Home / Nieuws / ...

 

Voedingsvezels tegen diabetes*
Meer voedingsvezels in de voeding kunnen volgens onderzoek voorkomen dat u diabetes type-2 krijgt. In de studie kregen de deelnemers of een normaal dieet of dit dieet aangevuld met extra voedingsvezels zoals uit volkoren granen en probiotica. Al na 3 maanden bleek de darmflora duidelijk verbeterd te zijn bij de deelnemers met het extra dieet, zij hadden ook duidelijk lagere bloedsuikerwaarden en minder gewicht. 
De studie. (Juni 2018)


Eating fiber helps your gut bacteria fight diabetes
New research finds that a shift in diet to incorporate more fiber could encourage specific types of gut bacteria, reducing the symptoms of diabetes and aiding weight loss.
Type 2 diabetes is often referred to as a lifestyle disease; in many cases, it can be prevented by changing habits such as diet and activity levels.
However, modern society seems powerless to halt its onward march.
Diabetes now affects almost 1 in 10 people in the United States. Currently, more than 100 million adults in the U.S. have diabetes or prediabetes.
The condition impacts levels of glucose in the body, meaning they can no longer be regulated correctly, leading to damage of tissues and organs.
The hormone at the root of this dysfunction is insulin. People with type 2 diabetes either produce too little or their bodies do not respond adequately to it.
Because the type 2 juggernaut does not appear to be slowing, uncovering new ways to intervene is of paramount importance. Of course, prevention is the end goal where possible, but for those living with the condition, controlling it is also vital.
In recent years, gut bacteria have been brought in for questioning. Could they hold some answers?
Gut bacteria and diabetes
The human gut contains billions of bacteria ó some good for health, some not so good. Overall, they are essential to the proper functioning of the digestive system, and, as it is slowly being revealed, they are influential across many of the body's systems.
Previous studies have shown that people who consume more fiber have a lower risk of developing type 2 diabetes. A diet rich in fiber can also help to reduce fasting glucose levels in those already living with diabetes. However, individual responses to this type of dietary intervention have been variable.
Recently, Liping Zhao ó who is a professor at Rutgers University-New Brunswick in New Jersey ó studied the fiber-gut bacteria-diabetes relationship in more detail. He wanted to understand how a fiber-rich diet might influence gut flora and reduce symptoms; once the mechanism is understood, it will be easier to design tailored anti-diabetes diets.
The study, which ran for 6 years, is published this week in the journal Science.
Many gut bacteria types break down carbohydrates into short-chain fatty acids, including acetate, butyrate, and propionate. These fatty acids help to nourish the cells that line the gut, reduce inflammation, and regulate hunger.
Earlier studies have found an association between reduced levels of short-chain fatty acids and diabetes, among other conditions.
In the new study, the team put the participants on one of two diets. Half received standard dietary recommendations, and the others consumed a similar diet but with the inclusion of high levels of several dietary fibers, including whole grains and traditional Chinese medicinal foods.
The experimental diet also included prebiotics, which encourage the growth of gut bacteria that make short-chain fatty acids. Both groups were controlling blood sugar with the help of a drug called acarbose.
Which bacteria are important?
After 12 weeks, participants on the high-fiber diet demonstrated a larger reduction in their 3-month average blood glucose levels. Also, their fasting blood glucose levels dropped quicker, and they lost significantly more weight than the control group.
Next, Zhao and colleagues wanted to distinguish which strains of bacteria were responsible for this positive effect. Of the 141 gut bacteria strains capable of making short-chain fatty acids, just 15 are promoted by the consumption of fiber. Levels of these were found to correlate with the level of healthy changes.
"Our study lays the foundation and opens the possibility that fibers targeting this group of gut bacteria could eventually become a major part of your diet and your treatment."
Liping Zhao
When these strains became the dominant species in the gut, they increased levels of the short-chain fatty acids butyrate and acetate. The researchers believe that these compounds create a more acidic environment in the gut, which reduces the numbers of unwanted bacterial species, leading to an increase in insulin production and "better blood glucose control."
These new findings lay the groundwork for designing innovative diets that could help people with diabetes to manage their condition through the food that they eat.
As the number of U.S. individuals with diabetes steadily grows, this type of simple, relatively cheap intervention could make a huge difference to people's quality of life.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Vezels eten helpt je darmbacteriŽn om diabetes te bestrijden
Nieuw onderzoek toont aan dat een verschuiving in het dieet om meer vezels op te nemen specifieke soorten darmbacteriŽn kan stimuleren, waardoor de symptomen van diabetes worden verminderd en het gewichtsverlies helpt.
Type 2-diabetes wordt vaak een leefstijlziekte genoemd; in veel gevallen kan dit worden voorkomen door het veranderen van gewoonten zoals dieet en activiteitsniveaus.
De moderne samenleving lijkt echter machteloos om haar verdere mars te stoppen.
Diabetes treft nu bijna 1 op de 10 mensen in de Verenigde Staten. Momenteel hebben meer dan 100 miljoen volwassenen in de VS diabetes of prediabetes.
De aandoening heeft invloed op de glucosewaarden in het lichaam, waardoor ze niet langer correct kunnen worden gereguleerd, wat leidt tot beschadiging van weefsels en organen.
Het hormoon dat aan de basis ligt van deze disfunctie is insuline. Mensen met diabetes type 2 produceren te weinig of hun lichaam reageert er niet adequaat op.
Omdat de type 2-moloch niet lijkt te vertragen, is het onthullen van nieuwe manieren om in te grijpen van het grootste belang. Preventie is natuurlijk waar mogelijk het einddoel, maar voor degenen die met de aandoening leven, is het beheersen ervan ook van vitaal belang.
In de afgelopen jaren zijn darmbacteriŽn ingebracht voor ondervraging. Kunnen ze antwoorden houden?
DarmbacteriŽn en diabetes
De menselijke darm bevat miljarden bacteriŽn - sommige goed voor de gezondheid, andere niet zo goed. Over het algemeen zijn ze essentieel voor het goed functioneren van het spijsverteringsstelsel, en omdat het langzaam aan het licht komt, zijn ze van invloed op veel van de systemen van het lichaam.
Eerdere studies hebben aangetoond dat mensen die meer vezels consumeren een lager risico hebben om type 2 diabetes te ontwikkelen. Een dieet rijk aan vezels kan ook helpen bij het verminderen van nuchtere glucosespiegels bij diegenen die al met diabetes leven. Individuele reacties op dit type dieetinterventie waren echter variabel.
Liping Zhao, die professor is aan de Rutgers University, New Brunswick in New Jersey, heeft de vezel-darmbacterie-diabetesrelatie onlangs in meer detail bestudeerd. Hij wilde begrijpen hoe een vezelrijk dieet de darmflora kan beÔnvloeden en de symptomen kan verminderen; zodra het mechanisme is begrepen, zal het gemakkelijker zijn om op maat gemaakte anti-diabetische diŽten te ontwerpen.
De studie, die zes jaar liep, is deze week gepubliceerd in het tijdschrift Science.
Veel soorten darmbacteriŽn breken koolhydraten af in vetzuren met een korte keten, waaronder acetaat, butyraat en propionaat. Deze vetzuren helpen de cellen te voeden die de darmen bekleden, ontstekingen te verminderen en de honger te reguleren.
Eerdere studies hebben een verband gevonden tussen verminderde niveaus van vetzuren met een korte keten en diabetes, onder andere omstandigheden.
In de nieuwe studie plaatste het team de deelnemers op een van de twee diŽten. De helft kreeg standaard dieetaanbevelingen en de anderen gebruikten een soortgelijk dieet, maar met de toevoeging van hoge niveaus van verschillende voedingsvezels, waaronder volle granen en traditioneel Chinees medicinaal voedsel.
Het experimentele dieet omvatte ook prebiotica, die de groei bevorderen van darmbacteriŽn die vetzuren met een korte keten vormen. Beide groepen controleerden de bloedsuikerspiegel met behulp van een medicijn genaamd acarbose.
Welke bacteriŽn zijn belangrijk?
Na 12 weken vertoonden de deelnemers aan het vezelrijke dieet een grotere afname van hun gemiddelde bloedsuikerspiegel van 3 maanden. Ook vielen hun nuchtere bloedsuikerspiegels sneller en verloren ze aanzienlijk meer gewicht dan de controlegroep.
Vervolgens wilden Zhao en collega's weten welke bacteriestammen verantwoordelijk waren voor dit positieve effect. Van de 141 darmbacteriestammen die in staat zijn tot het maken van vetzuren met een korte keten, worden slechts 15 gepromoot door het verbruik van vezels. Niveaus van deze bleken te correleren met het niveau van gezonde veranderingen.
"Onze studie legt de basis en biedt de mogelijkheid dat vezels die deze groep darmbacteriŽn aanvallen uiteindelijk een belangrijk onderdeel van uw dieet en uw behandeling kunnen worden."
Liping Zhao
Toen deze stammen de dominante soort in de darm werden, verhoogden ze de niveaus van de vetzuren met korte keten, butyraat en acetaat. De onderzoekers geloven dat deze verbindingen een meer zure omgeving in de darmen creŽren, waardoor het aantal ongewenste bacteriŽle soorten wordt verminderd, wat leidt tot een toename van de insulineproductie en een "betere bloedglucosecontrole".
Deze nieuwe bevindingen leggen de basis voor het ontwerpen van innovatieve diŽten die mensen met diabetes kunnen helpen om hun conditie te beheersen door het voedsel dat ze eten.
Naarmate het aantal Amerikaanse individuen met diabetes gestaag groeit, zou dit soort eenvoudige, relatief goedkope interventie een enorm verschil kunnen maken voor de levenskwaliteit van mensen.

Printen

 

 

Reacties: