Home / Nieuws / ...

 

Flink bewegen belangrijk bij cirrose*
Cirrose komst steeds meer voor in de Westerse wereld, deels doordat mensen steeds dikker worden. Het overlijden aan de ziekte neemt de komende jaren ook flink toe. Een studie onder 117.00 volwassenen laat nu zien dat flink bewegen het doodgaan aan de ziekte flink kan doen afnemen. Zij die het meeste deden bewegen, vooral de combinatie van lopen en spierversterkingsoefeningen, zagen volgens de studie de kans om dood te gaan aan cirrose wel met 75% verminderen. 
(Augustus 2019)


Walking and strength training may decrease the risk of dying from liver disease
Study of exercise habits of 117,000 people over 26 years assesses risk factors
Physical activity, including walking and muscle-strengthening activities, were associated with significantly reduced risk of cirrhosis-related death, according to research presented at Digestive Disease Weekģ (DDW) 2019. Chronic liver disease is increasing, partly due to the obesity epidemic, and currently there are no guidelines for the optimal type of exercise for the prevention of cirrhosis-related mortality. Researchers hope these findings will help provide specific exercise recommendations for patients at risk for cirrhosis and its complications.
"The benefit of exercise is not a new concept, but the impact of exercise on mortality from cirrhosis and from liver cancer has not yet been explored on this scale," said Tracey Simon, MD, lead researcher on the study and instructor of medicine at Harvard Medical School and Massachusetts General Hospital, Boston. "Our findings show that both walking and strength training contribute to substantial reductions in risk of cirrhosis-related death, which is significant because we know very little about modifiable risk factors."
Dr. Simon and her team prospectively followed 68,449 women from the Nurses' Health Study and 48,748 men from the Health Professionals Follow-up Study, without known liver disease at baseline. Participants provided highly accurate data on physical activity, including type and intensity, every two years from 1986 through 2012, which allowed researchers to prospectively examine the association between physical activity and cirrhosis-related death.
Researchers observed that adults in the highest quintile of weekly walking activity had 73 percent lower risk for cirrhosis-related death than those in the lowest quintile. Further risk reduction was observed with combined walking and muscle-strengthening exercises.
Previous research has been limited to studies that assessed physical activity at just one point in time, or studies with very short-term follow-up. This was the first prospective study in a large U.S. population to include detailed and updated measurements of physical activity over such a prolonged period, which allowed researchers to more precisely estimate the relationship between physical activity and liver-related outcomes.
"In the U.S., mortality due to cirrhosis is increasing dramatically, with rates expected to triple by the year 2030. In the face of this alarming trend, information on modifiable risk factors that might prevent liver disease is needed," said Dr. Simon. "Our findings support further research to define the optimal type and intensity of physical activity to prevent adverse outcomes in patients at risk for cirrhosis."

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Lopen en krachttraining kunnen het risico op overlijden aan leverziekte verminderen
Onderzoek naar de trainingsgewoonten van 117.000 mensen ouder dan 26 jaar beoordeelt risicofactoren
Lichamelijke activiteit, waaronder wandelen en spierversterkende activiteiten, werd in verband gebracht met een aanzienlijk verminderd risico op cirrose-gerelateerde sterfte, volgens onderzoek gepresenteerd op Digestive Disease Weekģ (DDW) 2019. Chronische leverziekte neemt toe, deels als gevolg van de obesitas-epidemie, en momenteel zijn er geen richtlijnen voor het optimale type oefening voor het voorkomen van aan cirrose gerelateerde mortaliteit. Onderzoekers hopen dat deze bevindingen zullen helpen specifieke trainingsaanbevelingen te geven voor patiŽnten met een risico op cirrose en de complicaties ervan.
"Het voordeel van lichaamsbeweging is geen nieuw concept, maar de impact van lichaamsbeweging op sterfte door cirrose en leverkanker is nog niet op deze schaal onderzocht", zegt Tracey Simon, MD, hoofdonderzoeker bij de studie en docent geneeskunde bij Harvard Medical School en Massachusetts General Hospital, Boston. "Onze bevindingen tonen aan dat zowel wandelen als krachttraining bijdragen tot een substantiŽle vermindering van het risico op cirrose-gerelateerde sterfte, wat belangrijk is omdat we heel weinig weten over aanpasbare risicofactoren."
Dr. Simon en haar team volgden prospectief 68.449 vrouwen uit de Nurses 'Health Study en 48.748 mannen uit de Health Professionals Follow-up Study, zonder bekende leverziekte bij aanvang. De deelnemers verstrekten van 1986 tot 2012 om de twee jaar zeer nauwkeurige gegevens over fysieke activiteit, inclusief type en intensiteit, waardoor onderzoekers prospectief het verband tussen fysieke activiteit en cirrose-gerelateerde dood konden onderzoeken.
Onderzoekers stelden vast dat volwassenen in het hoogste kwintiel van wekelijkse wandelactiviteit 73 procent minder risico hadden op cirrose-gerelateerde sterfte dan die in het laagste kwintiel. Verdere risicoreductie werd waargenomen bij gecombineerde loop- en spierversterkende oefeningen.
Eerder onderzoek was beperkt tot studies die fysieke activiteit op slechts ťťn moment in de tijd beoordeelden, of studies met follow-up op zeer korte termijn. Dit was de eerste prospectieve studie in een grote Amerikaanse bevolking met gedetailleerde en bijgewerkte metingen van fysieke activiteit gedurende een dergelijke lange periode, waardoor onderzoekers de relatie tussen fysieke activiteit en levergerelateerde uitkomsten nauwkeuriger konden schatten.
"In de VS neemt de sterfte door cirrose dramatisch toe, met een verwachte verdrievoudiging tegen het jaar 2030. In het licht van deze alarmerende trend is informatie nodig over wijzigbare risicofactoren die leverziekte kunnen voorkomen," zei Dr. Simon. "Onze bevindingen ondersteunen verder onderzoek om het optimale type en de intensiteit van fysieke activiteit te definiŽren om nadelige resultaten te voorkomen bij patiŽnten met een risico op cirrose."