Home / Nieuws / ...

 

Variatie in voeding tegen dementie*
Eerdere studies hebben al laten zien dat gezonde voeding met veel groenten en fruit, noten, volkoren producten en meer vis dementie kan doen voorkomen. Een studie onder ruim 600 zeventiglussers laat nu zien dat niet alleen het eten van gezonde voeding belangrijk is ter voorkoming van dementie doch dat het net zo belangrijk is veel variatie in die gezonde voeding aan te brengen.
De studie. (April 2020)


Which foods do you eat together? How you combine them may raise dementia risk
It's no secret that a healthy diet may benefit the brain. However, it may not only be what foods you eat, but what foods you eat together that may be associated with your risk of dementia, according to a new study published in an online issue of Neurology, the medical journal of the American Academy of Neurology. The study looked at "food networks" and found that people whose diets consisted mostly of highly processed meats, starchy foods like potatoes, and snacks like cookies and cakes, were more likely to have dementia years later than people who ate a wider variety of healthy foods. 
"There is a complex inter-connectedness of foods in a person's diet, and it is important to understand how these different connections, or food networks, may affect the brain because diet could be a promising way to prevent dementia," said study author Cécilia Samieri, Ph.D., of the University of Bordeaux in France. "A number of studies have shown that eating a healthier diet, for example a diet rich in green leafy vegetables, berries, nuts, whole grains and fish, may lower a person's risk of dementia. Many of those studies focused on quantity and frequency of foods. Our study went one step further to look at food networks and found important differences in the ways in which food items were co-consumed in people who went on to develop dementia and those who did not."
The study involved 209 people with an average age of 78 who had dementia and 418 people, matched for age, sex and educational level, who did not have dementia.
Participants had completed a food questionnaire five years previously describing what types of food they ate over the year, and how frequently, from less than once a month to more than four times a day. They also had medical checkups every two to three years. Researchers used the data from the food questionnaire to compare what foods were often eaten together by the patients with and without dementia.
Researchers found while there were few differences in the amount of individual foods that people ate, overall food groups or networks differed substantially between people who had dementia and those who did not have dementia.
"Processed meats were a "hub" in the food networks of people with dementia," said Samieri. "People who developed dementia were more likely to combine highly processed meats such as sausages, cured meats and patés with starchy foods like potatoes, alcohol, and snacks like cookies and cakes. This may suggest that frequency with which processed meat is combined with other unhealthy foods, rather than average quantity, may be important for dementia risk. For example, people with dementia were more likely, when they ate processed meat, to accompany it with potatoes and people without dementia were more likely to accompany meat with more diverse foods, including fruit and vegetables and seafood."
Overall, people who did not have dementia were more likely to have a lot of diversity in their diet, demonstrated by many small food networks that usually included healthier foods, such as fruit and vegetables, seafood, poultry or meats.
"We found that more diversity in diet, and greater inclusion of a variety of healthy foods, is related to less dementia," said Samieri. "In fact, we found differences in food networks that could be seen years before people with dementia were diagnosed. Our findings suggest that studying diet by looking at food networks may help untangle the complexity of diet and biology in health and disease."
One limitation of the study was that participants completed a food questionnaire that relied on their ability to accurately recall diet rather than having researchers monitor their diets. Another limitation was that diets were only recorded once, years before the onset of dementia, so any changes in diet over time were unknown. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Welk voedsel eet je samen? Hoe u ze combineert, kan het risico op dementie verhogen
Het is geen geheim dat een gezond dieet de hersenen ten goede kan komen. Het kan echter niet alleen zijn welk voedsel u eet, maar welk voedsel u samen eet, mogelijk geassocieerd met uw risico op dementie, volgens een nieuwe studie gepubliceerd in een online nummer van Neurology, het medische tijdschrift van de American Academy of Neurology . De studie keek naar "voedselnetwerken" en ontdekte dat mensen van wie de voeding voornamelijk bestond uit sterk verwerkt vlees, zetmeelrijk voedsel zoals aardappelen en snacks zoals koekjes en cakes, jaren later meer dementie hadden dan mensen die een grotere verscheidenheid aan gezonde voedingsmiddelen.
"Er is een complexe onderlinge verbondenheid van voedsel in iemands dieet, en het is belangrijk om te begrijpen hoe deze verschillende verbindingen, of voedselnetwerken, de hersenen kunnen beïnvloeden, omdat voeding een veelbelovende manier kan zijn om dementie te voorkomen", aldus studie-auteur Cécilia Samieri, Ph.D., van de Universiteit van Bordeaux in Frankrijk. "Een aantal onderzoeken heeft aangetoond dat het eten van een gezonder dieet, bijvoorbeeld een dieet rijk aan groene bladgroenten, bessen, noten, volle granen en vis, het risico op dementie kan verlagen. Veel van die onderzoeken waren gericht op de hoeveelheid en frequentie van Onze studie ging nog een stap verder om naar voedselnetwerken te kijken en vond belangrijke verschillen in de manier waarop voedselproducten werden geconsumeerd bij mensen die dementie ontwikkelden en bij degenen die dat niet deden. "
De studie omvatte 209 mensen met een gemiddelde leeftijd van 78 jaar die dementie hadden en 418 personen, gematcht op leeftijd, geslacht en opleidingsniveau, die geen dementie hadden.
De deelnemers hadden vijf jaar eerder een voedselvragenlijst ingevuld waarin werd beschreven welke soorten voedsel ze gedurende het jaar aten en hoe vaak, van minder dan één keer per maand tot meer dan vier keer per dag. Ze ondergingen ook elke twee tot drie jaar een medische controle. Onderzoekers gebruikten de gegevens uit de voedselvragenlijst om te vergelijken welk voedsel vaak werd gegeten door de patiënten met en zonder dementie.
Onderzoekers ontdekten dat hoewel er weinig verschillen waren in de hoeveelheid individueel voedsel dat mensen aten, de algemene voedselgroepen of netwerken aanzienlijk verschilden tussen mensen met dementie en mensen zonder dementie.
"Vleeswaren waren een" hub "in de voedselnetwerken van mensen met dementie," zei Samieri. "Mensen die dementie ontwikkelden, combineerden vaker sterk verwerkt vlees zoals worstjes, vleeswaren en patés met zetmeelrijk voedsel zoals aardappelen, alcohol en snacks zoals koekjes en cakes. Dit kan erop wijzen dat de frequentie waarmee verwerkt vlees wordt gecombineerd met ander ongezond voedsel, in plaats van de gemiddelde hoeveelheid, kan belangrijk zijn voor het risico op dementie. Mensen met dementie hadden bijvoorbeeld meer kans om, wanneer ze verwerkt vlees aten, aardappelen te vergezellen en mensen zonder dementie hadden meer kans om vlees te vergezellen met diverser voedsel, inclusief groenten en fruit en zeevruchten. "
Over het algemeen hadden mensen die geen dementie hadden, veel meer diversiteit in hun dieet, wat blijkt uit veel kleine voedselnetwerken die meestal gezonder voedsel bevatten, zoals fruit en groenten, zeevruchten, gevogelte of vlees.
"We ontdekten dat meer diversiteit in voeding en meer opname van een verscheidenheid aan gezonde voedingsmiddelen verband houdt met minder dementie", zegt Samieri. "In feite hebben we verschillen gevonden in voedselnetwerken die jaren voor de diagnose van dementie konden worden waargenomen. Onze bevindingen suggereren dat het bestuderen van voeding door te kijken naar voedselnetwerken de complexiteit van voeding en biologie in gezondheid en ziekte kan ontwarren."
Een beperking van de studie was dat deelnemers een voedselvragenlijst invulden die vertrouwde op hun vermogen om hun dieet nauwkeurig te herinneren in plaats van dat onderzoekers hun dieet volgden. Een andere beperking was dat diëten slechts één keer werden geregistreerd, jaren vóór het begin van dementie, dus eventuele veranderingen in het dieet in de tijd waren onbekend.