Home / Nieuws / ...

 

Voedingspigment en diabetes?*
Titaandioxide wordt als wit pigment in veel toepassingen toegepast, zo ook in huidverzorgingsproducten, tandpasta, kauwgom, medicijnen en in voeding met E-nummer 171. Veel mineralen uit de natuur hebben een functie in het menselijk lichaam, titanium hoort daar niet bij, het is compleet vreemd voor het lichaam. Uit een studie in het laboratorium blijkt nu dat in de alvleesklier van mensen met diabetes hoge waarden titanium kristallen worden aangetroffen in tegenstelling tot in de alvleesklieren van gezonde mensen, waar geen titanium kristallen werden gevonden. Het gebruik van Titaandioxide is de laatste tientallen jaren enorm toegenomen, het aantal mensen met diabetes type-2 ook. Titaandioxide kan dus best mede veroorzaker zijn van diabetes. Vanwege het belang van deze vinding hebben de onderzoekers al een grotere studie opgezet. 
De studie. (September 2018)


Possible link found between diabetes and common white pigment
In a pilot study by a team of researchers at The University of Texas at Austin, crystalline particles of titanium dioxide -- the most common white pigment in everyday products ranging from paint to candies -- were found in pancreas specimens with Type 2 diabetes, suggesting that exposure to the white pigment is associated with the disease.
Titanium dioxide (TiO2) is not a known constituent of any normal human tissue. Our body normally has plenty of salts and compounds of metallic elements such as sodium, potassium, calcium, iron and magnesium, as well as lesser amounts of other metallic elements like cobalt or molybdenum but not of titanium.
The team examined 11 pancreas specimens, eight of which were from donors who had Type 2 diabetes (T2D) and three from donors who did not. Whereas the three non-diabetic pancreatic tissue specimens contained no detectable TiO2 crystals, the crystals were detected in all of the eight T2D pancreatic tissue specimens. The UT Austin researchers found more than 200 million TiO2 crystallites per gram of TiO2 particles in the specimens from T2D donors but not in the three specimens from non-diabetic donors. They published their findings last month in the journal Chemical Research in Toxicology.
The UT study was led by Adam Heller, professor in the McKetta Department of Chemical Engineering in the Cockrell School of Engineering, a 2007 recipient of the National Medal of Technology and Innovation and a lifelong champion for diabetes research. Heller was a leading member of the teams that designed FreeStyle, the first painless blood-glucose-monitoring system used by millions of people with diabetes worldwide; and the glucose-sensing technology of the FreeStyle Libre system, developed by Abbott Diabetes Care.
"Our initial findings raise the possibility that Type 2 diabetes could be a chronic crystal-associated inflammatory disease of the pancreas, similar to chronic crystal-caused inflammatory diseases of the lung such as silicosis and asbestosis," Heller said.
In the mid-20th century, titanium dioxide pigment replaced highly toxic lead-based pigments. It became the most commonly used white pigment in paints and in foods, medications, toothpaste, cosmetics, plastics and paper. As a result, annual production of titanium dioxide has increased by 4 million tons since the 1960s.
According to the World Health Organization, the number of people with diabetes has quadrupled during the past four decades, affecting approximately 425 million people, with T2D comprising the majority of recorded cases. Although obesity and an aging population are still considered major factors leading to a rise in T2D cases worldwide, Heller's study suggests that increased use of titanium dioxide may also be linked to the rapid rise in the number of people suffering from the disease.
"The increased use of titanium dioxide over the last five decades could be a factor in the Type 2 diabetes epidemic," Heller said. "The dominant T2D-associated pancreatic particles consist of TiO2 crystals, which are used as a colorant in foods, medications and indoor wall paint, and they are transported to the pancreas in the bloodstream. The study raises the possibility that humanity's increasing use of TiO2 pigment accounts for part of the global increase in the incidence of T2D."
Given the wide-reaching implications of his findings, Heller is keen to repeat the study, but this time using a larger sample. "We have already begun a broader study," he said. "Our work isn't over yet."
Heller collaborated with researchers Karalee Jarvis of the Cockrell School's Texas Materials Institute and Sheryl Coffman of the McKetta Department of Chemical Engineering. The pancreatic specimens enabling the study were provided by the Juvenile Diabetes Research Foundation nPOD at the University of Florida at Gainesville.
The study was supported in part by the Welch Foundation.
Adam Heller, Karalee Jarvis, Sheryl S. Coffman. Association of Type 2 Diabetes with Submicron Titanium Dioxide Crystals in the Pancreas. Chemical Research in Toxicology, 2018; 31 (6): 506 DOI: 10.1021/acs.chemrestox.8b00047 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Mogelijke link gevonden tussen diabetes en algemeen wit pigment
In een pilotstudie door een team van onderzoekers aan de Universiteit van Texas in Austin, werden kristallijne deeltjes van titaniumdioxide - het meest voorkomende witte pigment in alledaagse producten, gaande van verf tot snoepjes - gevonden in pancreasspecimens met type 2 diabetes, wat suggereert dat blootstelling aan het witte pigment is geassocieerd met de ziekte.
Titaandioxide (TiO2) is geen bekend bestanddeel van een normaal menselijk weefsel. Ons lichaam heeft normaal gesproken tal van zouten en verbindingen van metaalachtige elementen zoals natrium, kalium, calcium, ijzer en magnesium, evenals kleinere hoeveelheden van andere metalen elementen zoals kobalt of molybdeen maar niet van titanium.
Het team onderzocht 11 pancreasspecimens, waarvan acht afkomstig waren van donoren met Type 2-diabetes (T2D) en drie van donors die dit niet deden. Terwijl de drie niet-diabetische pancreasweefselmonsters geen detecteerbare TiO2-kristallen bevatten, werden de kristallen gedetecteerd in alle acht T2D pancreasweefselmonsters. De onderzoekers van UT Austin vonden meer dan 200 miljoen TiO2-kristallieten per gram TiO2-deeltjes in de monsters van T2D-donoren, maar niet in de drie exemplaren van niet-diabetische donoren. Ze publiceerden hun bevindingen vorige maand in het tijdschrift Chemical Research in Toxicology.
De UT-studie werd geleid door Adam Heller, professor in de afdeling McKetta Chemical Engineering aan de Cockrell School of Engineering, een ontvanger van de nationale medaille voor technologie en innovatie 2007 en een levenslang kampioen voor diabetesonderzoek. Heller was een toonaangevend lid van de teams die FreeStyle ontwierpen, het eerste pijnloze bloedglucose-monitoringsysteem dat wordt gebruikt door miljoenen mensen met diabetes wereldwijd; en de glucose-detectietechnologie van het FreeStyle Libre-systeem, ontwikkeld door Abbott Diabetes Care.
"Onze eerste bevindingen verhogen de mogelijkheid dat Type 2 diabetes een chronische kristal-geassocieerde ontstekingsziekte van de pancreas zou kunnen zijn, vergelijkbaar met chronische kristal veroorzaakte ontstekingsziekten van de long zoals silicose en asbestose," zei Heller.
In het midden van de 20e eeuw verving titaandioxidepigment zeer giftige loodhoudende pigmenten. Het werd het meest gebruikte witte pigment in verven en in voedingsmiddelen, medicijnen, tandpasta, cosmetica, kunststoffen en papier. Als gevolg hiervan is de jaarlijkse productie van titaniumdioxide sinds de jaren zestig met 4 miljoen ton toegenomen.
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is het aantal mensen met diabetes in de afgelopen veertig jaar verviervoudigd, waarbij ongeveer 425 miljoen mensen zijn getroffen, waarbij T2D de meerderheid van de geregistreerde gevallen omvat. Hoewel obesitas en een verouderende bevolking nog steeds worden beschouwd als belangrijke factoren die leiden tot een stijging van de T2D-gevallen wereldwijd, suggereert Heller's onderzoek dat een verhoogd gebruik van titaniumdioxide ook kan worden gekoppeld aan de snelle toename van het aantal mensen dat aan de ziekte lijdt.
"Het toegenomen gebruik van titaniumdioxide in de afgelopen vijf decennia zou een factor kunnen zijn in de Type 2 diabetesepidemie," zei Heller. "De dominante T2D-geassocieerde pancreasdeeltjes bestaan uit TiO2-kristallen, die worden gebruikt als kleurstof in voedingsmiddelen, medicijnen en verf voor binnenmuren, en ze worden getransporteerd naar de pancreas in de bloedbaan. De studie werpt de mogelijkheid op dat het toenemende gebruik van TiO2 door de mensheid pigment is verantwoordelijk voor een deel van de wereldwijde toename van de incidentie van T2D. "
Gezien de verstrekkende implicaties van zijn bevindingen, wil Heller de studie herhalen, maar deze keer gebruikt hij een groter monster. "We zijn al begonnen aan een bredere studie," zei hij. "Ons werk is nog niet voorbij."
Heller werkte samen met onderzoekers Karalee Jarvis van het Texas Materials Institute van de Cockrell School en Sheryl Coffman van het McKetta Department of Chemical Engineering. De pancreasspecimens die de studie mogelijk maakten, werden verstrekt door de Juvenile Diabetes Research Foundation nPOD aan de Universiteit van Florida in Gainesville.
Het onderzoek werd gedeeltelijk ondersteund door de Welch Foundation.
Adam Heller, Karalee Jarvis, Sheryl S. Coffman. Associatie van type 2 diabetes met submicron titaandioxidekristallen in de pancreas. Chemisch Onderzoek in Toxicologie, 2018; 31 (6): 506 DOI: 10.1021 / acs.chemrestox.8b00047

Reacties: