning.
"This effect of breakfast intake on blood pressure in the morning might be one of the mechanisms of the result from the present study," they speculate.
They note that a previous study has shown a significant association between the frequency of breakfast and the risk for coronary heart disease in US men. They suggest that the difference between this result and the current study may have resulted from the different populations; for example, in Japan the prevalence of coronary heart disease is lower and the prevalence of stroke, particularly cerebral hemorrhage, is higher compared with Western countries.
The researchers point out that they only breakfast habits only at baseline, and it is possible that these may have changed over follow-up. In addition, breakfast skippers may be more likely to have other unhealthy lifestyle behaviors.
The authors state that this study still showed a significant inverse association between the frequency of breakfast intake and the risk for cerebral hemorrhage even after adjustment for various kinds of diet and lifestyle factors, but because it was an observational study there may be other confounding factors that were not measured.
This study was supported by Grants-in-Aid for the Third Term Comprehensive Ten-Year Strategy for Cancer Control from the Ministry of Health, Labor and Welfare of Japan, as well as by National Cancer Center Research and Development Fund (since 2011) and a Grant-in-Aid for Cancer Research from the Ministry of Health, Labor and Welfare of Japan (from 1989 to 2010). The authors have disclosed no relevant financial relationships. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Overslaan van het ontbijt kunnen verhogen risico op een beroerte
Ontbijten elke dag kan gunstig zijn voor de preventie van een beroerte, met name een hersenbloeding, een nieuwe studie suggereert.
De studie, gepubliceerd in Stroke, werd uitgevoerd door een team onder leiding van Yasuhiko Kubota, MD, Osaka University Graduate School of Medicine, Japan.
Zij merken op dat verscheidene eerdere rapporten van zowel Westerse en Aziatische landen hebben aangetoond ontbreekt breakfast geassocieerd met een hogere prevalentie van obesitas, hypertensie, dyslipidemie, glucose-intolerantie en die bekende risicofactoren voor hart- en vaatziekten.
Er zijn echter geen richtlijnen nog aanbevolen dat volwassenen ontbijten elke dag om hart- en vaatziekten te voorkomen, omdat er niet genoeg bewijs om een dergelijke aanbeveling te steunen.
Zij dan de huidige studie uitgevoerd om prospectief te onderzoeken of overslaan van het ontbijt is gerelateerd aan een verhoogd risico op een beroerte en coronaire hartziekten in de algemene Japanse bevolking.
"Voor zover wij weten is dit de eerste studie naar de verenigingen van ontbijt inname frequentie onderzoeken met cardiovasculaire gebeurtenissen die niet alleen CHD, maar ook een beroerte en de subtypen in een Aziatische bevolking," schrijft ze.
Voor het onderzoek werden 82.772 Japanse mannen en vrouwen van 45 tot 74 jaar zonder een voorgeschiedenis van hart-en vaatziekten of kanker werden gevolgd tussen 1995 en 2010. Deelnemers in de leeftijd gevraagd over hun ontbijt eetgewoonten bij aanvang en geclassificeerd als het ontbijt 0-2, 3 tot en met 4, 5-6 of 7 keer per week.
Tijdens de 15-jaar follow-up, waren er in totaal 3.772 slagen (1051 hersenbloedingen, 417 subarachnoïdale bloeding en 2286 herseninfarcten) en 870 gevallen van coronaire hartziekten.
Multivariabele analyse toonde dat de deelnemers niet eten ontbijt hadden hogere risico's voor de totale cardiovasculaire ziekte en totale slag, evenals een bijzonder hoger risico op hersenbloeding, vergeleken met die consumeren ontbijt elke dag.
 

Table. Vascular Event Risk in Those Never Eating Breakfast vs Always Eating Breakfast

Event

Hazard Ratio (95% Confidence Interval)

P Value

Total cardiovascular disease

1.14 (1.01 - 1.27)

.013

Total stroke

1.18 (1.04 - 1.34)

.007

Cerebral hemorrhage

1.36 (1.10 - 1.70)

.004


Geen significant verband tussen de frequentie van inname ontbijt en het risico voor coronaire hartziekten waargenomen.
Vergelijkbare resultaten werden waargenomen, zelfs na uitsluiting van vroege cardiovasculaire gebeurtenissen.
Erop wijzend dat de belangrijkste risicofactor voor hersenbloeding is hypertensie - in het bijzonder een verhoging van de bloeddruk in de ochtend - de onderzoekers wijzen erop dat in de huidige studie die met ontbijt elke dag hadden minder kans op een hoge bloeddruk die niet overslaan van het ontbijt, hoewel dit was niet significant.
Zij melden dat verscheidene eerdere studies hebben aangetoond dat hersenbloeding vaker voorkomt in de ochtend meer dan de rest van de dag, en andere studies hebben bloeddrukverlaging gemeld uit ontbijten. Eén groep heeft voorgesteld dat overslaan van het ontbijt geassocieerd met overactiviteit in de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as door een langere periode van vasten, wat leidt tot verhoogde bloeddruk in de ochtend.
"Het effect van b inname op de bloeddruk in de ochtend kan een van de mechanismen van de resultaten van de onderhavige studie," zij speculeren.
Zij merken op dat een eerdere studie een significant verband tussen de frequentie van het ontbijt en het risico voor coronaire hartziekten bij Amerikaanse mannen blijkt. Zij stellen dat het verschil tussen deze resultaten en de huidige studie gevolg kan zijn van de verschillende populaties; bijvoorbeeld in Japan de prevalentie van coronaire hartziekten lager en het voorkomen van een beroerte, met name hersenbloeding, is hoger in vergelijking met westerse landen.
De onderzoekers wijzen erop dat ze alleen ontbijt gewoontes alleen bij aanvang, en het is mogelijk dat deze kunnen zijn veranderd door follow-up. Bovendien kunnen ontbijt schippers vaker andere ongezonde levensstijl gedrag te hebben.
De auteurs stellen dat deze studie nog toonde een significant omgekeerd verband tussen de frequentie van ontbijt inname en het risico op hersenbloedingen zelfs na aanpassing voor verschillende soorten voeding en leefstijl, maar omdat het een waarnemingsstudie kunnen er andere verstorende factoren die werden niet gemeten.
Deze studie werd ondersteund door subsidies-in-Aid voor de Derde Term Comprehensive Tien jaar strategie voor de Controle van Kanker van het ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn van Japan, alsmede door National Cancer Center Research en Development Fund (sinds 2011) en een Grant-in-Aid for Cancer Research van het ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn van Japan (1989-2010). De auteurs hebben geen relevante financiële verhoudingen bekendgemaakt.

Printen

 

 

Reacties: