Home / Nieuws / ...

 

Jeugd, fastfood en energiedrankjes*
Slechte voeding als fastfood en veel kant en klare voeding, energiedrankjes en slechte voedingsgewoontes blijken volgens diverse studies slecht voor een goede hersenontwikkeling voor tieners. Ook te weinig beweging blijkt een goede hersenontwikkeling in de weg te staan.
De negen studies, zie in de tekst hieronder. (Februari 2018)


Junk food, energy drinks may pose unique risks for teens, new data shows
Influences on teen brain development the focus of special Teratology Society journal issue
The popularity of energy drinks and junk food might have unique risks for teenagers who consume too much of them during the later stages of brain development. These are just two of the factors potentially affecting teen brain development examined in a new special issue of Birth Defects Research: The Teenage Brain, published by the Teratology Society with John Wiley & Sons.
The scientific journal issue released today (see the Overview, doi: 10.1002/bdr2.1181) includes "Taurine, Caffeine, and Energy Drinks: Reviewing the Risks to the Adolescent Brain (DOI: 10.1002/bdr2.1177)," a team at Northern Kentucky University, headed by lead author Christine Curran, PhD, and her co-author Cecile Marczinski, PhD. According to Dr. Curran, not only is the rise in energy drink consumption (often mixed with alcohol) among teens alarming, but so are animal studies showing its effects on brain development. "Our review indicates that we don't know enough about the effects of high consumption of energy drinks and the ingredients found in them at this critical time in mammalian brain development," she said. "Our recent findings in adolescent and young adult mice exposed to high taurine levels indicate there can be adverse effects on learning and memory and increased alcohol consumption in females."
Another review (DOI: 10.1002/bdr2.1173) included in the special issue examines junk food, which is defined as "highly palatable and rewarding, but nutritionally poor." According to lead author, Amy Reichelt, PhD, at RMIT University in Melbourne, Australia, junk food is not only found to be bad for waist lines, but also bad for the teen brain. "Because key neurotransmitter systems in the brain responsible for inhibition and reward signaling are still developing during the teen years, existing primarily on junk food could negatively affect decision making, increase reward-seeking behavior and influence poor eating habits throughout adulthood," said Dr. Reichelt.
"One piece of good news is that exercise might be the answer to steer teens away from certain exposures," explained Michiko Watanabe, PhD, co-editor of the special Birth Defects Research issue. According to two other reviews included in the issue, "Exercise, Cognition, and the Adolescent Brain (DOI: 10.1002/bdr2.1178)" and "The Neurobiology of Substance Use on the Adolescent Brain and Putative Therapeutic Effects of Exercise (DOI: 10.1002/bdr2.1182)," exercise intervention may prevent long-term effects of adverse exposures in teens, but the majority of teens aren't exercising enough. "The long list of exercise benefits could motivate teens to get off the sofa," Dr. Watanabe added.
Other topics covered in the issue include the promising possibility that brain imaging analyses might get us to the point of predicting psychopathology as shown in "Convergent Neurobiological Predictors of Emergent Psychopathology during Adolescence (DOI: 10.1002/bdr2.1176)." Other reviews include "Alcohol Consumption during Adolescence: A link Between Mitochondrial Damage and Ethanol Brain Intoxication (DOI: 10.1002/bdr2.1172)," "Melatonin, Adolescence and the Brain: An Insight into the Period-Specific Influences of a Multifunctional Signaling Molecule (DOI: 10.1002/bdr2.1171)," and "Blood-Brain Barrier Development: Systems Modeling and Predictive Toxicology (DOI: 10.1002/bdr2.1180)." 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Junkfood, energiedranken kunnen unieke risico's vormen voor tieners, nieuwe gegevens tonen
Invloeden op de ontwikkeling van de ontwikkeling van tienerhersenen de focus van de speciale editie van de tijdschrift Journal Society
De populariteit van energiedrankjes en junkfood kan unieke risico's opleveren voor tieners die te veel ervan consumeren in de latere stadia van de hersenontwikkeling. Dit zijn slechts twee van de factoren die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van de ontwikkeling van de tienerhersenen in een nieuwe speciale uitgave van Birth Defects Research: The Teenage Brain, uitgegeven door de Society Teratology met John Wiley & Sons.
Het wetenschappelijke tijdschriftnummer dat vandaag is uitgegeven (zie het Overzicht, doi: 10.1002 / bdr2.1181) omvat "Taurine, cafeÔne en energiedranken: het herzien van de Risico's voor de hersenen van adolescenten (DOI: 10.1002 / bdr2.1177), "een team van Northern Kentucky University, geleid door hoofdauteur Christine Curran, PhD , en haar co-auteur Cecile Marczinski, PhD. Volgens Dr. Curran is niet alleen de stijging van de consumptie van energiedrank (vaak vermengd met alcohol) onder tieners alarmerend, maar ook studies van dieren tonen de effecten ervan op de ontwikkeling van de hersenen. "Onze review geeft aan dat we niet genoeg weten over de effecten van hoge consumptie van energiedrankjes en de ingrediŽnten die ze vinden op dit kritieke moment in de ontwikkeling van de hersenen van zoogdieren," zei ze. "Onze recente bevindingen bij adolescente en jongvolwassen muizen die zijn blootgesteld aan hoge taurineniveaus, wijzen erop dat er ongunstige effecten kunnen zijn op leren en geheugen en een verhoogd alcoholgebruik bij vrouwen."
Een andere recensie (DOI: 10.1002 / bdr2.1173) opgenomen in het speciale nummer onderzoekt junkfood, dat wordt gedefinieerd als 'zeer smakelijk en lonend, maar qua voedingswaarde slecht. " Volgens hoofdauteur, Amy Reichelt, PhD, aan de RMIT University in Melbourne, AustraliŽ, is junkfood niet alleen slecht voor de taille, maar ook slecht voor het tienerbrein. "Omdat de belangrijkste neurotransmittersystemen in de hersenen die verantwoordelijk zijn voor remming en beloningssignalering zich nog steeds ontwikkelen tijdens de tienerjaren, zou het voornamelijk bestaan op junkfood een negatieve invloed kunnen hebben op de besluitvorming, het beloningszoekgedrag kunnen verhogen en de eetgewoonten gedurende de volwassenheid kunnen beÔnvloeden," zei Dr. Reichelt.
"Een goed nieuws is dat lichaamsbeweging het antwoord kan zijn om tieners weg te sturen van bepaalde blootstellingen", legt Michiko Watanabe, PhD, co-redacteur van het speciale onderzoeksprobleem Geboorteafwijkingen uit. Volgens twee andere beoordelingen in het nummer, "Exercise, Cognition en the Adolescent Brain (DOI: 10.1002 / bdr2.1178)" and " De Neurobiologie van Stofgebruik op de Adolescente Hersenen en Putatieve Therapeutische Effecten van Oefening (DOI: 10.1002 / bdr2.1182), " exercise intervention kan lange tijd voorkomen -term effecten van ongunstige blootstelling bij tieners, maar de meerderheid van de tieners zijn niet genoeg aan het trainen. "De lange lijst met oefenvoordelen zou tieners kunnen motiveren om van de bank te stappen", voegde Dr. Watanabe eraan toe.
Andere onderwerpen die in dit nummer aan bod komen, zijn de veelbelovende mogelijkheid dat analyses van hersenafbeeldingen ons op het punt kunnen brengen om psychopathologie te voorspellen, zoals te zien is in "Convergent neurobiological voorspellers van emergente psychopathologie tijdens de adolescentie (DOI: 10.1002 / bdr2.1176)." Andere beoordelingen zijn onder andere: "Alcoholconsumptie tijdens de adolescentie: een verband tussen mitochondriale schade en intoxicatie van ethanolhormonen (DOI: 10.1002 / bdr2.1172)," "Melatonine, adolescentie en het brein: een inzicht in de periodespecifieke invloeden van een multifunctioneel signaalmolecuul (DOI: 10.1002 / bdr2.1171)," en "Blood-Brain Barrier Development: Systems Modeling and Predictive Toxicology (DOI: 10.1002 / bdr2.1180)." 

Printen

 

 

Reacties: