Home / Nieuws / ...

 

Minder koolhydraten tegen diabetes*
Het metaboolsyndroom doet de kans op diabetes type-2 duidelijk verhogen. Uit een kleine studie onder 16 personen met het metaboolsyndroom blijkt dat koolhydraatarm eten de kans op diabetes type-2 duidelijk kan verminderen, zelfs zonder af te vallen. De deelnemers kregen afwisselend een maand lang een koolhydraatarm (6% koolhydraten), een gemiddeld of een dieet rijk aan koolhydraten (57%). De hoeveelheid calorieŽn waren in alle gevallen 3.000 kcal./dag. Al na een maand hadden enkele deelnemers met een koolhydraatarm dieet geen metaboolsyndroom meer. Ondanks dat bij het koolhydraatarm dieet wel 2,5 keer meer verzadigd vet werd gegeten bleken de cholesterol- en triglyceridenwaarden duidelijk beter te worden.
De studie. (September 2019)


Low-carb diet may reduce diabetes risk independent of weight loss
A low-carb diet may have benefits for people at risk of developing type 2 diabetes even if they don't lose any weight, a new study suggests. 
Researchers at The Ohio State University wanted to know what happens to obese people with metabolic syndrome, a precursor to diabetes, when they eat a diet low in carbohydrates but don't shed any pounds. They found that more than half of study participants no longer met the criteria for metabolic syndrome immediately following a four-week low-carb diet.
The new study included 16 men and women with metabolic syndrome, a cluster of factors that also put people at higher risk of heart disease and stroke. The conditions that contribute to metabolic syndrome include high blood pressure, high blood sugar, excess body fat around the waist and abnormally low 'good' HDL cholesterol or high triglyceride levels. About a third of American adults have the syndrome, according to the American Heart Association.
After eating a low-carb diet, more than half the participantsófive men and four womenósaw their metabolic syndrome reversed even though they were fed diets that intentionally contained enough calories to keep their weight stable.
Previous work in the Ohio State lab and elsewhere has shown that low-carb diets can be beneficial for people with metabolic syndrome and diabetes, but nutrition scientists and others have debated whether that's a product of the diet or a product of the weight loss typically seen when people reduce carbs, said the study's senior author, Jeff Volek, a professor of human sciences at Ohio State.
"There's no doubt that people with metabolic syndrome and type 2 diabetes do better on low-carb diets, but they typically lose weight and one of the prevailing thoughts is that the weight loss is driving the improvements. That was clearly not the case here," Volek said.
"Our view is that restricting carbs even without weight loss improves a host of metabolic problems. Obviously, quality of diet matters because quantity is locked down in this experiment."
The study appears in the Journal of Clinical Investigation Insight.
Over about four months, each study participant ate three month-long controlled dietsóhigh-carb, moderate-carb and low-carbówith a two-week break between diets. The order in which the participants ate the diets was randomly assigned.
The research team, led by research scientist Parker Hyde, ensured that the participants would not lose weight by providing them with pre-prepared meals that contained an amount of calories equal to their energy expenditure.
After eating the low-carb diet, the participants had a variety of significantly improved health measures, particularly lower triglycerides and improved cholesterol readings. Despite the fact that the low-carb diet contained 2.5 times more saturated fat than the high-carb diet, it decreased saturated fat in the bloodstream and was associated with an increase in the size of cholesterol particles in the blood, which decreases the risk of cardiovascular disease, Hyde said.
The researchers also report evidence of increased fat-burning efficiency after a low-carb diet and an improvement in blood sugar. They did not see statistically significant improvements in blood pressure or insulin resistance.
Three participants no longer had metabolic syndrome after the moderate-carbohydrate diet and one no longer had the syndrome after the high-carb diet. Volek said that those results are likely explained by the fact that even these study dietsóparticularly the moderate-carb dietórepresented a shift toward fewer carbs for study participants.
"Even a modest restriction is carbs is enough to reverse metabolic syndrome in some people, but others need to restrict even more," he said.
Because of the study design, waist circumference was not factored in as a contributor to metabolic syndrome. Had the participants been permitted to lose weight, it is likely that several more would have been considered free of the condition after the low-carb diet, Volek said.
This research doesn't address the potential long-term benefits and challenges of adopting a low-carbohydrate diet, and the researchers suggest that future long-term diet studies on people with metabolic syndrome need to include low-carb diets. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Koolhydraatarm dieet kan het diabetesrisico verminderen, onafhankelijk van gewichtsverlies
Een koolhydraatarm dieet kan voordelen hebben voor mensen die het risico lopen diabetes type 2 te ontwikkelen, zelfs als ze geen gewicht verliezen, suggereert een nieuwe studie.
Onderzoekers van de Ohio State University wilden weten wat er gebeurt met zwaarlijvige mensen met het metabool syndroom, een voorloper van diabetes, wanneer ze een koolhydraatarm dieet volgen maar geen kilo's verliezen. Ze vonden dat meer dan de helft van de deelnemers aan de studie niet langer voldeed aan de criteria voor het metabool syndroom onmiddellijk na een koolhydraatarm dieet van vier weken.
De nieuwe studie omvatte 16 mannen en vrouwen met het metabool syndroom, een cluster van factoren die mensen ook een hoger risico op hartaandoeningen en beroertes opleverden. De voorwaarden die bijdragen aan het metabool syndroom zijn onder meer hoge bloeddruk, hoge bloedsuiker, overtollig lichaamsvet rond de taille en abnormaal lage 'goede' HDL-cholesterol of hoge triglycerideniveaus. Ongeveer een derde van de Amerikaanse volwassenen heeft het syndroom, volgens de American Heart Association.
Na het eten van een koolhydraatarm dieet, zag meer dan de helft van de deelnemers - vijf mannen en vier vrouwen - hun metabool syndroom omgekeerd, hoewel ze diŽten kregen die opzettelijk voldoende calorieŽn bevatten om hun gewicht stabiel te houden.
Eerder werk in het Ohio State lab en elders heeft aangetoond dat koolhydraatarme diŽten gunstig kunnen zijn voor mensen met het metabool syndroom en diabetes, maar voedingswetenschappers en anderen hebben gedebatteerd of dat een product van het dieet is of een product van het gewichtsverlies dat meestal wordt gezien wanneer mensen koolhydraten verminderen, zei de senior auteur van de studie, Jeff Volek, een professor in de menswetenschappen in de staat Ohio.
"Er is geen twijfel dat mensen met het metabool syndroom en diabetes type 2 het beter doen op koolhydraatarme diŽten, maar ze verliezen meestal gewicht en een van de heersende gedachten is dat het gewichtsverlies de verbeteringen aandrijft. Dat was hier duidelijk niet het geval, "Zei Volek.
"Onze mening is dat het beperken van koolhydraten zelfs zonder gewichtsverlies een groot aantal metabole problemen verbetert. Uiteraard is de kwaliteit van het dieet van belang omdat de hoeveelheid in dit experiment is geblokkeerd."
De studie verschijnt in het Journal of Clinical Investigation Insight.
Gedurende ongeveer vier maanden at elke onderzoekdeelnemer drie maanden durende gecontroleerde diŽten - koolhydraten, matige koolhydraten en koolhydraatarme - met een pauze van twee weken tussen de diŽten. De volgorde waarin de deelnemers de diŽten aten werd willekeurig toegewezen.
Het onderzoeksteam, onder leiding van onderzoeker Parker Hyde, zorgde ervoor dat de deelnemers niet zouden afvallen door hen vooraf bereide maaltijden te geven die een hoeveelheid calorieŽn bevatten die gelijk is aan hun energieverbruik.
Na het eten van het koolhydraatarm dieet, hadden de deelnemers een aantal aanzienlijk verbeterde gezondheidsmaatregelen, met name lagere triglyceriden en verbeterde cholesterolwaarden. Ondanks het feit dat het koolhydraatarm dieet 2,5 keer meer verzadigd vet bevatte dan het koolhydraatrijke dieet, verminderde het verzadigd vet in de bloedbaan en werd het geassocieerd met een toename van de grootte van cholesteroldeeltjes in het bloed, wat het risico op hart- en vaatziekten, zei Hyde.
De onderzoekers melden ook aanwijzingen voor verhoogde vetverbrandingsefficiŽntie na een koolhydraatarm dieet en een verbetering van de bloedsuikerspiegel. Ze zagen geen statistisch significante verbeteringen in bloeddruk of insulineresistentie.
Drie deelnemers hadden niet langer het metabool syndroom na het koolhydraatarm dieet en ťťn had het syndroom niet langer na het koolhydraatarm dieet. Volek zei dat die resultaten waarschijnlijk worden verklaard door het feit dat zelfs deze studievoeding - met name het dieet met gematigde koolhydraten - een verschuiving betekende in de richting van minder koolhydraten voor deelnemers aan de studie.
"Zelfs een bescheiden beperking is koolhydraten is genoeg om het metabool syndroom bij sommige mensen om te keren, maar anderen moeten nog meer beperken," zei hij.
Vanwege het onderzoeksontwerp werd de tailleomtrek niet meegerekend als een bijdrage aan het metabool syndroom. Als de deelnemers waren toegestaan om gewicht te verliezen, is het waarschijnlijk dat er nog een aantal als vrij van de aandoening zou zijn beschouwd na het koolhydraatarm dieet, zei Volek.
Dit onderzoek gaat niet in op de potentiŽle voordelen en uitdagingen op lange termijn van het volgen van een koolhydraatarm dieet, en de onderzoekers suggereren dat toekomstige langetermijndieetstudies met mensen met het metabool syndroom koolhydraatarme diŽten moeten omvatten.