Home / Nieuws / ...

 

Probiotica tegen pinda-allergie*
Uit een studie van vier jaar geleden bleek dat 18 maanden lang dagelijks het probioticum Lactobacillus rhamnosus bij kleine kinderen zorgden voor 82% minder kans op een pinda-allergie. Nu vier jaar later blijkt dat die aanvulling met probiotica van toen nog steeds zorgt dat 80% van de kinderen zonder problemen pindaís of pindakaas kunnen eten.
De studie. (November 2017)


Peanut allergy could be cured with probiotics
A new study shows that a treatment for peanut allergy in children that was trialed and proven successful 4 years ago continues to protect children from allergic reactions to peanuts years later. 
The research, as well as the initial trial, was led by Prof. Mimi Tang, of the University of Melbourne's Department of Pediatrics in Australia. The findings were published in the journal The Lancet Child & Adolescent Health.
Food allergies have become more and more common in the past two decades, but unlike allergies to egg, milk, or soy, nut allergies tend to persist in adulthood, say the researchers.
Studies referenced by the authors note that the quality of life among children with food allergies is worse than that of children with diabetes, and accidental exposure to the allergen affects 15 to 20 percent of children with a peanut allergy. Additionally, allergy to peanuts is the leading cause of anaphylaxis, which is a deadly allergic reaction. 
In this context, the trial - which was carried out by Murdoch's Children Research Institute and which ended in 2013 - and its follow-up results 4 years later provide much-needed hope for children with a peanut allergy that they will no longer need to watch out for accidental ingestion. The new treatment could allow them to eat peanuts without having to worry about the health risks.
The treatment consists of a combination of probiotics with peanut oral immunotherapy (PPOIT).
The original PPOIT trial
Four years ago, the initial trial examined two groups of children: one group was administered PPOIT - that is, the Lactobacillus rhamnosus probiotic in combination with gradually increasing amounts of peanut protein - and a control group received a placebo.
Both groups were administered either the treatment or the placebo once per day over a period of 18 months. 
At the end of the trial, the children were tested for peanut tolerance. Significantly, the vast majority of the children (82 percent) had become tolerant to peanuts. By contrast, in the placebo group, only 4 percent acquired the tolerance. 
Since then, the children who were deemed tolerant to peanuts were asked to consume them as part of their regular diet for a period of 4 years after the trial ended, while the children who remained peanut allergic continued to avoid eating them. 
PPOIT effective 4 years later
Then, 4 years later, Prof. Tang and colleagues gave a structured questionnaire to the peanut-tolerant children, investigating peanut consumption and documenting adverse reactions to peanuts. 
Additionally, the researchers retested these children for peanut allergy. Using peanut skin-prick tests, Prof. Tang and team measured the concentrations of two peanut-specific antibodies: sIgE and sIgG4. Finally, the researchers asked the children to participate in a double-blind, placebo-controlled food challenge, during which their desensitization was assessed. 
Prof. Tang summarizes the study's findings, saying, "The [PPOIT] was associated with long-lasting ability to tolerate peanut 4 years after stopping the treatment."
More specifically, says Prof. Tang, "Of the PPOIT-treated participants who achieved short-term tolerance at the end of the original trial, 80 percent were still eating peanut, and 70 percent had long-lasting challenge-proven tolerance 4 years after stopping treatment." 
She also stresses the fact that these children did not follow any particular peanut intake guidelines during the follow-up period. "These children were able to eat peanut like children who don't have [a] peanut allergy and still maintain their tolerant state," says Prof. Tang.
In fact, "Over half were consuming moderate to large amounts of peanut on a regular basis, others were only eating peanut infrequently," she adds. 
"These findings suggest our treatment is effective at inducing long-term tolerance, up to 4 years after completing treatment, and is safe [...] It also suggests the exciting possibility that tolerance is a realistic target for treating food allergy."
Prof. Mimi Tang
"This is a major step forward in identifying an effective treatment to address the food allergy problem in Western societies," concludes Prof. Tang. "We are now examining whether these beneficial effects of our novel treatment have also resulted in improved quality of life."

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Pinda-allergie kan worden genezen met probiotica
Een nieuwe studie toont aan dat een behandeling voor pindaallergie bij kinderen die 4 jaar geleden beproefd en bewezen succesvol was, nog steeds kinderen beschermt tegen allergische reacties op pinda's later.
Het onderzoek, evenals de eerste proef, werd geleid door prof. Mimi Tang, van de Universiteit van Melbourne's afdeling Kindergeneeskunde in AustraliŽ. De bevindingen werden gepubliceerd in het tijdschrift The Lancet Child & Adolescent Health.
VoedselallergieŽn zijn de afgelopen twee decennia steeds vaker geworden, maar in tegenstelling tot allergieŽn bij ei, melk of soja, hebben neutrogenergieŽn de neiging om vol te houden in volwassenheid, zeggen de onderzoekers.
Studies die door de auteurs worden verwezenlichten, merk op dat de kwaliteit van het leven bij kinderen met voedselallergieŽn slechter is dan die van kinderen met diabetes, en per ongeluk de allergene blootstelling aan het allergeen beÔnvloedt 15 tot 20 procent van de kinderen met een pindaallergie. Bovendien is allergie tegen pinda's de belangrijkste oorzaak van anafylaxis, wat een dodelijke allergische reactie is.
In dit verband levert het proces - dat door Murdoch's Children Research Institute is uitgevoerd en eindigde in 2013 - en de follow-upresultaten 4 jaar later, de broodnodige hoop voor kinderen met een pinda-allergie die ze niet meer moeten kijken uit voor toevallige inname. De nieuwe behandeling kan hen toestaan om pinda's te eten zonder zich zorgen te maken over de gezondheidsrisico's.
De behandeling bestaat uit een combinatie van probiotica met pinda's mondelinge immunotherapie (PPOIT).
De originele PPOIT trial
Vier jaar geleden onderzocht de eerste studie twee groepen kinderen: ťťn groep werd PPOIT toegediend - dat wil zeggen het Lactobacillus rhamnosus probioticum in combinatie met geleidelijk toenemende hoeveelheden pinda-eiwit - en een controlegroep kreeg een placebo.
Beide groepen werden de behandeling of de placebo een keer per dag over een periode van 18 maanden toegediend.
Aan het einde van het proces werden de kinderen getest op pinda's. Significantly, de overgrote meerderheid van de kinderen (82 procent) was tolerant geworden tegen pinda's. In contrast, in de placebogroep kreeg slechts 4 procent de tolerantie.
Sindsdien werden de kinderen die tolerant waren tegen pinda's, gevraagd om ze te consumeren als onderdeel van hun reguliere dieet gedurende 4 jaar na het einde van het proef, terwijl de kinderen die pinda-allergie bleven bleven vermijden om ze te eten.
PPOIT effectief 4 jaar later
Daarna, 4 jaar later, prof. Tang en collega's gaf een gestructureerde vragenlijst aan de pinda-tolerante kinderen, onderzocht pinda's en documenten bijwerkingen op pinda's.
Daarnaast hebben de onderzoekers deze kinderen geprobeerd voor pindaallergie. Met behulp van pindakaaspricketesten gemeten prof. Tang en team de concentraties van twee pinda-specifieke antilichamen: sIgE en sIgG4. Tenslotte hebben de onderzoekers de kinderen gevraagd deel te nemen aan een dubbelblinde, placebo-gecontroleerde voedseluitdaging, waarbij hun desensibilisatie werd beoordeeld.
Prof. Tang samenvattingen van de bevindingen van de studie, zeggende: "De [PPOIT] was geassocieerd met langdurig vermogen om pinda te verdragen 4 jaar na het stoppen van de behandeling."
Meer specifiek, zegt prof. Tang, 'Van de PPOIT-behandelde deelnemers die op het einde van het oorspronkelijke proef op korte termijn tolerantie behaalden, voerden 80 procent nog steeds pindakaas, en 70 procent had een langdurige uitdagingsbeveiligde tolerantie 4 jaar na stoppen met de behandeling. "
Zij beklemtoont ook het feit dat deze kinderen tijdens de vervolgperiode geen specifieke richtsnoeren voor pinda's hebben gevolgd. "Deze kinderen waren in staat om pindakaas te eten zoals kinderen die geen pinda-allergie hebben en nog steeds hun tolerante staat handhaven," zegt prof. Tang.
In feite, 'Meer dan de helft waren op een regelmatige basis gematigd op grote hoeveelheden pindakaas, anderen voerden slechts pinda's zeldzaam,' voegt ze eraan toe.
"Deze bevindingen suggereren dat onze behandeling effectief is om tolerantie op lange termijn te waarborgen, tot 4 jaar na de behandeling en veilig is. [...] Het suggereert ook de opwindende mogelijkheid dat tolerantie een realistisch doel is voor het behandelen van voedselallergie."
Prof. Mimi Tang
"Dit is een belangrijke stap voorwaarts in het identificeren van een effectieve behandeling om het voedselallergieprobleem in de westerse samenlevingen aan te pakken," concludeert prof. Tang. "We onderzoeken nu of deze gunstige effecten van onze nieuwe behandeling ook hebben geleid tot een betere kwaliteit van leven."

Printen

 

 

Reacties: