Home / Nieuws / ...

 

Extra stoffen om een virus te bestrijden*
Onderzoekers uit Amerika, het VK, Nieuw Zeeland en Nederland adviseren om dagelijks nu extra voedingsstoffen te nemen om een eventuele besmetting met het coronavirus te kunnen bestrijden. Het zijn vooral het mineraal zink, het omega-3 vetzuur DHA en in wel 3-4 keer hogere dosering dan normaal vitamine C en D. Een andere studie, zij het nog in het laboratorium, laat zien dat ginkgo biloba wellicht ook werkzaam kan zijn bij een besmetting door dit virus.
De studies
Ļ . (April 2020)


Dietary supplements an important weapon for fighting off COVID-19
Supplements containing vitamins C and D and other micronutrients, sometimes in amounts exceeding the federally recommended levels, are a safe, effective and low-cost means of helping your immune system fight off COVID-19 and other acute respiratory tract diseases, an Oregon State University researcher says. 
Findings were published today in the journal Nutrients.
Adrian Gombart of OSU's Linus Pauling Institute and collaborators at the University of Southampton (United Kingdom), the University of Otago (New Zealand) and University Medical Center (The Netherlands) say public health officials should issue a clear set of nutritional recommendations to complement messages about the role of hand washing and vaccinations in preventing the spread of infections.
"Around the world, acute respiratory tract infections kill more than 2.5 million people every year," said Gombart, professor of biochemistry and biophysics in the OSU College of Science and a principal investigator at the Linus Pauling Institute. "Meanwhile, there's a wealth of data that shows the role that good nutrition plays in supporting the immune system. As a society we need to be doing a better job of getting that message across along with the other important, more common messages."
Specific vitamins, minerals and fatty acids have key jobs to play in helping your immune system, he says. In particular vitamin C, vitamin D, zinc, and an omega-3 fatty acid found in fish, docosahexaenoic acid, also known as DHA, are critical for immune function.
"The roles that vitamins C and D play in immunity are particularly well known," he said. "Vitamin C has roles in several aspects of immunity, including the growth and function of immune cells and antibody production. Vitamin D receptors on immune cells also affect their function. This means that vitamin D profoundly influences your response to infections.
"The problem is that people simply aren't eating enough of these nutrients. This could destroy your resistance to infections. Consequently, we will see an increase in disease and all of the extra burdens that go along with that increase."
That's why the researchers are urging not only a daily multivitamin, but doses of 200 milligrams or more of vitamin C (higher than the suggested federal guidelines of 75 milligrams for men and 50 for women) and 2,000 international units of vitamin D, rather than the 400 to 800 recommended depending on age.
The stakes are huge, Gombart notes. Every year, influenza alone hospitalizes millions and kills several hundred thousand worldwide.
"A number of standard public health practices have been developed to help limit the spread and impact of respiratory viruses: regular hand washing, avoiding those showing symptoms of infection, and covering coughs," Gombart said. "And for certain viruses like influenza, there are annual vaccination campaigns."
There is no doubt that vaccines, when available, can be effective, but they're not foolproof, he says.
Gombart emphasizes that current public health practicesóstressing social distancing, hygiene and vaccinationsóare important and effective but in need of complementary strategies. A nutritional focus on the immune system could help minimize the impact of many kinds of infections.
"The present situation with COVID-19 and the number of people dying from other respiratory infections make it clear that we are not doing enough," he said. "We strongly encourage public health officials to include nutritional strategies in their arsenal." 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Voedingssupplementen zijn een belangrijk wapen om COVID-19 te bestrijden
Supplementen die vitamine C en D en andere micronutriŽnten bevatten, soms in hoeveelheden die de federaal aanbevolen niveaus overschrijden, zijn een veilige, effectieve en goedkope manier om uw immuunsysteem te helpen COVID-19 en andere acute luchtwegaandoeningen te bestrijden, een Oregon State University onderzoeker zegt.
De bevindingen zijn vandaag gepubliceerd in het tijdschrift Nutrients.
Adrian Gombart van het Linus Pauling Institute van OSU en medewerkers van de Universiteit van Southampton (Verenigd Koninkrijk), de Universiteit van Otago (Nieuw-Zeeland) en het Universitair Medisch Centrum (Nederland) zeggen dat volksgezondheidsfunctionarissen een duidelijke set voedingsaanbevelingen moeten geven als aanvulling op berichten over de rol van handen wassen en vaccinaties bij het voorkomen van de verspreiding van infecties.
"Over de hele wereld sterven jaarlijks meer dan 2,5 miljoen mensen aan acute luchtweginfecties", zegt Gombart, hoogleraar biochemie en biofysica aan het OSU College of Science en hoofdonderzoeker bij het Linus Pauling Institute. "Ondertussen is er een schat aan gegevens die de rol laten zien die goede voeding speelt bij het ondersteunen van het immuunsysteem. Als samenleving moeten we die boodschap samen met de andere belangrijke, meer algemene boodschappen beter overbrengen."
Specifieke vitamines, mineralen en vetzuren spelen een belangrijke rol bij het helpen van je immuunsysteem, zegt hij. Met name vitamine C, vitamine D, zink en een omega-3-vetzuur in vis, docosahexaeenzuur, ook bekend als DHA, zijn van cruciaal belang voor de immuunfunctie.
'De rol die vitamine C en D spelen in de immuniteit is bijzonder bekend', zei hij. "Vitamine C heeft rollen in verschillende aspecten van immuniteit, waaronder de groei en functie van immuuncellen en de productie van antilichamen. Vitamine D-receptoren op immuuncellen beÔnvloeden ook hun functie. Dit betekent dat vitamine D je reactie op infecties diepgaand beÔnvloedt.
"Het probleem is dat mensen simpelweg niet genoeg van deze voedingsstoffen eten. Dit zou je weerstand tegen infecties kunnen vernietigen. Als gevolg hiervan zullen we een toename van de ziekte en alle extra lasten die met die toename gepaard gaan, zien."
Daarom dringen de onderzoekers niet alleen aan op een dagelijkse multivitamine, maar op doses van 200 milligram of meer vitamine C (hoger dan de voorgestelde federale richtlijnen van 75 milligram voor mannen en 50 voor vrouwen) en 2000 internationale eenheden vitamine D, in plaats van de 400 tot 800 aanbevolen, afhankelijk van de leeftijd.
De inzet is enorm, merkt Gombart op. Elk jaar brengt influenza alleen al miljoenen mensen in het ziekenhuis en doodt het honderdduizenden wereldwijd.
"Er zijn een aantal standaardpraktijken op het gebied van de volksgezondheid ontwikkeld om de verspreiding en impact van luchtwegvirussen te helpen beperken: regelmatig handen wassen, degenen die symptomen van infectie vertonen vermijden en hoesten bestrijden", zei Gombart. 'En voor bepaalde virussen zoals influenza zijn er jaarlijkse vaccinatiecampagnes.'
Het lijdt geen twijfel dat vaccins, indien beschikbaar, effectief kunnen zijn, maar ze zijn niet waterdicht, zegt hij.
Gombart benadrukt dat de huidige volksgezondheidspraktijken - met nadruk op sociale afstand, hygiŽne en vaccinaties - belangrijk en effectief zijn, maar dat ze aanvullende strategieŽn nodig hebben. Een voedingsfocus op het immuunsysteem kan de impact van vele soorten infecties helpen minimaliseren.
'De huidige situatie met COVID-19 en het aantal mensen dat sterft door andere luchtweginfecties, maakt duidelijk dat we niet genoeg doen', zei hij. "We moedigen volksgezondheidsfunctionarissen sterk aan om voedingsstrategieŽn in hun arsenaal op te nemen."