Home / Nieuws / ...

 

Vitamine D en cholesterol?*
Uit een studie onder ruim 500 kinderen in de leeftijd van 6 tot 8 jaar blijkt dat goede bloedwaarden vitamine D belangrijk zijn voor goede bloedwaarden cholesterol. De kinderen met te lage bloedwaarden vitamine D (< 20 ng/ml = 50 nmol/l) bleken duidelijk de hoogste cholesterolwaarden te hebben, zowel totaal als het slechte (LDL). De kinderen met de goede bloedwaarden vitamine D hadden duidelijk de lagere bloedwaarden cholesterol.
De studie. (Augustus 2018)


High vitamin D levels linked to lower cholesterol in children
There is a link between higher serum vitamin D levels and lower plasma cholesterol levels in primary school children, new research from the University of Eastern Finland shows. Children whose serum 25-hydroxyvitamin D levels exceeded 80 nmol/l had lower plasma total and low-density lipoprotein (LDL) cholesterol levels than children whose serum 25-hydroxyvitamin D levels were below 50 nmol/l, which is often regarded as a threshold value for vitamin D sufficiency. 25-hydroxyvitamin D is the major circulating form of vitamin D. The findings were reported in one of the leading journals of endocrinology, the Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.
Vitamin D is known to be essential for bone metabolism, and low serum 25(OH)D levels increase the risk of rickets, osteomalacia, and osteopenia. Vitamin D may also improve plasma lipid levels and have beneficial impact on other risk factors of cardiovascular diseases. However, evidence on these other health effects of vitamin D is still scarce and partially conflicting, and therefore not a sufficient basis for giving recommendations.
Lifestyle factors, such as healthy diet, physical activity, and spending time outdoors leading to the production of vitamin D in the skin, may be linked to both higher serum vitamin D levels and lower plasma lipid levels. The researchers found that the link between higher serum vitamin D levels and lower plasma cholesterol levels was independent of body adiposity, dietary factors, physical activity, parental education, and daylength prior to blood sampling. Moreover, hereditary factors that have previously been linked to serum vitamin D levels did not modify the observed association. More research is needed to uncover the reasons behind the inverse association of serum vitamin D with plasma lipid levels.
The new findings provide support for the importance of following recommendations for vitamin D intake, which vary from country to country. The most important dietary sources of vitamin D are vitamin D fortified products such as dairy products and spreads, and fish. In addition to the dietary intake, vitamin D supplement use is also recommended for the general population in several countries. The recommended use of vitamin D supplements varies a lot among these countries (mostly 5-50 ?g/d, corresponding to 200-2000 IU/d) depending on age group and other factors. Vitamin D is synthetized endogenously in the skin in the presence of UV-radiation from the sun. However, in northern latitudes, the exposure to sunlight alone is inadequate to maintain sufficient serum 25(OH)D levels, especially during the winter.
The study was part of the Physical Activity and Nutrition in Children (PANIC) Study, which is a lifestyle intervention study in the Institute of Biomedicine at the University of Eastern Finland. A total of 512 children aged 6 to 8 years participated in the baseline measurements in 2007-2009, constituting a representative sample of their age group. The PANIC Study produces scientifically valuable information on children's lifestyles, health, and well-being.
Sonja Soininen, Aino-Maija Eloranta, Anna Viitasalo, Geneviève Dion, Arja Erkkilä, Virpi Sidoroff, Virpi Lindi, Anitta Mahonen, Timo A Lakka. Serum 25-hydroxyvitamin D, Plasma Lipids, and Associated Gene Variants in Prepubertal Children. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2018; DOI: 10.1210/jc.2018-00335 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Hoge vitamine D-spiegels gekoppeld aan een lager cholesterolgehalte bij kinderen
Er is een verband tussen hogere serum vitamine D-spiegels en lagere plasmacholesterolspiegels bij kinderen in de lagere school, blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Oost-Finland. Kinderen met een serum-25-hydroxyvitamine D-gehalte van meer dan 80 nmol / l hadden lagere plasma-totaal- en lage-dichtheid-lipoproteïne (LDL) -cholesterolspiegels dan kinderen van wie het serumgehalte van 25-hydroxyvitamine D lager was dan 50 nmol / l, wat vaak als een drempel wordt beschouwd waarde voor vitamine D-toereikendheid. 25-hydroxyvitamine D is de belangrijkste circulerende vorm van vitamine D. De bevindingen werden gerapporteerd in een van de toonaangevende tijdschriften van de endocrinologie, de Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.
Het is bekend dat vitamine D essentieel is voor botmetabolisme en lage serum-25 (OH) D-spiegels verhogen het risico op rachitis, osteomalacie en osteopenie. Vitamine D kan ook de plasmalipideniveaus verbeteren en een gunstige invloed hebben op andere risicofactoren van hart- en vaatziekten. Het bewijs voor deze andere gezondheidseffecten van vitamine D is echter nog steeds schaars en deels tegenstrijdig en daarom geen voldoende basis om aanbevelingen te doen.
Leefstijlfactoren, zoals een gezonde voeding, lichaamsbeweging en tijd buitenshuis doorbrengen die leidt tot de productie van vitamine D in de huid, kunnen in verband worden gebracht met hogere serum-vitamine D-spiegels en lagere plasmalipideniveaus. De onderzoekers vonden dat het verband tussen hogere serum vitamine D-niveaus en lagere plasmacholesterolspiegels onafhankelijk was van lichamelijke adipositas, voedingsfactoren, fysieke activiteit, opvoeding van de ouders en daglengte voorafgaand aan bloedafname. Bovendien hebben erfelijke factoren die eerder zijn gekoppeld aan serum-vitamine D-spiegels de waargenomen associatie niet gewijzigd. Meer onderzoek is nodig om de redenen achter de omgekeerde associatie van serum-vitamine D met plasmavochtniveaus te achterhalen.
De nieuwe bevindingen ondersteunen het belang van het volgen van aanbevelingen voor vitamine D-inname, die van land tot land verschillen. De belangrijkste voedingsbronnen van vitamine D zijn vitamine D verrijkte producten zoals zuivelproducten en smeersels en vis. Naast de inname via de voeding wordt het gebruik van vitamine D-supplementen ook aanbevolen voor de algemene bevolking in verschillende landen. Het aanbevolen gebruik van vitamine D-supplementen varieert sterk van deze landen (meestal 5-50? G / d, overeenkomend met 200-2000 IU / d), afhankelijk van de leeftijdsgroep en andere factoren. Vitamine D wordt endogeen in de huid gesynthetiseerd in de aanwezigheid van UV-straling van de zon. Op de noordelijke breedtegraden is blootstelling aan zonlicht alleen echter onvoldoende om voldoende serum 25 (OH) D-spiegels te handhaven, vooral in de winter.
De studie was onderdeel van de Physic Activity Activity and Nutrition in Children (PANIC) -studie, een studie over levensstijlinterventie in het Institute of Biomedicine van de Universiteit van Oost-Finland. Een totaal van 512 kinderen van 6 tot 8 jaar namen deel aan de basislijnmetingen in 2007-2009 en vormden een representatief staal van hun leeftijdsgroep. De PANIC-studie produceert wetenschappelijk waardevolle informatie over de levensstijl, de gezondheid en het welzijn van kinderen.

Printen

 

 

Reacties: