Home / Nieuws / ...

 

Onverteerbaar zetmeel bij metaboolsyndroom*
Uit een kleine studie blijkt dat onverteerbaar zetmeel goed werk kan doen bij mensen met het metaboolsyndroom. Onverteerbaar zetmeel (RS) bestaat uit oplosbare voedingsvezels die vooral gevonden worden in zaden, linzen, bonen, onrijpe bananen en volkoren producten. Het metaboolsyndroom wordt gekenmerkt door o.m. overgewicht, hoge bloeddruk, hoge triglyceriden- en hoge bloedsuikerwaarden. Onverteerbaar zetmeel (RS) zorgt in de darmen voor de vorming van o.m. korteketenvetzuren. Twaalf weken lang extra onverteerbaar zetmeel in de voeding zorgden voor betere cholesterol, minder buikomvang en minder lichaamsvet. De samenstelling van de darmflora werd ook duidelijk beter.
De studie. (Augustus 2016)


 

Resistant starch may benefit people with metabolic syndrome
The secret ingredient is in the flour, but its impact lies within the gut.
Adding resistant starch to the diets of people with metabolic syndrome can improve bacteria in the gut, according to research from South Dakota State University. These changes help lower bad cholesterol and decrease inflammation associated with obesity.
The American Heart Association estimates that 34 percent of Americans have metabolic syndrome, a combination of conditions which significantly increases their risk of developing heart disease and Type 2 diabetes.
This is the first study to examine the prebiotic impact of resistant starch type 4 known as RS4 -- a nondigestible, chemically modified wheat fiber -- in individuals with metabolic syndrome, explained associate professor Moul Dey of the Department of Health and Nutritional Sciences.
Unlike regular starch, RS4 works as a functional fiber, Dey explained. Because it is not broken down in the upper gastrointestinal tract, RS4 is fermented by the gut bacteria in the colon. This produces new substances, such as short-chain fatty acids, that have functions related to health.
"Human bodies harbor more bacterial cells than their own and therefore what we eat is not just for us but also for our bacteria," Dey said. "How well we feed them contributes to how well they take care of our health. That's where RS4 can help."
The results were published in today's Scientific Reports, a Nature Publishing Group academic journal. The research was supported by MGP Ingredients, the National Institutes of Health and the U.S. Department of Agriculture funding through the South Dakota Agricultural Experiment Station. Funding agencies had no role in the study design or outcome.
Using ingredient in real food
The study focused on 12 women and 8 men with metabolic syndrome from 2 Hutterite colonies in eastern South Dakota. These individuals had abdominal obesity accompanied by two of four other conditions -- high blood pressure, high blood sugar levels or diabetes, high level of triglycerides in the blood stream and low levels of good cholesterol. Twelve participants were on medications for one or more of these conditions.
The starch was incorporated into the intervention group's flour. All the meals in this communal setting are prepared from scratch and every meal contains one or two flour-based items.
"As the study was blinded, they didn't even realize they were doing anything different, yet they were improving their health," Dey said. "Our hypothesis was that adding RS4 in the diet makes bacteria happy and increases the health benefit of the food people normally eat. The beauty of this study is that it showed this is possible in a real-life setting."
Unlike most dietary intervention studies, the researchers used a free-living community style environment and made minimal modifications to the participants' habitual diet.
A healthy diet and lifestyle can reduce the risks associated with metabolic syndrome. But, altering lifelong habits and adhering to dietary guidelines in the long run is difficult. "This is where stealth ingredients, like RS4, make a lot of sense," Dey pointed out. However, she added, "making healthy lifestyle choices remains critical."
The intervention was conducted in two 12-week sessions with a two-week hiatus. This allowed researchers to switch the intervention and control groups so that each group served as its own control. Stool and blood samples were collected and a DXA scan to evaluate body composition was done before and after the intervention.
Doctoral candidate Bijaya Upadhyaya, master's student Robert Juenemann and postdoctoral researcher Sailendra Nichenametla worked on the research. This work also involved collaboration with U.S. Food and Drug Administration scientist Ali Reza Fardin-Kia. Other SDSU collaborators were assistant professor Lacey McCormack, professor Jeffrey Clapper of animal science and professor Bonnie Specker, director of the E.A. Martin Endowed Program in Human Nutrition.
Decreasing cholesterol, improving gut bacteria
Use of resistant starch decreased all types of cholesterols. The participants' baseline cholesterol levels were not high, in part, because of the medications they were taking. Despite that, the average total cholesterol of the participants dropped significantly after the intervention. In addition, the researchers observed a small decrease in average waist circumference and body fat percentage.
DNA analysis of stool samples using next-generation sequencing showed a change in the gut bacterial community structure after the intervention. "Essentially, consuming RS4 improved the balance of bacteria in the gut, some of which correlated with improved indicators of metabolic health as well as with increased levels of short chain fatty acids."
Currently, RS4 is only available to food manufacturers for use as a fiber ingredient. Dey hopes that one day consumers will be able to buy flour fortified with RS4.
Bijaya Upadhyaya et al. Impact of dietary resistant starch type 4 on human gut microbiota and immunometabolic functions. Scientific Reports, 2016 DOI: 10.1038/srep28797 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Resistent zetmeel kan mensen met het metabool syndroom profiteren
Het geheime ingrediŽnt is in de bloem, maar de impact ervan ligt in de darm.
Het toevoegen van resistent zetmeel aan het dieet van de mensen met het metabool syndroom kunnen bacteriŽn in de darm te verbeteren, volgens onderzoek van South Dakota State University. Deze wijzigingen helpen het slechte cholesterol en ontsteking geassocieerd met overgewicht te verminderen.
De American Heart Association schat dat 34 procent van de Amerikanen metabool syndroom, een combinatie van omstandigheden die het risico op hartziekten en Type 2 diabetes aanzienlijk verhoogt.
Dit is de eerste studie om de prebiotische effect van resistent zetmeel type 4 bekend als RS4 te onderzoeken - een niet-verteerbare, chemisch gemodificeerde tarwe fiber - bij personen met het metabool syndroom, legde universitair hoofddocent Moul Dey van het ministerie van Volksgezondheid en Nutritional Sciences.
In tegenstelling tot gewone zetmeel, RS4 werkt als een functionele vezel, Dey uitgelegd. Omdat het niet in het bovenste maagdarmkanaal wordt verbroken, wordt RS4 gefermenteerd door darmbacteriŽn in de dikke darm. Dit leidt tot nieuwe stoffen, zoals kortketenige vetzuren, die functies met betrekking tot gezondheid.
"Human lichamen haven meer bacteriŽle cellen dan hun eigen en dus wat we eten is niet alleen voor ons, maar ook voor onze bacteriŽn," zei Dey. "Hoe goed we voeden ze bijdraagt aan hoe goed ze zorgen voor onze gezondheid. Dat is waar RS4 kunnen helpen."
De resultaten werden gepubliceerd in de hedendaagse wetenschappelijke verslagen, een Nature Publishing Group wetenschappelijk tijdschrift. Het onderzoek werd gesteund door de MGP Ingredients, de National Institutes of Health en het Amerikaanse Ministerie van Landbouw financiering via het South Dakota Agricultural Experiment Station. Financiers hadden geen rol in de onderzoeksopzet of het resultaat.
Met behulp van ingrediŽnt in real food
De studie concentreerde zich op 12 vrouwen en 8 mannen met metabool syndroom van 2 hutterite kolonies in Oost-South Dakota. Deze personen hadden abdominale obesitas gepaard met twee van de vier andere voorwaarden - hoge bloeddruk, hoge bloedsuikerspiegel of diabetes, hoge niveau van triglyceriden in het bloed en lage niveaus van goede cholesterol. Twaalf deelnemers op medicijnen voor ťťn of meer van deze voorwaarden.
Het zetmeel werd verwerkt tot meel de interventiegroep's. Alle maaltijden in deze gemeenschappelijke instelling bereid vanaf nul en elke maaltijd bevat ťťn of twee-meel gebaseerde artikelen.
"Als de studie werd verblind, hebben ze niet eens beseffen dat ze iets anders te doen, maar ze zijn het verbeteren van hun gezondheid," zei Dey. "Onze hypothese was dat het toevoegen van RS4 in het dieet maakt bacteriŽn blij en vergroot het voordeel voor de gezondheid van het voedsel dat de mensen normaal eten. De schoonheid van deze studie is dat het bleek dit mogelijk is in een real-life setting."
In tegenstelling tot de meeste voedingsinterventie studies, de onderzoekers gebruik gemaakt van een vrij levende gemeenschap achtige omgeving en maakte minimale aanpassingen naar de gewone voeding van de deelnemers.
Een gezonde voeding en levensstijl kunnen de risico's die samenhangen met het metabool syndroom te verminderen. Maar, het veranderen van een leven lang gewoonten en vast te houden aan voedingsrichtlijnen op de lange termijn is moeilijk. "Dit is waar stealth ingrediŽnten, zoals RS4, maken veel zin," Dey gewezen. Echter, voegde ze eraan toe, "het maken van gezonde keuzes blijft kritisch."
De interventie werd uitgevoerd in twee 12 weken durende sessies met twee weken onderbreking. Hierdoor konden de onderzoekers aan de interventie- en controlegroep te schakelen zodat elke groep diende als zijn eigen controle. Ontlasting en bloedmonsters werden verzameld en een DXA scan lichaamssamenstelling evaluatie werd uitgevoerd voor en na de ingreep.
Promovendus Bijaya Upadhyaya, masterstudent Robert Juenemann en postdoctoraal onderzoeker Sailendra Nichenametla gewerkt aan het onderzoek. Deze werkzaamheden ook de samenwerking met de Amerikaanse Food and Drug Administration wetenschapper Ali Reza Fardin-Kia. Andere SDSU collaborateurs waren assistent-professor Lacey McCormack, professor Jeffrey Clapper van dierlijke wetenschap en professor Bonnie Specker, directeur van het E.A. Martin Endowed Program in Human Nutrition.
Afnemende cholesterol, verbetering darmbacteriŽn
Gebruik van resistente zetmeel verminderde allerlei cholesterol. basislijn cholesterolgehalte van de deelnemers niet hoog waren, deels vanwege de medicijnen die ze gebruikten. Ondanks dat de gemiddelde totale cholesterolgehalte van de deelnemers sterk gedaald na de interventie. Daarnaast zagen de onderzoekers een geringe verlaging van de gemiddelde buikomvang en vetpercentage.
DNA analyse van ontlasting via next-generation sequencing toonde een verandering in de darm door bacteriŽle structuur na de ingreep. "In wezen consumeren RS4 verbeterd evenwicht van bacteriŽn in de darm, waarvan sommige gecorreleerd met verbeterde indicatoren gezonde stofwisseling en met verhoogde gehalte kortketenige vetzuren."
Momenteel, RS4 is alleen beschikbaar voor voedselfabrikanten om als vezel bestanddeel. Dey hoopt dat op een dag de consument in staat zijn om meel verrijkt met RS4 kopen.


Printen

 

 

Reacties: