Home / Nieuws / ...

 

Energiedranken zeker niet voor jongeren
Een wereldwijd probleem jongeren drinken steeds meer energiedrankjes en dat geeft steeds meer gezondheidsproblemen. Mogelijke voordelen, als ze er al zijn, worden overschaduwd door grote gezondheidsrisico’s voor hart, nieren en gedragsproblemen.
Hieronder een artikel uit Medisch Contact en een Amerikaanse
studie over dit probleem.
Kinderartsen: ‘Energiedrank niet voor kinderen’
Kinderartsen pleiten voor een verbod op de verkoop van energiedrankjes aan jongeren onder de 18 jaar. Ook vinden ze dat er een duidelijke waarschuwingssticker op de verpakking moet komen. 
De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) bracht eind vorig jaar een factsheet uit waarin het zijn bezorgdheid uit over de inname van energiedrank door kinderen. De aanleiding hiervoor was een aantal casussen van kinderen met lichamelijke klachten die ‘uiteindelijk veroorzaakt bleken te zijn door een hoge dagelijkse inname van energiedranken’. In het factsheet wordt hepatotoxiciteit, convulsies en nierfalen genoemd. Ook zijn volgens de NVK enkele sterfgevallen bekend waarbij een hoge dosis energiedrank de oorzaak bleek te zijn. 
‘Als jongeren met rusteloosheid of hartritmestoornissen in onze spreekkamers belanden, denken wij aan allerlei dingen en halen we ze soms door de medische molen om de oorzaak te achterhalen. Maar we merken dat energiedrankjes steeds vaker de boosdoener zijn’, stelt kinderarts Brita de Jong-Van Kempen (Medisch Centrum Leeuwarden) vandaag in het AD. Volgens de NVK drinken met name tieners vanaf 12 jaar per dag soms wel zes blikjes of meer leeg.
(Januari 2018)


Serious health risks associated with energy drinks
To curb this growing public health issue, policy makers should regulate sales and marketing towards children and adolescents and set upper limits on caffeine
A new review of current scientific knowledge on energy drinks finds their advertised short-term benefits can be outweighed by serious health risks -- which include risk-seeking behavior, mental health problems, increased blood pressure, obesity and kidney damage. The study, published in Frontiers in Public Health, also highlights the worrying trend of mixing energy drinks with alcohol. The authors recommend restricted sales to children and adolescents and setting evidence-based caffeine limits.
As energy drink consumption continues to grow worldwide, there is a need to thoroughly examine their advertised benefits, nutritional content and any negative effects on public health.
"We summarize the consequences of energy drink consumption, which include heart, kidney, and dental problems, as well as risk-seeking behavior and poor mental health," says Dr. Josiemer Mattei, Assistant Professor of Nutrition based at the Harvard T.H. Chan School of Public Health, Boston, USA, who published this study along with a team of graduate researchers.
"The evidence suggests they are harmful to health and should be limited through more stringent regulation by restricting their sales to children and adolescents, as well as setting an evidence-based upper limit on the amount of caffeine."
Most energy drinks consist of similar ingredients -- water, sugar, caffeine, certain vitamins, minerals and non-nutritive stimulants such as guarana, taurine and ginseng. Some can contain up to 100 mg caffeine per fluid ounce, eight times more than a regular coffee at 12 mg. A moderate daily caffeine intake of up to 400 mg is recommended for adults, but little research exists on tolerable levels for adolescents and children.
"The energy drink industry has grown dramatically in the past 20 years, culminating in a nearly $10 billion per year industry in the United States. They are often marketed as a healthy beverage that people can adopt to improve their energy, stamina, athletic performance and concentration, but our review shows there are important health consequences, and little is known about many of their non-nutritive stimulants such as guarana and taurine," says Dr. Mattei.
The health risks associated with energy drinks are mostly attributed to their high sugar and caffeine levels. They range from risk-seeking behavior, such as substance misuse and aggression, mental health problems in the form of anxiety and stress, to increased blood pressure, obesity, kidney damage, fatigue, stomachaches and irritation.
The review also highlights another worrying trend of mixing energy drinks with alcohol. Individuals who do this consume more alcohol than if they were drinking alcohol alone. It is thought energy drinks can mask the signs of alcohol inebriation, enabling an individual to consume more, increasing the likelihood of dehydration and alcohol poisoning.
Dr. Mattei and her colleagues hope that by highlighting our current knowledge about the health consequences of energy drinks, policy and interventions can be put in place to reduce negative effects on public health. In addition, the review can be used to target research to fill the gaps in our knowledge.
"Our review is limited because there are a small number of studies in this area and they primarily focus on healthy young adults, assessed at one point in time. Future research should explore the effects of the energy drink constituents we know less about, such as taurine, and consider long-term assessments across a broader range of the population to examine the effects of energy drink consumption over time," she explains.
"However, we conclude that there is currently enough evidence to suggest that the negative health consequences of drinking energy drinks outweigh any potential short-term benefits."
Laila Al-Shaar, Kelsey Vercammen, Chang Lu, Scott Richardson, Martha Tamez, Josiemer Mattei. Health Effects and Public Health Concerns of Energy Drink Consumption in the United States: A Mini-Review. Frontiers in Public Health, 2017; 5 DOI: 10.3389/fpubh.2017.00225 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Ernstige gezondheidsrisico's verbonden aan energiedrankjes
Om dit groeiende probleem van de volksgezondheid tegen te gaan, moeten beleidsmakers verkoop en marketing regelen voor kinderen en adolescenten en de limieten voor cafeďne instellen
Een nieuwe beoordeling van de huidige wetenschappelijke kennis over energiedranken vindt dat de geadverteerde kortetermijnvoordelen kunnen worden gecompenseerd door ernstige gezondheidsrisico's - waaronder risicozoekgedrag, psychische problemen, verhoogde bloeddruk, obesitas en nierschade. De studie, gepubliceerd in Frontiers in Public Health, benadrukt ook de verontrustende trend van het mengen van energiedranken met alcohol. De auteurs bevelen beperkte verkoop aan kinderen en adolescenten aan en stellen op bewijs gebaseerde cafeďnegrenzen.
Aangezien de consumptie van energiedranken wereldwijd blijft groeien, is het noodzakelijk om de geadverteerde voordelen, de voedingswaarde en eventuele negatieve effecten op de volksgezondheid grondig te onderzoeken.
"We vatten de gevolgen samen van energiedrankconsumptie, waaronder hart-, nier- en gebitsproblemen, evenals risicozoekend gedrag en een slechte geestelijke gezondheid", zegt dr. Josiemer Mattei, universitair docent voeding aan de Harvard T.H. Chan School of Public Health, Boston, VS, die deze studie samen met een team van afgestudeerde onderzoekers publiceerde.
"Het bewijs suggereert dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid en moeten worden beperkt door middel van strengere regelgeving door hun verkoop aan kinderen en adolescenten te beperken en een op feiten gebaseerde bovengrens voor de hoeveelheid cafeďne in te stellen."
De meeste energiedrankjes bestaan uit vergelijkbare ingrediënten - water, suiker, cafeďne, bepaalde vitamines, mineralen en niet-voedzame stimulerende middelen zoals guarana, taurine en ginseng. Sommige kunnen tot 100 mg cafeďne per vloeibare ounce bevatten, acht keer meer dan een gewone koffie bij 12 mg. Een gemiddelde dagelijkse inname van cafeďne tot 400 mg wordt aanbevolen voor volwassenen, maar er is weinig onderzoek naar tolereerbare niveaus voor adolescenten en kinderen.
"De energiedrankindustrie is de afgelopen 20 jaar enorm gegroeid, met als hoogtepunt een industrie van bijna $ 10 miljard per jaar in de Verenigde Staten, die vaak wordt verkocht als een gezonde drank die mensen kunnen gebruiken om hun energie, uithoudingsvermogen, atletische prestaties en hun prestaties te verbeteren. concentratie, maar uit onze beoordeling blijkt dat er belangrijke gevolgen voor de gezondheid zijn, en er is weinig bekend over veel van hun niet-voedingsstimulerende middelen zoals guarana en taurine, "zegt dr. Mattei.
De gezondheidsrisico's van energiedranken worden meestal toegeschreven aan hun hoge suiker- en cafeďnegehalte. Ze variëren van risicogedrag, zoals drugsmisbruik en agressie, psychische problemen in de vorm van angst en stress, verhoogde bloeddruk, obesitas, nierschade, vermoeidheid, maagpijn en irritatie.
De review laat ook een andere verontrustende trend zien van het mengen van energiedranken met alcohol. Personen die dit doen, consumeren meer alcohol dan wanneer ze alleen alcohol dronken. Er wordt gedacht dat energiedranken de tekenen van alcoholintrooiing kunnen maskeren, waardoor een persoon meer kan consumeren, waardoor de kans op uitdroging en alcoholvergiftiging groter wordt.
Dr. Mattei en haar collega's hopen dat door onze huidige kennis over de gezondheidsgevolgen van energiedranken te benadrukken, beleid en interventies kunnen worden opgezet om de negatieve effecten op de volksgezondheid te verminderen. Bovendien kan de beoordeling worden gebruikt om onderzoek aan te vatten om de lacunes in onze kennis op te vullen.
"Onze beoordeling is beperkt omdat er een klein aantal onderzoeken op dit gebied zijn en deze zich primair richten op gezonde jonge volwassenen, die op een bepaald moment worden beoordeeld. Toekomstig onderzoek zou de effecten moeten onderzoeken van de bestanddelen van de energiedrank waarover we minder weten, zoals taurine en overwegen langetermijnbeoordelingen over een breder publiek van de bevolking om de effecten van de consumptie van energiedrank na verloop van tijd te onderzoeken, "legt ze uit.
"We concluderen echter dat er momenteel genoeg bewijs is om te suggereren dat de negatieve gezondheidsgevolgen van energiedranken voor dranken opwegen tegen de mogelijke voordelen op korte termijn."

Printen

 

 

Reacties:

.