Home / Nieuws / ...

 

Vitamine B3, uw ogen en hersenen*
Vitamine B3 bestaat in verschillende vormen, een vorm nicotinamide blijkt volgens onderzoek bindweefsel in de retina van het oog te beschermen tegen schade als gevolg van het ouder worden, diabetes of een oogletsel. Een ander voorlopig onderzoek, met muizen, laat zien dat bij een hersentumor in de vorm van een gliobastoom vitamine B3 in de vorm van niacine samen met een chemokuur de overleving flink zou kunnen verlengen. 
De studie
Ļ. (Maart 2020)


Researchers find that nicotinamide may help treat fibrotic eye diseases and mitigate vision loss
Nicotinamide, a form of vitamin B3, can inhibit aggressive cell transformations during wound healing and may be key to the development of therapies to treat fibrotic eye diseases that impair vision, according to a new Mount Sinai study published in Stem Cell Reports. 
The findings apply to a condition in which cells in the retinal pigment epithelium, a layer that supports the retina, transform and develop the characteristics of more aggressive cells known as mesenchymal cells. The condition can be triggered by aging, diabetes, or injury to the eye. This causes development of fibrous membranes that resemble damaging cells found in retinal scar tissue, and can lead to retinal detachment.
The researchers found that nicotinamide not only inhibits these cell transformations, but can also reverse that cell transition and slow down the development of eye diseases that may lead to vision loss or blindness.
When applying nicotinamide as a therapy to human adult cells in vitro, the researchers found that the vitamin B derivative slowed down the aggressive cellular transformation and could promote the opposite transition, from mesenchymal to epithelial, helping to preserve the cell's original identity.
"This is the first study that shows how nicotinamide can inhibit invasive wound healing, but also reverse the development of membranes associated with scar tissue," said Timothy Blenkinsop, Ph.D., co-lead investigator of the study and Assistant Professor of Cell, Developmental and Regenerative Biology at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai. "This discovery helps evolve our understanding of wound healing, as well as good inflammation versus bad inflammation. Good inflammation essentially nudges the system into a regenerative response, while bad inflammation can create harmful scar tissue formation. This is an exciting time to understand how this compound can be used to treat and reverse not only fibrotic diseases of the retina but other diseases too."
The researchers also identified epigenetic and molecular changes that occur during the cell transition process. Nicotinamide therapy resulted in widespread changes in the DNA sequence of the cells, eliciting changes in more than 40,000 identified chromosomal regions. The scientists observed that nicotinamide was associated with massive reorganization of the cell patterns, especially with inducing enhancer elements that lead the cell stage change in the retina. It activated regulatory elements in cells, including transcriptional factors that are prominent regulators of cell transformation.
Sally Temple, Ph.D., co-lead investigator of the study and Scientific Director at Neural Stem Cell Institute, said the study paves the way to develop new forms of treatment for patients. "Now we know the epigenetic landscape that is associated with the changes activated by nicotinamide, which gives deeper insights into cell transformations and provides an opportunity to explore a pathway for new therapeutic approaches for any condition or complication associated with wound healing." 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Onderzoekers vinden dat nicotinamide kan helpen bij het behandelen van fibrotische oogziekten en het verlies van gezichtsvermogen kan verminderen
Nicotinamide, een vorm van vitamine B3, kan agressieve celtransformaties tijdens wondgenezing remmen en kan de sleutel zijn tot de ontwikkeling van therapieŽn voor de behandeling van fibrotische oogziekten die het gezichtsvermogen schaden, volgens een nieuwe Mount Sinai-studie gepubliceerd in Stem Celrapporten.
De bevindingen zijn van toepassing op een aandoening waarbij cellen in het retinale pigmentepitheel, een laag die het netvlies ondersteunt, de kenmerken van agressievere cellen die bekend staan als mesenchymale cellen transformeren en ontwikkelen. De aandoening kan worden veroorzaakt door veroudering, diabetes of oogletsel. Dit veroorzaakt de ontwikkeling van vezelige membranen die lijken op beschadigende cellen in het littekenweefsel van het netvlies en die kunnen leiden tot loslaten van het netvlies.
De onderzoekers ontdekten dat nicotinamide niet alleen deze celtransformaties remt, maar ook die celtransitie kan omkeren en de ontwikkeling van oogziekten kan vertragen die kunnen leiden tot verlies van gezichtsvermogen of blindheid.
Bij het in vitro toepassen van nicotinamide als therapie op menselijke volwassen cellen, ontdekten de onderzoekers dat het vitamine B-derivaat de agressieve cellulaire transformatie vertraagde en de tegenovergestelde overgang kon bevorderen, van mesenchymaal naar epitheliaal, waardoor de oorspronkelijke identiteit van de cel behouden bleef.
"Dit is de eerste studie die laat zien hoe nicotinamide invasieve wondgenezing kan remmen, maar ook de ontwikkeling van membranen geassocieerd met littekenweefsel kan omkeren", zegt Timothy Blenkinsop, Ph.D., co-leadonderzoeker van de studie en assistent-professor in de cel , Ontwikkelings- en regeneratieve biologie aan de Icahn School of Medicine op de berg SinaÔ. "Deze ontdekking helpt ons begrip van wondgenezing te ontwikkelen, evenals goede ontsteking versus slechte ontsteking. Een goede ontsteking duwt het systeem in wezen tot een regeneratieve reactie, terwijl een slechte ontsteking schadelijke littekenweefselvorming kan veroorzaken. Dit is een opwindende tijd om te begrijpen hoe dit verbinding kan worden gebruikt om niet alleen fibrotische ziekten van het netvlies, maar ook andere ziekten te behandelen en om te keren. "
De onderzoekers identificeerden ook epigenetische en moleculaire veranderingen die optreden tijdens het celovergangsproces. Nicotinamidetherapie resulteerde in wijdverbreide veranderingen in de DNA-sequentie van de cellen, wat veranderingen veroorzaakte in meer dan 40.000 geÔdentificeerde chromosomale gebieden. De wetenschappers merkten op dat nicotinamide geassocieerd was met een enorme reorganisatie van de celpatronen, vooral met inducerende versterkende elementen die de celstadiumverandering in het netvlies leiden. Het activeerde regulerende elementen in cellen, inclusief transcriptionele factoren die prominente regulatoren zijn van celtransformatie.
Sally Temple, Ph.D., co-leadonderzoeker van de studie en wetenschappelijk directeur van het Neural Stem Cell Institute, zei dat de studie de weg vrijmaakt om nieuwe vormen van behandeling voor patiŽnten te ontwikkelen. "Nu kennen we het epigenetische landschap dat wordt geassocieerd met de veranderingen die worden geactiveerd door nicotinamide, dat dieper inzicht geeft in celtransformaties en de mogelijkheid biedt om een pad te verkennen voor nieuwe therapeutische benaderingen voor elke aandoening of complicatie die verband houdt met wondgenezing."