Home / Nieuws / ...

 

Kant en klare voeding en kanker*
Bekend is dat overgewicht kan zorgen voor allerlei kankersoorten waaronder borstkanker. Uit een studie onder 90.000 oudere vrouwen blijkt nu ook dat bij normaal gewicht maar ongezonde voeding de kans op kanker duidelijk kan verhogen. Belangrijk in de voeding is nl. zoveel mogelijk gezonde nutriŽnten. Kant en klare voeding levert doorgaans veel energie doch weinig variŽteit aan nutriŽnten en bleek een duidelijk hogere kans op kanker te geven..
De studie. (November 2017)


Processed foods linked with cancer risk in slim older women
A new study suggests that foods with higher dietary energy density - usually processed foods - may increase the risk of obesity-related cancers in women who are postmenopausal, even if they are actually physically fit. 
Excess weight is often linked with additional severe disorders, including 13 different types of cancer, among which are endometrial cancer, kidney cancer, cancer of the liver, and pancreatic cancer.
It is also a well-established notion that postmenopausal breast cancer is associated with obesity. 
This connection led researchers from the University of Arizona Mel and Enid Zuckerman College of Public Health in Tucson to focus their efforts on studying which dietary practices are liable to lead to cancers in postmenopausal women.
Surprisingly, they found that what might place some older women at risk of obesity-related cancers is not their body weight, but the quality of their nutrition. The findings have been published in the latest issue of the Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.
The researchers observed that dietary energy density (DED), which reflects the quality of someone's nutrition, is what correlates with the risk of cancer in women, even when those women are otherwise physically fit.
"The demonstrated effect in normal-weight women in relation to risk for obesity-related cancers is novel and contrary to our [initial] hypothesis."
Lead investigator Dr. Cynthia A. Thomson, University of Arizona in Tucson
DED measures diet quality by looking at the ratio of calories, or energy consumed, in relation to the nutrients received from a particular food.
For example, processed foods such as pizza and various sugary desserts have a high energy density as they have a lot of calories but are not very rich in nutrients, meaning that a person must consume higher quantities of these foods to get the essentials they need.
Conversely, whole foods such as fruits and vegetables tend to have lower energy density levels, meaning that they contain fewer calories, and they are more nutritious.
DED is calculated by dividing the number of calories in a food serving by its total weight.
Link between diet quality and cancer risk
Dr. Thomson and her colleagues analyzed data collected from a cohort of 90,000 postmenopausal women who participated in the Women's Health Initiative. To determine the impact of DED on cancer risk for the participants, the researchers asked them to fill in a food frequency questionnaire.
In this way, they were able to collect data on the participants' dietary habits, including their estimated energy intake, and the nutrient quality of the foods they consumed.
The weights of all the foods were taken from the United States Department of Agriculture database, allowing the researchers to calculate DED.
As for the participants' cancer outcomes, Dr. Thomson explains that this information was obtained from the women's medical records and was reviewed by specialists to confirm the diagnoses.
It was found that postmenopausal women on high DED diets had a 10 percent higher risk of developing a form of obesity-related cancer. This result was, surprisingly, limited to participants who reported a normal body weight at baseline. 
"Among normal-weight women, higher DED may be a contributing factor for obesity-related cancers. Importantly, DED is a modifiable risk factor. Nutrition interventions targeting energy density as well as other diet-related cancer preventive approaches are warranted to reduce cancer burden among postmenopausal women," suggests Dr. Thomson.
Women should mind nutritional value
The researchers advise that older women should consume fewer foods with high energy density in order to help prevent the risk of cancer. However, Dr. Thomson and her colleagues also acknowledge that DED, as such, may not be the direct cause of cancer risk.
In fact, the study advances the hypothesis that high DED may affect the women's metabolisms, leading to dysregulations, which are a known factor in susceptibility to cancer.
Dr. Thomson suggests that future studies should aim to test whether the same link between DED and obesity-related cancer risk also holds true for younger women or men.
In the meantime, the researchers urge women to be mindful of the quality of their diets, regardless of their physical weight.

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Bewerkte voedingsmiddelen gekoppeld aan kankerrisico bij slanke oudere vrouwen
Een nieuwe studie suggereert dat voedingsmiddelen met een hogere voedingsdichtheid van de voeding - meestal verwerkte voedingsmiddelen - het risico op obesitasverwante kanker kunnen verhogen bij vrouwen die postmenopauze zijn, ook al zijn ze fysiek fit.
Overgewicht is vaak gekoppeld aan extra ernstige aandoeningen, waaronder 13 verschillende vormen van kanker, waaronder endometriale kanker, nierkanker, kanker van de lever en pancreaskanker.
Het is ook een goed vastgesteld idee dat postmenopauzale borstkanker in verband staat met obesitas.
Deze verbinding leidde onderzoekers van de Universiteit van Arizona Mel en Enid Zuckerman College van Volksgezondheid in Tucson om hun inspanningen te richten op het bestuderen van welke voedingspraktijken kunnen leiden tot kanker bij postmenopauzale vrouwen.
Verrassend genoeg vonden ze dat wat sommige oudere vrouwen in gevaar zou kunnen brengen voor obesitas-gerelateerde kanker, niet hun lichaamsgewicht is, maar de kwaliteit van hun voeding. De bevindingen zijn gepubliceerd in het laatste nummer van het Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.
De onderzoekers constateerden dat dieetdichtheid (DED), die de kwaliteit van iemand's voeding weerspiegelt, correleren met het risico op kanker bij vrouwen, zelfs wanneer die vrouwen anders fysiek fit zijn.
"Het getoonde effect bij vrouwen met een normale gewicht in relatie tot het risico op obesitas-gerelateerde kanker is nieuw en in tegenstelling tot onze [initiŽle] hypothese."
Hoofdonderzoeker Dr. Cynthia A. Thomson, Universiteit van Arizona in Tucson
DED meet de kwaliteit van de dieet door te kijken naar de verhouding van calorieŽn, of energieverbruik, in verhouding tot de voedingsstoffen die uit een bepaald voedsel worden ontvangen.
Bijvoorbeeld, verwerkte voedingsmiddelen zoals pizza en verschillende suikerachtige desserts hebben een hoge energiedichtheid aangezien ze veel calorieŽn hebben, maar niet erg rijk zijn aan voedingsstoffen, wat betekent dat een persoon hogere hoeveelheden van deze voedingsmiddelen moet verbruiken om de benodigde benodigdheden te krijgen.
Omgekeerd hebben hele voedingsmiddelen zoals fruit en groenten de neiging tot lagere energiedichtheidsniveaus, waardoor ze minder calorieŽn bevatten, en ze zijn meer voedzaam.
DED wordt berekend door het aantal calorieŽn te delen in een voedsel dat door zijn totale gewicht dient.
Link tussen dieetkwaliteit en kankerrisico
Dr Thomson en haar collega's analyseren gegevens verzameld uit een cohort van 90.000 postmenopauzale vrouwen die deelnamen aan het Women's Health Initiative. Om de impact van DED op het risico op kanker voor de deelnemers te bepalen, vroegen de onderzoekers hen om een vragenlijst voor voedselfrequentie in te vullen.
Zo kunnen zij gegevens verzamelen over de voedingsgewoonten van de deelnemers, met inbegrip van hun geschatte energie-inname en de voedingswaarde van het voedsel dat ze verbruikten.
De gewichten van alle voedingsmiddelen werden genomen uit de database van de Verenigde Staten van Landbouw, waardoor de onderzoekers DED kunnen berekenen.
Wat de uitkomst van de kanker betreft, verklaart Dr. Thomson dat deze informatie is verkregen uit de medische dossiers van vrouwen en door de specialisten is beoordeeld om de diagnoses te bevestigen.
Het bleek dat postmenopauzale vrouwen op hoge DED dieet een 10 procent hoger risico hadden op het ontwikkelen van een vorm van obesitas-gerelateerde kanker. Dit resultaat was verrassend beperkt tot deelnemers die een normaal lichaamsgewicht bij baseline meldden.
"Bij vrouwen met een normale gewicht kan hogere DED een bijdragende factor zijn voor obesitas-gerelateerde kankers. Ded is belangrijk om een veranderbare risicofactor te zijn. Voedingsinterventies die gericht zijn op energiedichtheid en andere dieetgerelateerde kankerpreventieve benaderingen zijn gerechtvaardigd om de kankerbelasting te verminderen onder postmenopauzale vrouwen, "stelt Dr. Thomson voor.
Vrouwen moeten rekening houden met voedingswaarde
De onderzoekers adviseren dat oudere vrouwen minder voedingsmiddelen met een hoge energiedichtheid moeten verbruiken om het risico op kanker te voorkomen. Dr Thomson en haar collega's erkennen echter dat DED als zodanig niet de directe oorzaak van kankerrisico kan zijn.
In werkelijkheid verloopt de studie de hypothese dat hoge DED de metabolisme van vrouwen kan beÔnvloeden, wat leidt tot dysregulaties, die een bekende factor in de gevoeligheid voor kanker zijn.
Dr Thomson stelt voor dat toekomstige studies moeten richten op het testen of hetzelfde verband tussen DED en obesitas-gerelateerde kankerrisico ook geldt voor jongere vrouwen of mannen.
In de tussentijd verzochten de onderzoekers vrouwen om de kwaliteit van hun diŽten in gedachten te houden, ongeacht hun fysieke gewicht.

Printen

 

 

Reacties: