Home / Nieuws / ...

 

Voedingsvezels bij gewrichtsproblemen*
Het lijkt erop dat voeding rijk aan vezels ook chronische gewrichtsontstekingen kan aanpakken en tegengaan en zelfs kan zorgen voor sterkere botten, zo blijkt uit Duitse studies uitgevoerd met muizen. Voedingsvezels worden door darmbacteriŽn omgezet in korteketen vetzuren als butyraten en proprionaten. Deze korteketen vetzuren, in het bijzonder propionaat, zo blijkt uit de studie, blijken ook een belangrijke rol te spelen in een goede opbouw van gewrichtsvloeistoffen en bij de opbouw van botweefsel.
De studie. (Maart 2018)


Can Muesli help against arthritis?
Fiber affects autoimmune diseases
It is well known that healthy eating increases our general sense of wellbeing. Researchers at Friedrich-Alexander-Universitšt Erlangen-NŁrnberg (FAU) have now discovered that a fibre-rich diet can have a positive influence on chronic inflammatory joint diseases, leading to stronger bones.
The key to the effect our diet has on our health are intestinal bacteria: healthy intestinal flora consists of a multitude of different species of bacteria. Every adult carries approximately two kilogrammes of benign bacteria in their intestines. They help our digestion by breaking fibre down into its individual components, which can then be absorbed by the body. A by-product of this process are short-chained fatty acids which are important for the body, providing energy, stimulating intestinal movement and having an anti-inflammatory effect. The intestinal bacteria also fight against pathogens which have found their way into the gastrointestinal tract. It is known that intestinal flora can either protect against illness or cause illness, depending on its composition. If the various bacteria coexist harmoniously, they can protect the intestinal wall and prevent it from letting pathogens pass through.
In the latest article published in Nature Communications, FAU researchers show that it is not the intestinal bacteria themselves, but rather their metabolites which affect the immune system and therefore have a knock-on effect on autoimmune diseases such as rheumatoid arthritis. How intestinal bacteria and the immune system communicate is still unclear, and scientists are still unsure about what may be done to have a positive effect on the bacteria. The researchers focussed on the short-chain fatty acids propionate and butyrate, which are formed during the fermentation processes caused by intestinal bacteria. These fatty acids can be found, for example, in the joint fluid and it is assumed that they have an important effect on the functionality of joints.
The FAU scientists under the leadership of Dr. Mario Zaiss from Department of Medicine 3 -- Rheumatology and Immunology at Universitštsklinikum Erlangen were able to show that a healthy diet rich in fibre is capable of changing intestinal bacteria in such a way that more short-chained fatty acids, in particular propionate, are formed. They were able to prove a higher concentration of short-chained fatty acids, for example in bone marrow, where propionate caused a reduction in the number of bone-degrading cells, slowing bone degradation down considerably. Propionate, one of the better known short-chained fatty acids, has been in use as a preservative in the baking industry since the 1950s and has been checked and approved as a food additive according to EU guidelines.
'We were able to show that a bacteria-friendly diet has an anti-inflammatory effect, as well as a positive effect on bone density' explains Dr. Mario Zaiss, who is leading the team behind the study. 'Our findings offer a promising approach for developing innovative therapies for inflammatory joint diseases as well as for treating osteoporosis, which is often suffered by women after the menopause. We are not able to give any specific recommendations for a bacteria-friendly diet at the moment, but eating muesli every morning as well as enough fruit and vegetables throughout the day helps to maintain a rich variety of bacterial species.'
Sťbastien Lucas, Yasunori Omata, JŲrg Hofmann, Martin BŲttcher, Aida Iljazovic, Kerstin Sarter, Olivia Albrecht, Oscar Schulz, Brenda Krishnacoumar, Gerhard KrŲnke, Martin Herrmann, Dimitrios Mougiakakos, Till Strowig, Georg Schett, Mario M. Zaiss. Short-chain fatty acids regulate systemic bone mass and protect from pathological bone loss. Nature Communications, 2018; 9 (1) DOI: 10.1038/s41467-017-02490-4 
 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Kan Muesli helpen tegen artritis?
Vezel beÔnvloedt auto-immuunziekten
Het is bekend dat gezond eten ons algemene gevoel van welzijn verhoogt. Onderzoekers van Friedrich-Alexander-Universitšt Erlangen-NŁrnberg (FAU) hebben nu ontdekt dat een vezelrijk dieet een positieve invloed kan hebben op chronische inflammatoire gewrichtsaandoeningen, wat leidt tot sterkere botten.
De sleutel tot het effect dat ons dieet heeft op onze gezondheid zijn darmbacteriŽn: een gezonde darmflora bestaat uit een veelvoud aan verschillende soorten bacteriŽn. Elke volwassene draagt ongeveer twee kilogram goedaardige bacteriŽn in zijn darmen. Ze helpen onze spijsvertering door vezels in de afzonderlijke componenten te breken, die vervolgens door het lichaam kunnen worden opgenomen. Een bijproduct van dit proces zijn vetzuren met een korte keten die belangrijk zijn voor het lichaam, die energie leveren, de beweging van de darmen stimuleren en een ontstekingsremmend effect hebben. De darmbacteriŽn bestrijden ook ziekteverwekkers die hun weg hebben gevonden in het maag-darmkanaal. Het is bekend dat de darmflora afhankelijk van de samenstelling kan beschermen tegen ziekte of ziekte kan veroorzaken. Als de verschillende bacteriŽn harmonieus naast elkaar bestaan, kunnen ze de darmwand beschermen en voorkomen dat ze ziekteverwekkers doorlaten.
In het nieuwste artikel in Nature Communications laten FAU-onderzoekers zien dat het niet de darmbacteriŽn zelf zijn, maar hun metabolieten die het immuunsysteem beÔnvloeden en daarom een domino-effect hebben op auto-immuunziekten zoals reumatoÔde artritis. Hoe darmbacteriŽn en het immuunsysteem communiceren, is nog steeds onduidelijk en wetenschappers weten nog steeds niet goed wat er kan worden gedaan om een positief effect op de bacteriŽn te hebben. De onderzoekers concentreerden zich op de kortketenige vetzuren propionaat en butyraat, die worden gevormd tijdens de fermentatieprocessen veroorzaakt door darmbacteriŽn. Deze vetzuren bevinden zich bijvoorbeeld in de gewrichtsvloeistof en er wordt aangenomen dat ze een belangrijk effect hebben op de functionaliteit van gewrichten.
De FAU-wetenschappers onder leiding van Dr. Mario Zaiss van de afdeling Geneeskunde 3 - Reumatologie en Immunologie van Universitštsklinikum Erlangen konden aantonen dat een gezond vezelrijk dieet in staat is om darmbacteriŽn zo te veranderen dat meer kortgeketend vetzuren, in het bijzonder propionaat, worden gevormd. Ze waren in staat om een hogere concentratie van kortketenige vetzuren te bewijzen, bijvoorbeeld in het beenmerg, waar propionaat een vermindering van het aantal botafbrekende cellen veroorzaakte, waardoor de botafbraak aanzienlijk vertraagde. Propionaat, een van de bekendere vetzuren met een korte keten, is sinds de jaren 1950 in gebruik als conserveermiddel in de bakkerijindustrie en is gecontroleerd en goedgekeurd als een levensmiddelenadditief volgens EU-richtlijnen.
'We konden aantonen dat een bacterievriendelijk dieet een ontstekingsremmend effect heeft, evenals een positief effect op de botdichtheid', legt Dr. Mario Zaiss uit, die het team achter het onderzoek leidt. 'Onze bevindingen bieden een veelbelovende aanpak voor het ontwikkelen van innovatieve therapieŽn voor inflammatoire gewrichtsaandoeningen en voor de behandeling van osteoporose, die vaak wordt aangedaan door vrouwen na de menopauze. We kunnen op dit moment geen specifieke aanbevelingen doen voor een bacterievriendelijk dieet, maar het eten van muesli elke ochtend en voldoende groente en fruit gedurende de dag helpt om een rijke verscheidenheid aan bacteriesoorten te behouden. '
Sťbastien Lucas, Yasunori Omata, JŲrg Hofmann, Martin BŲttcher, Aida Iljazovic, Kerstin Sarter, Olivia Albrecht, Oscar Schulz, Brenda Krishnacoumar, Gerhard KrŲnke, Martin Herrmann, Dimitrios Mougiakakos, Till Strowig, Georg Schett, Mario M. Zaiss. Vetzuren met een korte keten reguleren de systemische botmassa en beschermen tegen pathologisch botverlies. Nature Communications, 2018; 9 (1) DOI: 10.1038 / s41467-017-02490-4

Printen

 

 

Reacties: