Home / Nieuws / ...

 

Water tegen overgewicht bij kinderen*
Uit een proef op 1.200 basis- en middelbare scholen in Amerika blijkt dat water drinken in de pauze’s op school kan zorgen voor kinderen met duidelijk minder gewicht. In de eetgelegenheden op de scholen werden water dispensers neergezet en het gebruik van water tijdens de lunch verdrievoudigde hierdoor. Een jaar later al bleken duidelijk minder studenten overgewicht te hebben. In geld uitgedrukt waren de kosten per student per jaar 18 dollar en de besparing op de kosten direct en indirect van overgewicht 192 dollar. Per saldo werd per leerling 174 dollar per jaar bespaard!!
De studie. (December 2017)


Serving water with school lunches could prevent child, adult obesity
Encouraging children to drink plain water with their school lunches could prevent more than half a million youths in the U.S. from becoming overweight or obese, and trim the medical costs and indirect societal costs associated with these problems by more than $13 billion, a new study suggests.
The findings were based on the nationwide expansion of a pilot program that was conducted in 1,200 elementary and middle school schools in New York City between 2009 and 2013. When water dispensers were placed in school cafeterias, students' consumption of water at lunchtime tripled and was associated with small but significant declines in their risks of being overweight one year later, researchers found.
According to a cost-benefit analysis conducted by University of Illinois kinesiology and community health professor Ruopeng An, expanding the program to all public and private schools nationwide would cost a total of about $18 for the entirety of each student's K-12 years -- but could yield an average net benefit to society of $174 across each person's lifetime, or a total of $13 billion.
An's model assumed permanent reductions in the incidence of adults who are overweight or obese, as well as decreased medical and indirect costs such as absenteeism and reduced productivity.
According to the Centers for Disease Control and Prevention, overweight in children is defined as a body mass index at or above the 85th percentile for peers of the same age, whereas obesity is a BMI at or above the 95th percentile. In adults, being overweight is associated with increased annual medical costs of $350, which increases to $1,500 annually if a person is obese.
While children in the New York City schools who drank more plain water consumed significantly less whole milk at lunchtime, An said this was unlikely to pose any nutritional hazards.
In a prior study with adults, reported last year in the Journal of Human Nutrition and Dietetics, An found little evidence that drinking greater amounts of water negatively impacted participants' nutrition.
"The nutrition profile doesn't change much when people increase their plain-water intake, but we do see a significant drop in their saturated fat and sugar intake," he said. "While there might potentially be some problems if children consume less whole milk, I would say those are probably minor in comparison with the costs associated with the skyrocketing rates of childhood overweight and obesity in the U.S."
An said the plain-water intervention's projected long-term savings compared favorably with other population-level obesity-prevention policies such as imposing excise taxes on sugar-sweetened beverages and enforcing nutrition standards for foods and drinks sold in schools outside of meals.
Prior researchers predicted that a sugar-sweetened beverage tax could prevent nearly 600,000 cases of child obesity, saving $14.2 billion across children's lifetimes, while enforcing nutrition standards for nonmeal food/beverages sold in schools would prevent 340,000 cases of child obesity, saving $800 million in lifetime costs.
The economic impact of the water intervention was estimated to be greater among boys ($199) than girls ($149) because greater reductions were expected in the rates of overweight males than females (0.9 percent vs. 0.6 percent, respectively).
However, An and his co-authors suggested that the probabilities of both sexes benefitting from the intervention were high.
The school-based water intervention also holds potential as a low- or moderate-cost population-level obesity-prevention intervention in developing countries, An and his co-authors wrote.
Hong Xue and Youfa Wang, both of Ball State University, and Liang Wang, of East Tennessee State University, co-wrote the study, which was funded by grants from the National Institutes of Health.
The paper was published recently in the journal Pediatric Obesity.
R. An, H. Xue, L. Wang, Y. Wang. Projecting the impact of a nationwide school plain water access intervention on childhood obesity: a cost-benefit analysis. Pediatric Obesity, 2017; DOI: 10.1111/ijpo.12236 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Water serveren met schoollunches kan kinder- en volwassen obesitas voorkomen
Kinderen aanmoedigen om gewoon water te drinken met hun schoollunches, zou kunnen voorkomen dat meer dan een half miljoen jongeren in de VS overgewicht of obesitas krijgen, en de medische kosten en indirecte maatschappelijke kosten die aan deze problemen verbonden zijn, met meer dan $ 13 miljard verminderen, suggereert een nieuwe studie .
De bevindingen waren gebaseerd op de landelijke uitbreiding van een proefprogramma dat werd uitgevoerd in 1200 basis- en middelbare scholen in New York City tussen 2009 en 2013. Toen waterdispensers in schoolkantines werden geplaatst, verdrievoudigde het waterverbruik van de studenten tijdens de lunch. geassocieerd met kleine maar significante dalingen in hun risico op overgewicht een jaar later, vonden de onderzoekers.
Volgens een kosten-batenanalyse uitgevoerd door University of Illinois kinesiologie en community health professor Ruopeng An, zou het uitbreiden van het programma naar alle publieke en private scholen landelijk ongeveer $ 18 kosten voor het geheel van de K-12 jaar van elke student - maar een gemiddeld netto voordeel voor de samenleving van $ 174 over het leven van elke persoon kan opleveren, of een totaal van $ 13 miljard.
An's model ging uit van permanente reducties in de incidentie van volwassenen met overgewicht of obesitas, evenals verminderde medische en indirecte kosten zoals ziekteverzuim en verminderde productiviteit.
Volgens de Centers for Disease Control and Prevention wordt overgewicht bij kinderen gedefinieerd als een body mass index van of boven het 85e percentiel voor leeftijdsgenoten van dezelfde leeftijd, terwijl obesitas een BMI is bij of boven het 95e percentiel. Bij volwassenen wordt overgewicht geassocieerd met een stijging van de jaarlijkse medische kosten van $ 350, wat oploopt tot $ 1500 per jaar als een persoon zwaarlijvig is.
Terwijl kinderen in de New York City-scholen die meer gewoon water dronken, tijdens de lunch aanzienlijk minder volle melk consumeerden, zei An dat dit waarschijnlijk geen voedingsrisico's zou opleveren.
In een eerdere studie met volwassenen, vorig jaar gerapporteerd in de Journal of Human Nutrition en Dietetics, vond een weinig bewijs dat het drinken van grotere hoeveelheden water een negatieve invloed had op de voeding van de deelnemers.
"Het voedingsprofiel verandert niet veel wanneer mensen hun inname van gewoon water verhogen, maar we zien wel een significante daling van hun inname van verzadigd vet en suiker," zei hij. "Hoewel er mogelijk problemen kunnen zijn als kinderen minder volle melk consumeren, zou ik zeggen dat die waarschijnlijk minimaal zijn in vergelijking met de kosten in verband met de torenhoge cijfers over overgewicht en obesitas bij kinderen in de VS"
An zei dat de geplande besparingen op de langetermijninterventie gunstig zouden zijn vergeleken met andere maatregelen ter voorkoming van obesitas bij de bevolking, zoals het opleggen van accijnzen op met suiker gezoete dranken en het handhaven van voedingsnormen voor voedingsmiddelen en dranken die buiten de maaltijden op scholen worden verkocht.
Eerdere onderzoekers voorspelden dat een met suiker gezoete drankbelasting bijna 600.000 gevallen van zwaarlijvigheid van kinderen zou kunnen voorkomen, waarmee $ 14,2 miljard over de levensduur van kinderen wordt bespaard, terwijl handhaving van voedingsnormen voor niet-eten / drinken op scholen zou voorkomen dat 340 000 gevallen van obesitas bij kinderen zouden worden bespaard. levenslange kosten.
De economische impact van de waterinterventie werd geschat groter te zijn onder jongens ($ 199) dan meisjes ($ 149) omdat grotere verminderingen werden verwacht in de tarieven van mannen met overgewicht dan vrouwen (respectievelijk 0,9 procent versus 0,6 procent).
An en zijn co-auteurs suggereerden echter dat de kansen van beide geslachten die baat hadden bij de interventie hoog waren.
De school-gebaseerde waterinterventie heeft ook potentieel als een lage of matige-kosten populatie-niveau obesitas-preventie-interventie in ontwikkelingslanden, An en zijn co-auteurs schreef.
Hong Xue en Youfa Wang, beiden van de Ball State University, en Liang Wang van de East Tennessee State University, hebben de studie medegeschreven, die werd gefinancierd met subsidies van de National Institutes of Health.
Het artikel werd onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Pediatric Obesity.
R. An, H. Xue, L. Wang, Y. Wang. Projecteren van de impact van een landelijke aanpak van eenvoudige watertoegang op obesitas bij kinderen: een kosten-batenanalyse. Pediatric Obesity, 2017; DOI: 10.1111 / ijpo.12236

Printen

 

 

Reacties:

 

Weer een voorbeeld van hoe preventie de zorgkosten flink kunnen verlagen en een bevestiging van eerder onderzoek.