Home / Nieuws / ...

 

Koolhydraten en uw lever*
Uit een kleine studie blijkt dat minder koolhydraten in de voeding al snel kan leiden tot een beter vetmetabolisme en minder vet in de lever. Overgewicht is een belangrijke factor voor een vette lever. Meestal wordt dan geadviseerd minder vetten te eten doch uit de studie blijkt dat voeding met minder koolhydraten (tot 1/3 van de totale energie) al na twee weken kan zorgen voor een beter vetmetabolisme en minder ontstekingsmarkers en een verbeterde darmflora.
De studie. (Juni 2018)


Cutting back on carbs could help treat fatty liver disease
Cutting down on pasta, potatoes, and other such carbohydrate-rich foods has become a popular plan for weight loss. However, according to a new study, a carb-restricted diet may offer other health benefits.
Researchers found that just 2 weeks of a carb-restricted diet reduced levels of liver fat and improved other markers of cardiometabolic health in a small number of individuals living with non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)
Study co-author Adil Mardinoglu, from the KTH Royal Institute of Technology in Sweden, and team recently published their results in the journal Cell Metabolism.
NAFLD is a condition characterized by an excess accumulation of fat in the liver. Unlike alcoholic fatty liver disease, NAFLD is not caused by heavy alcohol consumption.
Around 30–40 percent of adults in the United States are thought to have NAFLD, making it "one of the most common causes of liver disease" in the country.
Obesity and related health conditions, such as type 2 diabetes, are major risk factors for NAFLD. The condition has been identified in around 30–90 percent of people who are obese.
Adopting a healthful diet is considered key for treating NAFLD, and doctors normally recommend reducing the intake of fats.
The new study, however, suggests that lowering the consumption of carbohydrates could be another treatment strategy for NAFLD.
Liver fat metabolism improved
Mardinoglu and his colleagues enrolled 10 adults, all of whom were obese and had NAFLD, to their study.
For 2 weeks, the participants were put on an isocaloric diet that was restricted in carbohydrates but increased in protein. An isocaloric diet is one wherein the same amount of carbohydrates, proteins, or fats are consumed every day.
The team assessed how the dietary intervention affected the liver fat, as well as other metabolic responses, of the study participants.
The study revealed that the carb-restricted diet improved liver fat metabolism and led to "dramatic reductions" in liver fat over the 14-day study period.
The researchers also found that carbohydrate restriction led to a decrease in inflammatory markers, particularly interleukin-6 and tumor necrosis factor alpha — higher levels of which have been linked to greater NAFLD severity.
What is more, they found that the carb-restricted diet induced changes in gut microbiota that were associated with an increase in circulating levels of folate, which has been tied to improvements in liver fat metabolism.
Commenting on their results, the researchers write:
"[...] we showed that short-term intervention with an isocaloric low-carbohydrate diet with increased protein content promotes multiple metabolic benefits in obese humans with NAFLD."
That said, they caution that there is no one-size-fits-all approach when it comes to dieting, so a carb-restricted diet may not work for everyone with NAFLD.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Bezuinigen op koolhydraten kan helpen bij de behandeling van leververvetting
Het is een populair plan geworden om af te vallen op pasta, aardappelen en andere voedingsmiddelen die rijk aan koolhydraten zijn. Volgens een nieuwe studie kan een koolhydraatbeperkt dieet echter andere gezondheidsvoordelen bieden.
Onderzoekers ontdekten dat slechts 2 weken van een koolhydraatarm dieet verminderde leverlevels en verbeterde andere markers van cardiometabolische gezondheid bij een klein aantal mensen met niet-alcoholische leververvetting (NAFLD)
Studeer co-auteur Adil Mardinoglu, van het KTH Royal Institute of Technology in Zweden, en het team publiceerde onlangs hun resultaten in het tijdschrift Cell Metabolism.
NAFLD is een aandoening die wordt gekenmerkt door een overmatige ophoping van vet in de lever. In tegenstelling tot alcoholische leververvetting wordt NAFLD niet veroorzaakt door zwaar alcoholgebruik.
Ongeveer 30-40 procent van de volwassenen in de Verenigde Staten wordt verondersteld NAFLD te hebben, waardoor het "een van de meest voorkomende oorzaken van leverziekte" in het land is.
Obesitas en gerelateerde gezondheidsproblemen, zoals diabetes type 2, zijn belangrijke risicofactoren voor NAFLD. De aandoening is vastgesteld bij ongeveer 30-90 procent van de mensen met obesitas.
Het aannemen van een gezond dieet wordt als essentieel beschouwd voor de behandeling van NAFLD, en artsen adviseren normaal gesproken om de inname van vetten te verminderen.
De nieuwe studie suggereert echter dat het verlagen van de consumptie van koolhydraten een andere behandelingsstrategie voor NAFLD zou kunnen zijn.
Het vetmetabolisme in de lever is verbeterd
Mardinoglu en zijn collega's namen 10 volwassenen, die allemaal zwaarlijvig waren en NAFLD hadden, op in hun studie.
Gedurende 2 weken werden de deelnemers op een isocalorisch dieet gezet dat beperkt was in koolhydraten maar waarvan het eiwitgehalte toeneemt. Een isocalorisch dieet is er een waarbij elke dag dezelfde hoeveelheid koolhydraten, eiwitten of vetten worden geconsumeerd.
Het team beoordeelde hoe de dieetinterventie het levervet, evenals andere metabolische reacties, van de studiedeelnemers beïnvloedde.
De studie toonde aan dat het carb-beperkte dieet het lever-vetmetabolisme verbeterde en leidde tot "dramatische reducties" in levervet in de 14-daagse onderzoeksperiode.
De onderzoekers ontdekten ook dat koolhydraatbeperking leidde tot een afname van ontstekingsmarkers, met name interleukine-6 en tumornecrosefactor alfa - hogere niveaus daarvan zijn in verband gebracht met grotere NAFLD-ernst.
Wat meer is, zij vonden dat het koolhydraatbeperkte dieet veranderingen in de darmmicrobiota induceerde die geassocieerd waren met een toename in circulerende niveaus van folaat, dat is gekoppeld aan verbeteringen in het vetmetabolisme van de lever.
In reactie op hun resultaten schrijven de onderzoekers:
"[...] we hebben aangetoond dat korte-termijninterventie met een isocalorisch koolhydraatarm dieet met een verhoogd eiwitgehalte meerdere metabolische voordelen bij mensen met obesitas met NAFLD bevordert."
Dat gezegd hebbende, waarschuwen ze ervoor dat er geen eenduidige benadering is als het gaat om een dieet, dus een koolhydraatarm dieet kan niet werken voor iedereen met NAFLD.

Printen

 

 

Reacties: