Home / Nieuws / ...

 

Amandelen voor goed cholesterol*
Het eten van amandelen blijkt niet alleen te zorgen voor hogere waarden goed cholesterol (HDL) doch ook voor beter functionerend goed cholesterol, zo blijkt uit een kleine studie onder 48 deelnemers. Zes weken lang iedere dag 40 gram amandelen bleek het HDL met wel 19% te verhogen en de effectiviteit van het HDL met ruim 6%. HDL bestaat uit deeltjes van verschillende grootte waarbij de grootste de meeste effectiviteit hebben. Het eten van amandelen, zo bleek uit de studie, zorgde voor meer van die grootste deeltjes.
De studie. (Augustus 2017)


Almonds may help boost cholesterol clean-up crew
Researchers at Penn State have found that almonds may help improve function of HDL cholesterol. The Almond Board of California supported this study. Credit: Patrick Mansell 
Eating almonds on a regular basis may help boost levels of HDL cholesterol while simultaneously improving the way it removes cholesterol from the body, according to researchers. The Almond Board of California supported this study. 
In a study, researchers compared the levels and function of high-density lipoprotein (HDL cholesterol) in people who ate almonds every day, to the HDL levels and function of the same group of people when they ate a muffin instead. The researchers found that while participants were on the almond diet, their HDL levels and functionality improved.
Penny Kris-Etherton, distinguished professor of nutrition at Penn State, said the study, published in the Journal of Nutrition, builds on previous research on the effects of almonds on cholesterol-lowering diets.
"There's a lot of research out there that shows a diet that includes almonds lowers low-density lipoprotein, or LDL cholesterol, which is a major risk factor for heart disease," Kris-Etherton said. "But not as much was known about how almonds affect HDL cholesterol, which is considered good cholesterol and helps lower your risk of heart disease."
The researchers wanted to see if almonds could not just increase the levels but also improve the function of HDL cholesterol, which works by gathering cholesterol from tissues, like the arteries, and helping to transport it out of the body.
"HDL is very small when it gets released into circulation," Kris-Etherton said. "It's like a garbage bag that slowly gets bigger and more spherical as it gathers cholesterol from cells and tissues before depositing them in the liver to be broken down."
Depending on how much cholesterol it has collected, HDL cholesterol is categorized into five "subpopulations," which range from the very small preβ-1 to the larger, more mature α-1. The researchers hoped that eating almonds would result in more α-1 particles, which would signal improved HDL function.
In the controlled-feeding study, 48 men and women with elevated LDL cholesterol participated in two six-week diet periods. In both, their diets were identical except for the daily snack. On the almond diet, participants received 43 grams—about a handful—of almonds a day. During the control period, they received a banana muffin instead.
At the end of each diet period, the researchers measured the levels and function of each participant's HDL cholesterol. The researchers then compared the results to the participants' baseline measurements taken at the beginning of the study.
The researchers found that compared to the control diet, the almond diet increased α-1 HDL—when the particles are at their largest size and most mature stage—by 19 percent. Additionally, the almond diet improved HDL function by 6.4 percent, in participants of normal weight.
"We were able to show that there were more larger particles in response to consuming the almonds compared to not consuming almonds," Kris-Etherton said. "That would translate to the smaller particles doing what they're supposed to be doing. They're going to tissues and pulling out cholesterol, getting bigger, and taking that cholesterol to the liver for removal from the body."
An increase in this particular HDL subpopulation is meaningful, Kris-Etherton explained, because the particles have been shown to decrease overall risk of cardiovascular disease.
Kris-Etherton said that while almonds will not eliminate the risk of heart disease, they may be a smart choice for a healthy snack. She added that in addition to their heart-healthy benefits, almonds also provide a dose of good fats, vitamin E and fiber.
"If people incorporate almonds into their diet, they should expect multiple benefits, including ones that can improve heart health," Kris-Etherton said. "They're not a cure-all, but when eaten in moderation—and especially when eaten instead of a food of lower nutritional value—they're a great addition to an already healthy diet." 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Amandelen kunnen helpen om de cholesterol opruimen bemanning te verbeteren
Onderzoekers bij Penn State hebben gevonden dat amandelen de functie van HDL-cholesterol kunnen verbeteren. De Almond Board of California heeft deze studie ondersteund. Credit: Patrick Mansell
Het eten van amandelen op regelmatige basis kan helpen om het niveau van HDL-cholesterol te verhogen en tegelijkertijd te verbeteren hoe het cholesterol uit het lichaam verwijdert, aldus onderzoekers. De Almond Board of California heeft deze studie ondersteund.
In een onderzoek vergeleken de onderzoekers de niveaus en functie van hoogdichtheidslipoproteïne (HDL-cholesterol) bij mensen die elke dag amandelen aten, naar de HDL-niveaus en functie van dezelfde groep mensen toen ze in plaats daarvan een muffin aten. De onderzoekers constateerden dat terwijl de deelnemers op het amandel dieet waren, hun HDL-niveaus en functionaliteit verbeterd werden.
Penny Kris-Etherton, hoogleraar voedingswaarde in Penn State, zei dat de studie, gepubliceerd in het Journal of Nutrition, voortbouwt op eerdere onderzoek naar de effecten van amandelen op cholesterolverlagende diëten.
"Er is veel onderzoek dat daaruit blijkt dat een dieet dat amandelen bevat, vermindert lipoproteïne met lage dichtheid, of LDL-cholesterol, dat een belangrijke risicofactor voor hart-en vaatziekten is," aldus Kris-Etherton. "Maar niet zo veel was bekend over hoe amandelen HDL-cholesterol beïnvloeden, wat goed cholesterol wordt beschouwd en helpt je risico op hart-en vaatziekten te verlagen."
De onderzoekers wilden zien of amandelen de niveaus niet alleen zouden kunnen verhogen, maar ook de functie van HDL-cholesterol verbeteren, die door het verzamelen van cholesterol uit weefsels, zoals de slagaders, helpt om het uit het lichaam te vervoeren.
"HDL is erg klein wanneer het in omloop wordt gebracht," zei Kris-Etherton. "Het is als een vuilniszak die langzaam groter en meer bolvormig wordt, omdat het cholesterol verzamelt van cellen en weefsels voordat ze in de lever worden afgebroken."
Afhankelijk van hoeveel cholesterol het heeft verzameld, is HDL-cholesterol ingedeeld in vijf "subpopulaties", die variëren van de zeer kleine preβ-1 tot de grotere, volwassenere α-1. De onderzoekers hopen dat het eten van amandelen tot meer a-1 deeltjes zou leiden, wat de verbeterde HDL-functie zou betekenen.
In het gecontroleerde voedingsonderzoek namen 48 mannen en vrouwen met verhoogd LDL-cholesterol deel aan twee zes weken dieetperiodes. In beide waren hun diëten identiek behalve de dagelijkse snack. Op het amandel dieet kregen de deelnemers 43 gram, ongeveer een handvol amandelen per dag. In de controleperiode kregen ze in plaats daarvan een banaanmuffin.
Aan het eind van elke dieetperiode hebben de onderzoekers de niveaus en functies van HDL-cholesterol van elke deelnemer gemeten. De onderzoekers vergeleken vervolgens de resultaten met de basislijnmetingen van de deelnemers aan het begin van de studie.
De onderzoekers constateerden dat het amandel dieet vergeleken met het controledieet α-1 HDL-toen de deeltjes op hun grootste grootte en het meest volwassen stadium zijn - met 19 procent. Daarnaast verbeterde het amandel dieet HDL-functie met 6,4 procent, bij deelnemers van normaal gewicht.
"We waren in staat om te laten zien dat er meer grotere deeltjes waren als gevolg van het consumeren van de amandelen in vergelijking met niet-consumerende amandelen," zei Kris-Etherton. "Dat zou vertalen naar de kleinere deeltjes die ze doen wat ze moeten doen. Ze gaan naar weefsels en trekken cholesterol uit, worden groter en nemen die cholesterol naar de lever om te verwijderen van het lichaam."
Een toename van deze specifieke HDL subpopulatie is zinvol, verklaarde Kris-Etherton, omdat de deeltjes aangetoond zijn dat het algehele risico op hart- en vaatziekten vermindert.
Kris-Etherton zei dat terwijl amandelen het risico op hart-en vaatziekten niet zullen elimineren, kunnen ze een slimme keuze zijn voor een gezonde snack. Zij voegde eraan toe dat amandelen naast hun hart-gezonde voordelen ook een dosis goede vetten, vitamine E en vezel geven.
"Als mensen amandelen innemen in hun dieet, zouden ze meerdere voordelen moeten verwachten, waaronder die die de gezondheid van de gezondheid kunnen verbeteren," zei Kris-Etherton. "Ze zijn geen genezing-allemaal, maar wanneer ze gematigd worden - en vooral wanneer ze gegeten worden in plaats van een voedingsmiddel met een lager voedingswaarde - ze zijn een geweldige aanvulling op een al gezond dieet."


Printen

 

 

Reacties: