Home / Nieuws / ...

 

Het belang van voldoende zink*
Uit een Duitse studie blijkt dat voldoende zink in de voeding belangrijk is in het bijzonder voor een goede spijsvertering. Zelfs kortstondige en minimale tekorten zorgen dat de alvleesklier te weinig zink krijgt waardoor de spijsvertering meteen verstoord is.
De studie. (Augustus 2016)


 

Diet lacking in zinc is detrimental to human, animal health
Even moderate zinc deficiency is bad for digestion
The trace element zinc has an impact on the essential metabolic functions of most living organisms. New research carried out by the Chair of Animal Nutrition at the Technical University of Munich (TUM) has found that even minimal zinc deficiency impairs digestion, albeit without any typical symptoms such as skin problems or fatigue. Hence, short-term zinc deficiency in the diet should be avoided.
The test series established that even slight zinc deficiency in an animal's diet impedes pancreatic digestive activity and results in significant digestive impairment, even at an early stage. The study undertaken by Daniel Brugger of the Chair of Animal Nutrition at TUM was recently published in the British Journal of Nutrition.
Scientist Brugger charted a new path since all previous studies had compared the functions of animals with clinical zinc deficiency to those of animals that had adequate amounts of this trace element in their bodies. "It is important to note that, in nature, clinical zinc deficiency does not really occur, neither in animals nor in humans," explains lead author Brugger. Hence, Brugger carried out his study on animals with short-term or subclinical zinc deficiency. As the trace element only exists in small amounts in an organism, it has to be consumed by way of nutrition. In piglets, for instance, a clinical or manifest zinc deficiency can -- under feeding conditions applied in practice -- only be achieved after about ten days, explains the TUM scientist. This is why he ended his test series early, after just eight days.
How does the metabolism react to a dwindling zinc deposit?
The unnoticed start of zinc depletion occurs without any visible symptoms, but minute changes can be identified in the liver and in the blood. For the purpose of this study, piglets which had just been weaned were fed a diet containing different amounts of zinc to develop early-stage zinc deficiency. This was the only way for the scientists to trace and analyze what effects dwindling zinc deposits would have on the animals' metabolisms. On one hand, it was observed that the body tried to absorb zinc more efficiently, while on the other, it reduced pancreatic zinc excretion. Since clinical zinc deficiency reduces the test animals' appetite, "various hypotheses were derived, for example, that zinc deficiency had a direct impact on the vagus nerve. The real reason, however, may be much simpler: the accumulation of undigested food inside the gastrointestinal tract due to zinc deficiency results in feeling less hungry," says Brugger.
The pancreas requires zinc for digestion
The pancreas is the control center for food digestion and energy homeostasis in the body. It pumps zinc into the gastrointestinal tract in order to maintain a consistent zinc level. Conversely, if an organism is depleted of zinc, it reduces its pancreatic zinc excretion to a minimum. The starting point for Daniel Brugger's study was the hypothesis that this mechanism may be related to digestion.
Feed digestion is of enormous importance for growing livestock and especially the first few weeks after young animals are weaned from their mothers are of crucial importance. This is a factor that must not be underestimated by farmers.
"We proved that there is a direct correlation between the amount of digestive enzymes inside the pancreas and zinc levels in the organism as a whole," explains Brugger. "Even short intervals of zinc deficiency in the diet should therefore be avoided. Given the similarities between a pig's organism and the human organism, we may draw the following conclusion when applying our results to the human body: an egg or two more once in a while can do no harm." Brugger advises vegans, vegetarians and older people to monitor their zinc intake. Among other things, a subclinical zinc deficiency in humans has been attributed to increased levels of inflammation markers and reduced immunocompetence.
Daniel Brugger, Wilhelm M. Windisch. Subclinical zinc deficiency impairs pancreatic digestive enzyme activity and digestive capacity of weaned piglets. British Journal of Nutrition, 2016; 1 DOI: 10.1017/S0007114516002105 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Dieet ontbreekt in zink schadelijk is voor de gezondheid van mens en dier
Zelfs matig tekort aan zink is slecht voor de spijsvertering
De sporenelementen zink heeft een impact op de essentiŽle metabolische functies van de meeste levende organismen. Nieuw onderzoek uitgevoerd door de voorzitter van Animal Nutrition aan de Technische Universiteit van MŁnchen (TUM) uitgevoerd is gebleken dat zelfs een gering tekort aan zink belemmert de spijsvertering, zij het zonder de typische symptomen zoals huidproblemen of vermoeidheid. Daarom moet op korte termijn tekort aan zink in de voeding worden vermeden.
De testreeks vastgesteld dat zelfs geringe tekort aan zink in de voeding van een dier verhindert pancreas spijsvertering activiteit en leidt tot significante spijsvertering stoornis, zelfs in een vroeg stadium. De studie uitgevoerd door Daniel Brugger van de voorzitter van Animal Nutrition op TUM werd onlangs gepubliceerd in het British Journal of Nutrition.
Wetenschapper Brugger gebracht een nieuw pad aangezien alle eerdere studies functies van dieren met klinische zinkdeficiŽntie met die van dieren die voldoende hoeveelheden van deze sporenelement in hun lichaam hadden vergeleken. "Het is belangrijk op te merken dat, in de natuur, klinisch tekort aan zink niet echt optreden, noch bij dieren noch bij de mens", zegt hoofdauteur Brugger. Vandaar Brugger voerde zijn onderzoek op dieren met een korte termijn of subklinische tekort aan zink. Als sporenelement bestaat alleen in kleine hoeveelheden in een organisme, moet worden door middel van voeding. In biggen, bijvoorbeeld een klinische of manifest tekort aan zink kan - onder voeden omstandigheden toegepast in de praktijk - alleen worden bereikt na ongeveer tien dagen, verklaart de TUM wetenschapper. Dit is de reden waarom hij zijn testreeks vroeg, eindigde na slechts acht dagen.
Hoe werkt het metabolisme reageert op een slinkende zink storting?
De onopgemerkt start zink depletie overgedragen zonder zichtbare symptomen, maar minute veranderingen kunnen worden geÔdentificeerd in de lever en het bloed. Ten behoeve van deze studie biggen dat net was gespeend kregen een dieet met verschillende hoeveelheden zink om beginnende zink-deficiŽntie. Dit was de enige manier voor de wetenschappers op te sporen en te analyseren welke effecten slinkende zink deposito's zou hebben op de stofwisseling van de dieren. Enerzijds werd waargenomen dat het lichaam probeerde zink efficiŽnter te absorberen, terwijl anderzijds het verminderde alvleesklier zink excretie. Aangezien de klinische zink-deficiŽntie de proefdieren 'eetlust, vermindert de "verschillende hypotheses zijn afgeleid, bijvoorbeeld dat tekort aan zink een directe impact op de nervus vagus had De echte reden kan echter veel eenvoudiger zijn:. De opeenhoping van onverteerd voedsel in de maagdarmkanaal als gevolg van tekort aan zink leidt tot minder honger ", zegt Brugger.
De alvleesklier vereist zink spijsvertering
De alvleesklier is het controlecentrum voor de vertering van voedsel en energie homeostase in het lichaam. Het pompt zink in het maagdarmkanaal om een consistente zinkgehalte handhaven. Indien daarentegen een organisme wordt ontdaan van zink, vermindert de pancreatische zink excretie te beperken. Uitgangspunt van Daniel Brugger studie was de hypothese dat dit mechanisme kan worden gerelateerd aan de spijsvertering.
Feed spijsvertering is van enorm belang voor het kweken van vee en vooral de eerste paar weken na de jonge dieren worden gespeend van hun moeders zijn van cruciaal belang. Dit is een factor die niet te onderschatten landbouwers.
"We hebben bewezen dat er een directe correlatie tussen de hoeveelheid spijsverteringsenzymen in de alvleesklier en zinkgehalte in het gehele organisme," legt Brugger. . Meer keer een ei of twee in een "Zelfs kort na tekort aan zink in de voeding dient te worden vermeden Gezien de overeenkomsten tussen organisme een varken en het menselijk lichaam, kunnen we de volgende sluiting bij de toepassing van de resultaten voor het menselijk lichaam te trekken terwijl het kan geen kwaad. " Brugger adviseert veganisten, vegetariŽrs en ouderen om hun inname van zink te bewaken. Onder andere heeft een subklinische zinkdeficiŽntie bij mensen werd toegeschreven aan verhoogde niveaus van ontsteking markers en verlaagde immunocompetentie.

Printen

 

 

Reacties: