Home / Nieuws / ...

 

Omega-3 vetzuren voor beter gedrag*
Uit een studie onder 200 kinderen blijkt dat dagelijkse consumptie van omega-3 vetzuren kan zorgen voor een duidelijk beter gedrag. De kinderen kregen zes maanden lang dagelijks of een fruitdrank met daarin 1 gram omega-3 vetzuren of de fruitdrank zonder de omega-3 vetzuren. Een jaar lang werden de kinderen gevolgd. De kinderen met de omega-3 vetzuren in hun drank bleken duidelijk minder storend gedrag te hebben en de communicatie tussen kind en ouders werd ook duidelijk beter.
De studie. (Oktober 2018)Omega-3s help keep kids out of trouble
How diet, biology can prevent bad, even criminal behavior
Something as simple as a dietary supplement could reduce disruptive, even abusive behavior, according to newly released research by a team led by a UMass Lowell criminal justice professor.
Giving children omega-3 fatty acid supplements reduces disruptive behavior, which in turn had a positive effect on their parents, making them less likely to argue with each other and engage in other verbal abuse, according to Jill Portnoy, an assistant professor in UMass Lowell's School of Criminology and Justice Studies.
"This is a promising line of research because omega-3 fatty acids are thought to improve brain health in children and adults. There is more to be learned about the benefits, but if we can improve people's brain health and behavior in the process, that's a really big plus," said Portnoy, noting that a recent research review found that omega-3 supplements do not affect cardiovascular health.
The new research, published in the scholarly journal Aggressive Behavior, is just one example of how Portnoy is studying biological and social factors that can help explain and predict impulsive and risky behavior. The goal is to help determine effective ways to intervene before anti-social behavior escalates into crime.
That work takes Portnoy into the heart of the "nature versus nurture" debate -- whether people who commit crimes have something in their physiological makeup that predisposes them to doing so or if social factors like abusive family situations lead them to it.
"Of course, it's both," she said, but exactly how is still to be determined. "Biology and social environment interact in complex ways that we're just beginning to figure out. Before we can design effective interventions, we need to do research to understand what's happening."
Portnoy is exploring such a connection through another research project that is looking at how a low resting heart rate may lead to anti-social behavior.
"My theory is that a low resting heart rate might be an acquired, adaptive trait: If you are subjected to chronic or frequent stress as a child, you adapt by lowering your heart rate. The lower heart rate protects you by blunting your reaction to stressful events, but it can also lead to stimulation-seeking behavior. In other words, a stressful environment may cause physiological changes that lead to an increase in aggressive and impulsive behavior, in addition to causing the behavior directly," she said.
Working with a counterpart at the University of Pennsylvania, where she earned her Ph.D. and taught before coming to UMass Lowell, Portnoy studied hundreds of youths in Pittsburgh, where she grew up. The researchers found that the youths with lower resting heart rates were more likely to act out as a form of sensation-seeking, including anti-social behavior, which can be especially problematic for individuals living where there are few options for positive forms of stimulation.
Portnoy, who now lives in Portsmouth, N.H., will continue her research on this topic this fall with the help of a dozen UMass Lowell undergrads who will intern with her on the Health, Stress and Behavior Study, researching the connection between stress, heart rate and behavior.
Through this study, Portnoy and her team will examine what she describes as a continuum of criminal behavior with the goal of finding new ways to prevent it.
"Many people break the law in small ways; for example, by driving a few miles over the speed limit. I'm interested in people who are behaving aggressively but not yet reaching the level of criminal behavior or maybe they're committing more serious crimes like theft or assault, but haven't been caught. They're still exacting a toll on society. And if we want to design more general social interventions, like teaching people healthier ways to adapt to stress, then we shouldn't just study those who get caught," said Portnoy.
Jill Portnoy, Adrian Raine, Jianghong Liu, Joseph R. Hibbeln. Reductions of intimate partner violence resulting from supplementing children with omega-3 fatty acids: A randomized, double-blind, placebo-controlled, stratified, parallel-group trial. Aggressive Behavior, 2018; DOI: 10.1002/ab.21769 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Omega-3's helpen kinderen uit de problemen te houden
Hoe voeding, biologie slecht, zelfs crimineel gedrag kan voorkomen
Zoiets eenvoudigs als een voedingssupplement zou storend, zelfs grof gedrag kunnen verminderen, zo blijkt uit recent uitgebracht onderzoek door een team onder leiding van een hoogleraar strafrechtspraak aan de UMass Lowell.
Het geven van kinderen aan omega-3-vetzuursupplementen vermindert storend gedrag, wat op zijn beurt een positief effect heeft op hun ouders, waardoor ze minder ruzie maken met elkaar en andere verbale mishandeling vertonen, volgens Jill Portnoy, een assistent-professor in UMass Lowell's School of Criminology and Justice Studies.
"Dit is een veelbelovende onderzoekslijn omdat wordt aangenomen dat omega-3-vetzuren de gezondheid van de hersenen bij kinderen en volwassenen verbeteren. Er valt meer te leren over de voordelen, maar als we de gezondheid en het gedrag van de hersenen in het proces kunnen verbeteren, is dat echt een groot pluspunt ", zei Portnoy, opmerkend dat uit recent onderzoek is gebleken dat omega-3-supplementen geen invloed hebben op de cardiovasculaire gezondheid.
Het nieuwe onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Aggressive Behavior, is slechts een voorbeeld van hoe Portnoy biologische en sociale factoren bestudeert die impulsief en risicovol gedrag kunnen verklaren en voorspellen. Het doel is om te helpen bij het bepalen van effectieve manieren om in te grijpen voordat antisociaal gedrag escaleert naar criminaliteit.
Dat werk brengt Portnoy in het hart van het debat "nature versus nurture" - of mensen die misdaden plegen iets in hun fysiologische samenstelling hebben dat hen daarvoor vatbaar maakt of dat sociale factoren zoals abusieve familiesituaties hen ertoe brengen.
"Natuurlijk is het allebei," zei ze, maar precies hoe moet nog worden bepaald. "Biologie en sociale omgeving werken op complexe manieren samen die we net beginnen te begrijpen. Voordat we effectieve interventies kunnen ontwerpen, moeten we onderzoek doen om te begrijpen wat er gebeurt."
Portnoy onderzoekt een dergelijke verbinding via een ander onderzoeksproject dat onderzoekt hoe een lage rusthartslag kan leiden tot asociaal gedrag.
"Mijn theorie is dat een lage rusthartslag een verworven, adaptieve eigenschap kan zijn: als je als kind aan chronische of frequente stress wordt blootgesteld, pas je je aan door je hartslag te verlagen.De lagere hartslag beschermt je door je reactie te laten botsen op stressvolle gebeurtenissen, maar het kan ook leiden tot stimulatiezoekend gedrag, met andere woorden, een stressvolle omgeving kan fysiologische veranderingen veroorzaken die leiden tot een toename van agressief en impulsief gedrag, naast het direct veroorzaken van het gedrag, "zei ze.
Werken met een collega aan de Universiteit van Pennsylvania, waar ze haar Ph.D. en voordat zij naar UMass Lowell ging, studeerde Portnoy honderden jongeren in Pittsburgh, waar zij opgroeide. De onderzoekers ontdekten dat de jongeren met lagere hartfrequenties in hun rust eerder een vorm van sensatie zoeken, inclusief asociaal gedrag, wat vooral problematisch kan zijn voor mensen die leven met weinig mogelijkheden voor positieve vormen van stimulatie.
Portnoy, die nu in Portsmouth woont, NH, zal dit najaar haar onderzoek over dit onderwerp voortzetten met de hulp van een tiental UMass Lowell-undergrads die samen met haar studeren aan de Health, Stress and Behavior Study, onderzoek naar het verband tussen stress, hartslag en gedrag.
Door deze studie zullen Portnoy en haar team onderzoeken wat zij beschrijft als een continuŘm van crimineel gedrag met als doel nieuwe manieren te vinden om dit te voorkomen.
"Veel mensen overtreden de wet op kleine manieren, bijvoorbeeld door een paar kilometer over de snelheidslimiet te rijden. Ik ben ge´nteresseerd in mensen die zich agressief gedragen maar nog niet het niveau van crimineel gedrag bereiken of misschien serieuzer zijn. misdaden zoals diefstal of mishandeling, maar zijn nog niet gepakt. Ze eisen nog steeds een tol van de samenleving en als we meer algemene sociale interventies willen ontwerpen, zoals mensen gezondere manieren leren om zich aan te passen aan stress, dan moeten we niet alleen onderzoek degenen die betrapt worden ", zei Portnoy.
Jill Portnoy, Adrian Raine, Jianghong Liu, Joseph R. Hibbeln. Vermindering van intiem partnergeweld als gevolg van het aanvullen van kinderen met omega-3-vetzuren: een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, gestratificeerde proef met parallelle groepen. Agressief gedrag, 2018; DOI: 10.1002 / ab.21769

Reacties: