Home / Nieuws / ...

 

Granaatappel tegen ouder worden*
Granaatappel blijkt volgens een Zwitserse studie goede voeding te kunnen zijn om het ouder worden tegen te gaan. Bioactieve stoffen uit granaatappel, ellagitannines en punicalagines worden tijdens de vertering door bacteriŽn omgezet tot urolithine A. Alhoewel afhankelijk van de verschillen per persoon in darmflora de hoeveelheid nogal kan verschillen. Deze urolithines op hun beurt kunnen zo blijkt de mitochondriŽn (energiecentrales) in lichaamscellen doen opschonen. Urolithine A is voor zover bekend de enige stof die het schoonmaakproces in de mitochondriŽn in gang kan zetten. Uit onderzoek zowel met rondwormen en daarna met knaagdieren blijkt een langer leven en meer energie. De onderzoekers doen inmiddels onderzoek bij mensen en gebruiken daarvoor urolithine, zodat het verschil in darmflora omzeild wordt.
De studie. (Juli 2016)


 

Pomegranate finally reveals its powerful anti-aging secret
Are pomegranates really the superfood we've been led to believe will counteract the aging process? Up to now, scientific proof has been fairly weak. And some controversial marketing tactics have led to skepticism as well. A team of scientists from EPFL and the company Amazentis wanted to explore the issue by taking a closer look at the secrets of this plump pink fruit. They discovered that a molecule in pomegranates, transformed by microbes in the gut, enables muscle cells to protect themselves against one of the major causes of aging. In nematodes and rodents, the effect is nothing short of amazing. Human clinical trials are currently underway, but these initial findings have already been published in the journal Nature Medicine. 
As we age, our cells increasingly struggle to recycle their powerhouses. Called mitochondria, these inner compartments are no longer able to carry out their vital function, thus accumulate in the cell. This degradation affects the health of many tissues, including muscles, which gradually weaken over the years. A buildup of dysfunctional mitochondria is also suspected of playing a role in other diseases of aging, such as Parkinson's disease.
One molecule plays David against the Goliath of aging 
The scientists identified a molecule that, all by itself, managed to re-establish the cell's ability to recycle the components of the defective mitochondria: urolithin A. "It's the only known molecule that can relaunch the mitochondrial clean-up process, otherwise known as mitophagy," says Patrick Aebischer, co-author on the study. "It's a completely natural substance, and its effect is powerful and measurable." 
The team started out by testing their hypothesis on the usual suspect: the nematode C. elegans. It's a favorite test subject among aging experts, because after just 8-10 days it's already considered elderly. The lifespan of worms exposed to urolithin A increased by more than 45% compared with the control group.
These initial encouraging results led the team to test the molecule on animals that have more in common with humans. In the rodent studies, like with C. elegans, a significant reduction in the number of mitochondria was observed, indicating that a robust cellular recycling process was taking place. Older mice, around two years of age, showed 42% better endurance while running than equally old mice in the control group.
Human testing underway
Before heading out to stock up on pomegranates, however, it's worth noting that the fruit doesn't itself contain the miracle molecule, but rather its precursor. That molecule is converted into urolithin A by the microbes that inhabit the intestine. Because of this, the amount of urolithin A produced can vary widely, depending on the species of animal and the flora present in the gut microbiome. Some individuals don't produce any at all. If you're one of the unlucky ones, it's possible that pomegranate juice won't do you any good.
For those without the right microbes in their guts, however, the scientists are already working on a solution. The study's co-authors founded a start-up company, Amazentis, which has developed a method to deliver finely calibrated doses of urolithin A. The company is currently conducting first clinical trials testing the molecule in humans in European hospitals.
Darwin at your service: parallel evolution makes good dinner partnersAccording to study co-author Johan Auwerx, it would be surprising if urolithin A weren't effective in humans. "Species that are evolutionarily quite distant, such as C elegans and the rat, react to the same substance in the same way. That's a good indication that we're touching here on an essential mechanism in living organisms."
Urolithin A's function is the product of tens of millions of years of parallel evolution between plants, bacteria and animals. According to Chris Rinsch, co-author and CEO of Amazentis, this evolutionary process explains the molecule's effectiveness: "Precursors to urolithin A are found not only in pomegranates, but also in smaller amounts in many nuts and berries. Yet for it to be produced in our intestines, the bacteria must be able to break down what we're eating. When, via digestion, a substance is produced that is of benefit to us, natural selection favors both the bacteria involved and their host. Our objective is to follow strict clinical validations, so that everyone can benefit from the result of these millions of years of evolution."
The EPFL scientists' approach provides a whole new palette of opportunities to fight the muscular degeneration that takes place as we age, and possibly also to counteract other effects of aging. By helping the body to renew itself, urolithin A could well succeed where so many pharmaceutical products, most of which have tried to increase muscle mass, have failed. Auwerx, who has also published a recent discovery about the anti-aging effects of another molecule in the journal Science, emphasizes the game-changing importance of these studies. "The nutritional approach opens up territory that traditional pharma has never explored. It's a true shift in the scientific paradigm." 
More information: Urolithin A induces mitophagy and prolongs lifespan in C. elegans and increases muscle function in rodents, Nature Medicine, DOI: 10.1038/nm.4132 
Provided by Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Granaatappel onthult eindelijk zijn krachtige anti-aging geheim
Zijn granaatappels echt de superfood we hebben geleid om te geloven zal het verouderingsproces tegen te gaan? Tot nu toe heeft wetenschappelijk bewijs relatief zwak. En een aantal controversiŽle marketing tactieken hebben geleid tot scepsis ook. Een team van wetenschappers van EPFL en het bedrijf Amazentis wilde de kwestie te onderzoeken door het nemen van een kijkje op de geheimen van deze mollige roze fruit. Ze ontdekten dat een molecuul granaatappels, getransformeerd door microben in de darm, zodat spiercellen om zich te beschermen tegen een van de belangrijkste oorzaken van veroudering. In aaltjes en knaagdieren, het effect is ronduit geweldig. Menselijke klinische studies zijn momenteel aan de gang, maar deze eerste bevindingen zijn al gepubliceerd in het tijdschrift Nature Medicine.
Naarmate we ouder worden, onze cellen steeds meer moeite hebben om hun krachtpatsers recyclen. Genaamd mitochondria, deze binnenzakken niet meer in staat hun vitale functie te vervullen, waardoor accumuleren in de cel. Deze afbraak beÔnvloedt de gezondheid van veel weefsels, zoals spieren, die geleidelijk over de jaren verzwakken. Een ophoping van dysfunctionele mitochondriŽn wordt ook verdacht een rol te spelen bij andere ziekten van veroudering, zoals de ziekte van Parkinson.
Eťn molecuul speelt David tegen Goliath van het ouder worden
De wetenschappers identificeerde een molecuul dat, op zichzelf, heeft herstel van het vermogen van de cel om de onderdelen van de defecte mitochondriŽn recyclen: urolithin A 'Het is de enige bekende molecuul dat de mitochondriale opzuivering kan hervatten, alias mitofagie ", zegt Patrick Aebischer, co-auteur van de studie. "Het is een volledig natuurlijke stof, en het effect ervan is krachtig en meetbaar."
Het team begon met het testen van hun hypothese over de gebruikelijke verdachte: de nematode C. elegans. Het is een favoriet proefpersoon onder veroudering deskundigen, want na slechts 8-10 dagen is het al oudere beschouwd. De levensduur van wormen blootgesteld aan urolithin A met meer dan 45% vergeleken met de controlegroep.
Deze eerste bemoedigende resultaten leidde het team naar het molecuul op dieren die meer gemeen met de mens te testen. Bij knaagdieren studies, zoals bij C. elegans, een significante vermindering van het aantal mitochondria werd waargenomen, wat aangeeft dat een krachtige cellulaire recyclageproces plaatsvond. Oudere muizen, ongeveer twee jaar, toonde 42% beter uithoudingsvermogen tijdens het lopen dan even oude muizen in de controlegroep.
Human testen aan de gang
Voordat u naar voorraad op granaatappels, maar het is vermeldenswaard dat de vrucht niet zelf het wonder molecuul bevatten, maar zijn voorganger. Dat molecuul wordt omgezet in urolithin A de microben die de darm wonen. Hierdoor is de hoeveelheid urolithin A geproduceerd kan sterk variŽren, afhankelijk van de diersoort en de flora in de darmen microbiome. Sommige mensen produceren geen helemaal. Als u een van de pechvogels bent, is het mogelijk dat granaatappelsap je geen goed zal doen.
Voor degenen die zonder de juiste bacteriŽn in hun darmen, maar de wetenschappers zijn al bezig met een oplossing. De studie van de co-auteurs oprichter van een start-up bedrijf, Amazentis, die een methode om nauwkeurig gekalibreerd doses van urolithin A. Het bedrijf is momenteel bezig met de eerste klinische studies testen van het molecuul bij mensen in Europese ziekenhuizen te leveren heeft ontwikkeld.
Darwin tot uw dienst: parallelle evolutie maakt goed diner partnersAccording te studeren co-auteur Johan Auwerx, zou het verrassend zijn als urolithin Een effectief bij de mens niet. "Soorten die evolutionair zijn vrij ver, zoals C elegans en de rat, reageren op dezelfde stof op dezelfde manier. Dat is een goede indicatie dat we hier aan te raken op een essentieel mechanisme in levende organismen."
Urolithin A's functie is het product van tientallen miljoenen jaren van parallelle evolutie tussen planten, bacteriŽn en dieren. Volgens Chris Rinsch, co-auteur en CEO van Amazentis Dit evolutieproces verklaart doeltreffendheid van het molecuul: "voorlopers urolithin A zijn niet alleen in granaatappels, maar ook in kleinere hoeveelheden in vele noten en bessen Maar om te worden geproduceerd. in onze darmen, moet de bacteriŽn in staat zijn om af te breken wat we eten. Toen via de spijsvertering, een stof die wordt geproduceerd die nuttig is voor ons, natuurlijke selectie is voorstander van zowel de bacteriŽn die betrokken zijn en hun gastheer. ons doel is om te volgen strikte klinische validaties, zodat iedereen kan profiteren van het resultaat van deze miljoenen jaren van evolutie. "
De aanpak van de EPFL wetenschappers 'biedt een heel nieuw palet van mogelijkheden om de gespierde degeneratie die plaatsvindt als we ouder worden, en mogelijk ook andere effecten van veroudering tegen te gaan vechten. Door te helpen het lichaam om zichzelf te vernieuwen, urolithin Een goed kon slagen waar zoveel farmaceutische producten, waarvan de meeste hebben geprobeerd om spiermassa te vergroten, hebben gefaald. Auwerx, die ook heeft gepubliceerd een recente ontdekking over de anti-aging effecten van een ander molecuul in het tijdschrift Science, benadrukt de spel-veranderende belang van deze studies. "De voedingswaarde aanpak opent grondgebied dat de traditionele pharma nooit heeft onderzocht. Het is een echte verschuiving in de wetenschappelijke paradigma."
Meer informatie: Urolithin Een induceert mitofagie en verlengt de levensduur in C. elegans en verhoogt de spierfunctie bij knaagdieren, Nature Medicine, DOI: 10.1038 / nm.4132
Geleverd door Technische Universiteit van Lausanne


Printen

 

 

Reacties: