Home / Nieuws / ...

 

Suiker versus fruit en de bloeddruk*
Een kleine studie onder 128 vijfenzestigplussers laat zien dat er een groot verschil zit tussen de verschillende manier van inname van suikers en uw bloeddruk. De studie laat zien dat het eten van voeding met suikers zoals sucrose, glucose en fructose te vinden in kant en klare voeding en frisdranken zorgt voor een duidelijk hogere bloeddruk. Het eten van vers fruit daarentegen kan zorgen voor een lagere bloeddruk. Minder suiker in de voeding en meer fruit eten zorgt bovendien ook nog voor betere bloedsuikerwaarden.
De studie. (Maart 2020)


Study weighs impact of sugar vs. whole fruit on blood pressure
University of Delaware researcher Sheau Ching Chai is exploring how sugar in the diet affects blood pressure. Preliminary data suggest that your choice — sugary food versus whole fruit — can make a real difference. Credit: University of Delaware 
Brace yourselves, folks. Another firehose of holiday menu choices is rushing your way. Savvy eaters are planning ahead, deliberating over age-old questions: Go for the cider and pumpkin cookies? Or opt for an apple and some of that fruit salad? 
University of Delaware researchers have some good news and some bad news that could help you in those critical, decisive moments.
First, the bad news about added sugar in your diet—the kind found in ice cream, cookies, cakes, pastries, sodas and other sugary drinks.
Unless you have been covering your ears and eyes for decades, you already know that added sugar is a prime suspect in health problems such as diabetes and obesity.
It is a growing subject of interest in heart disease, too. And new preliminary data from a study by UD's Sheau Ching Chai, assistant professor of behavioral health and nutrition, and collaborators show a strong link between added sugar and hypertension—high blood pressure—in post-menopausal females.
The new research, published in a recent issue of the journal Nutrients, shows that added dietary sugar is linked to blood pressure levels even after controlling for age, income, body mass index, physical activity levels, daily caloric intake and use of blood pressure medication. In other words, the connection is strong.
Now, the good news. The same study shows that eating whole fruit is linked with a reduction in blood pressure for both men and women.
All of this could be a big deal, especially for older people. Two-thirds of Americans 65 years old and older have hypertension—high blood pressure—which increases the risk of heart disease and kidney disease. In 2014, 653 million hypertension-related prescriptions were written at a cost of more than $28 billion.
As noted, the data are preliminary, drawn from a small sample size—128 participants, mostly Caucasian, ranging from 65 to 80 years old—and the results do not show cause and effect, only a strong link and proof of concept.
But the emerging equation is quite compelling: Skip the added sugar, eat whole fruit and you could come away with a lower risk for blood-sugar spikes and potential reductions in blood pressure levels.
Chai and collaborators in UD's College of Health Sciences showed a strong link between added sugar and an increase in systolic and diastolic pressures—the pressure as the heart beats and the pressure between beats, respectively, in the older women. By contrast, whole fruit was linked to reductions in pressure between heart beats (diastolic) only.
The study was conducted between 2015-2017 and included 128 people (57 males, 71 females) between 65 and 80 years old, with no history of cancer, gastrointestinal disease, traumatic brain injury, stroke, diabetes, central nervous system disorders, Alzheimer's, dementia or psychiatric illness.
This study examined the influence of food groups and added sugar in the diet on blood pressure levels. It did not look at the effect of sugar substitutes. The major types of added sugar consumed in this population are sucrose (table sugar), glucose (found in candy, sports drinks and desserts) and fructose (a fruit sugar and major source of added sugar in the form of high-fructose corn syrup). There is a big difference in the way each is metabolized in our bodies, Chai said, and fructose, in particular, may contribute more to raising blood pressure than other types.
Sugar is abundant in the American diet, with many people eating far more sugar than is recommended by the American Heart Association, Chai said. The AHA sets the cap at no more than six teaspoons per day for women, no more than nine teaspoons for men. A much lower cap—9 teaspoons per week—is set in the DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) eating plan, developed with funding from the National Institutes of Health.
By contrast, Chai said, the average American eats about 17 teaspoons per day—about 66 pounds per year.
Time to shake that sugar habit, sweetie.
"In beverages, especially, you don't see it," Chai said. "You just drink it. But one 12-ounce can of soda has almost 10 teaspoons of sugar."
Added sugar will be easier to see in 2020, when that ingredient joins the list of required elements on nutrition labels, giving consumers a better idea of what an item includes.
"We're not saying you can't eat sugar," she said. "The kind found naturally in whole fruit is fine."
Whole fruit brings many valuable elements to a healthy diet, she said, including pulp fiber, antioxidants, vitamins, minerals and other bioactive compounds. Previous clinical trials have shown that grapes, tart cherries and blueberries all can reduce blood pressure, too.
A larger feeding study and clinical data are needed to confirm the results of this research, Chai said.
Dietary salt already is known to affect blood-pressure levels, with much of the research in that area established by UD's William Farquhar, professor of kinesiology and applied physiology. Chai and Farquhar also want to understand the combined effects of added sugar (especially fructose) and salt on blood pressure and cardiovascular health because the typical American diet is high in both. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Studie weegt de impact van suiker versus heel fruit op de bloeddruk
Onderzoeker Sheau Ching Chai van de Universiteit van Delaware onderzoekt hoe suiker in de voeding de bloeddruk beïnvloedt. Voorlopige gegevens suggereren dat uw keuze - suikerhoudend voedsel versus heel fruit - een echt verschil kan maken. Krediet: University of Delaware
Zet je schrap, mensen. Een andere brandslang van vakantiekeuzemenu's snelt je een weg. Slimme eters plannen vooruit en beraadslagen over eeuwenoude vragen: ga je voor de cider- en pompoenkoekjes? Of kies je voor een appel en wat van die fruitsalade?
Onderzoekers van de Universiteit van Delaware hebben goed nieuws en slecht nieuws dat u zou kunnen helpen op die kritieke, beslissende momenten.
Ten eerste het slechte nieuws over toegevoegde suiker in je dieet - het soort dat je vindt in ijs, koekjes, cakes, gebak, frisdrank en andere suikerhoudende dranken.
Tenzij je je oren en ogen al decennia bedekt, weet je al dat toegevoegde suiker een hoofdverdachte is bij gezondheidsproblemen zoals diabetes en obesitas.
Het is ook een groeiend onderwerp dat geïnteresseerd is in hartaandoeningen. En nieuwe voorlopige gegevens van een studie van UD's Sheau Ching Chai, assistent-professor gedragsgezondheid en -voeding, en medewerkers laten een sterk verband zien tussen toegevoegde suiker en hypertensie - hoge bloeddruk - bij postmenopauzale vrouwen.
Het nieuwe onderzoek, gepubliceerd in een recent nummer van het tijdschrift Nutrients, toont aan dat toegevoegde voedingssuiker gekoppeld is aan bloeddrukniveaus, zelfs na controle voor leeftijd, inkomen, body mass index, fysieke activiteitsniveaus, dagelijkse calorie-inname en gebruik van bloeddrukmedicatie . Met andere woorden, de verbinding is sterk.
Nu het goede nieuws. Uit dezelfde studie blijkt dat het eten van heel fruit verband houdt met een verlaging van de bloeddruk voor zowel mannen als vrouwen.
Dit kan allemaal een groot probleem zijn, vooral voor oudere mensen. Twee derde van de Amerikanen van 65 jaar en ouder heeft hypertensie - hoge bloeddruk - waardoor het risico op hartaandoeningen en nieraandoeningen toeneemt. In 2014 werden 653 miljoen hypertensiegerelateerde recepten geschreven voor een bedrag van meer dan $ 28 miljard.
Zoals opgemerkt, zijn de gegevens voorlopig, afkomstig uit een kleine steekproef - 128 deelnemers, meestal blank, variërend van 65 tot 80 jaar oud - en de resultaten tonen geen oorzaak en gevolg, alleen een sterke link en proof of concept.
Maar de opkomende vergelijking is behoorlijk overtuigend: sla de toegevoegde suiker over, eet heel fruit en je zou kunnen wegkomen met een lager risico op bloedsuikerpieken en mogelijke verlagingen van de bloeddruk.
Chai en medewerkers in UD's College of Health Sciences toonde een sterk verband tussen toegevoegde suiker en een toename van de systolische en diastolische druk-druk als het hart klopt en de druk tussen de beats, respectievelijk in de oudere vrouwen. Daarentegen was heel fruit alleen gekoppeld aan een verlaging van de druk tussen hartslagen (diastolisch).
De studie werd uitgevoerd tussen 2015-2017 en omvatte 128 mensen (57 mannen, 71 vrouwen) tussen 65 en 80 jaar oud, zonder voorgeschiedenis van kanker, gastro-intestinale aandoeningen, traumatisch hersenletsel, beroerte, diabetes, aandoeningen van het centrale zenuwstelsel, Alzheimer, dementie of psychiatrische ziekte.
Deze studie onderzocht de invloed van voedselgroepen en toegevoegde suikers in de voeding op de bloeddruk. Er werd niet gekeken naar het effect van suikervervangers. De belangrijkste soorten toegevoegde suikers die in deze populatie worden geconsumeerd, zijn sucrose (tafelsuiker), glucose (te vinden in snoep, sportdranken en desserts) en fructose (een fruitsuiker en een belangrijke bron van toegevoegde suiker in de vorm van fructose-glucosestroop) . Er is een groot verschil in de manier waarop elk in ons lichaam wordt gemetaboliseerd, zei Chai, en met name fructose kan meer bijdragen aan het verhogen van de bloeddruk dan andere typen.
Suiker is overvloedig aanwezig in het Amerikaanse dieet, met veel mensen die veel meer suiker eten dan wordt aanbevolen door de American Heart Association, zei Chai. De AHA stelt de dop op niet meer dan zes theelepels per dag voor vrouwen, niet meer dan negen theelepels voor mannen. Een veel lagere limiet - 9 theelepels per week - is vastgesteld in het DASH-eetplan (Dietary Approaches to Stop Hypertension), ontwikkeld met financiering van de National Institutes of Health.
Daarentegen, zei Chai, eet de gemiddelde Amerikaan ongeveer 17 theelepels per dag - ongeveer 66 pond per jaar.
Tijd om die suikergewoonte te schudden, lieverd.
'Vooral in dranken zie je het niet,' zei Chai. 'Je drinkt het gewoon. Maar een blikje frisdrank van 12 ons bevat bijna 10 theelepels suiker.'
Toegevoegde suiker zal gemakkelijker te zien zijn in 2020, wanneer dat ingrediënt wordt toegevoegd aan de lijst met vereiste elementen op voedingsetiketten, waardoor consumenten een beter idee krijgen van wat een item bevat.
'We zeggen niet dat je geen suiker kunt eten,' zei ze. 'Het soort dat van nature in hele vruchten voorkomt, is prima.'Hele fruit brengt veel waardevolle elementen voor een gezond dieet, zei ze, waaronder pulpvezels, antioxidanten, vitamines, mineralen en andere bioactieve stoffen. Eerdere klinische onderzoeken hebben aangetoond dat druiven, zure kersen en bosbessen ook allemaal de bloeddruk kunnen verlagen.
Een grotere voedingsstudie en klinische gegevens zijn nodig om de resultaten van dit onderzoek te bevestigen, zei Chai.
Van voedingszout is al bekend dat het de bloeddruk beïnvloedt, en veel van het onderzoek op dat gebied is vastgesteld door UD's William Farquhar, hoogleraar kinesiologie en toegepaste fysiologie. Chai en Farquhar willen ook de gecombineerde effecten van toegevoegde suiker (vooral fructose) en zout op de bloeddruk en de cardiovasculaire gezondheid begrijpen, omdat het typische Amerikaanse dieet in beide hoog is.