Home / Nieuws / ...

 

Linolzuur voor langer leven*
Uit een Zweedse studie onder 853 zeventigers die 15 jaar gevolgd werden blijkt het belang van linolzuur in de voeding. De inname van linolzuur werd vastgesteld aan de hoeveelheid linolzuur in het vetweefsel van de deelnemers. Zij met de hoogste inname van linolzuur bleken tijdens de studie wel 10% minder kans te hebben om dood te gaan dan zij met de lagere inname. Veel (onbewerkt) linolzuur is te vinden in o.m. ongeraffineerde druivenpit-, zonnebloem- en walnootolie.
De studie. (Oktober 2016)


Polyunsaturated fat in adipose tissue linked to lower mortality
In a study from Uppsala University, published in the American journal JAMA Cardiology, the fatty acid linoleic acid (Omega 6) in subcutaneous adipose tissue was linked to lower mortality among older men followed over a 15-year period.
A high proportion of linoleic acid in adipose tissue largely reflects a high intake of various vegetable oils, as this study also demonstrated. The findings may further indicate that an excessively low intake of polyunsaturated fatty acids increases the risk of (premature) death. However, no clear correlation could be established with mortality from cardiovascular disease. This study is the largest yet conducted examining the association between specific fatty acids in adipose tissue and the intake of these fatty acids. The study is also the largest forward-looking study to have analysed the associations between fatty acids in adipose tissue, cardiovascular disease, and mortality from all causes.
The question of what type of fat food should contain has been hotly debated. According to current dietary guidelines, food should contain a relatively high proportion of unsaturated - including 'polyunsaturated' -- fatty acids. One difficulty in dietary studies is finding a reliable method of measuring dietary intake, particularly over an extended period. Measuring the fatty acid composition of adipose tissue can therefore make a valuable contribution to our knowledge about the association between diet and disease. The composition of adipose tissue provides an objective reflection of the average fat intake in recent years, particularly of fatty acids that the body cannot produce itself, such as the Omega 6 fatty acid linoleic acid derived from vegetable sources. Linoleic acid occurs in sunflower, rapeseed and other vegetable oils, in soft table and cooking fats (margarine), nuts and seeds.
In the population-based study ULSAM (Uppsala Longitudinal Study of Adult Men), adipose tissue biopsy specimens and blood samples were taken from 853 men at the age of 71 years. At about the same time, the men in the study were asked to fill in a food diary over a period of seven days. Many of the men underestimated their intake of energy and fat. Disregarding the men who reported most inadequately, a clear correlation was evident between the proportion of linoleic acid in adipose tissue and the food diaries. Somewhat weaker correlations were observed between fatty acids in the blood and reported intake, while strong correlations were observed between adipose tissue and blood for most fatty acids. Overall, the findings indicate that the proportion of polyunsaturated fatty acids in adipose tissue reflects the individual's intake of these fatty acids over the long term, and this appears to be particularly true of linoleic acid, which is the most common polyunsaturated fatty acid. With regard to Omega 3 fats, however, this study showed no clear association with a risk of cardiovascular disease or mortality.
After taking statistical account of a number of known risk factors for cardiovascular disease, no clear correlations with cardiovascular disease were observed for any fatty acid (251 deaths during a 15-year follow-up period). However, for total mortality (605 deaths) a correlation was seen, with a higher proportion of linoleic acid in adipose tissue being associated with a ten per cent lower risk of death. Linoleic acid is known to reduce the content of bad cholesterol in the blood, but the study cannot answer the question of whether this is the explanation for the association with reduced mortality.
The study is unique in measuring various fatty acids in adipose tissue among a large population of older men, followed over an extended period of time.
'Even though the study cannot prove any causal connection, the findings nevertheless support current dietary advice to replace some hard fats in the diet -- namely, those with a high proportion of saturated fatty acids -- with softer fats, e.g. vegetable oils with a high proportion of unsaturated fatty acids,' says David Iggman, a physician and researcher at the Clinical Nutrition and Metabolism Unit at Uppsala University.
Iggman D, ńrnlŲv J, Cederholm T, Risťrus U. Association of Adipose Tissue Fatty Acids With Cardiovascular and All-Cause Mortality in Elderly Men. JAMA Cardiology, 2016 DOI: 10.1001/jamacardio.2016.2259 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Meervoudig onverzadigd vet in vetweefsel gekoppeld aan lagere mortaliteit
In een studie van de Universiteit van Uppsala, gepubliceerd in het Amerikaanse tijdschrift JAMA Cardiology, het vetzuur linolzuur (omega-6) in het onderhuidse vetweefsel was gekoppeld aan een lagere sterfte onder oudere mannen over een periode van 15 jaar gevolgd.
Een groot deel van linolzuur in vetweefsel reflecteert grotendeels een hoge inname van verschillende plantaardige oliŽn, zoals dit onderzoek eveneens aangetoond. De bevindingen verder aan dat een te lage inname van polyonverzadigde vetzuren verhoogt de kans op (vroegtijdige) dood. Er kon echter geen duidelijk verband worden gebracht met sterfte door cardiovasculaire ziekte. Deze studie is de grootste nog uitgevoerde onderzoeken van de associatie tussen specifieke vetzuren in vetweefsel en de inname van deze vetzuren. De studie is ook de grootste toekomstgerichte studie van de associaties tussen vetzuren in vetweefsel, hart- en vaatziekten en sterfte door alle oorzaken te hebben geanalyseerd.
De vraag wat voor soort vet voedsel moet bevatten, is fel bediscussieerd. met inbegrip van 'meervoudig' - - vetzuren volgens de huidige voedingsrichtlijnen moeten eten een relatief hoog percentage onverzadigde bevatten. Een moeilijkheid in voedingsgewoonten studies is het vinden van een betrouwbare werkwijze voor het meten voedselopname, met name over een langere periode. Het meten van de vetzuursamenstelling van het vetweefsel kan daarom een waardevolle bijdrage aan onze kennis over het verband tussen voeding en ziekte. De samenstelling van vetweefsel een objectieve weergave van de gemiddelde vetinname afgelopen jaren, met name vetzuren die het lichaam zelf niet kan produceren, zoals omega 6 vetzuur linolzuur uit plantaardige bronnen. Linolzuur komt in zonnebloem, koolzaad en andere plantaardige oliŽn, in zachte tafel en koken vetten (margarine), noten en zaden.
In de basis van de bevolking studie ULSAM (Uppsala Longitudinal Study van volwassen mannen), vetweefsel biopten en bloedmonsters werden genomen van 853 mensen op de leeftijd van 71 jaar. Op ongeveer hetzelfde moment werden de mannen in de studie gevraagd over een periode van zeven dagen in een eetdagboek in te vullen. Veel van de mannen onderschat hun inname van energie en vet. Afgezien van de mannen die het meest onvoldoende gemeld, een duidelijke correlatie was duidelijk tussen het aandeel van linolzuur in vetweefsel en het eten dagboeken. Wat zwakkere correlaties waargenomen tussen vetzuren in het bloed en gerapporteerd opname, terwijl de sterke correlatie waargenomen tussen vetweefsel en bloed meeste vetzuren. Kortom, de bevindingen blijkt dat het percentage meervoudig onverzadigde vetzuren in vetweefsel weerspiegelt de individuele inname van deze vetzuren op lange termijn, en deze vermoedelijk in het bijzonder linolzuur, dat is de meest voorkomende meervoudig onverzadigde vetzuur. Wat Omega 3 vetten, maar deze studie toonde geen duidelijk verband met het risico van cardiovasculaire ziekte of sterfte.
Na het nemen van statistische rekening gehouden met een aantal bekende risicofactoren voor hart- en vaatziekten, werden er geen duidelijke correlatie met hart-en vaatziekten waargenomen voor elk vetzuur (251 doden tijdens een 15-jaar follow-up periode). Voor totale mortaliteit (sterfte 605) een correlatie werd waargenomen, met een hoger aandeel van linolzuur in vetweefsel is geassocieerd met een tien procent lager risico op overlijden. Linolzuur is bekend dat het gehalte aan slechte cholesterol in het bloed, maar de studie kan de vraag of dit de verklaring voor de associatie met de mortaliteit niet beantwoorden.
De studie is uniek in het meten van verschillende vetzuren in vetweefsel onder een grote populatie van oudere mannen, en die gedurende een langere periode.
'Hoewel de studie een causaal verband niet kan bewijzen de resultaten niettemin ondersteunen huidige diŽtisten enkele harde vetten in het dieet te vervangen - namelijk die met een hoog gehalte aan verzadigde vetzuren - met zachtere vetten, b.v. plantaardige oliŽn met een hoog gehalte aan onverzadigde vetzuren, 'zegt David Iggman, een arts en onderzoeker aan de Clinical Nutrition and Metabolism Unit van de Universiteit van Uppsala.Printen

 

 

Reacties: