Home / Nieuws / ...

 

IJzersupplementen en kanker?*
Eerdere studies hebben laten zien dat bepaalde ijzersupplementen bij muizen met darmkanker de ziekte kunnen verergeren. Het betrof de ijzersupplementen ijzercitraat en ijzer-EDTA. Een Zweedse onderzoekers hebben nu onderzocht met menselijke darmkankercellen wat er gebeurt. Deze ijzersupplementen (ijzercitraat en ijzer-EDTA), die ook veel gebruikt worden als aanvulling in de voedingsindustrie, blijken bj menselijke kankercellen te zorgen voor de aanmaak van de kankermarker amfireguline en dat gebeurde al bij normale lage dosering van de supplementen. Het supplement ijzersulfaat daarentegen zorgde niet voor de aanmaak van de kankermarker. Alhoewel dit slechts een laboratoriumonderzoek is kunnen supplementen ijzercitraat en ijzer-EDTA wellicht toch beter vermeden worden en beter ijzersulfaat gebruikt worden. IJzer-EDTA wordt zelfs in Europa geadviseerd om aan voeding toe te voegen en zou zelfs geen reden tot bezorgdheid geven. Omdat het vaak onbekend is welke ijzerverbinding aan kant en klare voeding en zelfs supplementen wordt toegevoegd is verder onderzoek en mogelijk regulering gewenst, zo zeggen de onderzoekers.
De studie. (Juli 2018)


Certain iron supplements may influence the development of colon cancer
Two common iron compounds increase the formation of a known biomarker for cancer, according to a new study of cancer cells from Chalmers University of Technology, Sweden. The two compounds, ferric citrate and ferric EDTA, are often used in dietary supplements and as a food additive respectively, in worldwide markets including the USA and the EU.
The researchers studied ferric citrate and ferric EDTA, which have both previously been shown to worsen tumour formation in mice with colon cancer. The science behind this has been little understood until now, and possible effects on human cells were not previously investigated.
The new study, which was in collaboration with the UK Medical Research Council and Cambridge University, looked at the effect of normal supplemental doses of these compounds on two types of cultured human colon cancer cells. As a comparison, they also measured the effects of ferrous sulphate, another very commonly available iron compound.
While ferrous sulphate had no effect, both ferric citrate and ferric EDTA caused an increase in cellular levels of amphiregulin, a biomarker for cancer. This was the case even at low doses.
"We can conclude that ferric citrate and ferric EDTA might be carcinogenic, as they both increase the formation of amphiregulin, a known cancer marker most often associated with long-term cancer with poor prognosis," says Nathalie Scheers, Assistant Professor at Chalmers University of Technology, and lead writer on the study.
Today there are many different types of iron supplements on the market. These can be based on at least 20 different iron compounds, and sold under a wide range of brands. Ferric sulphate is one of the most common, but ferric citrate, which is said to be gentler for the stomach, is also widely available in stores and online. It is also more easily absorbed by the body through foods such as granary bread, beans and nuts.
But for consumers looking to make an informed choice, it can often be difficult to know what exactly they are buying.
"Many stores and suppliers don't actually state what kind of iron compound is present -- even in pharmacies. Usually it just says 'iron' or 'iron mineral', which is problematic for consumers," says Nathalie Scheers.
Iron is also added to some foods, to combat iron deficiency. Ferric EDTA is approved as a fortifying agent in both the USA and the EU. It is also used in countries such as China, Pakistan, Brazil, Mexico and The Philippines, where it is added to flour and powdered drinks. Additionally, it is present in certain medicines for children with low iron levels in countries such as the UK and France.
With both ferric citrate and ferric EDTA in widespread use, how should consumers or patients relate to these new findings?
"First, we must bear in mind that the study was done on human cancer cells cultured in the laboratory, since it would be unethical to do it in humans. But, the possible mechanisms and effects observed still call for caution. They must be further investigated," says Nathalie Scheers. "At the moment, people should still follow recommended medical advice. As a researcher, I cannot recommend anything -- that advice needs to come from the authorities. But speaking personally, if I needed an iron supplement, I would try to avoid ferric citrate," she continues.
Beyond this, she is not willing to comment. Research in the field has so far been limited, even concerning the more common ferrous sulphate. The key thing for her is that we begin to differentiate between different forms of iron.
"Most importantly, researchers and authorities need to start to distinguish between this form of iron and that form of iron. We need to consider that different forms can have different biological effects," she concludes.
Women at greater risk
Most of the iron that the body needs is obtained through food such as meat, fish, vegetables, fruits and whole grains. But sometimes this is not enough. Pregnant women may need additional iron, as well as people who have lost blood or have low haemoglobin levels for other reasons. In patients with kidney disease, high doses of iron may be needed to bind phosphates into the bloodstream.
Nathalie M. Scheers, Dora I.A. Pereira, Nuno Faria, Jonathan J. Powell. Ferric citrate and ferric EDTA but not ferrous sulfate drive amphiregulin-mediated activation of the MAP kinase ERK in gut epithelial cancer cells. Oncotarget, 2018; 9 (24) DOI: 10.18632/oncotarget.24899 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Bepaalde ijzersupplementen kunnen de ontwikkeling van darmkanker beÔnvloeden
Twee gemeenschappelijke ijzersamenstellingen verhogen de vorming van een bekende biomarker voor kanker, volgens een nieuwe studie van kankercellen van Chalmers University of Technology, Zweden. De twee verbindingen, ferri-citraat en ferri-EDTA, worden vaak gebruikt in voedingssupplementen en als een voedingsadditief respectievelijk op wereldwijde markten, waaronder de VS en de EU.
De onderzoekers bestudeerden ferri-citraat en ferri-EDTA, waarvan eerder is aangetoond dat ze de tumorvorming bij muizen met darmkanker verergeren. De wetenschap hierachter is tot nu toe weinig begrepen en mogelijke effecten op menselijke cellen werden niet eerder onderzocht.
De nieuwe studie, die werd uitgevoerd in samenwerking met de UK Medical Research Council en Cambridge University, keek naar het effect van normale aanvullende doses van deze verbindingen op twee soorten gekweekte menselijke darmkankercellen. Ter vergelijking, ze maten ook de effecten van ferrosulfaat, een andere zeer algemeen beschikbare ijzerverbinding.
Hoewel ferrosulfaat geen effect had, veroorzaakte zowel ferricitraat als ferri-EDTA een toename in cellulaire niveaus van amfireguline, een biomarker voor kanker. Dit was zelfs bij lage doses het geval.
"We kunnen concluderen dat ferri-citraat en ferri-EDTA mogelijk carcinogeen zijn, omdat ze beide de vorming van amfireguline, een bekende kankermarker die het vaakst in verband wordt gebracht met langdurige kanker met een slechte prognose, verhogen," zegt Nathalie Scheers, universitair docent aan de Chalmers Universiteit van Technologie en hoofdschrijver van het onderzoek.
Tegenwoordig zijn er veel verschillende soorten ijzersupplementen op de markt. Deze kunnen zijn gebaseerd op ten minste 20 verschillende ijzerverbindingen en worden verkocht onder een groot aantal merken. Ferriesulfaat is een van de meest voorkomende, maar ijzercitraat, waarvan wordt gezegd dat het milder is voor de maag, is ook algemeen verkrijgbaar in winkels en online. Het wordt ook gemakkelijker door het lichaam opgenomen door voedsel zoals graanschuur, bonen en noten.
Maar voor consumenten die een geÔnformeerde keuze willen maken, kan het vaak moeilijk zijn om te weten wat ze precies kopen.
"Veel winkels en leveranciers geven niet echt aan wat voor soort ijzerverbinding aanwezig is, zelfs niet in apotheken, maar meestal staat er 'ijzer' of 'ijzermineraal' voor, wat problematisch is voor consumenten," zegt Nathalie Scheers.
IJzer wordt ook aan sommige voedingsmiddelen toegevoegd om ijzertekort te bestrijden. Ferric EDTA is goedgekeurd als versterkend middel in zowel de VS als de EU. Het wordt ook gebruikt in landen als China, Pakistan, BraziliŽ, Mexico en de Filippijnen, waar het wordt toegevoegd aan meel en poedervormige dranken. Bovendien is het aanwezig in bepaalde medicijnen voor kinderen met een laag ijzerniveau in landen zoals het VK en Frankrijk.
Met zowel ferri-citraat als ferri-EDTA in wijdverspreide toepassing, hoe moeten consumenten of patiŽnten zich verhouden tot deze nieuwe bevindingen?
"Ten eerste moeten we niet vergeten dat de studie werd uitgevoerd op menselijke kankercellen die in het laboratorium werden gekweekt, omdat het onethisch zou zijn om dit bij mensen te doen. Maar de mogelijke mechanismen en effecten die worden waargenomen, vragen nog steeds om voorzichtigheid. onderzocht, "zegt Nathalie Scheers. "Mensen moeten op dit moment nog steeds aanbevolen medisch advies opvolgen, als onderzoeker kan ik niets aanbevelen - dat advies moet van de autoriteiten komen, maar als ik persoonlijk een ijzeroplossing nodig heb, zou ik proberen ferri-citraat te vermijden. , "vervolgt ze.
Verder is ze niet bereid commentaar te geven. Onderzoek in het veld is tot nu toe beperkt, zelfs met betrekking tot het meer gebruikelijke ferrosulfaat. Het belangrijkste voor haar is dat we een onderscheid gaan maken tussen verschillende soorten ijzer.
"Het belangrijkste is dat onderzoekers en autoriteiten een onderscheid moeten maken tussen deze vorm van ijzer en die vorm van ijzer." We moeten bedenken dat verschillende vormen verschillende biologische effecten kunnen hebben, "concludeert ze.
Vrouwen lopen meer risico
Het meeste ijzer dat het lichaam nodig heeft, wordt verkregen door voedsel zoals vlees, vis, groenten, fruit en volle granen. Maar soms is dit niet genoeg. Zwangere vrouwen hebben mogelijk extra ijzer nodig, evenals mensen die bloed hebben verloren of een laag hemoglobinegehalte hebben om andere redenen. Bij patiŽnten met een nieraandoening kunnen hoge doses ijzer nodig zijn om fosfaten in de bloedbaan te binden.

Printen

 

 

Reacties: