Home / Nieuws / ...

 

Vitamine D voor goede spierfuncties*
Goede bloedwaarden vitamine D blijken belangrijk te zijn voor ouderen om te zorgen voor goede spierfuncties en daardoor een betere mobiliteit, minder vallen en een betere kwaliteit van leven, zo blijkt uit een studie onder ruim 4.000 zestigplussers. Lage bloedwaarden vitamine D geven, zo blijkt uit de studie, wel twee keer meer kans op zwakke spieren dan goede bloedwaarden vitamine D.
De studie. (Januari 2020)


Vitamin D deficiency is associated with poor muscle function in adults aged 60+ 
New research from Trinity College Dublin shows that vitamin D deficiency is an important determinant of poor skeletal muscle function in adults aged 60 years and over. Maintaining skeletal muscle function throughout life is a crucial component of successful ageing, in promoting independence, mobility, quality of life and reducing falls and frailty. While resistance exercise is known to preserve muscle function, there is growing evidence that adequate vitamin D status may also be protective. The paper was recently published in the international journal Clinical Interventions in Ageing.
Key Findings:
• The prevalence of muscle weakness was twice as high among older adults with vitamin D deficiency (40.4%) compared with vitamin D adequacy (21.6%).
• Similarly, impaired 'muscle performance' was 3 times higher in older adults with vitamin D deficiency (25.2%) compared with vitamin D adequacy (7.9%).
• Based on more complex statistical analysis, the study showed that vitamin D deficiency significantly increased the likelihood of impaired muscle strength and performance.
• The study confirmed the associated benefits of physical activity. Older adults partaking in regular moderate physical activity had significantly lower likelihood of poor muscle strength and physical performance.
• In summary, vitamin D deficiency was associated with impaired muscle strength and performance in a large study of community-dwelling older people.
• It is generally accepted that vitamin D deficiency (at the 25(OH)D <30 nmol/L cut-off) should be reversed to prevent bone disease, this strategy may also protect skeletal muscle function in ageing.
The findings are based on the analysis of data from 4157 community-dwelling adults aged 60 years and over, from the English Longitudinal Study of Aging (ELSA). Two validated measures of muscle function were assessed, namely hand grip strength and the Short Physical Performance Battery (SPPB). Serum vitamin D was measured [25-hydroxyvitamin D] with a concentration <30 nmol/L classed as vitamin D deficient, the cut-off known to be associated with bone disease.
Maria O'Sullivan, Associate Professor in Nutrition at Trinity College Dublin said: "Our results show that vitamin D deficiency increased the likelihood of poor muscle function in older adults and confirms the protective effect of physical activity. Maintaining muscle function is incredibly important, and often overlooked, in promoting healthy ageing. Addressing this through multimodal approaches that incorporate physical activity, reversing vitamin D deficiency and other modifiable diet and lifestyle components require further investigation."
Dr Niamh Aspell, first author of the study said: "Overall our findings add weight to the evidence in favour of public health strategies to eliminate vitamin D deficiency in older populations. Future research, however, should identify and focus on older adults with vitamin D deficiency and aim to better understand if reversing this deficiency improves skeletal muscle function."
Dr Eamon Laird, Co-Author and Trinity Research Fellow added that "Vitamin D deficiency and physical activity are modifiable factors. Some countries, for example Finland, have successful implemented a vitamin D food fortification policy which has all but eliminated deficiency in the population. Such a policy could similarly be implemented in the UK and Ireland for older populations."
Niamh Aspell, Eamon Laird, Martin Healy, Brian Lawlor, Maria O'Sullivan. 
Vitamin D Deficiency Is Associated With Impaired Muscle Strength And Physical Performance In Community-Dwelling Older Adults: Findings From The English Longitudinal Study Of Ageing
. Clinical Interventions in Aging; Volume 14: 1751 DOI: 10.2147/CIA.S222143 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Vitamine D-tekort wordt geassocieerd met een slechte spierfunctie bij volwassenen van 60 jaar en ouder
Nieuw onderzoek van Trinity College Dublin toont aan dat vitamine D-tekort een belangrijke bepalende factor is voor een slechte skeletspierfunctie bij volwassenen van 60 jaar en ouder. Het handhaven van skeletspierfunctie gedurende het hele leven is een cruciaal onderdeel van succesvol ouder worden, bij het bevorderen van onafhankelijkheid, mobiliteit, kwaliteit van leven en het verminderen van vallen en kwetsbaarheid. Hoewel bekend is dat weerstandsoefeningen de spierfunctie behouden, is er steeds meer bewijs dat een adequate vitamine D-status ook beschermend kan zijn. De krant werd onlangs gepubliceerd in het internationale tijdschrift Clinical Interventions in Aging.
Belangrijkste bevindingen:
• De prevalentie van spierzwakte was tweemaal zo hoog bij oudere volwassenen met vitamine D-tekort (40,4%) vergeleken met vitamine D-toereikendheid (21,6%).
• Evenzo was verminderde 'spierprestatie' 3 keer hoger bij oudere volwassenen met vitamine D-tekort (25,2%) vergeleken met vitamine D-toereikendheid (7,9%).
• Op basis van complexere statistische analyses toonde de studie aan dat vitamine D-tekort de kans op verminderde spierkracht en prestaties aanzienlijk verhoogde.
• De studie bevestigde de bijbehorende voordelen van lichamelijke activiteit. Oudere volwassenen die regelmatig matig lichamelijk actief waren, hadden een aanzienlijk kleinere kans op slechte spierkracht en lichamelijke prestaties.
• Samenvattend werd vitamine D-tekort geassocieerd met verminderde spierkracht en prestaties in een groot onderzoek onder thuiswonende ouderen.
• Het is algemeen aanvaard dat vitamine D-tekort (bij de 25 (OH) D <30 nmol / L-grenswaarde) moet worden teruggedraaid om botziekte te voorkomen, deze strategie kan ook de skeletspierfunctie beschermen bij veroudering.
De bevindingen zijn gebaseerd op de analyse van gegevens van 4157 thuiswonende volwassenen van 60 jaar en ouder, uit de Engelse Longitudinal Study of Aging (ELSA). Twee gevalideerde maten van spierfunctie werden beoordeeld, namelijk de handgreepsterkte en de Short Physical Performance Battery (SPPB). Serum vitamine D werd gemeten [25-hydroxyvitamine D] met een concentratie <30 nmol / L geclassificeerd als vitamine D-deficiëntie, waarvan bekend is dat de cut-off geassocieerd is met botziekte.
Maria O'Sullivan, universitair hoofddocent Voeding aan het Trinity College Dublin zei: "Onze resultaten tonen aan dat vitamine D-tekort de kans op een slechte spierfunctie bij oudere volwassenen verhoogde en het beschermende effect van fysieke activiteit bevestigt. Het handhaven van spierfunctie is ongelooflijk belangrijk, en vaak over het hoofd gezien, bij het bevorderen van gezond ouder worden. Om dit aan te pakken via multimodale benaderingen die fysieke activiteit omvatten, het omkeren van vitamine D-tekort en andere aanpasbare voedings- en levensstijlcomponenten, moet verder worden onderzocht.
Dr. Niamh Aspell, eerste auteur van de studie zei: "Al met al voegen onze bevindingen gewicht toe aan het bewijs ten gunste van volksgezondheidsstrategieën om vitamine D-deficiëntie in oudere populaties te elimineren. Toekomstig onderzoek moet echter identificeren en zich richten op oudere volwassenen met vitamine D tekort en proberen beter te begrijpen of het omkeren van dit tekort de skeletspierfunctie verbetert. "
Dr. Eamon Laird, co-auteur en Trinity Research Fellow voegde eraan toe dat "vitamine D-tekort en lichamelijke activiteit aanpasbare factoren zijn. Sommige landen, bijvoorbeeld Finland, hebben met succes een vitamine D-voedselverrijkingsbeleid geïmplementeerd dat een tekort in de bevolking vrijwel heeft geëlimineerd. Een dergelijk beleid zou op soortgelijke wijze kunnen worden geïmplementeerd in het VK en Ierland voor oudere bevolkingsgroepen. "
Niamh Aspell, Eamon Laird, Martin Healy, Brian Lawlor, Maria O'Sullivan.
Vitamine D-tekort wordt geassocieerd met verminderde spierkracht en fysieke prestaties bij thuiswonende oudere volwassenen: bevindingen uit de Engelse longitudinale studie naar veroudering
. Clinical Interventions in Aging; Deel 14: 1751 DOI: 10.2147 / CIA.S222143