Home / Nieuws / ...

 

Fastfood en allergieŽn*
Uit een Italiaanse studie blijkt niet alleen dat kleine kinderen door het eten van fastfood meer AGEs (Advanced Glycation End Products) in hun bloed hebben doch ook dat deze AGEs kunnen zorgen voor duidelijk meer kans op voedselallergieŽn.
(Augustus 2019)


Researchers warn: junk food could be responsible for the food allergy epidemic

The role of AGEs in the development of food allergy. Credit: ESPGHAN
Experts at the 52nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition are today presenting the results of a study that show higher levels of advanced glycation end products (AGEs), found in abundance in junk food, are associated with food allergy in children. 
Researchers from the University of Naples 'Federico II' observed three groups of children aged between 6-12 years old (61 children in total): those with food allergies, those with respiratory allergies, and healthy controls. The study revealed a significant correlation between subcutaneous levels of advanced glycation end products (AGEs) and junk food consumption, and further, that children with food allergies presented with higher levels of subcutaneous levels of AGEs than those children with respiratory allergies or no allergies at all. In addition, the research team found compelling evidence relating to the mechanism of action elicited by AGEs in determining food allergy.
AGEs are proteins or lipids that become glycated after exposure to sugars and are present at high levels in junk foodsóderiving from sugars, processed foods, microwaved foods and roasted or barbequed meats. AGEs are already known to play a role in the development and progression of different oxidative-based diseases including diabetes, atherosclerosis (where plaque builds up inside the arteries), and neurological disorders but this is the first time an association has been found between AGEs and food allergy.
While firm statistics on global food allergy prevalence are lacking, there is growing evidence that incidence is on the increase, especially amongst young children, and prevalence is reported to be as high as 10% in some countries. Similarly, over recent decades there has been a dramatic increase in the consumption of highly-processed foods (which are known to contain higher levels of AGEs), and highly-processed foods have been reported as comprising up to 50% of total daily energy intake in European countries.
Commenting on the research, principal investigator Roberto Berni Canani said:
"As of yet, existing hypotheses and models of food allergy do not adequately explain the dramatic increase observed in the last yearsóso dietary AGEs may be the missing link. Our study certainly supports this hypothesis, we now need further research to confirm it. If this link is confirmed, it will strengthen the case for national governments to enhance public health interventions to restrict junk food consumption in children."
Isabel ProaŮo, Director of Policy and Communications at the European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients' Associations (EFA) added:
"These new findings show there are still many environmental and dietary issues affecting our health and wellbeing. Healthcare professionals and patients do not have all of the important information to face a disease that dramatically impacts their quality of life, and industrialised food processing and labelling gaps will not help them. We call on the public health authorities to enable better prevention and care of food allergy." 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Onderzoekers waarschuwen: junkfood kan verantwoordelijk zijn voor de voedselallergieepidemie
De rol van AGE's bij de ontwikkeling van voedselallergie. 
Experts op de 52e jaarlijkse bijeenkomst van de European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition presenteren vandaag de resultaten van een onderzoek dat aantoont dat hogere niveaus van geavanceerde glycatie-eindproducten (AGE's), die in overvloed aanwezig zijn in junkfood, worden geassocieerd met voedselallergie bij kinderen.
Onderzoekers van de Universiteit van Napels 'Federico II' zagen drie groepen kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar oud (in totaal 61 kinderen): die met voedselallergieŽn, die met ademhalingsallergieŽn en gezonde controles. De studie onthulde een significante correlatie tussen subcutane niveaus van geavanceerde glycatie-eindproducten (AGE's) en junkfoodconsumptie, en verder, dat kinderen met voedselallergieŽn hogere niveaus van subcutane niveaus van AGE's vertoonden dan die kinderen met ademhalingsallergieŽn of helemaal geen allergieŽn . Bovendien vond het onderzoeksteam overtuigend bewijs met betrekking tot het werkingsmechanisme dat door AGE's werd uitgelokt bij het bepalen van voedselallergie.
LEEFTIJDEN zijn eiwitten of lipiden die geglyceerd worden na blootstelling aan suikers en zijn in hoge mate aanwezig in junkfood - afkomstig van suikers, verwerkt voedsel, in de magnetron voedsel en geroosterd of gebarbecued vlees. Van AGE's is al bekend dat ze een rol spelen bij de ontwikkeling en progressie van verschillende oxidatieve ziekten, waaronder diabetes, atherosclerose (waarbij plaque zich ophoopt in de slagaders) en neurologische aandoeningen, maar dit is de eerste keer dat een verband is gevonden tussen AGE's en voedselallergie.
Hoewel vaste statistieken over de wereldwijde prevalentie van voedselallergie ontbreken, zijn er steeds meer aanwijzingen dat de incidentie toeneemt, vooral bij jonge kinderen, en de prevalentie is in sommige landen tot wel 10%. Evenzo is er de afgelopen decennia een dramatische toename geweest van de consumptie van hoogverwerkte voedingsmiddelen (waarvan bekend is dat ze hogere niveaus van LEEFTIJD bevatten), en is gemeld dat hoogverwerkte voedingsmiddelen tot 50% van de totale dagelijkse energie-inname omvatten in Europese landen.
In een reactie op het onderzoek zei hoofdonderzoeker Roberto Berni Canani:
"Tot nu toe kunnen bestaande hypothesen en modellen van voedselallergie de dramatische toename van de laatste jaren niet voldoende verklaren - dus voedingsleeftijden kunnen de ontbrekende schakel zijn. Onze studie ondersteunt deze hypothese zeker, we hebben nu verder onderzoek nodig om dit te bevestigen. Als deze link wordt bevestigd, zal dit de argumenten voor nationale overheden versterken om de volksgezondheidsinterventies te verbeteren om de consumptie van junkfood bij kinderen te beperken. "
Isabel ProaŮo, directeur beleid en communicatie bij de Europese Federatie van Allergie- en Luchtwegaandoeningen PatiŽntenverenigingen (EFA) toegevoegd:
"Deze nieuwe bevindingen tonen aan dat er nog steeds veel milieu- en voedingsproblemen zijn die onze gezondheid en welzijn beÔnvloeden. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en patiŽnten beschikken niet over alle belangrijke informatie om een ziekte het hoofd te bieden die hun kwaliteit van leven dramatisch beÔnvloedt, en geÔndustrialiseerde voedselverwerkings- en etiketteringshiaten zal hen niet helpen. We roepen de volksgezondheidsinstanties op om betere preventie en zorg voor voedselallergie mogelijk te maken. "