Home / Nieuws / ...

 

Vitamine D en borstkanker*
Uit een studie onder ruim 1.600 vrouwen met borstkanker blijkt weer eens het belang van goede bloedwaarden vitamine D. De helft van de deelnemers had een flink tekort en een derde van de deelnemers had een matig tekort aan vitamine D. De lagere bloedwaarden werden vooral gevonden bij vrouwen met gevorderde stadia van tumoren. De laagste bloedwaarden werden gevonden in premenopauzale vrouwen met een triple-negatieve kanker. Bloedwaarden vitamine D waren ook omgekeerd evenredig met ziekteprogressie en sterftecijfers. Lage bloedwaarden werden geassocieerd met een gevorderd stadium van de tumor. Vrouwen met de hoogste bloedwaarden hadden een hogere overlevingskans. Bij meer vitamine D in de voeding en supplementering van vitamine D namen de bloedwaarden evenredig toe.
De studie. (Januari 2017)


Vitamin D may increase survival for breast cancer patients
Breast cancer is the most common form of cancer in women, regardless of ethnicity or race. Previous research has suggested that vitamin D may have a positive effect in anticancer therapy, and a new study correlates breast cancer survival rates with levels of vitamin D. 
High vitamin D levels have been associated with higher survival rates.
The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) report that in the United States, around 220,000 women are diagnosed with breast cancer every year. In 2013, 230,815 women were diagnosed with breast cancer, and 40,860 died of the disease. 
Researchers have previously suggested that vitamin D might be beneficial in treating cancer. 
Some studies have suggested that the active metabolite of vitamin D - known as calcitriol - may be anticancerous. Administering calcitriol in mice has been shown to stop the proliferation and growth of cancer cells, reduce tumor blood vessel formation, and stimulate cell death. 
Although there are not yet enough clinical trials in humans to prove this, some clinical and preclinical studies indicate that avoiding vitamin D deficiency and taking vitamin D supplements might be a cost-effective and safe way to prevent cancer and improve prognosis in patients already diagnosed with the illness. 
Associating vitamin D with breast cancer survival rates
A new study led by Dr. Song Yao, from the Roswell Park Cancer Institute in Buffalo in New York, analyzed data from 1,666 women diagnosed with breast cancer. 
The patients had participated in the Pathways Study, a cohort study of breast cancer survivors established in 2006 at Kaiser Permanente Northern California. 
Fast facts about breast cancer 
ē This year, around 246,660 new cases of invasive breast cancer will be diagnosed in the U.S.
ē Around 40,450 American women will die from breast cancer in 2016
ē There are more than 2.8 million breast cancer survivors in the U.S.
Learn more about breast cancer 
Researchers looked at levels of the vitamin D biomarker 25-hydroxyvitamin D (25OHD) at the time of the diagnosis, and associated them with survival prognosis. 
As part of the Pathways Study follow-up, patients were checked for comorbidities and overall health at regular intervals: 12, 24, 48, 72, and 96 months. 
The researchers analyzed the data for over a year, from January 5, 2014, to March 15, 2015, and the results were published in the journal JAMA Oncology. 
The average age of the patients monitored was 58.7 years. Overall, half of the patients were vitamin D deficient, and over a third had insufficient levels of vitamin D. 
Researchers found a lower level of the vitamin D biomarker in women with advanced-stage tumors. The lowest levels were found in premenopausal women with triple-negative cancer. 
Triple-negative breast cancer is a type of cancer that tests negative for estrogen receptors, progesterone receptors, and HER2 protein. 
Levels of 25OHD were also inversely proportional to disease progression and death rates. 
Lower levels of 25OHD were associated with higher tumor stage and grade, and women with the highest levels of 25OHD had higher survival rates overall. 
Levels of 25OHD also increased proportionally with vitamin D dietary and supplemental intake. 
"Our findings provide compelling observational evidence for inverse associations between vitamin D levels and risk of breast cancer progression and death," the authors conclude. 
Further research needed to establish causality
The authors caution against the possibility that vitamin D associations are indicative of a more general aspect of one's health, rather than being specific to breast cancer patients. 
They also warn that 25OHD concentrations vary with environmental and physiological changes. However, authors have adjusted their study to account for these changes, as well as for chemotherapy and other forms of treatment that might have affected vitamin D levels. 
Dr. Yao and team note that although their study does not indicate causality per se, their findings seem to confirm previous literature that had suggested a causal relationship between 25OHD levels and cancer survival. 
However, to establish causality with a higher degree of certainty, researchers would need to implement randomized clinical trials, administering vitamin D supplements and placebo medication to cancer patients. 
Such clinical trials may not be entirely feasible, the authors warn, due to the public recognition of vitamin D benefits for cancer patients as well as the vitamin D deficiency or insufficiency found in women with breast cancer. A feasibility study revealed that 84.4 percent of recently diagnosed breast cancer patients had already started taking vitamin D supplements. 
Is vitamin D level in blood at breast cancer diagnosis associated with survival?, Dr. Song Yao et al., JAMA Oncology, doi:10.1001/jamaoncol.2016.4188. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Vitamine D kan overleven voor borstkankerpatiŽnten vergroten
Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen, ongeacht etniciteit of ras. Eerder onderzoek heeft gesuggereerd dat vitamine D een positief effect bij antikankertherapie kan hebben, en een nieuwe studie correleert borstkanker overlevingskansen met vitamine D.
Hoge vitamine D-niveaus zijn geassocieerd met hogere overlevingskansen.
De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) melden dat in de Verenigde Staten ongeveer 220.000 vrouwen borstkanker elk jaar. In 2013 werden 230.815 vrouwen de diagnose borstkanker en 40.860 stierven aan de ziekte.
Onderzoekers hebben eerder gesuggereerd dat vitamine D nuttig bij de behandeling van kanker kunnen zijn.
Sommige studies hebben gesuggereerd dat de actieve metaboliet van vitamine D - bekend als calcitriol - antikanker kan zijn. Toedienen van calcitriol in muizen is aangetoond dat de proliferatie en groei van kankercellen te stoppen, verminderen tumorvorming bloedvaten en stimuleert celdood.
Hoewel er nog onvoldoende klinische proeven bij de mens te bewijzen, sommige klinische en preklinische studies tonen dat het vermijden vitamine D en vitamine D-supplementen een kosten-effectieve en veilige manier om kanker te voorkomen en de prognose bij patiŽnten die reeds gediagnosticeerd met misschien de ziekte.
AssociŽren vitamine D met borstkanker overlevingskansen
Een nieuwe studie onder leiding van Dr Song Yao, van het Roswell Park Cancer Institute in Buffalo in New York, geanalyseerde gegevens van 1666 vrouwen gediagnosticeerd met borstkanker.
De patiŽnten hadden deelgenomen aan de Pathways Study, een cohort studie van de in 2006 vastgesteld op Kaiser Permanente Northern California overlevenden van borstkanker.
Snelle feiten over borstkanker
ē Dit jaar, ongeveer 246.660 nieuwe gevallen van invasieve borstkanker zal worden gediagnosticeerd in de Verenigde Staten
ē Ongeveer 40.450 Amerikaanse vrouwen zullen sterven aan borstkanker in 2016
ē Er zijn meer dan 2,8 miljoen overlevenden van borstkanker in de Verenigde Staten
Meer informatie over borstkanker
Onderzoekers gekeken naar niveaus van vitamine D biomarker 25-hydroxyvitamine D (25OHD) ten tijde van de diagnose en verbonden ze met overlevingsprognose.
Als onderdeel van de Studie Pathways follow-up, werden patiŽnten gecontroleerd comorbiditeit en algemene gezondheid regelmatig: 12, 24, 48, 72 en 96 maanden.
De onderzoekers analyseerden de gegevens van meer dan een jaar, van 5 januari 2014, tot 15 maart 2015, en de resultaten werden gepubliceerd in het tijdschrift JAMA Oncology.
De gemiddelde leeftijd van de patiŽnten dienen was 58,7 jaar. Kortom, de helft van de patiŽnten vitamine D deficiŽntie, en dan een derde had onvoldoende niveaus van vitamine D.
Onderzoekers vonden een lager niveau van de vitamine D-biomarker bij vrouwen met gevorderde stadia van tumoren. De laagste niveaus werden gevonden in premenopauzale vrouwen met een triple-negatieve kanker.
Triple negatieve borstkanker is een vorm van kanker die negatief voor oestrogeenreceptoren, receptoren progesteron en HER2 proteÔne test.
Niveaus van 25OHD waren ook omgekeerd evenredig met ziekteprogressie en sterftecijfers.
Lagere 25OHD werden geassocieerd met hogere tumor stadium en graad, en vrouwen met de hoogste niveaus van 25OHD had hogere overlevingskansen algemeen.
Niveaus van 25OHD ook evenredig toe met vitamine D via de voeding en aanvullende inname.
"Onze bevindingen bieden overtuigend observationele bewijs voor inverse associaties tussen vitamine D-niveaus en het risico van borstkanker progressie en de dood," de auteurs concluderen.
Verder onderzoek nodig is om het oorzakelijk verband vast te stellen
De auteurs waarschuwen tegen de mogelijkheid dat vitamine D verenigingen wijzen op een meer algemeen aspect van de gezondheid, in plaats specifiek voor borstkankerpatiŽnten.
Zij waarschuwen ook dat 25OHD concentraties variŽren met milieu- en fysiologische veranderingen. Toch hebben auteurs de studie in verband aangepast voor deze veranderingen, alsmede voor chemotherapie en andere vormen van behandeling die invloed kan zijn vitamine D-spiegel.
Dr. Yao en zijn team er rekening mee dat hoewel hun studie niet aangeven causaliteit per se, hun bevindingen lijken op eerdere literatuur die een causaal verband tussen 25OHD niveaus en overleving van kanker had voorgesteld te bevestigen.
Echter, causaliteit waarvan met een hogere mate van zekerheid, zou onderzoekers moeten gerandomiseerde klinische trials implementeren toedienen vitamine D supplementen en placebo medicatie aan kankerpatiŽnten.
Dergelijke klinische studies, kunnen niet volledig haalbaar, de auteurs waarschuwen, door de publieke erkenning van vitamine D voordelen voor kankerpatiŽnten en het vitamine D of onvoldoende bij vrouwen met borstkanker. Een haalbaarheidsonderzoek bleek dat 84,4 procent van de onlangs de diagnose borstkanker patiŽnten die reeds was begonnen het nemen van vitamine D-supplementen.Printen

 

 

Reacties: