Home / Nieuws / ...

 

De voordelen van omega-3 vetzuren*
Uit een kleine studie blijkt weer eens het belang van voldoende omega-3 vetzuren in de voeding en dan speciaal de visvetzuren DHA en EPA. Extra inname van deze vetzuren zorgden 24 uur lang voor een verhoogde hoeveelheid van ontstekingremmende stoffen in het bloed, stoffen die ook bacteriŽn kunnen doden. Een andere studie laat zien dat vier weken lang dagelijks extra DHA en EPA vetzuren het zicht in het donker flink kan verbeteren.
De studies
Ļ. (April 2020)


Could fish oil fight inflammation?
Plentiful in foods like fish and flaxseed, omega-3 fatty acids have long been linked with cardiovascular health, and new research is looking at the biology behind how it might work. 
A study published Thursday in the American Heart Association journal Circulation Research found fish oil supplements containing a specific formula of omega-3 fatty acids reduced inflammation by increasing the concentration of special molecule "mediators" that regulate the work of certain components in the blood. 
"We used the molecules as our biomarkers to show how omega-3 fatty acids are used by our body and to determine if the production of these molecules has a beneficial effect on white blood cells," said Dr. Jesmond Dalli, who conducted the study with colleagues at William Harvey Research Institute at Queen Mary University of London. 
The researchers gave 22 healthy volunteers between the ages of 19 and 37 three different doses of an enriched fish oil supplement containing a mix of omega-3 fatty acids. They then tested participants' blood at varying time intervals for levels of specific anti-inflammatory molecules that those fatty acids have been found to produce. 
Researchers found the fish oil supplementation increased the level of the anti-inflammatory molecules for up to 24 hours. While it's still unclear from the study if those molecules reduce cardiovascular disease, they do supercharge macrophages, specialized cells that destroy bacteria and eliminate dead cells. They also make platelets less sticky, potentially decreasing the formation of blood clots. The molecules also have been shown to play a role in tissue regeneration. 
"These molecules have multiple targets," Dalli said. 
Dr. Deepak L. Bhatt, a cardiologist at Brigham and Women's Hospital and professor of medicine at Harvard Medical School in Boston, led a study published early this year showing a prescription medication containing an omega-3 fatty acid called EPA (icosapent ethyl) significantly reduced heart attacks and strokes, as well as deaths from those causes, in people who already had cardiovascular disease or were at high risk for it. But he said there's no good data showing regular supplements do the same. 
"There have been large randomized clinical trials of thousands of people that have looked at omega-3 supplements, which have not found a benefit," said Bhatt, who was not involved in the new study. 
That's in line with a 2019 science advisory from the AHA that cautioned people to avoid unregulated omega-3 supplements. A 2017 AHA advisory said while these supplements may slightly lower the risk of dying after a heart attack or heart failure, they don't prevent heart disease. 
A meta-analysis of past trials by Harvard T.H. Chan School of Public Health and Brigham and Women's Hospital also found an association between daily omega-3 supplementation and a reduced risk of death from heart disease. Higher doses appeared to provide the greatest benefits. 
But there are more proven ways to improve cardiovascular health, Bhatt said. Instead of taking fish oil supplements, which are far less regulated by the Food and Drug Administration than prescription medications, he recommended people with cardiovascular disease talk with their doctors about proven treatments such as statins, physical activity and diet. 
"There are things that really could help like exercising for an hour a day and adopting a diet that's high in fruits, vegetables and whole grains," Bhatt said. "Maybe omega-3 fatty acids are part of the answer, but more research is needed before recommending supplements." 
Dalli said further research also is needed to discover if fatty acids have the same anti-inflammatory effects in people older than 45 and in those who already have cardiac disease. People with chronic inflammatory diseases, he noted, don't produce the same number of these anti-inflammatory molecules that healthy people do. 
"The enzymes that produce (the molecules) are not functioning adequately in these patients," Dalli said. "It might be something that people take to stay healthy rather than something to treat a diseased patient." 
The proper formulation of fatty acids also remains to be determined. Currently, the FDA has approved two medications, one that contains EPA and another that contains a mix of EPA and DHA, and there are numerous supplements on the market with various formulations. 
"We're still far away from having the magic formula," Dalli said. "Each person will need a specific formulation or at least a specific dosing, and that's something we need to learn more about." 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Kan visolie ontstekingen bestrijden?
Overvloedig in voedingsmiddelen zoals vis en lijnzaad, zijn omega-3-vetzuren al lang in verband gebracht met cardiovasculaire gezondheid, en nieuw onderzoek kijkt naar de biologie achter hoe het zou kunnen werken.
Een studie die donderdag in het American Heart Association-tijdschrift Circulation Research werd gepubliceerd, toonde aan dat visoliesupplementen met een specifieke formule van omega-3-vetzuren ontstekingen verminderden door de concentratie van speciale "mediatoren" van moleculen te verhogen die het werk van bepaalde componenten in het bloed reguleren.
"We gebruikten de moleculen als onze biomarkers om te laten zien hoe omega-3-vetzuren door ons lichaam worden gebruikt en om te bepalen of de productie van deze moleculen een gunstig effect heeft op de witte bloedcellen", zei dr. Jesmond Dalli, die de studie uitvoerde. met collega's van het William Harvey Research Institute aan de Queen Mary University of London.
De onderzoekers gaven 22 gezonde vrijwilligers tussen de 19 en 37 jaar drie verschillende doses van een verrijkt visoliesupplement met een mix van omega-3 vetzuren. Vervolgens testten ze het bloed van de deelnemers met verschillende tijdsintervallen op niveaus van specifieke ontstekingsremmende moleculen waarvan is vastgesteld dat die vetzuren produceren.
Onderzoekers ontdekten dat suppletie met visolie het niveau van de ontstekingsremmende moleculen tot 24 uur verhoogde. Hoewel uit het onderzoek nog steeds niet duidelijk is of die moleculen hart- en vaatziekten verminderen, doen ze macrofagen superchargeren, gespecialiseerde cellen die bacteriŽn vernietigen en dode cellen elimineren. Ze maken ook bloedplaatjes minder plakkerig, waardoor de vorming van bloedstolsels mogelijk afneemt. Van de moleculen is ook aangetoond dat ze een rol spelen bij weefselregeneratie.
'Deze moleculen hebben meerdere doelen', zei Dalli.
Dr. Deepak L. Bhatt, cardioloog aan het Brigham and Women's Hospital en professor in de geneeskunde aan de Harvard Medical School in Boston, leidde een onderzoek dat begin dit jaar werd gepubliceerd en waarin een voorgeschreven medicijn met een omega-3-vetzuur, EPA (icosapent ethyl) genoemd, significant werd aangetoond. verminderde hartaanvallen en beroertes, evenals sterfgevallen als gevolg van die oorzaken, bij mensen die al hart- en vaatziekten hadden of er een hoog risico op liepen. Maar hij zei dat er geen goede gegevens zijn waaruit blijkt dat reguliere supplementen hetzelfde doen.
"Er zijn grote gerandomiseerde klinische onderzoeken geweest bij duizenden mensen die naar omega-3-supplementen hebben gekeken, maar die geen voordeel hebben gevonden", zei Bhatt, die niet betrokken was bij de nieuwe studie.
Dat is in lijn met een wetenschappelijk advies uit 2019 van de AHA dat mensen waarschuwde om ongereguleerde omega-3-supplementen te vermijden. Een AHA-advies uit 2017 zei dat hoewel deze supplementen het risico op overlijden na een hartaanval of hartfalen enigszins kunnen verlagen, ze hartaandoeningen niet voorkomen.
Een meta-analyse van eerdere proeven door Harvard T.H. Chan School of Public Health en Brigham and Women's Hospital vonden ook een verband tussen dagelijkse omega-3-suppletie en een verminderd risico op overlijden door hartaandoeningen. Hogere doses bleken de grootste voordelen te bieden.
Maar er zijn meer bewezen manieren om de cardiovasculaire gezondheid te verbeteren, zei Bhatt. In plaats van visoliesupplementen te nemen, die veel minder door de Food and Drug Administration worden gereguleerd dan voorgeschreven medicijnen, raadde hij mensen met hart- en vaatziekten aan om met hun arts te praten over bewezen behandelingen zoals statines, fysieke activiteit en voeding.
"Er zijn dingen die echt kunnen helpen, zoals een uur per dag sporten en een dieet volgen dat rijk is aan fruit, groenten en volle granen," zei Bhatt. "Misschien zijn omega-3-vetzuren een deel van het antwoord, maar er is meer onderzoek nodig voordat we supplementen aanbevelen."
Dalli zei dat verder onderzoek ook nodig is om te ontdekken of vetzuren dezelfde ontstekingsremmende effecten hebben bij mensen ouder dan 45 jaar en bij mensen die al een hartaandoening hebben. Mensen met chronische ontstekingsziekten, merkte hij op, produceren niet hetzelfde aantal van deze ontstekingsremmende moleculen als gezonde mensen.
'De enzymen die (de moleculen) produceren, werken niet goed bij deze patiŽnten', zei Dalli. 'Het is misschien iets dat mensen nemen om gezond te blijven in plaats van iets om een zieke patiŽnt te behandelen.'
De juiste formulering van vetzuren moet ook nog worden bepaald. Momenteel heeft de FDA twee medicijnen goedgekeurd, ťťn met EPA en ťťn met een mix van EPA en DHA, en er zijn talloze supplementen op de markt met verschillende formuleringen.
'We zijn nog ver verwijderd van de magische formule,' zei Dalli. 'Elke persoon heeft een specifieke formulering of op zijn minst een specifieke dosering nodig, en daar moeten we meer over leren.'